Laureaci nagród premiera - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Laureaci nagród premiera
Wyróżnieni za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub
artystyczną za rok 2006.
Nagrody prezesa Rady Ministrów dla naukowców, ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk, są
przyznawane od 1994 roku. Wnioski o ich przyznanie składają jednostki naukowe po wcześniejszym
zaopiniowaniu przez odpowiednie komitety naukowe PAN lub ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
WYBITNY DOROBEK NAUKOWY:
prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN; członek rzeczywisty PAN
prof. dr inż. Henryk Górecki - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ks. prof. dr hab. Michał Heller - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
prof. dr hab. Józef Siciak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; członek rzeczywisty PAN
WYBITNE OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE:
dr hab. med. Maciej Tadeusz Małecki - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. Roman Michałowski - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Piotr Piotrowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. med. Anetta Undas - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ROZPRAWY HABILITACYJNE:
dr hab. inż. Piotr Formanowicz - Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki i Zarządzania
dr hab. med. Bohdan Górski - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Marek Jeziński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Humanistyczny
dr hab. Piotr Kossacki - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
dr hab. med. Katarzyna Koziak - Akademia Medyczna w Warszawie; I Wydział Lekarski
dr hab. Jakub Malik - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Humanistycznych
dr hab. Izabela Justyna Nowak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
dr hab. Dorota Zięba - Akademia Rolnicza w Krakowie; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
ROZPRAWY DOKTORSKIE:
dr Anna Brożek - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
dr inż. Grzegorz Budzyń - Politechnika Wrocławska; Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
dr inż. Piotr Czech - Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Transportu
dr Marcin Czepelak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji
dr Anna Drożak - Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
dr Ernest Grodner - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
dr Dominik Gront - Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
dr inż. Dorota Gulbinowicz - Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Produkcji
dr inż. Anna Jasińska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej
dr med. Michał Kaliszan - Akademia Medyczna w Gdańsku
dr Katarzyna Kaliszewska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Psychologii
dr Ewelina Knapska - Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
dr Joanna Kostylew - Uniwersytet Wrocławski; Instytut Nauk Geologicznych
dr Łukasz Kulas - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
dr inż. Dariusz Makowski - Politechnika Łódzka; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
dr Krzysztof Matuszek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
dr inż. Anna Aleksandra Michrowska - Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
dr med. Michał Mikula - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
dr Natalia Rozwadowska - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
dr Paweł Siedlecki - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
dr inż. Monika Stefańska-Kądziela - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
dr Błażej Szablikowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
dr Piotr Śniedziewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
dr inż. Agata Trzęsowska - Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
dr Joanna Wolszczak-Derlacz - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr Szymon Ziętkiewicz - Uniwersytet Gdański i Akademia Medyczna w Gdańsku; Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii
WYBITNE KRAJOWE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-TECHNICZNE:
I nagroda:
zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Leona Gradonia z Politechniki Warszawskiej za opracowanie i
wdrożenie w dużej skali nowych, oryginalnych układów filtracyjnych do wentylacji układów korbowodowych
silników Diesla. Efektem zastosowania tych układów jest likwidacja kancerogennych substancji powstających z
sadzy oraz mgły olejowej. Osiągnięcie o randze innowacji światowej zostało przyjęte do produkcji przez
czołowego producenta światowego silników Diesla, amerykański koncern Cummins.
II nagroda:
zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Edwarda Chlebusa z Politechniki Wrocławskiej za opracowanie
i wdrażanie technologii przyrostowych nowych produktów. Zespół wprowadza zastosowanie technologii
informatycznych przy projektowaniu i wytwarzaniu nowych wyrobów, doskonaląc i skracając znacznie czas ich
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
projektowania konstrukcyjnego, wytwarzanie prototypów i serii informacyjnych. Umożliwia wprowadzenie na
rynek nowych produktów, m.in. przez przedsiębiorstwa branży elektrotechnicznej, elektronicznej, przetwórstwa
tworzyw sztucznych, aparatury medycznej.
dr hab. inż. Jerzy Krupka z Politechniki Warszawskiej za opracowanie i wdrożenie unikatowych metod
pomiarowych do badań elektromagnetycznych właściwości materiałów w paśmie mikrofalowym. Produkowane
jednostkowo - zgodnie z wymaganiami odbiorców - rezonatory pomiarowe wraz z oprogramowaniem
sprzedawane są przez polską firmę QWED do kilkudziesięciu znanych firm i instytutów na całym świecie. Poza
efektami ekonomicznymi - jako produkty zaawansowanej technologii - promują w świecie polską myśl
techniczną.
III nagroda:
zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Gębickiego z Politechniki Łódzkiej za odkrycie, badania
poznawczo-rozwojowe i wdrożenie innowacyjnych produktów medycznych opartych na wybranych solach
pirydyniowych. W efekcie produkowany jest na rynek polski i krajów ościennych nietoksyczny lek śródbłonkowy
o potencjale przeciwzapalnym oraz innowacyjne produkty o wysokich walorach ochronnych.
Premier z laureatami – Fot: www.premier.gov.pl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download