TEST

advertisement
ĆWICZENIE 3
CHARAKTERYSTYKA BAKTERII – MORFOLOGIA I BARWIENIE
GRAMA. ZASADY DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
Uwaga: Ze względu na laboratoryjny charakter zajęć oraz kontakt z materiałem biologicznym, studenci
zobowiązani są używać fartuchów i rękawiczek jednorazowych.
Diagnostykę mikrobiologiczną określamy jako zespół czynności mających na celu
identyfikację drobnoustrojów (ustalenie przynależności gatunkowej), występujących w badanym
materiale mikrobiologicznym. Badania te obejmują czynności wstępne oraz badania właściwe. Do
czynności wstępnych zaliczamy m.in. obserwację preparatu mikroskopowego (przeżyciowego lub
utrwalonego). Badania właściwie obejmują:

wyosobnienie interesujących nas drobnoustrojów z badanego materiału;

uzyskanie hodowli czystych tych drobnoustrojów;

określenie ich cech morfologicznych (morfologia makro- i mikroskopowa);

zbadanie
właściwości
fizjologicznych
i
biochemicznych
wyizolowanych
drobnoustrojów;

badanie właściwości hemolitycznych i biologicznych, testy serologiczne, typowanie
fagowe, oznaczanie wrażliwości na antybiotyki zidentyfikowanych drobnoustrojów;
IDENTYFIKACJA BAKTERII
Klasyfikacja bakterii w celach diagnostycznych polega na ustaleniu szeregu fenotypowych
właściwości wyizolowanego szczepu i porównaniu ich z cechami szczepu wzorcowego. Dla
charakterystyki szczepu wzorcowego dokonuje się zwykle oceny od 100 do 150 różnych cech,
ustalanych na podstawie wyników wystandaryzowanych testów. Ponieważ szczepy mogą tracić
pewne cechy w warunkach sztucznej hodowli i podczas ich przechowywania, do testów
identyfikacyjnych należy wykorzystywać tylko świeżo wyizolowane klony.
Proces identyfikacji bakterii rozpoczyna się od stwierdzenia ich wzrostu na podłożu
hodowlanym. W badaniach diagnostycznych wymagane jest zastosowanie metod umożliwiających
uzyskanie czystych hodowli wyprowadzanych z pojedynczych kolonii. Pojawiające się na płytkach
kolonie można poddać następnie różnorodnym testom. Do wstępnych badań bakterii należy
barwienie Grama oraz poznanie ich morfologii.
MORFOLOGIA KOLONII
Kolonie bakteryjne badamy po ich posiewie i hodowli na podłożu agarowym.
Sprawdza się:

wielkość kolonii – duże, średnie, małe, drobne lub podaje się średnic w mm;

typ wzrostu kolonii na podłożu – powierzchniowy, podpowierzchniowy; wgłębny;

kształt kolonii – okrągła, okrągła z pomarszczonym brzegiem, okrągła wałem
brzeżnym,
rozgałęziona,
soczewkowata,
nitkowata,
strzępiasta,
amebowata,
korzonkowata, pofałdowana, nieregularna, koncentryczna, złożona;

powierzchnię kolonii – gładka, lśniąca, matowa, pomarszczona, pofałdowana,
krzaczkowata;

brzeg kolonii – gładki, falisty, ząbkowany, z wyżłobieniami, rozgałęziony,
nitkowaty;

szczyt kolonii (wzniesienie kolonii) – kolonia płaska, lekko wypukła, wzniesiona;

przejrzystość kolonii i jej otoczenia – przejrzysta, półprzejrzysta, opalizująca,
nieprzejrzysta, występowanie lub brak fluorescencji;

barwa kolonii i jej otoczenia – podaje się rodzaj zabarwienia lub jego brak,
ewentualnie stwierdza się, czy barwnik dyfunduje do podłoża;

konsystencję kolonii – sprawdza się za pomocą ezy – sucha, krucha, ziarnista,
skórzasta, ciągnąca się, mazista, śluzowata;
TECHNIKA SPORZĄDZANIA PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH
Wstępnych obserwacji mikroskopowych i badań nad morfologią bakterii dokonujemy
używając zwykłego mikroskopu świetlnego. Wobec bardzo małych rozmiarów bakterii stosujemy
obiektywy imersyjne o dużych powiększeniach (40-100) i wysokiej zdolności rozdzielczej.
Preparat sporządzamy na szkiełku podstawowym w postaci tak zwanego rozmazu, nanosząc
na powierzchnię czystego i odtłuszczonego szkiełka kroplę badanego płynu lub zawiesiny badanych
drobnoustrojów i rozprowadzając płyn po powierzchni. Preparat następnie suszy się i utrwala.
Utrwalanie polega na ogrzaniu wysuszonego rozmazu nad płomieniem gazowym (palnikiem
spirytusowym). Przy dokładniejszych badaniach cytologicznych stosuje się utrwalanie metanolem,
etanolem albo utrwalaczami stosowanymi w cytologii roślin i zwierząt.
Niekiedy pożądana jest obserwacja żywych bakterii. Daje to możliwość oglądania ruchu, wzrostu i
podziału bakterii oraz umożliwia obserwację komórek nie zmienionych przez zabiegi utrwalania i
barwienia. W takim przypadku posługujemy się preparatem przeżyciowym (wilgotnym) zwykłym
otrzymanym przez przykrycie kropli zawierającego bakterie płynu cienkim szkiełkiem
przykrywkowym. Można przygotować również preparat przeżyciowy w postaci kropli wiszącej.
BARWNIKI I TEORIA BARWIENIA
Celem barwienia jest uwidacznianie całej komórki i (lub) szczegółów jej budowy oraz
rozpoznanie w celach diagnostycznych. Bakterie, poza nielicznymi wyjątkami, są bezbarwne a
gęstość optyczna ich cytoplazmy różni się tylko nieznacznie od gęstości optycznej wody, dlatego
też przed obserwacją bakterie barwimy. Do barwienia drobnoustrojów stosuje się barwniki
zasadowe (błękit metylenowy, fuksyna zasadowa, fiolet krystaliczny), gdyż bakterie zawierają
wiele kwasów nukleinowych i struktur powierzchniowych bogatych w grupy kwasowe, które nie
barwią się barwnikami kwaśnymi.
Rodzaje barwień:

pozytywne (barwimy komórkę)

