1 ANATOMIA KLINICZNA - PRZYGOTOWANIE PACJENTA

advertisement
ANATOMIA KLINICZNA - PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO OPERACJI:
Badanie przedoperacyjne ma za zadanie przygotowanie pacjenta do zabiegu, aby móc go
przeprowadzić w najbardziej bezpieczny dla chorego sposób. W ocenie przedoperacyjnej
skupiamy się nie tylko na stwierdzonej patologii, ale na stanie ogólnym pacjenta.
Należy pamiętać, że znieczulenie (analgosedacja) może mieć różne następstwa kliniczne,
dlatego ocena przedoperacyjna konieczna jest przynajmniej 24 godz. przed zabiegiem (daje
to czas na dodatkowe badania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości aby umożliwić
dalsze postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne).
W czasie wizyty przedoperacyjnej należy:
-
ocenić stan fizyczny i psychiczny pacjenta
-
ocenić ryzyko znieczulenia ogólnego
-
poinformować pacjenta o przebiegu operacji i rodzaju znieczulenia oraz uzyskać
świadomą zgodę na proponowane procedury
-
zadbać o zmniejszenie lęku pacjenta
-
zaplanować premedykację obejmującą: leki rutynowo przyjmowane, antybiotyk,
sedację, ewentualnie leki przeciwbólowe. Przed planową operacją należy odstawić
doustne
leki
przeciwkrzepliwe
(i
ewentualnie
zastosować
heparynę
drobnocząsteczkową), oraz odstawić doustne leki przeciwcukrzycowe (i zastosować
insulinę).
u Wywiad i badanie przedmiotowe powinny się koncentrować na tych układach i
narządach, na których funkcję będą miały wpływ zarówno środki podawane
pacjentowi, jak i operacja.
Ocenie podlegają przede wszystkim:
‒ Układ krążenia
‒ Układ oddechowy
‒ Ośrodkowy układ nerwowy
‒ Czynność nerek
‒ Czynność wątroby
‒ Układ krzepnięcia krwi, morfologia krwi obwodowej, grupa krwi + ew. próba
zgodności (tzw. „krzyżówka”)
1 BADANIE PODMIOTOWE:
W badaniu podmiotowym (wywiad) szczególną uwagę zwracamy na:
u Subiektywną ocenę stanu zdrowia przez pacjenta
u Aktualne dolegliwości (zwłaszcza nasilenie objawów w ostatnim czasie, ewentualne
nowe dolegliwości)
u Schorzenia przewlekłe: ich przebieg (aktualne wyrównanie bądź zaostrzenie w
ostatnim czasie) oraz leki przyjmowane stale i doraźnie (np.: OTC)
u Przebyte operacje (zaburzają prawidłowe stosunki anatomiczne): rodzaj przebytego
zabiegu, ewentualne powikłania znieczulenia
u Alergie
Dalszą oceną należy objąć:
OUN:
Należy mieć świadomość, że niezdiagnozowane patologie w obrębie OUN mogą zagrozić
życiu chorego w okresie okołooperacyjnym i pooperacyjnym. Dlatego zwracamy uwagę na:
-
przebyte schorzenia OUN (np.: udar, TIA, padaczka)
-
przebyte urazy, operacje (skutkują zaburzeniami budowy, a w konsekwencji
zaburzeniami funkcji OUN)
-
orientację pacjenta co do własnej osoby (orientacja autopsychiczna) oraz co do
miejsca i czasu (orientacja allopsychiczna) – dotyczy to szczególnie pacjentów w
stanach nagłych. Kładziemy nacisk na sprawdzenie stanu przytomności pacjenta, gdyż
zgoda na zabieg operacyjny powinna być świadoma (!).
NERKI I WĄTROBĘ:
Aby miarodajnie ocenić budowę i funkcję tych narządów, należy przeprowadzić badanie
podmiotowe, badanie przedmiotowe oraz zlecić stosowne badania dodatkowe:
-
badanie usg jamy brzusznej z oceną wątroby, nerek i dróg moczowych
-
badania biochemiczne funkcji wątroby i nerek
Badania te pozwalają ocenić bezpieczeństwo stosowania odpowiednich leków i dostosowanie
ich dawkowania do poziomu wydolności wątroby i nerek (drogi eliminacji leków z ustroju),
aby uniknąć efektu toksycznego zbyt dużych dawek.
2 UKŁAD KRĄŻENIA:
Bodźce bólowe powodują aktywację części współczulnej układu autonomicznego, co
skutkuje wzrostem ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszeniem akcji serca – może to
prowadzić do powikłań i znacznego pogorszenia stanu pacjenta, u którego przed planową
operacją nie rozpoznano właściwie objawów niewydolności układu krążenia. Ponadto w
okresie okołooperacyjnym chory jest zagrożony utratą krwi, która jeśli będzie masywna może
doprowadzić do np.: wstrząsu hipowolemicznego.
UKŁAD ODDECHOWY:
W
okresie
okołooperacyjnym
pacjent
podlega
przyrządowemu
zaopatrzeniu
dróg
oddechowych i oddycha za pomocą respiratora – stwarza to zagrożenie powikłaniami
wiążącymi się niekiedy z koniecznością zastosowania respiratoroterapii w okresie
pooperacyjnym.
PATOLOGIE
STWARZAJĄCE
ZAGROŻENIE
PODCZAS
INTUBACJI
DOTCHAWICZEJ:
1. Refluks żołądkowo-przełykowy:
-
spowodowany nadmierną relaksacją zwieracza dolnego przełyku
-
zwiększa ryzyko zachłyśnięcia treścią żołądkową podczas intubacji dotchawiczej
2. Niedrożność przewodu pokarmowego (z różnych przyczyn, np.: guz jelita grubego
zamykający światło jelita, uwięźnięta przepuklina):
-
powoduje zastój treści płynnej w jelicie, poszerzenie miejsca przed zwężeniem,
ścieńczenie i wzrost przepuszczalności ściany jelita (zaburzenia wodno-elektrolitowe i
kwasowo-zasadowe)
-
wzrost ryzyka perforacji jelita i zapalenia otrzewnej
-
ryzyko wymiotów kałowych, a co za tym idzie ryzyko zachłyśnięcia i chemicznego
zapalenia płuc, prowadzącego do niewydolności oddechowej a nawet śmierci
BADANIA LABORATORYJNE:
Przed jakimkolwiek zabiegiem operacyjnym zawsze należy oznaczyć grupę krwi pacjenta.
Ocenie podlega ponadto układ krzepnięcia (patologie w jego zakresie zwiększają ryzyko
wystąpienia powikłań krwotocznych lub powikłań zakrzepowo-zatorowych) oraz morfologia
krwi: liczba krwinek białych (infekcje), stężenie hemoglobiny (niedokrwistość, mogąca
3 skutkować niedotlenieniem w okresie okołooperacyjnym bądź pooperacyjnym), liczba płytek
krwi (hemostaza).
UKŁAD KRĄŻENIA:
Ocena stanu wydolności układu krążenia pacjenta powinna uwzględnić kilka aspektów:
-
aktualny stan zdrowia
-
oszacowanie ryzyka operacyjnego
-
plan minimalizacji tego ryzyka
Stwierdzenie ostrego stanu kardiologicznego dyskwalifikuje pacjenta od planowego
zabiegu operacyjnego.
Ocenę należy rozpocząć w momencie zbierania wywiadu – pytamy o tolerancję wysiłku
fizycznego, np.: jaki dystans pacjent jest w stanie przejść bez zmęczenia, na które piętro jest
w stanie wejść.
W badaniu fizykalnym szukamy wszelkich oznak niewydolności układu krążenia (sinica,
obrzęki, żylaki kończyn dolnych), sprawdzamy stan naczyń żylnych pod kątem dostępu
naczyniowego i stan tętnic (badanie tętna na tętnicach obwodowych), osłuchujemy serce i
płuca (zastój w krążeniu płucnym), wykonujemy pomiar ciśnienia tętniczego metodą
nieinwazyjną.
Przed planową operacją należy wykluczyć objawy dekompensacji układu krążenia, gdyż
podczas zabiegu pacjent narażony jest m.in. na utratę krwi, co skutkuje przyspieszeniem akcji
serca, centralizacją krążenia (w efekcie może to prowadzić do dalszego zaostrzenia
niewydolności serca u pacjenta zdekompensowanego już przed operacją i może zwiększyć
ryzyko wystąpienia niedokrwienia mięśnia serca).
OBIEG KRWI W UKŁADZIE KRWIONOŚNYM:
System krwionośny jest to zamknięty układ, utworzony przez naczynia krwionośne i serce,
funkcjonalnie złożone z układu dwóch odseparowanych od siebie pomp, prawej i lewej.
Pompa prawa odpowiada za przepływ krwi odtlenowanej do płuc, pompa lewa tłoczy z płuc
krew utlenowaną do wszystkich organów wewnętrznych. Każdą pompę tworzy przedsionek i
komora serca, odseparowane od siebie zastawką.
4 Krew utlenowana jest wypychana podczas skurczu lewej komory serca do aorty przez
zastawkę aortalną. Stąd przepływa do mniejszych tętnic, tętniczek i sieci naczyń
włosowatych. Naczynia włosowate łączą się w żyłki, a następnie w większe żyły tworzące
żyłę główną górną (odprowadzającą krew z narządów położonych nad przeponą) i żyłę
główną dolną (odprowadzającą krew z narządów położonych poniżej przepony). Żyły te
prowadzą krew odtlenowaną do prawego przedsionka serca. Stąd krew przepływa przez
zastawkę trójdzielną do prawej komory. Skurcz prawej komory wypycha następnie krew
przez zastawkę pnia płucnego do pnia płucnego, rozgałęziającego się na tętnicę płucną lewą i
tętnicę płucną prawą. Dzielą się one na naczynia o coraz mniejszym kalibrze, kończąc się
jako sieć kapilar otaczających pęcherzyki płucne. Z sieci kapilar płucnych, po zakończeniu
wymiany gazowej krew utlenowana powraca do lewego przedsionka czterema żyłami
płucnymi, a następnie przepływa przez zastawkę mitralną do lewej komory serca.
BADANIE RADIOLOGICZNE KLATKI PIERSIOWEJ:
Badanie radiologiczne klatki piersiowej (rtg klp) w projekcji PA, będące jednym z
podstawowych badań dodatkowych przed zabiegiem operacyjnym (wykonywane również
jako pierwsze badanie obrazowe diagnozujące choroby serca), pozwala uwidocznić
najważniejsze struktury w obrębie klatki piersiowej:
-
żebra (rusztowanie klp)
-
płuca
-
serce (położenie, jamy i ich przerost, łuk aorty, większe naczynia krwionośne);
badanie to pozwala również uwidocznić uwapnione blaszki miażdżycowe w obrębie
aorty.
ZASTAWKI SERCA:
Ryc. 5.69 Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell (2010), Anatomia
Gray‘a. Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, dodruk 2013
Zastawki serca działają w układzie sprzężonym. Podczas skurczu komór zamykają się
zastawki: mitralna i trójdzielna (generując dźwięk słyszalny jako I ton serca), a otwierają
zastawki: aortalna i pnia płucnego. W fazie rozkurczu komór otwierają się zastawki
przedsionkowo-komorowe, a zamykają zastawki półksiężycowate (generując dźwięk
słyszalny jako II ton serca).
5 Obecnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa, rośnie liczba operacji przeprowadzanych u
chorych w podeszłym wieku, a pacjenci w tej grupie wiekowej są często obciążeni wadami
zastawkowymi, stąd konieczność dokładnego badania fizykalnego przed zabiegiem
operacyjnym.
OSŁUCHIWANIE ZASTAWEK SERCA:
Osłuchiwanie zastawek serca pozwala ocenić cykl pracy serca oraz częstość i regularność
akcji serca. Patologie w obrębie zastawek serca generują szmery charakterystyczne dla
poszczególnych faz cyklu serca.
Ryc. 5.73 Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell (2010), Anatomia
Gray‘a. Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, dodruk 2013
Zamykanie się zastawek serca powoduje powstawanie tonów serca, możliwych do
wysłuchania za pomocą stetoskopu, umiejscowionego zgodnie z przepływem krwi,
odpowiednio:
1. w IV przestrzeni międzyżebrowej przy prawym brzegu mostka w czasie osłuchiwania
zastawki trójdzielnej
2. w V przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej lewej w czasie
osłuchiwania zastawki mitralnej
3. w II przestrzeni międzyżebrowej przy prawym brzegu mostka w czasie osłuchiwania
zastawki aortalnej
4. w II przestrzeni międzyżebrowej przy lewym brzegu mostka w czasie osłuchiwania
zastawki pnia płucnego
Ryc. 5.103 Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell (2010), Anatomia
Gray‘a. Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, dodruk 2013
Aby prawidłowo zlokalizować poszczególne przestrzenie międzyżebrowe, należy odszukać
wcięcie szyjne na górnej krawędzi rękojeści mostka, następnie przesunąć palce w dół
szukając wybrzuszenia utworzonego przez kąt mostka na styku rękojeści i trzonu mostka.
Jest to miejsce przyczepu do mostka chrząstki żebrowej II żebra. Przesuwając palce ku
dołowi i bocznie można łatwo zlokalizować pozostałe żebra.
6 Badanie fizykalne i badania dodatkowe, które wykonujemy, są odzwierciedleniem czynności
serca, gdyż każda część zapisu ekg i tony serca są skorelowane z czynnością mechaniczną
serca.
Ryc. 5.73 Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell (2010), Anatomia
Gray‘a. Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, dodruk 2013
BADANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE (EKG):
Jest podstawowym badaniem w diagnostyce chorób serca, polegającym na rejestracji
aktywności elektrycznej mięśnia serca poprzez umieszczenie elektrod na powierzchni klatki
piersiowej pacjenta i umożliwiającym pomiar różnicy potencjałów pomiędzy dwiema
elektrodami, który jest następnie przetwarzany na graficzny zapis w postaci krzywej
elektrokardiograficznej na papierze milimetrowym lub ekranie monitora.
Załamek P – depolaryzacja przedsionków
Zespół QRS – depolaryzacja komór
Załamek T – repolaryzacja komór
Odstęp QT – czas aktywności komór
Odcinek ST – wczesna faza repolaryzacji komór (czas elektrokardiograficznej ciszy)
Należy zwrócić szczególną uwagę na 2 najważniejsze elementy krzywej EKG: załamek P i
zespół QRS (będące odpowiednio odzwierciedleniem skurczu przedsionków i komór).
UKŁAD BODŹCOPRZEWODZĄCY SERCA:
Ryc. 5.75 Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell (2010), Anatomia
Gray‘a. Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, dodruk 2013 Skurcze mięśniówki przedsionków i komór serca są zapoczątkowywane, a następnie
koordynowane przez układ bodźcoprzewodzący serca, zbudowany z wyspecjalizowanych
komórek mięśniowych zdolnych do samoistnej spontanicznej depolaryzacji. W skład układu
bodźcoprzewodzącego serca wchodzą:
węzeł zatokowo-przedsionkowy
7 -
węzeł przedsionkowo-komorowy
-
pęczek przedsionkowo-komorowy (Hisa) dzielący się na dwie odnogi – prawą i lewą
-
włókna
Purkinjego
(zlokalizowane
podwsierdziowo
u
podstawy
mięśni
brodawkowatych w okolicy koniuszka serca)
Elementy układu bodźcoprzewodzącego serca zapewniają jednokierunkową transmisję
pobudzenia i skurczu, rozpoczynającego się od mięśni brodawkowatych i wierzchołków
komór w kierunku dróg odpływu krwi. Podstawowym rozrusznikiem serca są komórki węzła
zatokowo-przedsionkowego zlokalizowanego w pobliżu ujścia żyły głównej górnej do
prawego przedsionka. Pobudzenie z węzła zatokowo-przedsionkowego rozprzestrzenia się na
mięśniówkę
przedsionków
oraz
w
kierunku
węzła
zlokalizowanego w pobliżu ujścia zatoki wieńcowej
przedsionkowo-komorowego
oraz przegrodzie przedsionkowo-
komorowej. Węzeł przedsionkowo-komorowy stanowi początek pęczka przedsionkowokomorowego (Hisa), biegnącego wzdłuż części błoniastej przegrody międzykomorowej, a
następnie dzielącego się na dwie odnogi: prawą i lewą. Odnogi te kończą się
podwsierdziowo siecią komórek bodźcoprzewodzących (włókna Purkinjego), których
zakończenia znajdują się u podstawy mięśni brodawkowatych w okolicy koniuszka serca ich skurcz inicjuje napinanie się strun ścięgnistych i tym samym zamknięcie zastawek
żylnych.
Komora ma kształt stożka – pobudzenie rozchodzi się od części najwęższej (koniuszka serca)
do najszerszej. W przypadku niedokrwienia mięśnia serca dochodzi do asynchronii skurczu,
stałego zalegania pewnej objętości krwi w komorze podczas skurczu i w efekcie do przerostu
mięśnia komory.
TĘTNICE WIEŃCOWE:
Do prawidłowej pracy serca konieczne jest stałe zaopatrzenie komórek mięśniowych w tlen i
substancje odżywcze. Odpowiadają za to tętnice wieńcowe odchodzące od opuszki aorty i
unaczyniające tkanki serca. Dwa główne naczynia wieńcowe to lewa tętnica wieńcowa
(LTW) i prawa tętnica wieńcowa (PTW) – klinicznie istotna jest znajomość zakresu
unaczynienia tych tętnic (aby umieć zinterpretować np.: wynik badania koronarograficznego).
u PRAWA TĘTNICA WIEŃCOWA (ang. RCA, right coronary artery) – bierze
początek w prawej zatoce aorty i oddaje:
•
Gałąź przedsionkową (od niej odchodzi gałąź węzła zatokowo-przedsionkowego)
8 •
Gałąź brzeżną prawą
•
Gałąź międzykomorową tylną (ang. PDA, posterior descending artery)
PTW odpowiada za ukrwienie prawego przedsionka, większej części prawej komory, węzłów
(zarówno zatokowo-przedsionkowego, jak i przedsionkowo-komorowego), przegrody
międzyprzedsionkowej, niewielkiej części lewego przedsionka, a także tylnej 1/3 przegrody
międzykomorowej oraz części tylnej ściany lewej komory.
u LEWA TĘTNICA WIEŃCOWA (ang. LCA, left coronary artery) – bierze początek w
lewej zatoce aorty i oddaje:
§
Gałąź międzykomorową przednią – (ang. LAD, left anterior descending artery)
§
Gałąź okalającą (ang. LCx, left circumflex)
LTW odpowiada za ukrwienie większej części lewego przedsionka oraz lewej komory, a
także większej części przegrody międzykomorowej, z pęczkiem Hisa i jego gałęziami.
Ponieważ PTW odpowiada w dużej mierze za ukrwienie obu węzłów – w razie jej zwężenia
lub zamknięcia, niedokrwienie tych struktur może powodować zaburzenia rytmu serca.
Z zakresu unaczynienia jasno wynika, iż zamknięcie LTW niesie bardzo poważne
konsekwencje.
UNERWIENIE SERCA:
Ryc. 5.76 Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell (2010), Anatomia
Gray‘a. Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, dodruk 2013 Funkcjonalnie serce zdolne jest do odpowiedzi na potrzeby ustroju dzięki unerwieniu
pochodzącemu z autonomicznego układu nerwowego, które formuje splot sercowy (plexus
cardiacus), posiadający:
a) część powierzchowną – zlokalizowaną pomiędzy łukiem aorty, a leżącym do przodu
od łuku pniem płucnym,
b) część głęboką - zlokalizowaną pomiędzy łukiem aorty, a rozdwojeniem tchawicy.
9 Splot sercowy daje początek niewielkim gałęziom mieszanym, zawierającym zarówno
włókna współczulne jak i przywspółczulne, wpływające na struktury serca, takie jak: układ
bodźcoprzewodzący serca, naczynia wieńcowe, mięśniówka komór.
Pobudzenie włókien przywspółczulnych powoduje:
-
zwolnienie akcji serca
-
obniżenie kurczliwości mięśnia sercowego
-
zwężenie tętnic wieńcowych.
Serce otrzymuje włókna przywspółczulne (przedzwojowe) z prawego i lewego nerwu
błędnego poprzez gałęzie sercowe.
Pobudzenie włókien współczulnych powoduje:
-
przyspieszenie akcji serca
-
wzrost kurczliwości mięśnia sercowego
-
rozszerzenie tętnic wieńcowych
Unerwienie współczulne splotu sercowego pochodzi z nerwów trzewnych sercowych
biegnących od pni współczulnych.
Należy
pamiętać,
że
działania
lekarskie
mogą
pobudzać
nerwy
współczulne
i
przywspółczulne.
UKŁAD ODDECHOWY
NOS:
Jama nosowa podzielona jest przez przegrodę nosową na 2 części. Przegroda składa
się z części kostnej i chrzęstnej, jest pokryta błoną śluzową. Zazwyczaj przegroda znajduje się
w linii pośrodkowej. Często występuje jednak skrzywienie boczne, które uniemożliwia bądź
utrudnia wprowadzenie rurki intubacyjnej przez nos.
Na bocznych ścianach znajdują się małżowiny nosowe dzielące jamę nosową na
przewody. Przewody te łączą się z jamą nosowo-gardłową. Na górnej i bocznej ścianie jamy
nosowej znajdują się ujścia zatok przynosowych. Długotrwały ucisk na te ujścia wywołany
rurką intubacyjną może doprowadzić do rozwinięcia się stanu zapalnego.
10 Błona śluzowa jamy nosowej jest bogato unaczyniona, co grozi masywnym
krwawieniem
podczas
traumatycznej
intubacji.
Uszkodzenie
splotu
Kisselbacha,
znajdującego się w błonie śluzowej przegrody nosa może doprowadzić do krwawienia, które
u nieprzytomnej osoby grozi aspiracją krwi do drzewa oskrzelowego.
GARDŁO:
Sklepienie części nosowej gardła jest utworzone przez kości podstawy czaszki. W
okolicy podniebienia miękkiego część nosowa gardła przechodzi w część ustną. W ścianach
bocznych nosogardzieli znajdują się trąbki słuchowe (trąbki Eustachiusza), które łączą
nosogardziel z uchem środkowym. Trąbka słuchowa i ujścia zatok przynosowych są często
uciśnięte przez rurkę wprowadzoną przez nos, co przy długotrwałej intubacji sprzyja
zakażeniom tej okolicy.
Część ustna gardła rozciąga się od podniebienia miękkiego do nagłośni. Po bokach ustnej
części gardła znajdują się migdałki podniebienne, które u niektórych dzieci są tak
przerośnięte, że stykają się ze sobą w linii pośrodkowej, co utrudnia wprowadzenie rurki
intubacyjnej po dolnej części gardła podczas laryngoskopii. Poniżej i do tyłu od migdałków
podniebiennych, nad wejściem do krtani, znajduje się tylna część języka. Ta część języka
łączy się
nagłośnią trzema fałdami. Migdałek językowy powoduje, że podstawa języka
przybiera nieregularne obrysy.
Część ustna gardła łączy się bezpośrednio z jamą ustną i dolną częścią gardła.
Stawy żuchwowe łączą żuchwę obustronnie ze skroniową częścią kości czaszki. Ponadto
ruchomość w stawach żuchwowych jest zmniejszona na skutek wrodzonych i nabytych wad.
Utrudnia to lub nie pozwala na otwarcie ust, co jest przeszkodą lub nawet uniemożliwieniem
przeprowadzenia intubacji.
Język jest zbudowany z wiązek włókien mięśniowych, które są pokryte błoną śluzową. W
prawidłowych warunkach język może być łatwo odsunięty w bok poprzez silny ucisk
laryngoskopu podczas intubacji.
Zęby mają szczególne znaczenie podczas intubacji. Należy pamiętać, że przednie zęby są
osadzone w szczęce za pomocą tylko jednego korzenia i dlatego łatwo mogą być wyłamane w
wyniku wykonywania dźwigni laryngoskopem.
Szczególna ostrożność jest wskazana u:
•
dzieci z zębami mlecznymi
11 •
starszych osób
•
pacjentów nieprzestrzegających higieny jamy ustnej lub ze schorzeniami dziąseł
•
osób z wystającymi siekaczami
W takich przypadkach zęby mogą być z łatwością wyłamane.
Skala Mallampatiego polega na określeniu zależności pomiędzy wielkością języka a
obszarem gardła. W czasie badanie pacjent powinien siedzieć prosto, a jego głowa powinna
się znajdować w pozycji neutralnej. Powinien otworzyć usta możliwie najszerzej i
maksymalnie wysunąć język. Badanie można przeprowadzić także u pacjentów leżących.
Skala warunków intubacji Mallampatiego:
I.
Widoczne są podniebienie miękkie, języczek, gardło, a także przednie i tylne zarysy
migdałków i języczek
II.
Widoczne są podniebienie miękkie i języczek
III.
Widoczne są podniebienie miękkie i podstawa języczka
IV.
Nie jest widoczne podniebienie miękkie.
Stopnie III i IV wskazują na możliwość wystąpienia trudnej intubacji.
KRTAŃ:
Przejście przez krtań jest najtrudniejszą częścią intubacji dotchawiczej, ponieważ krtań nie
jest widoczna podczas oglądania jamy ustnej i gardła pacjenta. Konieczne jest użycie lusterka
laryngologicznego, co i tak nie odpowiada w każdym przypadku warunkom, które będą
osiągnięte podczas zakładania laryngoskopu.
Krtań jest połączona z tchawicą i leży na wysokości trzonów kręgów C4-C6.
Chrząstka tarczowata, tworząca tzw. wyniosłość krtaniową, składa się z dwóch płytek
chrzęstnych połączonych ze sobą z przodu i otwartych z tyłu. Dogłowowo chrząstka
tarczowata łączy się poprzez błonę tarczowo-gnykową z kością gnykową, doogonowo zaś
poprzez więzadło pierścienno-tarczowe z chrząstką pierścieniowatą.
Krtań od dołu jest połączona z tchawicą poprzez chrząstkę pierścieniowatą: chrząstka ta ma
kształt sygnetu o wąskim łuku i boku, który rozszerza się w stronę tylną. Z tchawicą jest ona
połączona więzadłem.
12 Przestrzeń między strunami głosowymi to szpara głośni. Pojęciem głośnia określa się szparę
głośni łącznie z fałdami głosowymi. Długość strun głosowych u mężczyzn wynosi 1,7-2,3
cm, u kobiet 1,3-1,7 cm. U człowieka dorosłego szpara głośni jest najwęższym miejscem
krtani, decydującym o rozmiarze rurki w przypadku intubacji przez usta.
Krtań jest unerwiona przez gałęzie nerwu błędnego: nerw krtaniowy górny i nerw krtaniowy
wsteczny. Nerw krtaniowy wsteczny jest najważniejszym nerwem motorycznym krtani.
Jego uszkodzenie powoduje porażenie strun głosowych. Włókna czuciowe zaopatrują
śluzówkę krtani poniżej szpary głośni. Nerw krtaniowy górny zaopatruje czuciowo całą krtań,
łącznie z nagłośnią, aż do strun głosowych oraz motorycznie mięsień pierścienno-tarczowy.
U dzieci najwęższa przestrzeń znajduje się w przestrzeni podgłośniowej – ok. 1 cm poniżej
strun głosowych. Światło krtani ma kształt lejka. Nagłośnia u dziecka jest węższa i dłuższa
niż u dorosłych. Z tego powodu wejście do krtani jest mniejsze, co w określonych
schorzeniach może doprowadzić do obrzęku zagrażającego życiu.
TCHAWICA:
Rozpoczyna się w obrębie szyi poniżej chrząstki pierścieniowatej. Przebiega w linii
pośrodkowej szyi i klatki piersiowej do wysokości kręgu ThV-ThVI, gdzie rozdziela się na
prawe i lewe oskrzele główne.
