Test - Europa Średniowieczna - Zestaw I

advertisement
EUROPA ŚREDNIOWIECZNA - TEST KONTROLNY - ZESTAW I
01. Połącz strzałkami daty i wydarzenia
476
1453
1075
800
1077
768
1122
814
1095
622
1099
1291
`
Reformy kościelne papieŜa Grzegorza VII
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
Zdobycie przez Turków Konstantynopola
Początek panowania Karola Wielkiego
Zdjęcie klątwy z Henryka IV pod Canossą
Koniec panowania Karola Wielkiego
Konkordat w Wormacji
KrzyŜowcy zdobyli Jerozolimę i załoŜyli Królestwo Jerozolimskie
Upadła Akka - ostatnia twierdza krzyŜowców
Synod w Clermont
Mahomet opuścił Mekkę (Początek ery mahometańskiej)
02. Połącz strzałkami osoby i ich funkcje
Urban II
Mahomet
Saladyn
Karol Wielki
Ludwik IX
Karol Łysy
Grzegorz VII
L otar
Henryk IV
Justynian
Władca państwa Franków
Władca Egiptu panujący w XIII wieku
Twórca Islamu - religii muzułmańskiej
PapieŜ, przewodniczył obradom synodu w Clermont
Wnuk Karola Wielkiego, który otrzymał część Francji
Król Francji panujący w XIII wieku
Król Niemiec
Cesarz bizantyjski panujący w VI wieku
PapieŜ, który miał konflikt z królem Niemiec
Wnuk Karola wielkiego, który zachował koronę cesarską
03. Połącz strzałkami pojęcia i ich definicje
Koczowanie
Krucjata
Ramadan
Synod
Meczety
Marchie
Konkordat
Ekskomunika
Palatyn
Kanclerz
To 9 miesiąc, w którym obowiązywał post
To zjazd duchowieństwa katolickiego
To wędrowanie, w celu szukania lepszych warunków Ŝycia
To święta wojna przeciwko poganom
To okręgi przygraniczne w państwie Karola Wielkiego
To wielkie świątynie budowane przez Arabów
To urzędnik zarządzający kancelarią królewską
To umowa między państwem a kościołem
To klątwa
To urzędnik zastępujący króla m.inn. w sądach
04. Połącz strzałkami wydarzenia i ich przyczyny
Upadek Bizancjum
Traktat w Verdun
Krucjaty
Reformy Grzegorza VII
Klątwa Grzegorza VII
Utworzenie Hrabstw
Podział chrześcijaństwa
Podboje Arabów
Dla wyparcia Turków z Palestyny
Dla umocnienia pozycji papieŜa
DąŜenie Turków do zajęcia Konstantynopola
DąŜenie podbitych plemion do niezaleŜności
Dla zdobycia łupów
W celu ukarania króla Niemiec Henryka IV
Dla stworzenia sprawnie funkcjonującej administracji
Spory między biskupami Konstantynopola i Rzymu
UWAGA! W pozostałych poleceniach naleŜy zaznaczyć jedną dobrą odpowiedź
05. Który z niŜej podanych argumentów jest najistotniejszy? Renta pienięŜna stanowiła postęp w
porównaniu z naturalną poniewaŜ:
A) Ułatwiła regulowanie naleŜności chłopów wobec panów
B) Przyśpieszyła rozwój gospodarki towarowo-pienięŜnej
C) Przyczyniła się do wzrostu obiegu pieniądza
D) Doprowadziła do rozwoju rzemiosła
06. Jak nazwane były związki kupców, które broniły ich interesów?
A) Megastragany
C) Kramiki
B) Gildie
D) Megakramy
07. Patrycjat zawdzięczał swe uprzywilejowane stanowisko w mieście przede wszystkim:
A) Przewadze liczebnej nad innymi grupami społecznymi
B) Największemu udziałowi we władzy w mieście
C) Udziałowi w organizowaniu obrony miasta
D) Roli w organizowaniu wymiany handlowej
08. Która grupa ludności miejskiej była najbardziej zróŜnicowana?
A) Patrycjat
C) Plebs
B) Pospólstwo
D) Brak informacji na ten temat
09. Który z poniŜszych faktów nie wpływał na przewagę papieŜy nad władzą świecką w Europie
w XIII wieku?
A) Osłabienie pozycji władców, wskutek wzrostu znaczenia feudałów
B) Centralizacja organizacji kościelnej w wyniku reform
C) Rozkwit kultury średniowiecznej
D) Silna pozycja finansowa kurii Rzymskiej
10. Które z niŜej wymienionych zjawisk w kościele w XIII wieku stały się przedmiotem krytyki
ze strony zwolenników odnowy?
A) Akcja chrystianizacyjna prowadzona wśród ludów pogańskich
B) DąŜenie do podporządkowania sobie kościoła wschodniego
C) Poziom moralny i dyscyplina duchowieństwa
D) Walka o wprowadzenie celibatu wśród duchowieństwa
11. Siły odśrodkowe w Niemczech popierały cesarzy przeciw papieŜom poniewaŜ:
A) Chciały dostać się pod władzę papieŜy
B) Czyniły to ze względów religijnych
C) Działania papieŜy były zbieŜne z interesami feudałów
D) Były politycznie zaleŜne od papieŜa
12. Negatywne znaczenie kolonizacji niemieckiej na wschodzie to:
A) Wprowadzanie samorządu w nowych miastach i wsiach
B) Lokacja nowych miast i wsi
C) Podniesienie poziomu techniki
D) CiąŜenie części osadników do Niemiec
13. Jak nazywało się w średniowieczu kupowanie stanowisk kościelnych?
A) Symonia
C) Inkwizycja
B) Inwestytura
D) Akwizycja
14. Jak w średniowieczu nazywał się system współ-rządów między władcą a reprezentacjami
społeczeństwa?
A) Monarchia despotyczna
B) Monarchia społeczna
C) Monarchia stanowa
D) Monarchia reprezentacyjna
Download