klej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

advertisement
UMOWA
NR SU/K/NLZ-1/…./17
zawarta w dniu …..2017r.
pomiędzy:
Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (85-094), przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003581, NIP 554-22-31-069, zwanym dalej “Kupującym”,
reprezentowanym przez:
Dyrektor – dr n. o zdr. inż. Jacek KRYŚ
a
…… z siedzibą w …. kod ……., przy ul. …, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 526 …, REGON
011.., zwaną dalej „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w rezultacie przeprowadzonego postępowania na podstawie Rozdziału III Regulaminu Zamówień Publicznych
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Kupującemu towaru w ilości i asortymencie
wskazanym w § 2 niniejszej umowy.
2. Sprzedawca realizować będzie dostawy sukcesywnie, w partiach oznaczonych przez Kupującego, w
zależności od zapotrzebowania na towar i możliwości finansowych Kupującego.
3. Transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego przy każdorazowym zamówieniu, odbywać się
będzie transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej, na jego
koszt i ryzyko, przy czym dostawa nastąpi w godzinach pracy magazynów Kupującego tj.: od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00
4. Wielkość zamówień może ulegać zmianom w zależności od okoliczności, o których mowa w ust. 2.
5. Sprzedawcę obciążają koszty wydania towaru, w tym w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia za
czas przewozu oraz wszelkie koszty transportu lub przesłania.
6. Strony postanawiają, iż maksymalny czas realizacji zamówienia nie może przekroczyć 48 godzin. Strony
postanawiają, iż jeżeli dostawa towaru wypada w dniu wolnym od pracy, przez co strony rozumieją święta i
dni uznane przez ustawę za wolne od pracy, Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować ją w dniu
przypadającym bezpośrednio w dniu następującym po dniu wolnym od pracy.
7. Zamówienia na dostawy i powiadomienia o realizacji dostaw będą dokonywane w formie faksowej lub
pisemnie.
8. Sprzedawca wystawi Kupującemu oryginały niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem umowy.
9. Sprzedawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszelkie wymogi techniczne oraz posiada wszelkie
atesty, zgody i pozwolenia, które umożliwiają korzystanie z niego w celu, dla którego jest przeznaczony.
Ponadto Sprzedawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest jego własnością i jest wolny jest od jakichkolwiek
wad fizycznych czy praw osób trzecich.
10. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez
Kupującego w zamówieniu, Kupujący, zastrzega sobie prawo dokonania zakupu przedmiotu umowy od
innego niż Sprzedawca podmiotu, w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
11. Strony postanawiają, że w przypadku określonym w ustępie poprzedzającym, koszt zakupu przedmiotu
umowy u innego niż Sprzedawca podmiotu jest uwzględniany w całkowitej wartości umowy określonej w
paragrafie 2 ust. 2 umowy, a Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej
odpowiadającej różnicy powiększającej kwotę z tytułu ceny brutto zapłaconej innemu podmiotowi w
stosunku do kwoty którą Kupujący byłby zobowiązany zapłacić z tytułu ceny brutto Sprzedawcy na
podstawie niniejszej umowy, w przypadku zrealizowania dostawy przedmiotu umowy w terminach
określonych w umowie. Strony postanawiają, iż w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym
Kupujący nie ma prawa do żądania od Sprzedawcy kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru, na
podstawie paragrafu 5 umowy.
§2
1.
1.
Strony ustanowiły następujące ceny:
L.p.
1.
Nazwa produktu
…
Kształty, objętość (ml)/nr
katalogowy
…..
Ilość
Cena jedn.
netto
Wartość
netto
70 szt.
Łączna
wartość
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
Całkowita wartość umowy stanowi kwotę …………….…….. zł brutto (słownie: ………………………..………)
Sprzedawca gwarantuje stałość cen przez okres trwania umowy. Kupujący nie będzie zobowiązany do
złożenia zamówień do całkowitej wartości umowy wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Zapłata będzie dokonana przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w
fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia przyjęcia towaru do magazynu i otrzymania faktury poprawnie
wystawionej zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
Zapłata należności dokonywana będzie za daną partię towaru zrealizowaną przez Sprzedawcę, stosownie
do składanych przez Kupującego zamówień.
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedawca może żądać od Kupującego wyłącznie odsetek
umownych w wysokości 4,33 % w stosunku rocznym.
Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia zaliczanie wpłat dokonywanych przez Kupującego będzie
następować w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne.
§3
Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul.
M. Skłodowskiej - Curie 9, 85 - 094 Bydgoszcz.
W przypadku stwierdzenia w chwili dostawy niezgodności dostawy z umową czy dokumentem wydania
zewnętrznego „WZ:/ fakturą VAT, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia niezgodnej dostawy
oraz do zgłoszenia niezgodności Sprzedawcy. Zgłoszenie winno być sporządzone w formie pisemnej i
przekazane Sprzedawcy faksem lub pocztą (względnie telefonicznie). W takim przypadku Sprzedawca
zobowiązuje się usunąć stwierdzone nieprawidłowości i ponowić dostawę w terminie 2 dni od daty
odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego Potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy nie
wyłącza prawa do złożenia reklamacji zgodnie z § 3 ust. 6, 7 i 8.
Strony postanawiają, iż wraz z dostawą przedmiotu umowy Sprzedawca na polecenie Kupującego wyda
oryginały wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy, w szczególności wszelkie atesty i
certyfikaty dotyczące przedmiotu umowy,
Sprzedawca zobowiązany jest do realizowania dostawy zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym i
asortymentowym Kupującego.
Strony postanawiają, iż ewentualne reklamacje z tytułu jakości i ilości przedmiotu umowy opisanego w § 2
będą składane przez Kupującego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty w terminie do 14 dni
roboczych od dnia stwierdzenia wady dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji, a
w przypadku jej uwzględnienia do wymiany lub naprawy (względnie uzupełnienia ilości lub dokonania
odbioru nadwyżek towaru) wadliwego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Strony
postanawiają, że nie rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym jest
równoznaczne z uznaniem reklamacji za zasadną w całości. Dostarczenie i odbiór przedmiotu umowy w
wyniku reklamacji nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedawcy
Strony postanawiają, iż w przypadku złożenia przez Kupującego w okresie obowiązywania umowy trzech
uzasadnionych reklamacji, Kupujący jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Przed rozwiązaniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego
wykonywania umowy.
§4
Sprzedawca zobowiązuje się, że bez zgody Kupującego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie
pisemnej: nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy, nie udzieli
pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na
drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata, nie
zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej
umowy.
Strony postanawiają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych
w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w
wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej w § 2 ust. 2 umowy. Kupujący zastrzega sobie prawo
do odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kary umownej, do górnej granicy wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§5
W przypadku opóźnienia dostawy towaru, a także w przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji,
Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 0,5% całkowitej
wartości umowy określonej w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku gdyby oświadczenia i zapewnienia Sprzedawcy złożone na podstawie postanowień § 1 ust. 10
niniejszej umowy (którekolwiek z nich lub wszystkie łącznie) okazały się niezgodne z prawdą a także w
przypadku, gdy opóźnienia, o których mowa w ustępie powyższym niniejszego paragrafu, przekroczyły 3
dni, Kupujący, poza uprawnieniem wskazanym w ustępie powyżej będzie dodatkowo uprawniony do
odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia dodatkowej kary umownej
w wysokości 20% całkowitej wartości umowy określonej w § 2 ust. 2 umowy.
§6
1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 06.03.2017r. do 05.03.2019r, z zastrzeżeniem ustępu 2
niniejszego paragrafu.
2. Umowa wygasa w przypadku dostarczenia Kupującemu towaru o wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Oferta cenowa z dnia ……..…... (załącznik nr 1), będąca załącznikiem do niniejszej umowy stanowią jej integralną
część, z tym, że w przypadku sprzeczności postanowień oferty i niniejszej umowy postanowienia niniejszej
umowy będą miały pierwszeństwo i wiązać będą strony z wyłączeniem odpowiednich postanowień załącznika.
1.
§8
Strony postanawiają, iż właściwymi do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy są właściwe
rzeczowo Sądy powszechne dla siedziby Kupującego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
KUPUJĄCY
Dyrektor
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
dr. n. o zdr. inż. Jacek Kryś
…………………………………………………….…………
Data, podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
SPRZEDAWCA
Download