Tescik -Budowa wnętrza Ziemi

advertisement
Zadania testowe do rozwiązania
Budowa wnętrza Ziemi
1. Promień Ziemi wynosi w przybliżeniu
-6300 km
-63 000 km
-40 000km
-1720 km
2. Liczba metrów, o którą należy się przesunąć w głąb Ziemi aby temperatura wzrosła o 1°C
to:
-stopień geotermiczny
-gradient geotermiczny
-stopień strumienia cieplnego
-żadne z powyższych
3. Przyjmuje się, że w jądrze Ziemi temperatura sięga rzędu:
-500oC
-5000oC
-15 mlnoC
-5 mlnoC
4. W składzie chemicznym skorupy ziemskiej dominuje:
-azot
-tlen
-żelazo
-magnez
- krzem
5. Wąska strefa w głębi Ziemi, stanowiąca granicę ośrodków o różnych własnościach to
....................
6. Skorupa ziemska pod oceanami jest cieńsza niż pod lądami. P/F
7. Skorupę oceaniczną budują głównie bazalty, natomiast lądową skały granitowe. P/F
8. Warstwa skorupy ziemskiej przebiegająca tylko po kontynentami to:
-Sial
-Sima
-Crofesima
-Nifesima
9. Pomiędzy warstwami sima a crofesima przebiega powierzchnia:
-Gutenberga
-Lehmana
-Conrada
-Moho
10. Główne składniki jądra Ziemi to:
-krzem, magnez
-tlen, krzem, glin
-nikiel, żelazo
-wapień, hel
-żelazo, tlen
11. W płaszczu górnym na głębokości poniżej 80—150 km występuje warstwa odznaczająca
się dużą plastycznością przy długotrwałych naciskach, oraz sprężystością przy nagłych
wstrząsach.
Jest to ............................
12. Inna nazwa płaszcza wewnętrznego to
-Sial
-Sima
-Crofesima
-Nifesima
-Nife
13. Wyjaśnij pojęcia i określ różnicę pomiędzy
- astenosferą
- skorupą kontynentalną
- skorupą oceaniczną
-litosferą
14. Spośród podanych określeń wskaż 3, które dotyczą litosfery.
-zróżnicowana grubość od 5km do 150km
-duża gęstość w porównaniu z innymi warstwami
-wzrost temperatury wraz ze wzrostem głębokości
-jej dolną granicą stanowi warstwa bazaltowa
-jest oddzielona od skorupy ziemskiej strefą nieciągłości MOHO
-w jej skład wchodzą warstwy granitowa, bazaltowa i górna część płaszcza
15. Uzupełnij poniższe zdania wybierając odpowiednie terminy spośród niżej podanych.
geosynklina, orogeneza, plutonizm, ruchy tektoniczne, speading, subdukcja, wulkanizm
Ogół procesów zachodzących w skorupie ziemskiej prowadzących do powstawania gór
....................................
Ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do zmiany ułożenia skał i ich wzajemnego położenia
.........................................
Ogromne, silnie wydłużone obniżenie w skorupie ziemskiej, które obniża się wbrew izostazji
i zapełnia osadami ........................................
Ogół procesów polegających na wydobywaniu się lawy i utworów piroklastycznych z głębi
litosfery na powierzchnie ziemi ...............................
Ogół procesów geologicznych polegających na podziemnym przemieszczaniu się magmy i
tworzeniu skał głębinowych ....................................
16. Jakie to warstwy?
warstwę, która charakteryzuje się największą gęstością.....................
warstwę, która charakteryzuje się najwyższym ciśnieniem..................
warstwę, która zbudowana jest głównie ze związków glinu, krzemu i tlenu........
warstwy, pomiędzy którymi znajduje się strefa nieciągłości MOHO...................
warstwy, pomiędzy którymi znajduje się strefa nieciągłości Conrada..............
17. Spośród podanych określeń wypisz 3, które dotyczą litosfery.
-zróżnicowana grubość od 5km do 150km
-duża gęstość w porównaniu z innymi warstwami
-wzrost temperatury wraz ze wzrostem głębokości
-jej dolną granicą stanowi warstwa bazaltowa
-jest oddzielona od skorupy ziemskiej strefą nieciągłości MOHO
-w jej skład wchodzą warstwy granitowa, bazaltowa i górna część płaszcza
Download