negatywne (barwimy tło)
o proste (stosujemy jeden barwnik)
o złożone (stosuje się więcej rodzajów barwników, bejce, odbarwiacze)
-
bejce (zaprawy) – substancje ułatwiające barwienie przez wzmocnienie
działania barwników, bądź przez pokrycie barwionej struktury warstwą
wrażliwą na działanie barwnika, np. tanina w barwieniu ściany
komórkowej i rzęsek, płyn Lugola w barwieniu Grama;
-
odbarwiacze – substancje pozwalające na uwidocznienie pewnych
bakterii lub pewnych szczegółów ich budowy dzięki odbawieniu innych
bakterii lub ich części, np. alkohol etylowy w metodzie Grama, etanol z
domieszką kwasu solnego w metodzie Ziel-Neelsena.
METODA BARWIENIA GRAMA
Metoda Grama barwienia bakterii została opracowana w 1884 roku przez duńczyka, Hansa
Christiana Grama. Pozwala ona zróżnicować te organizmy na dwie duże grupy: gram-dodatnie i
gram ujemne ze względu na różnice w budowie ściany komórkowej oraz, co za tym idzie, także
pewne różnice w fizjologii.
Bakterie są barwione fioletem krystalicznym a następnie utrwalane stabilizowanym płynem
Lugola, który powoduje związanie barwnika w bakteriach gram-dodatnich. Odbarwiające działanie
alkoholu etylowego usuwa fiolet z komórek bakterii gram-ujemnych. Roztwór fuksyny zasadowej
(lub safraniny) użyty jako barwnik kontrastowy zabarwia bakterie gram-ujemne na kolor różowy,
natomiast bakterie gram-dodatnie pozostają fioletowe.
NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE BIOCHEMICZNE TESTY IDENTYFIKACYJNE
Fermentacja glukozy i laktozy - podłoże Kliglera
Zawiera pepton, laktozę, glukozę, siarczan żelazawy oraz wskaźnik – czerwień fenolową.
Podłoże to służy do badania zdolności fermentowania laktozy lub glukozy, z wytwarzaniem lub nie,
gazu oraz wydzielania siarkowodoru. Podłoże to (skosy agarowe) jest uformowane tak, że dolna
jego część stanowi słupek, górna zaś skos. Obydwie części posiewa się, a po 24 godzinach
inkubacji obserwować można następujące zmiany:
-
zażółcenie całego podłoża – rozkład glukozy i laktozy,
-
brak zmiany barwy podłoża – brak rozkładu cukrów,
-
czerwony skos, żółty słupek – rozkład glukozy, brak fermentacji laktozy,
-
zaczernienie podłoża - wytwarzanie H2S,
-
porozrywanie podłoża przez pęcherzyki gazu – gazowanie,
Drobnoustroje wykorzystujące glukozę zakwaszają podłoże w pierwszych godzinach hodowli.
Jeżeli mogą fermentować laktozę, wykorzystują ja w drugiej kolejności – podłoże przyjmuje barwę
żółtą. Jeżeli bakterie nie mogą korzystać z laktozy, rozkładają aminokwasy zawarte w peptonie
alkalizując środowisko – podłoże przyjmuje barwę czerwoną. Powstały w hodowli siarkowodór
reaguje z jonami Fe2+ dając siarczek żelaza, który zaczernia podłoże.
Rys.1. Podłoże Kliglera. Próbówki: [1] podłoże bez inokulacji, [2,3] fermentacja glukozy i laktozy, [4,5] fermentacja
glukozy i obecność H2S
Test na indol – bulion tryptofanowy
Bakterie syntezujące enzym tryptofanazę rozkładają tryptofan z wytworzeniem indolu.
Obecnośc indolu sprawdzamy w hodowli bakterii na podłożu z DL-tryptofanem, posługując się
metodą Ehrlicha. W tej metodzie do hodowli szczepu dodaje się eteru etylowego
i wytrząsa. Obecny w hodowli indol zostaje wyekstrahowany przez eter, który tworzy warstwę na
powierzchni hodowli. Po dodaniu odczynnika Ehrlicha (zawierający alkoholowy roztwór pdwumetyloaminobenzaldehydu i stężony kwas solny), powstaje intensywnie czerwony pierścień na
granicy warstwy eterowej i hodowli.
Rys.2. Test na indol
Test na obecność dekarboksylaz
Produkowane przez bakterie enzymy powodujące dekarboksylacje aminokwasów: argininy,
lizyny, ornityny powodują powstanie zasadowych amin (agmatyny, kadaweryny, putrescyny).
Wzrost pH powoduje zmianę barwy wskaźnika czerwieni fenolowej z żółtej na czerwoną.
Test na wykrywanie ureazy – podłoże Christensena
Mocznik jest wykrywany przez bakterie syntezujące ureazę. Produktami końcowymi tego
rozkładu są NH3 i CO2. Podłoże Christensena (barwa wyjściowa podłoża jest jasnożółta) zawiera
mocznik jako jedyne źródło azotu i indykator – czerwień krezolową. Amoniak uwalniany podczas
wzrostu bakterii silnie alkalizuje pożywkę, powodując zmianę jej barwy na fioletową.
Rys.3. Test na mocznik
Test cytrynianowy – podłoże Simmonsa
Podłoże to służy do różnicowania bakterii wg ich zdolności do asymilowania cytrynianu
jako jedynego źródła węgla w podłożu. Podłoże przygotowuje się w postaci skosów agarowych.
Jego wykorzystanie powoduje zmianę pH sygnalizowaną zmianą zabarwienia indykatora (błękitu
bromotymolowego) z zielonej na niebieską.
Rys.4. Test cytrynianowy
TEST API
Testy API są wystandaryzowanymi zestawami, które stosuje się do identyfikacji różnych
grup, rodzajów i gatunków bakterii (paciorkowców – Streptococcus sp. , gronkowców –
Staphylococcus sp., bakterii z rodziny Enterobacteriaceae oraz innych najbardziej powszechnych
drobnoustrojów). Metoda ta stanowi jedną z najbardziej uniwersalnych metod identyfikacji bakterii.
W skład zestawu do identyfikacji wchodzą:
 pasek API – składający się z 20 mikroprobówek zawierających odwodnione
substraty. Mikroprobówki
te napełniane są zawiesiną bakteryjną. Procesy
metaboliczne
podczas
zachodzące
inkubacji
powodują
zmianę
koloru
mikroprobówek, które są albo spontaniczne lub wywołane przez dodanie
odczynników
 komora inkubacyjna
 karta wyniku
 książka kodów
Do testów API należy używać tylko czyste, pojedyncze, dobrze wyizolowane kolonie, namnożone
wcześniej na odpowiednich dla danego drobnoustroju podłożach (zaleca się używanie młodych
hodowli 18-24-godzinnych.
Odczyt:
Zmiany barwy zawartości probówek umożliwiają określenie, jakie substraty są rozkładane,
czy też, jaki rodzaj aktywności enzymatycznej występuje. Określenie grupy lub gatunku dokonuje
się na podstawie załączonego przez producenta klucza diagnostycznego (tabela nr 2). Interpretacje
wyników otrzymuje się z profilu numerycznego. Na karcie wyników testu podzielone są na grupy
po 3, każdy odpowiednio o wartości 1,2 lub 4. Przez dodanie do siebie wartości odpowiadających
pozytywnym reakcjom w obrębie każdej grupy otrzymuje się 7 cyfrowy profil numeryczny dla
dwudziestu testów występujących na pasku API 20E (służy do identyfikacji Enterobacteriaceceae i
innych pałeczek Gram-ujemnych). Identyfikację otrzymuje się używając bazy danych z Książki
Kodów.
Rys.5. Test API 20E dla szczepów: 8030, 8068, 8P14
Tab.1. Tabela odczytów testu API 20E
TEST
ONPG
AKTYWNE
SKŁADNIKI
2-nitrofenylo-ßdgalaktopiranozyd
STĘŻENIE
(mg/probówka)
REAKCJE/ENZYMY
0,223
ß-galaktozydaza
ADH
L-arginina
1,9
Dihydrolaza argininy
LDC
L-lizyna
1,9
Dekarboksylaza lizany
ODC
L-ornityna
1,9
Dekarboksylaza ornityny
0,756
Wykorzystanie cytrynianu
0,075
Wytwarzanie H2S
CIT
H 2S
cytrynian
trisodowy
tiosiarczan
sodowy
URE
mocznik
0,76
Ureaza
TDA
IND
L-tryptofan
L-tryptofan
pirogroniam
sodu
0,38
0,19
Dezaminaza tryptofanu
Wytwarzanie indolu
1,9
Wytwarzanie acetoiny
GEL
Żelatyna
0,6
Żelatynaza
GLU
G-glukoza
1,9
Fermentacja glukozy
MAN
D-mannitol
1,9
Fermentacja mannitolu
INO
inozytol
1,9
Fermentacja inozytolu
SOR
D-sorbitol
1,9
Fermentacja sorbitolu
RHA
L-ramnoza
1,9
Fermentacja ramnozy
SAC
D-sacharoza
1,9
Fermentacja sacharozy
MEL
D-melibioza
1,9
Fermentacja melibiozy
AMY
amigdalina
0,57
Fermentacja amigdaliny
ARA
L-arabinoza
1,9
Fermentacja arabinozy
VP
OX
Test na oksydazę
Oksydaza cytochromowa
WYNIKI
NEGATYWNY
bezbarwny
żółty
żółty
żółty
jasno szary/żółty
bezbarwny/szary
żółty
żółty
bezbarwny
bezbarwny
brak dyfuzji
niebieski/
niebieskozielony
niebieski/
niebieskozielony
niebieski/
niebieskozielony
niebieski/
niebieskozielony
niebieski/
niebieskozielony
niebieski/
niebieskozielony
niebieski/
niebieskozielony
niebieski/
niebieskozielony
niebieski/
niebieskozielony
POZYTYWNY
żółty
czerwony/
pomarańczowy
czerwony/
pomarańczowy
czerwony/
pomarańczowy
niebieski/
niebiesko-zielony
czarny osad
czerwony/
pomarańczowy
czerwono-brązowy
różowy
różowo-czerwony
dyfuzja
czarnego pigmentu
żółty
żółty
żółty
żółty
żółty
żółty
żółty
żółty
żółty
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Wykonujemy i barwimy metodą Grama po jednym preparacie ze wskazanych przez prowadzącego
czystych hodowli. Oglądamy WSZYSTKIE dostępne na ćwiczeniach preparaty.
 Oglądanie i porównywanie gotowych hodowli bakteryjnych.
Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Enterococcus sp.,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp., Micrococcus sp. – na różnych
podłożach stałych i na szeregach oraz odczyt testów API.
 Barwienie metodą Grama
Skład zestawu COLOR GRAM 2 – F
R1 – roztwór szczawianu fioletu krystalicznego (jest szkodliwy!) w alkoholu etylowym;
R2 – stabilizowany płyn Lugola (PVP)
R3 – odbarwiacz (alkohol etylowy/aceton, 1:1)
R4 – roztwór safraniny w alkoholu etylowym
SPOSÓB WYKONANIA OZNACZENIA
 Przygotowanie i utrwalenie preparatu:
Nanieść bakterie na szkiełko podstawowe.

