273347_Privacystatement Dura Vermeer (bp access)_POL

advertisement
Polityka prywatności dla placów budowy: w jaki sposób postępujemy
z Państwa danymi osobowymi?
Dura Vermeer otrzymuje dane osobowe pracowników podwykonawców w związku z kontrolą dostępu
oraz rejestracją osób obecnych na placach budowy. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy,
jakie Państwa dane przetwarzamy, w jaki sposób to robimy i jakie prawa Państwu przy tym
przysługują. Czasem niniejsza Polityka prywatności zostaje zmieniona, np. na skutek zmian w prawie.
Na naszej stronie internetowej https://www.duravermeer.nl/ znajdziecie Państwo obowiązującą wersję
Polityki prywatności dla placów budowy.
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe, aby móc wykonywać nasze zadania w możliwie najlepszy sposób,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe udostępniane nam przez Państwa i/lub
Państwa pracodawcę w ramach kontroli dostępu i rejestracji osób obecnych na placach budowy
przetwarzamy na potrzeby następujących celów:
i.
identyfikacja i skuteczna kontrola dostępu pracowników zatrudnionych przy projektach Dura
Vermeer;
ii.
ustalenie, czy pracownik posiada wymagane dokumenty i certyfikaty;
iii.
rejestracja przepracowanych godzin przy pomocy rejestru czasu pracy;
iv.
zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy oraz
v.
spełnienie wymogów ustawowych stawianych Dura Vermeer. Przykłady wymogów
ustawowych przedstawiono poniżej w punkcie „Podstawy prawne do wykorzystywania
Państwa danych”.
Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe do innych potrzeb, niepowiązanych z jednym
z celów wymienionych powyżej, każdorazowo poinformujemy Państwa o tym, np. poprzez zmianę
Polityki prywatności dla placów budowy lub poprzez informację zamieszczoną na naszej stronie
internetowej.
Państwa dane osobowe, które przetwarzamy
Punkt wyjścia stanowi dla nas zasada, iż nie przetwarzamy innych danych, niż jest to konieczne, by
móc prowadzić kontrolę dostępu i rejestrację obecności. Od Państwa pracodawcy (bądź też od
Państwa, jeżeli samodzielnie wypełniacie Państwo formularz kontroli przy wejściu) otrzymujemy
następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu i adres e-mail, datę
urodzenia, numer BSN, obywatelstwo, numer i datę ważności dokumentu tożsamości, dyplom
VCA/VCA-VOL (lub jego odpowiednik). Przetwarzamy ponadto wyniki zdawanego przez Państwa
testu z bezpieczeństwa oraz odpowiedzi na pytania kontrolne. Jeżeli kontrola dostępu odbywa się przy
pomocy systemu kontroli dostępu BP Acces, wykorzystujemy ponadto takie dane osobowe, jak skan
palca przekształcony w unikatowy kod dostępu oraz zdjęcie legitymacyjne (o niskiej rozdzielczości).
Podstawy prawne do wykorzystywania Państwa danych
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, gdyż jest to nam niezbędne do:
• wypełniania zobowiązań ustawowych spoczywających na firmie Dura Vermeer, takich jak
przepisy holenderskiej Ustawy o BHP i warunkach pracy, holenderskiej Ustawy o pracy
cudzoziemców, holenderskiej Ustawy o alokacji pracowników przez pośredników (Waadi);
• dbania o uzasadniony interes firmy Dura Vermeer lub osób trzecich; tego rodzaju uzasadniony
interes obejmuje np. zapobieganie i ograniczanie odpowiedzialności (i) w oparciu o powyższe
przepisy, jak również (ii) na mocy holenderskiej Ustawy o poborze podatków, holenderskiej
Ustawy o zwalczaniu konstrukcji pozornych (WAS) oraz artykułu 5 Układu Zbiorowego Pracy
dla Sektora Budowlanego i Infrastruktury;
• ochrony kluczowych interesów Państwa lub innych osób, np. w razie poważnego wypadku na
placu budowy.
Maj 2017
Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?
Dostęp do Państwa danych w systemach firmy Dura Vermeer lub systemach podmiotów
obsługujących firmę mają wyłącznie pracownicy Dura Vermeer, którzy potrzebują danych osobowych
do wykonywania swoich zadań. Jeżeli udzielamy osobom trzecim dostępu do Państwa danych, robimy
to wyłącznie, jeżeli mamy pewność, że dana osoba trzecia będzie wykorzystywała te dane wyłącznie
w sposób zgodny z celem, na potrzeby którego uzyskaliśmy te dane bądź też do tego celu oraz
wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką. Firma Hillson BV, właściciel systemu BP Acces, przy pomocy
którego realizowana jest kontrola dostępu oraz rejestracja obecności, jest stroną trzecią mającą
dostęp do Państwa danych na powyższych warunkach. W niektórych przypadkach musimy w oparciu
o obowiązek prawny przekazywać określone dane osobowe innym podmiotom, jak np. inspektorom
SZW (holenderska Inspekcja Spraw Społecznych i Zatrudnienia).
Prawo do wniesienia sprzeciwu i pozostałe prawa
Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych, np. jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji
naszych zadań lub też do wypełniania obowiązków ustawowych. Sprzeciw mogą Państwo wnieść,
wysyłając pismo opatrzone Państwa imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu wraz
z kopią ważnego dokumentu tożsamości na adres lub adres e-mail podany w punkcie „Dane podmiotu
odpowiedzialnego”. Uwaga Proszę pamiętać o zamazaniu swojego numeru BSN na kopii dokumentu
przed jej przesłaniem. Proszę dokładnie podać w swoim piśmie, wobec jakiego sposobu
wykorzystywania danych wnosicie Państwo sprzeciw. Odpowiedź otrzymacie Państwo w ciągu
miesiąca.
Przy pomocy poniższych danych teleadresowych możecie Państwo oprócz tego zwrócić się o podanie
i/lub dokonanie zmiany swoich danych osobowych, jeżeli sądzicie, że posiadane przez nas Państwa
dane osobowe są nieprawidłowe. Ponadto przysługuje Państwu także prawo do zwrócenia się do nas
z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych z naszych systemów lub też o przekazanie ich
wskazanej przez Państwa osobie trzeciej. Spełnimy Państwa prośbę, chyba że będziemy mieć
zasadne powody, by tego nie robić, zaś nasz interes w tym zakresie będzie istotniejszy niż kwestie
dotyczące poufności danych.
Możecie Państwo również wnieść skargę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych.
W tym celu należy zwrócić się do holenderskiego Urzędu ds. danych osobowych:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens?qa=klacht.
Dane podmiotu odpowiedzialnego
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma Dura Vermeer Groep NV
występująca w takim charakterze także w imieniu wszystkich spółek należących do grupy. Ze
skargami lub wnioskami możecie się Państwo zwracać do Funkcjonariusza ds. prywatności firmy Dura
Vermeer Groep NV, z którym można skontaktować się pod poniższym adresem:
Dura Vermeer Groep NV
Rotterdam Airportplein 21
3045 AP Rotterdam
01022808700
[email protected]
Okres przechowywania danych
Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonych zadań,
chyba że przepisy prawne nakładają na nas obowiązek dłuższego ich przechowywania.
W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane?
Stosujemy wszystkie zasadne i odpowiednie środki zabezpieczające, by chronić Państwa przed
niezgodnym z prawem dostępem do lub zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Państwa danych
osobowych. Spełniamy przy tym obowiązujące standardy zabezpieczeń.
Maj 2017
Download