Archiwum Historii Mówionej

advertisement
Projekty Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
kierowane do nauczycieli i młodzieży –
dobre przykłady współpracy
Projekty Domu Współpracy
Polsko – Niemieckiej…

 Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl
 Kuźnia Młodych Liderów
 REGIOnatorium-cykl spotkań warsztatowo - seminaryjnych nt.
edukacji regionalnej w teorii i praktyce"
 „Górny Śląsk w czterech odsłonach: literacko, filmowo,
historycznie oraz plebiscytowo - warsztaty dla nauczycieli i
studentów dotyczące niemieckojęzycznych, śląskich pisarzy,
filmowców, górnośląskiej historii oraz plebiscytu z 1921 roku.
 Kampania informacyjno-promocyjna: „Dwa to więcej niż jeden”
 Historia Lokalna
 Różnorodność jest Wartością
 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Archiwum Historii Mówionej
dla młodych

Pomysł
Cel
Realizacja
• 2009 roku
Domu Współpracy PolskoNiemieckiej
• stworzenie archiwum historii
mówionej w postaci strony
internetowej www.e-historie.pl
• podniesienie świadomości
historycznej wśród młodych
ludzi
• 140 wywiadów z
świadkami historii
Historia której nie znajdziecie
w książkach

Wywiady

Podróż Studyjna

Kuźnia Młodych
Liderów

Cel
Przygotowanie młodzieży
Mniejszości Niemieckiej do
aktywnego udziału w życiu
społeczno-kulturalnym
swego regionu, a także do
przejmowania
odpowiedzialności za swoje
środowisko lokalne.
Kuźnia Młodych
Liderów

2002 rok
I Edycja
2011 rok
VI Edycja
2003- II Edycja
2005 III Edycja
2006 IV Edycja
2008 V Edycja
Kuźnia Młodych Liderów
Podróż

Zakończeniem projektu był
wyjazd studyjny do Mniejszości
Niemieckiej zamieszkałej na
Węgrzech i w Rumunii.
REGIOnatorium

 Cele projektu:
 * przygotowanie nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa
opolskiego, do pracy z dziećmi i młodzieżą pod kątem
kreatywnego przekazywania im wiedzy o regionie, i tym
samym przygotowania ich do świadomego życia społecznego i
obywatelskiego,
 * przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli do
pracy z młodzieżą w dziedzinie historii swojej ojczyzny
lokalnej, różnorodności kulturowej i narodowościowej i
konsekwencjami, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie w
wielokulturowym regionie Śląska Opolskiego.
REGIOnatorium

Przebieg projektu:
* cztery dwudniowe spotkania seminaryjno-warsztatowe: nauczyciele będą
uczestniczyć w wykładach oraz pracy warsztatowej, których efektem ma być
przygotowanie scenariuszy m.in. zajęć edukacyjnych, dni regionalnych,
rajdów, wycieczek, projektów uczniowskich, konkursów regionalnych
* spotkania warsztatowo - seminaryjne będą przeprowadzać wybitni znawcy
tematyki regionalnej, a uczestnicy pracować będą m.in. z takimi narzędziami
metodycznymi jak: płyta DVD: "Archiwum Historii Mówionej: www.ehistorie.pl", mapa historycznego regionu Górnego Śląska oraz publikacja
"Górny Śląsk. 20 historii z XX wieku"
„Dwa to więcej niż Jeden…“ - działania
informacyjno-promujące dwujęzyczność

Poradnik dla rodziców
Wkładka „ Język niemiecki
w przedszkolu i szkole”
 Spotkania Eksperckie
 Konferencje
 Strona www.bilingua.haus.pl
Punkt doradczy nt. dwujęzyczności

Wkładka „ Język niemiecki
w przedszkolu i szkole”

PAMIĘTAJ - WAŻNE
 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole lub szkołę (czyli
np. gminy lub powiatu), liczba uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub
międzyklasowych może być mniejsza.
 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza niż określona wyżej, nauczanie
języka mniejszości w szkołach organizuje się w grupach międzyoddziałowych lub
międzyklasowych, pamiętając że:
1. grupa międzyoddziałowa, utworzona z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej
klasy, nie może liczyć mniej niż 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum oraz 14 uczniów
w szkole ponadgimnazjalnej;
 2. grupa międzyklasowa, utworzona z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się
według organizacji nauczania w klasach łączonych, nie może liczyć mniej niż 3
i więcej
niż 14 uczniów.
 Na świadectwie ukończenia klasy/szkoły język mniejszości wpisany jest jako przedmiot
obowiązkowych zajęć edukacyjnych na pierwszym miejscu wykropkowanym
w
brzmieniu „język mniejszości narodowej - niemiecki”.
 Pamiętajmy także, iż języka mniejszości nie można zdawać na egzaminie gimnazjalnym jako
języka obcego, gdyż jest on, podobnie jak np. język polski, językiem ojczystym dla ucznia który
jest objęty tym nauczaniem (jeśli rodzice złożyli wniosek).

 PROJEKT WKŁADKI – opracował Waldemar Gaida
www.bilingua.haus.pl

Spotkania Eksperckie

Program spotkania
1. „Język niemiecki w edukacji
2.
szkolnej i przedszkolnej”
Waldemar Gaida , Wicestarosta
Powiatu Strzeleckiego
„Dlaczego niemiecki? Jak
efektywnie wychowywać
dzieci dwujęzycznie”
Dr Małgorzata Wysdak, Prezes
Stowarzyszenia ProLiberis
Silesiae
Historia Lokalna
Historia Twojego Sąsiada

Historia Lokalna

„Historia lokalna na przykładzie
wybranych powiatów, miast
i gmin”

Projekt realizowany z od początku istnienia Domu Współpracy PolskoNiemieckiej m.in.
Powiat Oleski
Gmina Grodków
Gmina Leśnica
Gmina Niemodlin
Gmina Chrząstowice
CEL
Przełamywanie meandrów historii dawnych niemieckich, dziś polskich ziem
Wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej „ Tylko znający
historię własnej ziemi może się z nią utożsamiać”
Wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polska i
mniejszością niemiecką
„Różnorodność jest Wartością”szkolenia w grudniu 2011 r.

 Celem projektu będzie zatem
 edukacja przede wszystkim młodego pokolenia na
temat mniejszości zamieszkujących teren
Rzeczpospolitej Polski.
 Poprzez projekt pragniemy uświadomić młodzieży,
że istnieją mniejszości, przedstawić skąd się biorą
oraz walczyć ze stereotypowym myśleniem.
 Ważnym jest bowiem, aby w młodym pokoleniu
kształtować postawę akceptacji dla odmienności, dla
inności.
Postępowy nauczyciel języka
niemieckiego w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Możliwość nauczania j.
niemieckiego w okresie
wczesnoszkolnym
i przedszkolnym
Kurs roczny nauczania j.
niemieckiego
Uczestnik – Wykształcenie pedagogiczne,
znajomość j. niemieckiego na poziomie B2

Dziękuję za uwagę
Beata Woźniak
Koordynatorka Działu ds. Stosunków Polsko-Niemieckich
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
www.haus.pl
Download