IMMUNOLOGIA 2006

advertisement
-1-
IMMUNOLOGIA – TESTY
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
Limfocyty T nabywają kompetencji immunologicznej w:
grasicy (+)
śledzionie
migdałkach
torebce Fabrycjusza
węzłach chłonnych
Poszczególne subpopulacje limfocytów w badaniach immunologicznych można różnicować poprzez:
ekspresję receptorów dla lektyn
antygeny różnicowania CD (+)
aktywność enzymów
aktywność tylko lipoprotein
ekspresję receptorów wzrostu
Główna zasada rozdziału komórek na gradientach gęstości to:
brak różnic pomiędzy gęstością względną używanego gradientu a wielkością i masą izolowanych komórek
różnica między gęstością bezwzględną używanego gradientu a masą izolowanych komórek
istniejące różnice pomiędzy gęstością względną używanego gradientu a wielkością i masą izolowanych
komórek (+)
istniejące różnice pomiędzy gęstością względną używanego gradientu a wielkością izolowanych komórek
istniejące różnice pomiędzy gęstością względną używanego gradientu a masą izolowanych komórek
Przeciwciał monoklonalne otrzymuje się przez hybrydyzacją somatyczną dwóch komórek z których jadna:
produkuje określone antygeny a druga jest komórką szpiczaka
uwalnia przeciwciała wyłącznie IgG a druga jest komórką szpiczaka
uwalnia przeciwciała wyłącznie IgM a druga jest komórką szpiczaka
uwalnia przeciwciała o określonej swoistości a druga jest komórką szpiczaka (+)
produkuje określone cytokiny a druga jest komórką szpiczaka
Profil wydzielniczy limfocytów T h1 to przede wszystkim:
IL-4, 5, 10, 13 (Th2)
IL-1, 2, IFN-γ,
IL-2, 3, 6, 8
IL-1, 2, 4, 5
IL-2, IFN-γ, TNF-β (+)
Antygenowa aktywacja limfocytów CD8 +:
wymaga interakcji z makrofagami produkującymi limfokiny
wymaga rozpoznania antygenu prezentowanego w połączeniu z antygenami MHC-I (+)
wymaga rozpoznania antygenu prezentowanego w połączeniu z antygenami MHC-II
wymaga współudziału dopełniacza
wymaga współudziału produktów genów supresorowych
Hapten to:
antygen pełnowartościowy
antygen złożony
antygen resztkowy (+)
antygen naturalny
autoantygen
Immunoglobuliny to heterogenna grupa białek surowicy stanowiąca około:
20% białek surowicy (+)
40% białek surowicy
mniej niż 0,5% białek surowicy
60% białek surowicy
5% białek surowicy
Zasadnicza funkcja komórek NK w odpowiedzi immunologicznej to:
zdolność do cytotoksyczności zależnej od przeciwciał (ADCC)
zdolność do spontanicznego zabicia komórek nowotworowych i zainfekowanych wirusem (+)
zdolność do fagocytozy
zdolność do supresji
zdolność do prezentacji antygenów limfocytom T
Pierwszy etap rozwoju komórek układu limfatycznego obemuje:
różnicowanie komórek odpornościowych zależne od kontaktu z antygenem
różnicowanie komórek odpornościowych bez kontaktu z antygenem (+)
funkcjonalne zróżnicowanie limfocytów B i T
-1-
-2różnicowanie receptorów dla antygeny limfocytów T
różnicowanie receptorów dla antygeny limfocytów B
Najczęściej stosowane znaczniki enzymatyczne w metodach immunohisto(cyto)chemicznych to:
oksydaza glukozowa, ferrytyna, peroksydaza chrzanowa
peroksydaza chrzanowa, oksydaza glukozowa, lektyna
peroksydaza chrzanowa, fosfataza alkaliczna, oksydaza glukozowa (+)
peroksydaza chrzanowa, albumina, oksydaza chrzanowa
peroksydaza chrzanowa, oksydaza glukozowa, borowodorek sodu
W pośredniej reakcji immunofluorescencji w I etapie reakcji:
przeciwciało monoklonalne jest połączone z fluorochromem
przeciwciało monoklonalne nie jest połączone z fluorochromem (+)
przeciwciało monoklonalne jest znakowane enzymem
przeciwciało monoklonalne jest sprzężone ze składowymi dopełniacza
przeciwciało poliklonalne jest połączone z fluorochromem
Metody immunomorflogiczne pozwalają na:
uwidocznienie reakcji antygen – przeciwciało w płynach ustrojowych
uwidocznienie w tkance miejsca wiązania składników dopełniacza
uwidocznienie w tkance miejsca występowania opsonin
uwidocznienie reakcji antygen – przeciwciało na poziomie tkanki lub komórki (+)
ułatwienie oceny struktury tkanki
Przeciwciała monoklonalne są produkowane przez hybrydy powstałe w wyniku fuzji:
dwóch plazmocytów
dwóch komórek szpiczaka
limfocytów B i T z komórkami szpiczaka
monocytów z komórkami szpiczaka
plazmocytów z komórkami szpiczaka (+)
Do stymulatorów proliferacji limfocytów T i B zaliczamy:
gronkowcowe białko A
mitogen szkarłatki (+)
fitohemaglutyniny
octan mirystynowy forbolu
konkawalinę A
Test mieszany hodowli limfocytów (MLR) stosujemy do:
oceny fagocytozy
oceny stopnia apoptozy
oceny cytotoksyczności
oceny proliferacji (+)
oceny wewnątrzkomórkowego zabijania
Testy cytotoksyczne mają zastosowanie z wyjątkiem:
badań związanych z typowaniem dawców narządów (+)
badań związanych z zagrożeniem odrzucenia przeszczepu u biorcy
badań przewlekłych zakażeń grzybiczych
badań niektórych chorób autoimmunizacyjnych
badań związanych z przebiegiem zakażenia wirusowego
Fagocytoza to proces:
prezentowania i usuwania drobnoustrojów i obcych substancji z organizmu
prezentowania i uwalniania cytokin
pochłaniania i usuwania z organizmu drobnoustrojów i substancji obcych (+)
tylko pochłaniania drobnoustrojów i obcych substancji
tylko usuwania z organizmu drobnoustrojów i obcych substancji
Komórki mezenchymalne cechuje obecność filamentów pośrednich głównie:
mioglobiny
aktyny
desminy
keratyny
wimentyny (+)
Wykazanie obecności następujących antygenów: CA19-9, D14, CEA w 90% komórek pochodzących z płyn
nowotworowego z jam otrzewnej upoważnia do stwierdzenia że:
a) ognisko pierwotne nowotworu znajduje się w jajniku
b) ognisko pierwotne nowotworu znajduje się w płucach
c) ognisko pierwotne nowotworu znajduje się w przewodzie pokarmowym (+)
d)
e)
11.
a)
b)
c)
d)
e)
12.
a)
b)
c)
d)
e)
13.
a)
b)
c)
d)
e)
14.
a)
b)
c)
d)
e)
15.
a)
b)
c)
d)
e)
16.
a)
b)
c)
d)
e)
17.
a)
b)
c)
d)
e)
18.
a)
b)
c)
d)
e)
19.
a)
b)
c)
d)
e)
20.
-2-
-3d)
e)
21.
a)
b)
c)
d)
e)
22.
a)
b)
c)
d)
23.
a)
b)
c)
d)
e)
24.
a)
b)
c)
d)
e)
lokalizacja ogniska pierwotnego nowotworu jest nieznana
jest to nowotwór przerzutowy o nieustalonym pochodzeniu
Wysokie ponadnormatywne stężenie CEA w surowicy krwi pacjentów nie występuje w raku:
piersi
prostaty (+)
okrężnicy
odbytu
płuc
Specyficzność określonego markera określa się jako wartość odsetkową:
pacjentów, u których marker wykazuje wartości przekraczające przyjętą normę
pacjentów z nowotworami złośliwymi
pacjentów z guzami łagodnymi i zdrowych wolontariuszy, u których marker wykazuje wartości poniżej
przyjętej normy tylko u zdrowych wolontariuszy (+)
pacjentów z rakiem, u których marker wykazuje wartość przekraczającą normę
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) na jądrach komórek Hep-2 dają wzór fluorescencji:
homogenny
ziarnisty
jąderkowy
prawdziwe A i C (+)
wszystkie prawdziwe
Wskaż nieodpowiednią parę: choroba autoimmunizacyjna – antygen:
stwardnienie rozsiane – białka otoczki mielinowej
choroba Gravesa – Basedowa – receptor dla hormonu wzrostu (+)
choroba Hashimoto – tyreoglobulina R
cukrzyca insulino-zależna – komórki P wysp trzustkowych
nużliwość mięśni – receptor dla acetylocholiny
1.Co to jest hapten – antygen resztkowy, niepełnowartościowy
2.Metoda PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy
3.Co blokuje peroksydazę chrzanową – kwas nadjodowy, bromowodorek sodu, H2O2
4.Jaki procent białek surowicy krwi stanowią immunoglobuliny – 20 %
5. Pierwszy etap różnicowania się limfocytów – bez antygenu
6. Na podstawie czego różnicujemy limfocyty na populacje – CD
7.Co to jest epitop – pojedyncza determinanta antygenowa
8.Jakich przeciwciał używamy w metodzie pośredniej – nie znakowanych
9.Jakie markery w płynie jamy otrzewnej oznaczamy w przerzutowym raku jajnika do opłucnej – Ca125, CEA,
Ca72-4
10.Markery specyficzne narzadowo – PSA i AFP
11.Gdzie nie oznaczmy zdolności proliferacyjnej limfocytów – kardiomiopatie
12.Substrat peroksydazy – diaminobenzydyna (DAB; brązowa), chloronaftol (CN; niebieski), aminoetylokarbazol
(AEC; czerwony)
13.Na co pobieramy krew, by nie skrzepła - EDTA, cytrynian, kulki szklane
14.Funkcja komórek NK – efekt cytotoksyczny w stosunku do komórek nowotworowych i zakażonych wirusami
15.Co jest potrzebne do aktywacji limfocytów T – MHC-II
16.Gestosc gradizolu – 1,077
17.Tworzenie przeciwciał monoklonalnych – hybrydy komórek szpiczaka z limfocytami B
18.co to jest chemoatraktant – substancja przyciągająca w mechanizmie chemotaksji
19.Markerami specyficznymi dla nowotworów NIE są – antygeny otoczkowe
20.Co stosujemy w metodzie MLR do oceny stopnia zróżnicowania limfocytów – HLA
21.Antygeny charakterystyczne dla B – CD19, 20, 21, 22
22.Antygeny charakterystyczne dla Tc – CD8
23.Obwodowe narządy limfatyczne – migdałki, śledziona, MALT, węzły chłonne
24.Receptory na powierzchni limfocytów T – TCR
25.Jakie filamenty pośrednie charakteryzują tkankę nabłonkowa – keratyna
26.Immunofenotypowania NIE stosuje się przy – rokowaniu pacjentów HIV dodatnich
27.Co można wnioskować z dodatniej reakcji redukcji NBT – ocena zdolności fagocytozy i zabijania
wewnątrzkomórkowego; zmiana zabarwienia z żółtego na niebieski; fagocyty profesjonalne (granulocyty i
makrofagi): wybuch tlenowy powoduje wzrost poziomu NADP i NADPH 2, które redukują NBT, który jest
pochłaniany, dając błękitne ziarna formazanu
28.Co stosujemy do okreslenia profilu immunologicznego – CD
-3-
-41.test MLR – czynnik różnicujący HLA
MLR – wykorzystywany w transplantologii do oceny HLA-D; limfocyty od różnych dawców hodowane razem
ulegają silnej proliferacji, której stopień jest warunkowany różnicą między HLA obu populacji komórek; przy
braku różnicy jest brak proliferacji
2.hapten to antygen:
a. autologiczny
b. resztkowy (+)
c. złożony
d. pełnowartościowy
4.markery krążące we krwi - tu w każdym podpunkcie po dwa markery – m. in. PSA, TPS. BHCG, AFP – ja PSA i
AFP
5co wskazuje, ze nastąpił przerzut raka jajnika do opłucnej – antygeny śluzowe, niesluzowe itd.
6.czego oznaka jest zredukowany NBT - zdolnością do fagocytozy / zdolność do wydziel. cytokin / łączenia się z
receptorami / proliferacji
14.CD 8 – z czym współpracują – MHC-I
15.PCR – amplifikacja ale
a. DNA in vitro w komorce żywej
b. DNA in vitro (wersja bez dopisku w kom. żywej)
c. bez starerow
d. bez polimerazy, substratów
16.markery oceny poch. tkanek
a. tylko mikrofilamenty
b. filamenty pośrednie (+)
17.immunofenotypowanie – nie u pacjentów z dodatnim HIV
18.zdolnosci do proliferacji NIE określamy - po zabiegach kardiologicznych
19.na co pobieramy krew aby nie skrzepła - EDTA, perełki szklane, cytrynian sodu
20.glowna funkcja NK - spontaniczne zabijanie kom. nowotw. i wirusów
21.co to chemoatraktant – w chemotaksji
1.Cechy dobrego gradientu - niska lepkość, brak penetracji przez błonę kom, nietoksyczność, izoosmotyczność
2. Profil immunologiczny limfocytów Th2 – IL: 3,4,5,6,9,10,13 (GM-CSF)
3. APC: limfocyty B, kom. dendrytyczne, makrofagi
4. Hapten - łączy się z immunoglobulinami (wolnymi, jak i stanowiącymi receptory
limfocytów B) i receptorami limfocytów T
5. Do czego służy metoda immunomorfologiczna
a) uwidocznienie struktur kom
b) zaobserwowanie reakcji antygen - przeciwciało
c) uwidocznienie błon z opsonami
8. Przeciwciała monoklonalne - chyba chodzi o to ze zawierają jeden paratop
9. Co daje hybrydzie szpiczak - nieśmiertelność
10. Produkcja przeciwciał monoklonalnych - szpiczak + plazmocyty
11. PCR - wg testów z poprzednich lat wszystko oprócz ,,in vivo''
