(1) Nazwa przedmiotu Zakażenia w położnictwie, neonatologii i

advertisement
(1) Nazwa przedmiotu
Zakażenia w położnictwie, neonatologii i ginekologii
(2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny
przedmiot
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego
Katedra: Położnictwa
(3) Kod przedmiotu
(4) Studia
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Położnictwo
Studia II stopnia
Stacjonarne
(5) Rodzaj przedmiotu
Nauki w zakresie opieki specjalistycznej
(6) Rok i semestr studiów
I rok
II sem.
(7) Imię i nazwisko koordynatora
Dr hab. n. med. Prof. UR Grzegorz Raba
przedmiotu
(8) Imię i nazwisko osoby
Dr n. med. Tomasz Kluz
prowadzącej ( osób prowadzących)
zajęcia z przedmiotu
(9)Cele zajęć z przedmiotu
Celem zajęć jest:
Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- genetycznych uwarunkowań zakażeń, dróg szerzenia się ich w położnictwie,
neonatologii i ginekologii oraz sposoby zapobiegania i zwalczania zakażeń
- objawów zakażeń w zależności od okresów życia i ich diagnostykę
- zasad profilaktyki zakażeń i standardy postępowania na oddziałach położniczych,
neonatologicznych i ginekologicznych
Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- analizy objawów wskazujących na drogi szerzenia się zakażeń w położnictwie,
neonatologii i ginekologii oraz sposobów zapobiegania i zwalczania zakażeń
- pielęgnowania pacjenta w wybranych zakażeniach
Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu zakażeń w położnictwie, neonatologii i
ginekologii
- podejmowanie działań pielęgnacyjno – opiekuńczych wobec pacjenta zakażonego
- podejmowanie działań z zespołem interdyscyplinarnym
(10) Wymagania wstępne
Student posiada wiedzę z zakresu zakażeń realizowanych na
kierunku położnictwo, na studiach I stopnia.
Wiedza:
Student:
(11) Efekty kształcenia
B_W42 zna zadania położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą i
położnicą z wybranymi rodzajami infekcji, w tym chorobami
przenoszonymi drogą płciową
B_W43 zna międzynarodowe procedury mające na celu
zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV od
matki do płodu
B_W49 zna definicję, drogi, objawy oraz sposoby zapobiegania i
zwalczania zakażeń w położnictwie, neonatologii i ginekologii
B_W50 zna diagnostykę stosowaną w zakażeniach
B_W51 potrafi podać aktualne zalecenia, co do sposobu organizacji
kontroli zakażeń w oddziałach szpitalnych
B_W52 zna genetyczne uwarunkowania zakażeń w położnictwie,
neonatologii i ginekologii
Umiejętności:
Student:
B_U64 wdraża międzynarodowe procedury mające na celu
zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV od
matki do płodu
B_U69 identyfikuje grupy pacjentów, personelu oraz oddziały o
szczególnie wysokim ryzyku wystąpienia zakażenia
B_U70 charakteryzuje podstawowe metody diagnostyki
mikrobiologicznej oraz zagadnienia antybiotykoodporności i
wrażliwości
B_U71 planuje i prowadzi opiekę nad pacjentem zakażonym
Wykłady- 30 godz.
(12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
(13) Treści programowe
Treści merytoryczne ćwiczeń
Genetyczne uwarunkowanie zakażeń w położnictwie, neonatologii i
ginekologii
Zakażenia szpitalne na oddziałach położnictwa i neonatologicznych i
ginekologii drogi szerzenia zakażeń, sposoby zapobiegania i
zwalczania zakażeń
Czas
4
3.
Objawy zakażenia – odpowiedź immunologiczna, wartości
laboratoryjne w zależności od okresów życia
4
4.
4
5.
Diagnostyka molekularna zakażeń w położnictwie, neonatologii i
ginekologii
Diagnostyka zakażeń w położnictwie, neonatologii i ginekologii.
6.
Zakażenia śródoperacyjne w położnictwie, neonatologii i ginekologii
4
7.
Profilaktyka zakażeń i standardy postępowania na oddziałach
położniczych, neonatologicznych i ginekologicznych:
- działania higieniczne
− zasady utrzymania higieny
− zasady izolacji
− dezynfekcja i sterylizacja
− zaopatrzenie oddziału w materiały medyczne
− postępowanie z odpadami
6
Razem
30
Lp.
1.
2.
4
4
(14) Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną
(15) Sposób(y) i forma(y) Zaliczenie z oceną I rok II sem.
zaliczenia
Wykład: student generuje pisemną/ ustną odpowiedź na
wylosowany zestaw pytań.
(16) Metody i kryteria oceny
Numer
Forma zajęć
Metody
Metody i
efektu
dydaktycznych weryfikacji
narzędzia
kształcenia - odniesienie
osiągnięcia dydaktyczne
do treści
zamierzonych
kształcenia
efektów
kształcenia
W 1-7
Jw.
Wykład
B_W42
W 1,3-6
Jw.
Wykład
B_W43
W 2-7
Jw.
Wykład
B_W49
W 4, 5
Jw.
Wykład
B_W50
W7
Jw.
Wykład
B_W51
W1
Jw.
Wykład
B_W52
W 2, 7
Jw.
Wykład
B_U64
W2
Jw.
Wykład
B_U69
W 4, 5
Jw.
Wykład
B_U70
W2
Jw.
Wykład
B_U71
Wykłady:
1. pełne uczestnictwo i aktywność w wykładach
2. zaliczenia pisemne/ustne cząstkowe
Zakres ocen: 2,0 – 5,0
Wykłady:
1. zaliczenie testowe oraz pytania otwarte:
A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania;
B: Pytania z zakresu wiadomości do rozumienia;
C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego;
D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego;
- za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i
B = ocena 2,0
- za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość
uzyskania max. oceny 3,0
- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość
uzyskania max. oceny 4,0
- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość
uzyskania oceny 5,0
Ocena wiedzy:
Kolokwium pisemne i/lub ustne
5.0 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na
poziomie 90%-100%
4.5 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na
poziomie 80%-89%
4.0 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na
poziomie 70%-79%
3.5 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na
poziomie 60%-69%
3.0 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na
poziomie 50%-59%
2.0 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia poniżej
50%
Ocena umiejętności:
5.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest dobrze
przygotowany, potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę z
zakresu identyfikacji grup osób z wysokim ryzykiem
zakażenia, charakteryzować metody diagnostyczne i
planować opiekę nad pacjentem zakażonym
4.5 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką
pomocą prowadzącego, w dobrym stopniu potrafi operować
wiedzą z zakresu identyfikacji grup osób z wysokim
ryzykiem zakażenia, charakteryzować metody diagnostyczne
i planować opiekę nad pacjentem zakażonym
4.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z większą
pomocą prowadzącego, jest poprawiany, w dobrym stopniu
potrafi operować wiedzą z zakresu identyfikacji grup osób z
wysokim ryzykiem zakażenia, charakteryzować metody
diagnostyczne i planować opiekę nad pacjentem zakażonym
3.5 – student uczestniczy w zajęciach, jego zakres
przygotowania nie pozwala na identyfikację grup osób z
wysokim ryzykiem zakażenia, charakteryzować metody
diagnostyczne i planować opiekę nad pacjentem zakażonym
3.0 – student uczestniczy w zajęciach, na poziomie
dostatecznym wykształcił umiejętność z zakresu identyfikacji
grup osób z wysokim ryzykiem zakażenia, charakteryzować
metody diagnostyczne i planować opiekę nad pacjentem
zakażonym
2.0 – student biernie uczestniczy w zajęciach, wypowiedzi są
niepoprawne merytorycznie, nie potrafi wykorzystać wiedzy z
zakresu identyfikacji grup osób z wysokim ryzykiem
zakażenia, charakteryzować metody diagnostyczne i
planować opiekę nad pacjentem zakażonym
(17) Całkowity nakład pracy
studenta
potrzebny
do
osiągnięcia
założonych
efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
(18) Język wykładowy
(19) Praktyki zawodowe w
ramach przedmiotu
Aktywność
wykłady
udział w konsultacjach
przygotowanie do zaliczenia
udział w zaliczeniu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW
ECTS
Polski
Liczba
godzin/
nakład pracy
studenta
30 godz.
3 godz.
3 godz.
3 godz.
39
1
Literatura podstawowa:
1. Ciurś M. Procedury higieny w placówkach ochrony
zdrowia. Wydawnictwo Instytut Problemów Ochrony
Zdrowia. Sp.z o.o Warszawa 2009
2. Heczko P.B.(red.) Mikrobiologia. Podręcznik dla
pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007
3. Drzewiecki A. Błędy pozwanych jednostek ochrony
zdrowia w sprawach o zakażenia szpitalne /. Rzeszów : Libra, 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. red. nauk.. Heczko Piotr B, Wójkowska-Mach J.
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów
kontroli zakażeń Warszawa : Wydaw. Lekarskie
PZWL, cop. 2009.
2. pod red. Niemc T. Zakażenia w położnictwie i
ginekologii. T. 1 Gdańsk : "Via Medica", 2009.
3. pod red. Niemc T. Zakażenia w położnictwie i
ginekologii. T. Gdańsk : Via Medica, 2010.
4. pod red. Niemc T. Zakażenia w położnictwie i
ginekologii. T. 3 Gdańsk : Via Medica, 2011.
Podpis
przedmiotu
koordynatora
Podpis kierownika jednostki
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards