profilaktyka ortodontyczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny

advertisement
PROFILAKTYKA
WAD NARZĄDU
ŻUCIA
Zakład Ortodoncji IS
Warszawski Uniwersytet Medyczny
PROFILAKTYKA WAD
NARZĄDU ŻUCIA
•
•
•
•
•
•
kierowanie wzrostem i rozwojem narządu żucia w każdym okresie
rozwojowym dziecka poprzez:
dostarczenie narządowi żucia odpowiednich bodźców czynnościowych
usuwanie wszelkich bodźców szkodliwych, hamujących lub
zaburzających prawidłowy rozwój
opiera się na znajomości przyczyn powodujących odchylenia
czynnościowe prowadzące do zaburzeń zgryzu
- na każdym etapie rozwoju dziecka, począwszy od okresu płodowego.
- profilaktyka ortodontyczna okresu prenatalnego (wady wrodzone)
wchodzi w zakres ogólnomedycznej opieki zdrowotnej kobiet
ciężarnych.
- w okresie rozwoju prenatalnego powstają wady wrodzone do których
szczególnie predysponowany jest okres od 4 do 12 tyg.
PROFILAKTYKA WAD
NARZĄDU ŻUCIA
eliminowanie przyczyn wad wrodzonych narządu żucia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ostre choroby zakaźne przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała
Zakażenia górnych dróg oddechowych
Grypa
Choroby mogące wywołać niedotlenienie zarodka
Zatrucia pokarmowe z biegunką
Zatrucia ciążowe z wymiotami
Choroby matki: niewydolność nerek, krążenia, cukrzyca, zaburzenia
endokrynologiczne, zabiegi chirurgiczne, urazy, napięcia nerwowe
Leki
Promieniowanie rentgenowskie
Promieniowanie jonizujące
Zatrucia chemiczne
Nałogi
Niewłaściwe odżywianie
Ultradźwięki
Profilaktyka wad wrodzonych
Profilaktyka wrodzonych wad rozwojowych I stopnia: niedopuszczenie do
wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju zarodka:
- rezygnacja z potomstwa w przypadku rodzin dużego ryzyka genetycznego
- eliminowanie w czasie ciąży czynników teratogennych
- podawanie przed planowaną ciążą i w pierwszych tygodniach ciąży kwasu
foliowego w celu obniżenia ryzyka wystąpienia u dziecka otwartej wady cewy
nerwowej
Profilaktyka wrodzonych wad rozwojowych II stopnia obejmuje działania
zmniejszające stopień uszkodzenia dziecka lub społeczne skutki wad.
- diagnostyka prenatalna obejmująca badania przesiewowe każdej ciąży i
szczegółowe badania diagnostyczne płodu w ciążach podwyższonego ryzyka
genetycznego
- terapia płodu
- wewnątrzmaciczne leczenie operacyjne wad rozwojowych
Profilaktyka wrodzonych wad rozwojowych III stopnia obejmuje wielokierunkowe
działania korekcyjno-rehabilitacyjne u osób z wadami wrodzonymi.
Profilaktyka wad nabytych
Profilaktykę wad nabytych możemy podzielić na :
• profilaktykę okresu niemowlęcego
• właściwa pozycja tułowia i głowy, karmienie piersią, eliminacja nawyków:
ssanie smoczka, warg, palców, eliminacja oddychania przez usta;
• profilaktykę okresu poniemowlęcego (okres żłobkowy)
• profilaktykę okresu wczesnego dzieciństwa (wiek przedszkolny)
• profilaktykę okresu późnego dzieciństwa (wiek szkolny)
• eliminacja parafunkcji, dysfunkcji, właściwa konsystencja pokarmów,
profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej, opieka zdrowotna, troska
rodziców i wychowawców o prawidłowy rozwój psychiczny dziecka
Organizacja planowej opieki
ortodontycznej
GRUPA I :
Dzieci z zespołem właściwych dla wieku cech morfologiczno-czynnościowych, brak
uchwytnych czynników etiologicznych. Profilaktyka pierwotna.
GRUPA II
Dzieci, u których stwierdza się czynniki działające niekorzystnie na prawidłowy
dotychczas rozwój. Profilaktyka wtórna.
GRUPA III
Dzieci z wadami zgryzu o małym nasileniu, które mogą się nasilać pod wpływem nadal
działających czynników szkodliwych. Profilaktyka późna
GRUPA IV
Dzieci, u których wady zgryzu są bardzo nasilone, czynniki etiologiczne nadal działają
lub już wygasły. Leczenie objawowe, trudne, o niepomyślnym rokowaniu.
Organizacja planowej opieki
ortodontycznej
Leczenie zewnątrzpochodnych wad zgryzu zależy od wieku rozwojowego dziecka.
Najlepsze wyniki uzyskuje się w końcu okresu żłobkowego i w okresie
przedszkolnym. Działanie lekarza wspomagają siły ustrojowe.
Około 6.-7. roku życia kończą się możliwości zapobiegania, a z 10. r. ż.
możliwości wczesnego leczenia ortodontycznego
Bibliografia:
• G. Śmiech-Słomkowska, W. Rytlowa: profilaktyka i wczesne leczenie
ortodontyczne. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1999
• I. Karłowska i wsp.: Zarys Współczesnej Ortodoncji. Warszawa
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008F.
• Łabiszewska-Jaruzelska: Ortopedia Szczękowa. Warszawa
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995.
• B. Kahl-Niehle: Wprowadzenie do ortodoncji. Wydawnictwo
Medyczne Urban&Partner Wrocław 1999.
• Proffit WR, Fields HW, Sarver DM: Ortodoncja Współczesna.
Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009.
• Katalog aparatów elastycznych, Dr Hinz Dental
Download