12. jakie komórki produkują Ig - plazmocyty
13. W teście wewnątrzkomórkowego metabolizmu stosuje się wszystko z wyjątkiem:
a) redukcji NBT
b) redukcji galaktozydazy (+)
c) hemiluminescencji
d) redukcji cytochromu c
14. Test MLR- komórki dawcy i biorcy różniące się HLA ulęgają silnej proliferacji
15. Gdzie nie ma zastosowania test proliferacji - zaburzenia kardiologiczne
16. Filamenty pośrednie charakterystyczne dla tkanki nabłonkowej - keratyny
17. Bezpośrednia metoda w immunofluorescencji
18. Do czego używa się markerów – do różnicowania nowotworów, albo diagnostyki pomocniczej
18. Kiedy mierzymy poziom markerów
6 tygodni po radioterapii, co 3-4 tygodnie przed chemioterapią, co 3 miesiące przez 2 lata po chemioterapii, a
potem co 6 miesięcy
19. Antygen limfocytów T odpowiedzialny za reakcje rozetowa z erytrocytami barana – CD2
3.metoda PCR jedna z odpowiedzi jest powielanie dna in vitro a inna powielanie DNA in vitro w żywych
komórkach
5. Limfocyty CD4 działają poprzez – TCR
-4-
-57. do obwodowych narządów nie należą – szpik i grasica
8.w raku jajnika z przerzutami do opłucnej występują
a) wszystkie markery charakterystyczne dla jajnika
b) charakterystyczne dla raków nieśluzowych
9.do antygenów nowotworowych nie nalezą:
a) onkogeny
b) geny supresorwe
c) antygeny płodowo nowotworowe
d) antygeny różnicowania
e)antygeny otoczkowe (+)
10. W immunofluorescencyjnej metodzie bezpośredniej mamy
a)antygen i znakowane przeciwciało monoklonalne
b)antygen i nie znakowane przeciwciało monoklonalne (+)
12.testu cytotoksycznosci nie określamy
a) choroby wirusowych
b) choroby grzybiczych
c) chorych na AIDS (+)
d) w chorobach autoagresyjnych
13.metoda immunomorfologiczna
a) wykrywa antygeny
b) wykrywa reakcje antygen przeciwciało w tkankach i komorach
14immunofenotypowania nie stosujemy w prognozowaniu u zakażonych HIV
16. jakie filamenty pośrednie w nowotworach mezenchymalnych – wimentyny
1.NBT >14% wyklucza:
- infekcje bakteryjna
- infekcje oblencem (+)
- infekcje Candida
2.Radykalnosc terapii stwierdzamy przez oznaczenie markera:
- 2 razy przed i 1 po zabiegu
- 2 przed i raz po chemioterapii
- 1 po zabiegu i przed chemia
- przed zabiegiem i po chemioterapii
3.hapten – łączy się z Ig wolną i związaną na limfocycie B i TCR (+)
4.oznaczenie markera z płynu otrzewnowego
- lokalizacja zmian pierwotnych (+)
- morfologia komórek nowotworu
- określa nowotwór
5.markery nowotworowe oznaczamy: pomocniczo w doborze chemii oraz rutynowo w diagnozowaniu
6.startery w PCR nie są produkowane in vivo
8.test cytotoksycznosci nie stosujemy przy – określaniu dawcy
NBT < 40% – zaburzenie wewnątrzmetaboliczne fagocytów
test ELISA – test immunoenzymatyczny na wykrycie stężeń antygenu i przeciwciał
do czego służy profil immnologiczny – ocena limfocytów i APC (+) / fibroblastów / megakariocytów
SLE – białko dsDNA, białko SM
limfocyty B posiadają receptory do – wiązania Fc
komórki odpornościowe wywodzą się z – komórki macierzystej totipotencjalnej
najczęściej używana metoda barwna – ELISA
zanik grasicy, śledziony i węzłów chłonnych – SCID
metoda wykrywająca IgE swoiste – RAST
mimikra antygenowa – gorączka reumatyczna
IV typ nadwrażliwości – reakcja skórna kontaktowa
wspólna droga aktywacji dopełniacza rozpoczyna się od składnika – C3
antygeny typowe dla raka jajnika – CA125, CEA, CA72-4, OV632, OVTL3
MHC-I – na wszytkich komórkah jądrzastych, limfocyty T, prezentują Tc
MHC-II – na limfocytach B, makrofagach, komórkach dendrytycznych, pochłaniają obce antygeny
15. strefy grasiczozależne: kora pośrednia i głęboka węzła limfatycznego (strefa przykorowa); pochewki wokół
tętnic pozabeleczkowych w miazdze białej śledziony
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
-5-
Download