ZARZ*DZENIE Nr 8/2013 - Miejskie Przedszkole nr 4 w Katowicach

advertisement
Procedura rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 4 na rok szkolny
2013/2014
1. Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych; (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z
późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.)
- Statut Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Katowicach.
2. Cel regulaminu
Zapewnienie jawności działań przedszkola w zakresie rekrutacji dzieci.
3. Zakres regulaminu
Dokument reguluje zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.
4. Definicja przedmiotu procedury
Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną
5. Kogo dotyczy regulamin
Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice i dyrektor.
6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest
przedmiotem regulaminu :
Rodzice (prawni opiekunowie) na rok szkolny 2013/2014:
Rejestrują dzieci w systemie od Zapisy do miejskich przedszkoli będą odbywać się w terminie
od 09.04.2013 r. - godz. 9:00 do 23.04.2013 r. - godz. 15:00. Przy przyjęciu dziecka do
przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełniony poprawnie, zgodnie ze stanem
faktycznym i prawnym, wniosek należy podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale zerowym
w szkole, wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencyjnej, w terminie do dnia
23.04.2013 r., do godziny 16:00. W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku lub z jego
wydrukowaniem proszę kontaktować się z przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru. Przed
wypełnieniem wniosku wskazane jest zapoznanie się z pełną ofertą miejskich przedszkoli i
oddziałów zerowych w szkołach podstawowych.
Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do katowickich przedszkoli/oddziałów
zerowych w szkołach podstawowych zobowiązani są do dnia 16.05.2013 r. zgłosić się do
przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane, w celu
potwierdzenia woli i zawarcia umowy.
Publikacja list dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału zerowego w szkole podstawowej
odbędzie się 20.05.2013 r. od godziny 9:00.
Dnia 21.05.2013 r. o godzinie 9:00 zostanie udostępniony dla rodziców wykaz wolnych
miejsc i rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 31.08.2013r. W rekrutacji
uzupełniającej o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
Dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola:
 przyjmuje wydrukowane podania i zatwierdza je w systemie;
 wypełnia podania elektronicznie, na podstawie ręcznie wypełnionego przez rodzica
podania ( dot. rodziców którzy nie potrafią zarejestrować się w wersji elektronicznej);
 przestrzega harmonogramu rekrutacyjnego obowiązującego w roku rekrutacji;
 wywiesza listy dzieci przyjętych do przedszkola;
 po zakończeniu rekrutacji (zapełnieniu wszystkich wolnych miejsc w przedszkolu i
ustaleniu ostatecznej listy przyjętych dzieci) dyrektor wywiesza na tablicy ogłoszeń
dla rodziców listy dzieci z podziałem na grupy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem
roku.
 w trakcie naboru uzupełniającego i roku szkolnego dzieci przyjmowane są do
przedszkola decyzją dyrektora z listy rezerwowej przedszkola z uwzględnieniem
kolejności zgłoszeń i kryteriów MEN.
7. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola określa: § 2 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 Lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania Uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208), oraz kryteria
ustalone przez organ Prowadzący. W roku 2013 obowiązują następujące kryteria naboru:
Kryteria ogólne
Dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Katowice
Kryteria MEN
Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
Dziecko pięcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
Dziecko wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca
Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
Kryteria lokalne
Dziecko, które w roku rekrutacji: : a) do 31 grudnia 2013 ukończy 4 lata
Dziecko, które w roku rekrutacji: : b) do 31 grudnia 2013 ukończy 3 lata
Dziecko, które w roku rekrutacji: : c) do 28 lutego 2014 ukończy 3 lata
Dziecko posiadające decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu od
realizacji obowiązku szkolnego
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie: : a) oboje pracują lub studiują/uczą się w
trybie dziennym
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie: : b) tylko jedno pracuje lub studiuje/uczy się
w trybie dziennym
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie: : c) nie pracują
Dziecko, które będzie przebywało w przedszkolu powyżej 6-ciu godzin
Dziecko rodzica objętego opieką MOPS, posiadającego pozytywną opinię ośrodka
Dziecko rodzica bezrobotnego, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy,
posiadającego pozytywną opinię MOPS
Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
Dziecko, które wraz z rodzeństwem zgłoszone jest po raz pierwszy do tego samego
przedszkola
Dziecko, które w roku szkolnym 2012/13 uczęszczało do przedszkola innego niż przedszkole
pierwszego wyboru na terenie Miasta Katowice
Dziecko posiada dwoje lub więcej rodzeństwa w wieku poniżej 14 roku życia
Dziecko zmieniające przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania, na terenie Miasta
Katowice
Dziecko posiadające wskazanie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie
uczęszczania do przedszkola
Kryteria w przedszkolu pierwszego wyboru
Dziecko obecnie uczęszcza do przedszkola wskazanego na 1. miejscu listy preferencji
Dziecko, którego rodzeństwo zostało zgłoszone do kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku
szkolnym 2013/14 w przedszkolu wskazanym na 1. miejscu listy preferencji
Dziecko, zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole
wskazane na 1. miejscu listy preferencji
8. Harmonogram rekrutacji do przedszkola - opis pracy:
Lp
Data
1
08.04.2013 godz. 9:00
2
Czynność
Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony
internetowej informatora placówek biorących udział w
elektronicznej rekrutacji
od 09.04.2013 godz. 9.00 Rejestracja dzieci w systemie przez rodziców poprzez
do 23.04.2013 godz. 15:00 wprowadzanie formularza zgłoszenia
3
23.04.2013 godz. 15.00
Zamknięcie systemu dla rodziców
4
08.05.2013 godz. 9:00
Ogłoszenie wyników naboru - publikacja list dzieci
zakwalifikowanych do przedszkoli
Potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dzieci do
przedszkoli, do których zostały zakwalifikowane, podpisanie
umowy pomiędzy rodzicem a przedszkolem,
reprezentowanym przez dyrektora
5
09.05 - 16.05.2013
6
20.05.2013 godz. 9:00
Publikacja list dzieci przyjętych do przedszkoli
7
21.05.2013 godz. 9:00
Udostępnienie dla rodziców wykazu wolnych miejsc w
przedszkolach
8
21.05 - 31.08.2013
Rekrutacja uzupełniająca. Rodzice składają wnioski w
przedszkolu w którym są wolne miejsca.
Adres strony do logowania się na platformie edukacyjnej:
https://katowice.nabory.pl/
9. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards