Politechnika Rzeszowska-Katedra Metod Ilościowych

advertisement
Oferta
ekspercko-badawcza
i edukacyjno-szkoleniowa
• analiza danych regionalnych
• opracowywanie badań ankietowych
• dane czasowe, trendy i prognozy
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowskiej
e-mail: [email protected]
Analiza danych na poziomie
powiatów i gmin:
• wizualizacja danych
przestrzennych
• analiza sytuacji na rynku pracy
• dochody i wydatki
samorządów
• analiza składników
budżetów JST
• wykorzystanie środków unijnych
• sytuacja demograficzna
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska
e-mail: [email protected]
Analiza danych ankietowych
i kwestionariuszowych
• przeprowadzanie badań ankietowych
• analiza statystyczna
• wizualizacja wyników badań
• interpretacje i wnioski
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska
e-mail: [email protected]
Badania w zakresie wykluczenia
społecznego w województwie
podkarpackim w przekroju powiatów i gmin
• identyfikacja wykluczenia, analizy porównawcze,
klasyfikacje, porządkowanie liniowe
• problemy starzenia się ludności i wykluczenia osób w
„trzecim wieku”
• projektowanie i analiza
wdrożenia „spółdzielni
socjalnych”
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska
e-mail: [email protected]
Analiza danych czasowych,
trendy i prognozy
• analiza dynamiki wybranych
wskaźników rozwoju
gospodarczego
• analiza sezonowości
wybranych zjawisk czasowych
• prognozowanie wybranych
zjawisk gospodarczych,
demograficznych i społecznych
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska
e-mail: [email protected]
Analiza potencjału turystycznego
woj. podkarpackiego
• atrakcyjność turystyczna Podkarpacia
• walory kulturowe Polski Wschodniej
• wykorzystanie bazy noclegowej
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska
e-mail: [email protected]
Rankingi jednostek samorządu
terytorialnego ze względu na
innowacyjność, poziom życia,
atrakcyjność inwestycyjną
• tworzenie wielowymiarowych
rankingów na poziomie gmin,
powiatów, województw
• pozycjonowanie wybranych
JST na tle całej zbiorowości
• atrakcyjność inwestycyjna
Podkarpacia
• innowacyjność gospodarki
Podkarpacia na tle innych regionów
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska
e-mail: [email protected]
Dostępność transportowa woj.
podkarpackiego na tle innych regionów
Analiza logistyczna
• analiza poziomu rozwoju infrastruktury
transportowej
• bezpieczeństwo ruchu
drogowego
• prognozowanie i modelowanie
w zakresie transportu
(kolejowego, samochodowego,
lotniczego)
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska
e-mail: [email protected]
Statystyczna analiza rynku pracy
i problemów demograficznych
w przekroju regionalnym
• analiza w zakresie demografii,
prognozowanie
• badanie migracji w przekroju
powiatów w Polsce Wschodniej
• analizy uwarunkowań
demograficznych w kontekście
rozwoju rynku pracy i edukacji
• analiza i prognozowanie
migracji międzyregionalnych
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska
e-mail: [email protected]
Szkolenia w zakresie analizy danych
• PODSTAWY BADAŃ SONDAŻOWYCH: dobór próby,
konstrukcja kwestionariusza, konstrukcja arkusza danych
• ANALIZA STATYSTYCZNA ANKIET: analiza zależności,
wnioski z badań, interpretacja wyników badań
statystycznych
• PROGNOZOWANIE czynników i uwarunkowań rozwoju
regionalnego
• WYKRESY. Metody klasyfikacji i porządkowania
• WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH METOD
ILOŚCIOWYCH z zastosowaniem programu STATISTICA
w badaniach regionalnych
Katedra Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska
e-mail: [email protected]
Download