W przypadku wykonywania preparatu z hodowli płynnej wystarczy nanieść na
szkiełko kroplę hodowli lub pobrać odrobinę bakterii jałową ezą, (czyli
wyżarzoną w płomieniu palnika) i rozprowadzić zawiesinę na powierzchni
szkiełka.

W przypadku wykonywania preparatu z bakterii wyrosłych na podłożach stałych
należy materiał pobrać jałową ezą, następnie zawiesić bakterie w kropli soli
fizjologicznej naniesionej na szkiełko podstawowe.
Zbiegi te mają na celu przygotowanie bakterii w postaci niezbyt gęstej zawiesiny.

Po wysuszeniu utrwalić preparat przez przeciągnięcie szkiełka podstawowego
nad płomieniem palnika. Należy uważać, żeby nie trwało to zbyt długo i żeby
bakterii nie przypalić!
 Barwienie:

Na utrwalone bakterie nakropić fiolet krystaliczny w ten sposób by pokrył on
powierzchnię, na którą naniesiono bakterie. Barwnik pozostawić na 2 minuty.
Po tym czasie zmyć fiolet wodą
`

Nanieść płyn Lugola na 2 minuty. Po tym czasie zmyć fiolet wodą

Spłukać obficie najpierw alkoholem etylowym, a później wodą

Nanieść na preparat roztwór fuksyny zasadowej (lub safraniny) na 1 minutę.

Po tym czasie spłukać szkiełko wodą i wysuszyć preparat.

Przed umieszczeniem na stoliku mikroskopu nanieść na szkiełko kroplę olejku
imersyjnego. Oglądać używając obiektywu dającego stukrotne powiększenie.
Odczyt i interpretacja: Bakterie określane jako:

Gram (+) barwią się na kolor niebiesko-fioletowy,

Gram (-) barwią się na czerwono-różowy.
GRAM +
Actinomyces
Bacillus *
GRAM Acinetobacter
Bifidobacterium
Branhamella
Clostridium *
Brucella
Corynebacterium *
Campylobacter
Enterobacter
Citrobacter
Enterococcus
Escherichia
Gaffkya
Flavobacterium
Lactobacillus
Francisella
Lactococcus
Gardnerella *
Listeria
Haemophilus
Micrococcus
Helicobacter
Nocardia
Klebsiella
Propionibacterium *
Legionella
Sarcina
Moraxella
Staphylococcus
Neisseria
Streptococcus
Pasteurella
Streptomyces
Photobacterium
Bordetella
Proteus
*
Gram-zmienne
Pseudomonas
Mycobacterium
Rhodospirillum
Salmonella
Serratia
Shigella
Vibrio
Yersinia
Borrelia
Coxiella
Rickettsia
Treponema
PODZIAŁ BAKTERII
Ziarniaki Gram-dodatnie
Staphylococcus sp.
Kuliste ziarniaki, które w preparatach mikroskopowych układają się w postaci
nieregularnych skupień przypominających winne grona (z jęz. greckiego staphyle – grono). Nie
mają rzęsek, są niezdolne do ruchu i nie wytwarzają zarodników.
Podłożem wybiórczo-różnicującym służącym do izolacji gronkowców jest podłoże
Chapmana (rys.6). Czynnikiem selekcji halofilnych szczepów gronkowców jest dodatek NaCl.
Charakterystyczna dla Staphylococcus aureus zdolność do wykorzystania mannitolu zawartego w
podłożu jest sygnalizowana zmianą barwy indykatora (czerwień fenolowa) na kolor żółty.
Rys.6. Podłoże Chapmana
Gronkowce występują powszechnie w środowisku naturalnym: w glebie, w wodzie
i w ściekach. Bytują na skórze i błonach śluzowych człowieka i zwierząt. Wśród szczepów
kolonizujących organizm człowieka można zauważyć pewne tendencje do wyboru określonego jego
części, np. S.capitis i S.aurcicularis występują w rejonie głowy i uszu, podczas gdy S.aureus bytuje
głównie
w
jamie
nosa,
a
S.epidermidis
(zwykle
niechorobotwórczy
szczep
z flory naturalnej organizmu lub z jego bezpośredniego otoczenia, który może przedostać się do
wnętrza organizmu w trakcie różnorodnych zabiegów medycznych (implantacja bioprotez)
i S.homminis w okolicach pach i pachwin. Spośród wielu gatunków zdolnych do kolonizacji
ludzkiego organizmu Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty, rys.7) skupia większość
chorobotwórczych dla człowieka szczepów. Do najważniejszych czynników zjadliwości gronkowca
złocistego należą: Alfa-hemolizyna silna egzotoksyna białkowa powodująca lizę erytrocytów,
niszczenie leukocytów i uszkodzenia płytek krwi. Toksyna zespołu wstrząsu toksycznego
egzotoksyna o szerokim spektrum biologicznej aktywności. Indukuje wytwarzanie przez makrofagi
interleukiny 1 (IL1), oraz czynnika nekrotyzującego nowotwory (TNF).
Typowe dla skażeń S.aureus są choroby skórne (ropnie, czyraki, trądzik, zakażenia przyranne),
zakażenia dróg oddechowych (nieżyty i zapalenia gardła, zatok nosa, ucha środowego, oskrzeli
i płuc), zakażenia narządów wewnętrznych (zapalenie jelit, dróg moczowych, szpiku), toksemie
i zapalenia pokarmowe. Głównym rezerwuarem i źródłem zakażenia gronkowcami jest
bezobjawowy nosiciel i człowiek już chory. Na przynależność wyizolowanych szczepów wskazują
następujące cechy: hemoliza typu beta, synteza pigmentu i zdolność do fermentacji mannitolu.
Rys.7. Staphylococcus aureus
Streptococcus
Kuliste lub owalne ziarniaki, których komórki wykazują tendencje do układania się
w krótsze lub dłuższe łańcuszki – stąd nazwa polska „paciorkowce”. Streptococcus wchodzą
w skład fizjologicznej mikroflory ludzi i zwierząt, u których zasiedlają głównie błony śluzowe
układu oddechowego w pewnym stopniu też przewodu pokarmowego. Wśród gatunków
komensalnych mogą też występować chorobotwórcze dla człowieka, jak S.pyogenes, S.agalactiae i
S.pneumoniae.
Do namnożenia wyizolowanych szczepów i wykazania ich zdolności do hemolizy (alfa lub beta)
stosuje się agar odżywczy zawierający odwłóknioną owczą krew.
 Staphylococcus pyogenes jest silnie chorobotwórczą bakterią beta - hemolityczną
(rys.8) (wzrost na podłożu agarowym z krwią powoduje całkowity rozkład erytrocytów w postaci
strefy wyraźnego przejaśnienia wokół kolonii, brak erytrocytów w obrębie strefy hemolizy).
Rys.8. Beta - hemoliza
Wśród chorób wywoływanych przez tą bakterie można wymienić: różę (wrotami zakażenia jest
skóra lub błony śluzowe, a charakterystycznym objawem zakażenia jest powstanie czerwono
zabarwionego nacieku), paciorkowego zapalenia gardła (angina), płonicę (dawniej szkarlatynę),
zapalenie dróg moczowych.
 Streptococcus agalactiae tworzy na agarze z krwią słabiej widoczną strefę betahemolizy, która w przypadku niektórych szczepów może w ogóle nie występować. Paciorkowce te
mogą być przyczyną zapalenia płuc u dzieci w pierwszych dwóch miesiącach życia, mogą
powodować nieżyty gardła u dzieci i dorosłych, ropne zakażenia u kobiet, na przykład w wyniku
zabiegów ginekologicznych, a także gorączkę połogową, występującą w postaci groźnej dla życia
posocznicy w wyniku zakażenia w trakcie porodu. Nazwa gatunkowa „agalactiae” wskazuje, że
może też być przyczyną zapalenia wymion u bydła, pasteryzacja mleka wyeliminowała możliwość
przekazu tych bakterii na ludzi.
 Staphylococcus pneumoniae należy do grupy alfa-hemolitycznych (rys.9), (dawniej
określane jako grupa paciorkowców zieleniejących) pneumokoków, tworzących dwoinki otoczone
grubą polisacharydową otoczką. Cechą charakterystyczną w trakcie diagnostycznej identyfikacji
gatunku jest wzrost na agarze z krwią w postaci drobnych otoczonych strefą alfa hemolizy koloni
(niecałkowity rozkład erytrocytów, strefa hemolizy mało przejrzysta i słabo odgraniczona, w
obrębie strefy hemolizy pod mikroskopem widoczne są erytrocyty, charakterystyczne zazielenienie
podłoża)
Rys.9. Alfa - hemoliza
S. pneumoniae (rys.10) są odpowiedzialne za prawie 80% wszystkich bakteryjnych zapaleń płuc. W
normalnej populacji 40-70% ludzi to przejściowi nosiciele. Zjawisko to w zestawieniu z częstością
występowania choroby świadczy o istnieniu jednak znacznej naturalnej odporności przeciwko
pneumokokom. Szczepy S.pneumoniae są odpowiedzialne za prawie 50% stwierdzanych u dzieci
bakteryjnych zapaleń zatok i uszu, a ze względu na właściwości inwazyjne powodowane przez nie
zakażenia mogą prowadzić do rozwoju bakteremii, przechodzącej często w groźne dla życia
zakażenie opon mózgowo rdzeniowych.
Rys.10. Streptococcus pneumoniae
Enterococcus sp.
Te gram-dodatnie paciorkowce fekalne stanowią naturalną florę przewodu pokarmowego
człowieka i zwierząt, mogą jednak kolonizować nosogardziel, pochwę i okolice krocza. Najczęściej
izolowanym gatunkiem jest Enterococcus faecalis. Może on być przyczyną zakażeń dróg
moczowych, zapalenia otrzewnej.
Micrococcus sp.
Gram-dodatnie ziarniaki (rys.11) o komórkach zwykle większych od komórek gronkowców
i często układających się w regularne skupienia w preparatach mikroskopowych. Mogą być
przyczyną zakażeń u osób z obniżoną odpornością.
Rys.11. Micrococcus sp.
Pałeczki Gram-dodatnie
Clostridium sp.
To Gram-dodatnie ściśle beztlenowe, endosporotwórcze pałeczki (rys.12). W postaci
przetrwalnikowej bytują powszechnie w glebie, rezerwuarem niektórych gatunków jest przewód
pokarmowy kręgowców. Są ważną przyczyną psucia się produktów spożywczych – mięsa, jarzyn i
serów. Chorobotwórcze dla człowieka gatunki to:

C. perfringens przyczyna zgorzeli gazowej (gangrena). Za większość zakażeń u
człowieka odpowiedzialny jest typ A, który występuje najczęściej w jelitach i glebie. Najważniejszą
z produkowanych toksyn jest alfa-toksyna –fosfolipaza C, która hydrolizuje lecytynę i
sfingomielinę, a ponadto powoduje uszkodzenia błony komórkowej różnych komórek np.
erytrocytów, leukocytów i miocytów.

C. tetani przyczyna tężca. Bytują w formie wegetatywnej w przewodzie pokarmowym
człowieka i zwierząt zwłaszcza koni. Rezerwuarem endospor jest nawożona gleba. Endospory
powstają w biegunowej części komórki, co określa się mianem „pałeczki dobosza”. Syntetyzuje
tetanospazminę, czyli neurotoksynę egzotoksyczną. Bytujące w przewodzie pokarmowym laseczki
tężca nie powodują żadnych zmian chorobowych, ponieważ toksyna jest łatwo rozkładana przez
proteazy jelitowe. Do rozwoju choroby najczęściej dochodzi po wprowadzeniu zarodników do
wnętrza rany. Wytwarzana przez nie toksyna przedostaje się do centralnego układu oddechowego.
Objawy choroby stają się widoczne w okresie od 4 dni do kilkunastu nawet tygodni od zarażenia.
Nazwa choroby pochodzi od jej objawów, którymi są skurcze i porażenia różnych zespołów mięśni,
do zgonu dochodzi w wyniku wyczerpania i uduszenia po skurczu mięśni oddechowych. Efektywne
leczenie polega na zneutralizowaniu niezwiązanej toksyny przez podanie dużej dawki surowicy
antytoksycznej.

C. botulinum powodujący zatrucia jadem kiełbasianym (botulizm). Wytwarza silne
neurotoksyny co uwarunkowane jest obecnością profaga w genomie bakterii. Te białkowe
neurotoskyny nie są wrażliwe na enzymy trawienne układu pokarmowego stanowiącego miejsce ich
apsorbcji. Toksyna działa na synapsy nerwowo – mięśniowe, hamując uwalnianie acetylocholiny,
co prowadzi do paraliżu mięsni. Zatrucie jadem kiełbasianym rozwija się po spożyciu pokarmu
zawierającego toksynę.
Rys.12. Clostridium sp.
Corynebacterium sp.
Bakterie potocznie nazywane maczugowcami (z jęz. greckiego koryne – maczuga)
w preparatach mikroskopowych widoczne są w układach przypominających pismo klinowe (formy
Y i V) (rys.13). Wytwarzają silne ekotoksyny, które przenikają do krwiobiegu. Dla człowieka
chorobotwórczym gatunkiem jest C. diphtheriae, przyczyna bardzo groźnej kiedyś choroby zwanej
błonicą (dyfteryt). Choroba ta to typowa antroponoza, która szerzy się tylko drogą kropelkową w
wyniku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą. Po przebyciu choroby występuje trwała odporność.
Rys.13. Corynebacterium sp.
Ziarniaki Gram-ujemne
Neisseria sp. dwoinka
Rodzaj Neisseria (rys.14) to małe ruchliwe względne beztlenowce, Gram-ujemne dwoinki.
N. gonorrhoeae jest przyczyna występującej tylko u ludzi choroby wenerycznej zwanej rzeżączką.
Rys.14 Neisseria gonorrhoeae
Pałeczki Gram-ujemne
Pseudomonas sp.
Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej, rys.15) to tlenowe ruchliwe
Gram-ujemne pałeczki wytwarzające rozpuszczalne w wodzie barwniki (niebieski piocyjanina,
fluoryzujący żółty pigment piowerdyna i piorubryna). Powszechną właściwością tych pałeczek jest
zdolność do produkcji trójmetylamin nadającym hodowlą bardzo charakterystyczny zapach, kredek
woskowych. Do rozwoju infekcji powodowanych przez P. aeruginosa dochodzi u osób
z osłabionymi mechanizmami odpornościowymi, np. u cierpiących na ciężkie przewlekłe choroby,
czy silnie poparzonych. Te oportunistyczne bakterie mogą być przyczyną groźnych chorób, np.
zapalenia płuc, zapalenia ucha, współuczestniczą w rozwoju większości ropnych, przyrannych
zakażeń, są też przyczyna zakażeń okołoporodowych, a śmiertelność w wyniku zapalenia opon
mózgowo
rdzeniowych
wywołanego
przez
te
bakterie
dochodzi
do
80%.
W leczeniu utrudniony jest fakt, że bakterie te są często odporne na stosowane antybiotyki. Ze
względu na małe wymagania odżywcze ulegają szybkiemu namnażaniu także w wodzie
i miejscach wilgotnych.
Rys.15. Pseudomonas aeruginosa
ENTEROBACTERIACEAE
Jest to duża i bardzo zróżnicowana rodzina bakterii, której przedstawiciele mogą bytować w
wodzie, w glebie i w organizmach zwierząt (poczynając od owadów a na człowieku kończąc).
Wiele gatunków wchodzi w skład fizjologicznej flory zwierząt i ludzi, niektóre są potencjalnymi
patogenami, które mogą być przyczyną zakażeń jelitowych. Są to Gram-ujemne pałeczki
niewytwarzające form przetrwalnikowych, wiele z nich zdolnych do ruchu ma perytrichalne
ułożenie rzęsek.
Identyfikacja i zróżnicowanie tych pałeczek uzyskuje się w wyniku posiewu na podłoże
MacConkeya (rys.16). Jest podłożem wybiórczo-różnicującym, które uwidacznia zdolność szczepu
do fermentacji laktozy służącym do izolacji i różnicowanie pałeczek Gram-ujemnych zwłaszcza
Enterobacteriaceae i Pseudomona sp. Czynniki selektywne to sole żółciowe i fiolet krystaliczny
który hamuje wzrost bakterii Gram-dodatnich. Laktoza stanowi składnik różnicujący, zaś czerwień
obojętna jest wskaźnikiem zmiany pH. Wśród pałeczek rosnących na tym podłożu wyróżnia się
dwie grupy: gatunki fermentujące laktozę, które zakwaszają środowisko tworząc czerwono
zabarwione kolonie (Escherichia coli), i gatunki niefermentujące laktozy nie zmieniające
zabarwienia koloni (Salmonella sp., Proteus sp.)
Rys.16. Podłoże MacConkeya
Do rodziny Enterobacteriaceae należą następujące pałeczki: Salmonella sp., Shigella sp.,
Escherichia sp., Serratia sp., Proteus sp., Citrobacter sp., Enterobacter sp., Klebsiella sp.
- Rodzaj Salmonella - są to pałeczki chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt. U ludzi
wywołują dur brzuszny i dur rzekomy oraz zatrucia pokarmowe. Zarażenie produktów
spożywczych tą pałeczką następuje za pośrednictwem: much, za pośrednictwem skażonej wody,
przez nosicieli. Pałeczka Salmonelli, rozwija się w przewodzie pokarmowym człowieka lub
zwierząt. Nosicielami są też ludzie, którzy zwykle po przebyciu choroby wydzielają z odchodami
bakterie chorobotwórcze, przez kilka lat a nawet do końca życia.
- Rodzaj Shigella - pałeczka czerwonki. Większość pałeczek z rodzaju Shigella jest
chorobotwórcza dla człowieka i wywołuje chorobę czerwonkę lub ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy.
Głównym źródłem zakażenia tymi bakteriami jest chory człowiek. Rozprzestrzenianiu się pałeczek
sprzyja ostra krwawa biegunka, pałeczki te mogą być przenoszone również przez muchy na
produkty spożywcze. Zdarza się nosicielstwo tych bakterii.
- Rodzaj Escherichia - pałeczka okrężnicy (rys.17) bakterie te stanowią typową
pożyteczną mikroflorę jelita grubego ludzi dorosłych i zwierząt. Jest bardzo pożyteczna, bierze
udział w procesie trawienia i przemianie materii. Dlatego pałeczki okrężnicy znajdujące się w
przewodzie pokarmowym nie stanowią zagrożenia dla organizmu. Są jednak szczepy tego gatunku,
które poza układem pokarmowym mogą wywołać: zapalenie dróg moczowych, zapalenie dróg
żółciowych, zapalenie otrzewnej, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Obecność pałeczki
okrężnicy w produktach spożywczych świadczy o zakażeniu tych produktów fekaliami.
Rys.17. Escherichia coli
- Rodzaj Serratia są to pałeczki saprofityczne. Wytwarzają różowy lub czerwony
barwnik (prodigiozyna). Serratia marcesces nazywana pałeczką cudowną może być przyczyną
różnych infekcji oportunistycznych. Ze względu na odporność także na działanie różnych
czynników zewnętrznych są przyczyną poważnych zakażeń szpitalnych. Bakterie te są także
przyczyną psucia się pieczywa.
- Rodzaj Proteus jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Są to urzęsione
i ruchliwe pałeczki wykazujące duży polimorfizm kształtu komórki, co uwzględnia rzadko już
używana polska nazwa „odmieniec. Najpospolitszym gatunkiem jest Proteus vulgaris, którego
wzrost na płytce określa się „mgławicowy”. Bakterie te występują często w produktach
spożywczych powodują zmianę zapachu smaku i barwy, są chorobotwórcze dla człowieka
powodują zapalenie ropne dróg moczowych, zapalenie opon mózgowych, zapalenie ucha
środkowego, zatrucia pokarmowe.
Vibrio cholerae Przecinkowce
Gram-ujemne pałeczki, bardzo ruchliwe dzięki obecności polarnej rzęski. Środowisko życia
większości gatunków przecinkowców to woda zarówno morska jak i słodka. Oprócz
saprofitycznych gatunków są też endosymbiotyczne jak i chorobotwórcze dla człowieka
i zwierząt Vibrio cholerae (rys.18).
Rys.18. Vibrio cholerae
Download