SYSTEM ELEKTRONICZNEGO POST*POWANIA UPOMINAWCZEGO

advertisement
 Moduł walidacji płatności z systemem e-CARD
 Moduł aktualizacji listy komorników sądowych EPU-EEKS
 Automatyczne przesyłanie wniosków o weryfikację danych z systemem PESEL
 Usługa rozsyłania powiadomień EPU SQL – Mail
 Aplikacja - Moduł skanujący
 Moduł przeglądarka akt EPU
APLIKACJA FRONTOFFICE
 Aplikacja administracyjna EPU
 Usługa centrum certyfikacji EPU
APLIKACJA BACKOFFICE
 Usługa utrzymania list CRL
 Usługa publikacji list CRL
 Usługa sieciowa EPU
 Aplet podpisujący
 Usługa Automatycznej dekretacji środków odwoławczych
 Weryfikacja pozwanego w rejestrze PESEL
 Aplikacja Weryfikacja Tożsamości Pozwów
 Usługa Memcached
 EPUCacheCleaningDispatcher
Architektura systemu EPU - FRONTOFFICE
Aplikacja FrontOffice systemu
EPU jest aplikacją internetową
wykonaną
w
oparciu
o
technologię Microsoft ASP.NET
oraz runtime Java. Aplikacja
wykorzystuje i składuje dane w
bazie danych Microsoft SQL
Server 2008
Dostęp do aplikacji odbywa się
za pośrednictwem przeglądarki
internetowej.
FRONTOFFICE – konto o profilu podstawowym
FRONTOFFICE – konto o profilu masowym
FRONTOFFICE – konto o profilu pełnomocnika
FRONTOFFICE – konto o profilu pracownika sądu
FRONTOFFICE – konto o profilu komornika sądowego
FRONTOFFICE – uruchamianie apletu podpisu i podpisanie pozwu
FRONTOFFICE – uruchamianie apletu podpisu i podpisanie pozwu
FRONTOFFICE – wybór certyfikatu podpisującego
Architektura systemu EPU - BACKOFFICE
Aplikacja wspomagająca pracę
merytoryczną w Elektronicznym
Postępowaniu Upominawczym. Jest
wykonana za pomocą narzędzi
PowerBuilder. Warstwą pośrednią,
utrzymującą połączenie z bazą
danych oraz transferującą wyniki do
klientów jest serwer aplikacyjny
Sybase EAS. Wykorzystywana baza
danych to MICROSOFT SQL w wersji
2008.
Kolejnym
elementem
BackOffice jest Appeon Workgroup
Edition for EAS
Architektura systemu EPU – BACKOFFICE – środowisko serwerowe
Kolejnym elementem BackOffice jest
Appeon Workgroup Edition for EAS.
Jest on specjalnym typem aplikacji
javowej,
stanowiącym
pomost
pomiędzy aplikacją kliencką a
serwerem aplikacyjnym.
Moduł został stworzony w celu
automatycznego rozpisywania
pozwów na sprawy oraz
weryfikowania statusu płatności
w systemie płatniczym e-CARD
SA – za bezpieczne połączenie
systemu EPU z e-CARD SA
odpowiada aplikacja Stunnel.
Moduł jest oparty o niezależną
usługę działającą w systemie
Windows. W zależności od
konfiguracji uruchamia się, co
żądany interwał czasu wyrażony
w milisekundach.
Moduł
EPU-EEKS
(Elektroniczna
Ewidencja
Komorników
Sądowych)
powstał w celu aktualizacji
danych o komornikach oraz
kancelariach w systemie EPU.
Jest oparty o niezależną
usługę działającą w systemie
Windows.
Zadaniem usługi jest pobranie
z EEKS aktualnych danych o
komornikach i kancelariach i
zaktualizowanie informacji w
systemie EPU.
Usługa „EPU Pesel Weryfikacja Wniosków w rejestrze PESEL Ministerstwa Sprawiedliwości” służy do
automatycznego weryfikowania wniosków.
Zapytania są przesyłane w postaci dokumentu XML. Odpowiedź zwrotna wraz ze statusem jest przesyłana,
jako dokument XML. Zapytanie jak i odpowiedź są przesyłane za pośrednictwem kolejek IBM MQ Series.
Mechanizm weryfikacji opiera się na przesłaniu zapytania do kolejki IBM WebSphere MQ wersja 7.0.1.1.
Usługa rozsyłania powiadomień EPU SQL – Mail. Służy do automatycznej wysyłki
wiadomości elektronicznych.
Podstawą działania programu jest
mechanizm rozpoznawania i analizy
unikalnych
kodów
kreskowych
zapisanych w standardzie „Kod 128”.
Zastosowanie
zaawansowanych
procesów
rozpoznawania
obrazu
umożliwia częściową automatyzację
procesu obiegu dokumentów oraz daje
niepowtarzalne możliwości dostępu do
zdigitalizowanych treści z pominięciem
formy papierowej. Ścisła integracja z
innymi składnikami systemu umożliwia
między innymi powiązanie powracających
zwrotek z sprawami odnotowanymi w
systemie z uwzględnieniem daty i statusu
doręczenia.
Moduł przeglądarki akt EPU
służy do prezentowania akt i
dokumentów składowych akt
dla użytkowników portalu
oraz pracowników sądu.
Aplikacja administracyjna EPU jest samodzielnym elementem systemu. Do jej zadań należy:
Konfiguracja kont użytkowników, przypisywanie sekretarza oraz etatu, procentowy podział zażaleń
Ustawienia sposobu dekretacji, dane sądu (ustalenie danych sądów własnego i odwoławczego), wprowadzanie zakresu
kodów kreskowych „R” dla poczty,
Rejestracji absencji użytkowników systemu (kalendarz absencji, rejestracja wydarzeń)
Do aplikacji wbudowana jest także przeglądarka akt dla systemu BackOffice
Usługa centrum certyfikacji EPU jest usługą
systemu Windows dostarczającą funkcjonalność
związaną z wystawianiem i unieważnianiem
certyfikatów dla użytkowników EPU na podstawie
żądań przez nich wysyłanych oraz generowaniem
podpisanej listy unieważnionych certyfikatów.
Do poprawnej pracy usługi wymagane jest, aby
klucze prywatne były przechowywane wyłącznie w
urządzeniu HSM zgodnie ze standardami
bezpieczeństwa.
Serwis epuCAService współpracuje z serwisem
publikującym
listy
crl
epuCRLService
oraz serwisem aktualizującym listy zaufanych
centrów certyfikacji epuCRLPublisher.
Usługa pobiera listy CRL z zaufanych centrów
certyfikacji,
a
następnie
zapisuje
je
w bazie danych.
Zadaniem usługi jest umożliwienie pracy powodom
masowym, pełnomocnikom lub komornikom sądowym
bez konieczności posługiwania się interfejsem WWW
systemu EPU. Dzięki usługom sieciowym możliwe jest
dokonanie procesu integracji systemu EPU z
aplikacjami/systemami zewnętrznymi poprzez interfejs
SOAP API.
System m.in. umożliwia składanie, podgląd
dokumentów oraz wgląd do historii prowadzonych
spraw.
Usługa została wykonana w technologii WCF (Windows
Communication Foundation) bazująca na frameworku
Microsoft .NET w wersji 3.5
Aplet podpisujący „epuSigner.jar” został
wykonany w technologii Java. Nie
komunikuje się z bazą danych ani z
serwerami aplikacji i nie ma możliwości
zapisywania logów działania apletu. Aplet
jest uruchamiany zawsze po stronie klienta
w środowisku Java. Wywoływany jest przez
przeglądarkę
internetową
klienta
i
sterowany przy pomocy Javascript. Jego
zadaniem jest podpisanie danych przy
użyciu podpisu elektronicznego.
Aplet umożliwia podpisywanie jedynie w
systemach operacyjnych z rodziny Windows.
Usługa zapewniająca prawidłowe
obłożenie pracowników o roli
Sędzia w zależności m.in. od
takich parametrów jak część
etatu
i
absencja.
Usługa
uruchamiana
jest
w
sparametryzowanych
interwałach
czasowych
konfigurowanych w rejestrze
systemu. Kierownictwo Wydziału
ma
możliwość
konfiguracji
procentowego przydziału zażaleń
oraz dni tygodnia, w których
rozkładany jest przydział. Skargi
przydzielane są na podstawie
ustawionej
części
etatu
pracownika.
Weryfikacja czy numer PESEL pozwanego, (jeśli został podany
na etapie składania pozwu) jest zgodny z imieniem i nazwiskiem
pozwanego, na podstawie danych widniejących w rejestrze
PESEL. Weryfikacja czy adres pozwanego, podany na etapie
składania pozwu, jest zgodny z adresem widniejącym w
rejestrze PESEL. Weryfikacji dotyczy osób fizycznych/osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Aplikacja wywoływana z
harmonogramu
agenta
serwera bazodanowego, służy
do przygotowania danych
wejściowych pozwalających
zweryfikować złożone pozwy
pod kątem powielonych
danych
w
określonym
zakresie.
Usługa działa na serwerach Frontoffice. Służy do buforowania pamięci podręcznej. Jest używana do przyspieszenia
dynamiki bazy danych poprzez buforowanie danych i obiektów w pamięci RAM w celu zredukowania czasu
odczytu.
Usługa odpowiada za uruchamianie serwera memcached z parametrami wielkości cache. Wielkość cache może być
ustawiana poprzez modyfikacje pliku app.config. Restart usługi powoduje usunięcie wszystkich kluczy zapisanych
do cache.
Usługa EpuCacheCleaningDispatcher zainstalowana na jednym z front-endów. Usługa odpowiada za pobieranie z
DB kluczy przeznaczonych do usunięcia z cache. Pobrane klucze są dzięki niej usuwane. Usługa powiadamia o
błędach poprzez e-mail. Adresy odbiorców zdefiniowane są w pliku app.config usługi.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards