umowa nr - Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

advertisement
Zał. 2 - Projekt umowy
UMOWA NR …..../2017
zawarta w dniu …....maja 2017 roku
w Białymstoku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ul. Słonimska 1,
15-026 Białystok, NIP 966-04-37-133, REGON 001021122
zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje
…............................................................................................
a firmą
….............................................., NIP ….................., REGON …............. którą reprezentuje:
…............................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.
§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu bez
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.2164) na: DOSTAWĘ WODY ŹRÓDLANEJ NIEGAZOWANEJ
W BUTLACH O POJ. 18.9 L ORAZ DZIERŻAWĘ DYSTRYBUTORÓW. Numer
sprawy: 2001-ILN.261. 9.2017.
§2
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostawy wody źródlanej niegazowanej w butlach o pojemności 18,9 l.,
odpowiadającej wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód
stołowych (Dz. U. Nr 85 poz.466), do wskazanych przez Zamawiającego obiektów
Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w ilościach wyszczególnionych w
załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
2) Wydzierżawienia 63 sztuk dystrybutorów elektrycznych dostosowanych do butli o
pojemności 18,9 l. z opcją podgrzewania i chłodzenia wody, urządzenia muszą być
fabrycznie nowe lub używane (w używanych dystrybutorach przed dostarczeniem ich
Zamawiającemu winna być przeprowadzona sanityzacja),
3) dostarczenia własnym transportem przekazanych w dzierżawę dystrybutorów i
minimum po jednej butli wody do każdego dystrybutora wraz ze stojakami oraz
wniesienia i zainstalowania ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w
terminie do 01 czerwca 2017r,
4) przeprowadzenia nieodpłatnej sanityzacji dzierżawionych dystrybutorów wody po
6 miesiącach użytkowania,
5) nieodpłatnego wykonywania naprawy dzierżawionych dystrybutorów w związku z ich
normalnym użytkowaniem w terminie do dwóch dni roboczych od zgłoszenia przez
zamawiającego usterki;
2. Dostawy wody źródlanej odbywać się będą sukcesywnie transportem Wykonawcy wraz z
wniesieniem jej do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, w terminie do dwóch
dni roboczych
od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
przekazywanego drogą elektroniczną lub fax'em. Dane kontaktowe zapisane zostały w § 6
umowy. Zamawiający będzie mógł zamówić w jednej dostawie więcej niż po jednej butli do
każdego dystrybutora.
3. Za dostarczone butle z wodą Wykonawca nie będzie pobierał kaucji.
1
4. W dniu dostawy do siedziby Zamawiającego, woda musi posiadać minimalny termin
przydatności do spożycia 3 miesiące, umieszczony na etykiecie każdej butli.
5. Zamawiający zastrzega, że liczba zamawianych butli jest wartością szacunkową i może
ulec zmianie. Rzeczywista ilość zakupionej wody w trakcie realizacji umowy wynikać
będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji
przedmiotu umowy. Wszelkie szkody powstałe w wyniku awarii dystrybutorów np.
zalanie wykładzin itp. Wykonawca naprawi na własny koszt.
7. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia umowy Wykonawca odbierze
dzierżawione dystrybutory wraz ze stojakami oraz butle na własny koszt.
§3
Umowa zawarta zostaje na czas określony i realizowana będzie w okresie od dnia
01 czerwca 2017r. do 31 maja 2017r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa
w § 4 ust. 3.
§4
1. Za dzierżawę 1 szt. dozującego urządzenia grzewczo - chłodzącego wodę Wykonawcy
przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości …............ zł (słownie:
…......................), zawierające należny podatek VAT.
2. Za dostawę 1 szt. butli wody źródlanej do dystrybutora (18,9 l), Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie brutto w wysokości …...............zł; (słownie: …........................)
zawierające należny podatek VAT.
3. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy w okresie jej obowiązywania
nie przekroczy kwoty brutto …........................ zł, (…......................................................)
przy czym do rozliczenia dostawy wody przyjmuje się zgodnie z § 2 ust. 5 faktyczną ilość
dostarczonych butli wody do zamawiającego.
4. Ceny brutto, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie mogą ulec zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji zmiany stawki obowiązującego podatku
VAT.
5. Ceny jednostkowe butli z wodą uwzględniają wszystkie należne podatki, opłaty, koszty
transportu, rozładunku, wniesienia do pomieszczeń oraz koszty sanityzacji i napraw
urządzeń dozujących wodę wynikających z ich normalnego używania.
6. W przypadku, gdy okres rozliczeniowy nie będzie obejmował pełnego miesiąca – kwota
dzierżawy dystrybutora wynikająca z ust. 1 zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby
dni w danym miesiącu.
7. Podstawę rozliczeń z tytułu wykonania niniejszej umowy w zakresie określonym w § 2,
stanowić będą faktury VAT wystawiane na koniec każdego miesiąca na podstawie
dowodów dostawy z potwierdzeniem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
należytego wykonania dostawy.
Na fakturach musi być: wyszczególniony miesiąc, którego dotyczy rozliczenie, liczba
dostarczonych w danym miesiącu butli z wodą źródlaną oraz liczba dzierżawionych
dystrybutorów z zaznaczeniem miejsca dostawy/usługi.
8. Należność opłacana będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej
faktury VAT za miesiąc poprzedni.
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego.
10. Adresatem i płatnikiem faktury będzie Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku,
15-026 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 966-04-37-133.
2
§5
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony
ustalają w formie kar umownych.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 35,00 zł brutto za każdą sztukę i każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowej
dostawy dystrybutorów do siedzib Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
b) 35,00 zł brutto za każdą sztukę zamówionej butli i każdy dzień opóźnienia w
przypadku opóźnienia w dostawie wody do dystrybutorów do siedzib Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
c) 25,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku naprawy dystrybutorów lub
ich wymiany.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy
złotych).
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
4. W przypadku gdy powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych Zamawiający
zastrzega prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W przypadku opóźnienia zapłaty za przedmiot umowy przez Zamawiającego,
Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w płatności, od dnia wymagalności
płatności faktury do dnia zapłaty.
§6
1.Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
1) ze strony Zamawiającego – Pracownicy wyszczególnieni w załączniku nr 1 do
niniejszej Umowy
2) ze strony Wykonawcy …................................., tel. …......................., fax. …..............,
e-mail …..........................................
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania
aneksu, a jedynie pisemnego zawiadomienia.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy zrealizowanej do dnia, w którym się o powyższym dowiedział.
§8
Zmiany niniejszej umowy, z wyłączeniem zmiany opisanej w § 6 wymagają dla swej
ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy –
Kodeks cywilny.
2. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane
będą przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
3
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiającego .
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
4
Download