U ludzi dorosłych długość tchawicy wynosi 12-15 cm, u dzieci 6-8 cm, a średnica
odpowiednio 1,5-2,5 cm i 5-8 mm. Dolny koniec tchawicy zbacza w prawo. Jej długość
zmienia się zależności od fazy oddechowej: wzrasta w czasie wdechu, maleje przy wydechu.
Ściany tchawicy są zbudowane z chrząstek w kształcie litery C, otwartych ku tyłowi, od tyłu
otwory zamyka przebiegająca wzdłuż błona (ściana błoniasta). Tchawicę wyściela błona
śluzowa pokryta nabłonkiem migawkowym.
Bezpośrednio ku tyłowi od tchawicy znajduje się przełyk, do którego można łatwo
wprowadzić rurkę intubacyjną. Ku przodowi od
tchawicy znajduje się większa część
tarczycy, która otacza ją częściowo na wysokości 2-4 chrząstki tchawiczej.
Tchawica dzieli się na dwa oskrzela główne: prawe i lewe. Oskrzele główne prawe ma
większą średnicę oraz przebiega bardziej pionowo niż oskrzele główne lewe, stąd tendencja
do przedostawania się ciał obcych na prawą stronę w przypadku zachłyśnięcia. Oskrzela
główne wchodzą do korzeni płuc, a stąd poprzez wnęki do wnętrz płuc.
13 Płuco lewe zbudowane jest z dwóch płatów: górnego i dolnego, a podczas jego osłuchiwania
należy zwrócić uwagę na lokalizację oddzielającej płaty szczeliny skośnej, przebiegającej od
punktu pomiędzy wyrostkiem kolczystym ThIII i ThIV grzbietowo – do dolnego brzegu 6
żebra przymostkowo.
Płuco prawe zbudowane jest z trzech płatów: górnego, środkowego i dolnego, a podczas
jego osłuchiwania należy zwrócić uwagę na lokalizację:
-
szczeliny skośnej – przebiegającej od wyrostka kolczystego Th4 grzbietowo – do
dolnego brzegu 6 żebra przymostkowo
-
szczeliny poziomej – przebiegającej od 4 żebra przymostkowo do 5 żebra w linii
pachowej środkowej.
Podczas intubacji dotchawiczej koniec rurki intubacyjnej powinien znajdować się nad
rozwidleniem tchawicy. Zbyt głębokie położenie rurki może spowodować intubację prawego
oskrzela, a nawet zamknięcie oskrzela do górnego płata (stwierdza się ciszę podczas
osłuchiwania górnego płata prawego płuca).
Osłuchując płuca pacjenta po wykonaniu intubacji dotchawiczej, należy przeprowadzić
badanie każdego płuca z osobna (od szczytu do podstawy) oraz osłuchać oba płuca
symetrycznie, w celu porównania szmerów oddechowych.
Przed planowanym zabiegiem operacyjnym, pacjenta przytomnego należy dokładnie osłuchać
również z tyłu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy również zbadać
opukowo oba płuca.
Intubację dotchawiczą można przeprowadzić z trzech dostępów:
u Przez usta
u Przez nos
u Z dojścia szyjnego – przez konikupunkcję, konikotomię (krikotyreotomię) lub przez
tracheotomię.
Konikopunkcja polega na nakłuciu igłą więzadła pierścienno-tarczowego między chrząstką
pierścienną a tarczowatą.
Konikotomia polega na operacyjnym utworzeniu dostępu do tchawicy poprzez więzadło
pierścienno-tarczowe. Wykonuje się ją skalpelem. Konikotomia może być wykorzystana w
sytuacjach nagłych, jeżeli wykonanie zwykłej intubacji dotchawiczej nie jest możliwe. Przy
wykonywaniu tych procedur należy pamiętać o ryzyku uszkodzenia strun głosowych.
14 Tracheotomia polega na uzyskaniu dostępu do tchawicy, poprzez wycięcie okna w
chrząstkach tchawicy. Jest to dostęp uzyskiwany w warunkach sali operacyjnej.
Podczas badania przeprowadzanego przed planową operacją, w obrębie szyi pacjenta należy
ocenić stan naczyń żylnych, zbadać tarczycę, węzły chłonne, a także tętno na tętnicach
szyjnych.
KRĘGOSŁUP
Kręgosłup składa się z 33-34 kręgów. Różnią się one między sobą budową w zależności od
odcinka w którym się znajdują. Wyróżniamy 7 kręgów szyjnych, 12 piersiowych, 5
lędźwiowych, 5 krzyżowych (zrośniętych ze sobą i tworzących kość krzyżową) oraz 3-4 kręgi
guziczne (również zrośnięte). Kręgosłup oglądany z boku ma następujące krzywizny:
•
w odcinku piersiowym i krzyżowo-guzicznym – pierwotne krzywizny kręgosłupa –
skierowane krzywizną ku tyłowi
•
w odcinku szyjnym i lędźwiowym – wtórne krzywizny kręgosłupa – zwrócone
krzywizną do przodu
Ryc. 4.2 (s.5), 5.5 (s.7) Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell (2010),
Anatomia Gray‘a. Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, dodruk
2013
KANAŁ KRĘGOWY:
Jest to kanał utworzony przez sąsiadujące kręgi kręgosłupa oraz elementy otaczających
tkanek. Ściana przednia kanału kręgowego utworzona jest przez trzony kręgów, krążki
międzykręgowe oraz więzadło podłużne tylne. Ściany boczne i tylne są utworzone przez łuki
kręgów oraz więzadło żółte. Wewnątrz kanału kręgowego znajduje się rdzeń kręgowy
otoczony trzema oponami rdzenia kręgowego: miękką, pajęczą oraz twardą. Opona pajęcza
jest oddzielona od opony miękkiej przestrzenią podpajęczynówkową, wypełnioną płynem
mózgowo-rdzeniowym. Przestrzeń między oponą twardą a ścianą kanału kręgowego
nazywana jest przestrzenią nadtwardówkową (zewnątrzoponową), natomiast jej zawartość
stanowi tkanka tłuszczowa, tkanka łączna wiotka oraz sploty żylne.
15 Nakłucie przestrzeni podpajęczynówkowej wykonuje się w lędźwiowym odcinku
kręgosłupa. Jest to uwarunkowane bezpieczeństwem pacjenta, ponieważ u większości
dorosłych Europejczyków rdzeń kręgowy kończy się pomiędzy kręgiem LI a LII. U
niewielkiego odsetka ludzi rdzeń kręgowy kończy się na poziomie ThXII bądź LII/LIII.
Ponadto w tym odcinku kręgosłupa wyrostki kolczyste znajdują się niemalże prostopadle do
osi kręgosłupa, są szerokie, dobrze wyczuwalne palpacyjnie, a także odległość między
sąsiednimi wyrostkami kolczystymi jest większa niż w przypadku innych odcinków.
Potwierdzeniem
identyfikacji
przestrzeni
podpajęczynówkowej
jest
wypływ
płynu
mózgowo-rdzeniowego z igły.
Nakłucie przestrzeni zewnątrzoponowej można wykonać w każdym odcinku
kręgosłupa, ponieważ igła nie penetruje opony twardej.
Wprowadzanie igły do przestrzeni zewnątrzoponowej bądź podpajęczynówkowej wiąże się z
identyfikacją oporów, które wyczuwamy wprowadzając igłę. Odpowiadają one ściśle
kolejnym warstwom tkanek, które przekłuwamy. W związku z tym konieczna jest znajomość
więzadeł kręgosłupa, które musimy zidentyfikować na podstawie wyczuwalnego oporu.
WIĘZADŁA KRĘGOSŁUPA:
•
Więzadło nadkolcowe – łączy wierzchołki wyrostków kolczystych od C7 do kości
krzyżowej. Więzadło to jest najgrubsze i najszersze w odcinku lędźwiowym
•
Więzadło międzykolcowe – w postaci cienkiej błony łączy ze sobą trzony wyrostków
kolczystych. Jest najgrubsze i najszersze w odcinku lędźwiowym
•
Więzadło żółte – łączy ze sobą sąsiednie łuki kręgowe. Przebiega od dolnego brzegu
łuku kręgowego kręgu leżącego wyżej od górnego brzegu łuku kręgowego kręgu
leżącego niżej.
•
Więzadło podłużne, przednie i tylne – łączą ze sobą trzony kręgosłupa
Nakłucie przestrzeni podpajęczynówkowej najczęściej wykonuje się na poziomie
przestrzeni LIII/LIV. Poprawna identyfikacja przestrzeni warunkuje bezpieczeństwo pacjenta.
Pozioma linia przeprowadzona przez najwyższe punkty grzebienia biodrowego krzyżuje
wyrostek kolczysty LIV. Wyrostki kolczyste kręgów LIII i LV są wyczuwalne odpowiednio
poniżej i powyżej wyrostka LIV.
Ryc. 4.59 (s.62) Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell (2010), Anatomia
Gray‘a. Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, dodruk 2013
16 Przygotowanie pacjenta do znieczulenia regionalnego (zewnątrzoponowego lub
podpajęczynówkowego) powinno obejmować wszystkie elementy przygotowania
pacjenta do znieczulenia ogólnego, z poszerzeniem o badanie grzbietu pacjenta.
Bibliografia: Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell (2010), Anatomia Gray‘a.
Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, dodruk 2013
Praca zbiorowa (2015) Interna Szczeklika 2015, pod red. Piotra Gajewskiego, Medycyna
Praktyczna
Baza danych UpToDate® (2015) dostępna przez: <http://www.biblioteka.umlub.pl>
17 
Download