„Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie” II edycja

advertisement
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
Wojciech Nyklewicz
Ewaluacja Konferencji
„Zarządzanie personelem
a jakość w pielęgniarstwie”
II edycja
Ostrołęka, 16 czerwca 2011
Warszawa, czerwiec 2011
Ewaluacja Konferencji „Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie” II edycja
Ostrołęka, 16 czerwca 2011
________________________________________________________________________________
W dniu 16 czerwca 2011 r. obyła się w Ostrołęce II edycja Konferencji „Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie”. Według listy obecności, uczestniczyło w niej 58 pielęgniarek
i położnych oraz 13 wykładowców (łącznie 71 osób).
Kwestionariusz ewaluacji Konferencji został wypełniony przez 43 osoby, w tym 20 pielęgniarek oddziałowych, 11 pielęgniarek odcinkowych, 4 pielęgniarki koordynujące, 3 pielęgniarki
przełożone oraz 2 kierowników i 1 nauczyciel akademicki. Jedna osoba nie podała informacji
o swoim stanowisku pracy.
Średni staż pracy badanych wynosił 23 lata, największą grupę (56%) stanowiły osoby w przedziale stażu pracy pomiędzy 21 a 30 lat.
56%
60%
50%
40%
26%
30%
20%
10%
Serie1
9%
7%
0%
0 10
11 20
21 30
31 40
pow 41
staż pracy
Wykres 1. Staż pracy uczestników konferencji.
Prawie połowa badanych (44%) uczestniczyła po raz pierwszy w konferencji organizowanej
przez FRPP, zaś dla 1/3 była to już druga konferencja.
50%
44%
40%
33%
30%
Serie1
20%
Serie2
12%
7%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
Wykres 2. Procent uczestników konferencji ze względu na staż pracy.
Zdaniem 70% oceniających, konferencja była bardzo przydatna, a 26% stwierdziło, że raczej
przydatna. Ocen negatywnych nie było.
_____________________________________________________________________
Warszawa, czerwiec 2011
2
Ewaluacja Konferencji „Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie” II edycja
Ostrołęka, 16 czerwca 2011
________________________________________________________________________________
Czternastu respondentów mogło dokonać ewaluacji konferencji przy użyciu nowego kwestionariusza, w którym zapytano o ocenę organizacji konferencji, sposób jej prowadzenia i stopień spełnienia oczekiwań. Zastosowano skalę numeryczną od 1 do 6, oznaczającą odpowiednio oceny: niedostateczny, mierny, dostateczny, dobry, bardzo dobry, doskonały.
5,25
5,214286
5,214286
5,2
5,15
5,1
Serie1
5,071429
5,05
5
organizacja
prowadzenie
spełnienie oczekiwań
oceny
Wykres 3. Ocena organizacji, prowadzenia konferencji i spełnienia oczekiwań.
Z wykresu wynika, że mimo wysokich ocen we wszystkich trzech kategoriach (powyżej wartości 5,05), najwyższe noty otrzymały ex aequo organizacja i prowadzenie konferencji (5,21).
Oczekiwania 14 osób zostały spełnione w stopniu 5,07.
_____________________________________________________________________
Warszawa, czerwiec 2011
3
Ewaluacja Konferencji „Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie” II edycja
Ostrołęka, 16 czerwca 2011
________________________________________________________________________________
Uczestnicy konferencji mieli możliwość ocenienia tematów przedstawianych wykładów
w skali stopniowej od 1 do 6 z wartościami opisowymi jak wyżej.
5,6
5,517857
5,5
5,363095
5,4
5,3 5,214286
5,2
5,386905
5,375
5,202381
5,120371
Serie1
5,053572
5,1
5
4,9
4,8
1 temat 1 temat 1 temat 2 temat 2 temat 2 temat 3 temat 3 temat
1
2
3
1
2
3
1
2
Wykres 4. Ocena tematów prelekcji.
Z zestawienia ocen wynika, iż najwyższą notę w skali od 5,0 do 5,6 otrzymał temat 3
w sesji II („Projekt oceny pracowników w IP CZD”), najniższą zaś ocenę temat 3 w sesji I
(„Badanie jakości opieki pielęgniarskiej w oddziałach pediatrycznych, jako element zarządzania”). Należy podkreślić, że wszystkie tematy otrzymały ocenę powyżej 5,5 stopnia, zatem
ich wartość była większa niż bardo dobra.
W badaniu ewaluacyjnym, 14 uczestników mogło ocenić pracę prelegentów w skali od 1 do 6
z wartością opisową jak wyżej.
5,8
5,666667
5,6
5,4
5,5
5,333333
5,5
5,333333
5,25
5,25
5,2
5
Serie1
5
4,8
4,6
1 prel 1 1 prel 2 1 prel 3 2 prel 1 2 prel 2 2 prel 3 3 prel 1 3 prel 2
Wykres 5. Ocena prelegentów.
_____________________________________________________________________
Warszawa, czerwiec 2011
4
Ewaluacja Konferencji „Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie” II edycja
Ostrołęka, 16 czerwca 2011
________________________________________________________________________________
Średnie ocen plasowały się na poziomie 5,0 i wyższym. Najwyższą notę otrzymał prelegent 3
w sesji II, najniższą zaś prelegent 3 w sesji I. Zarówno najwyższe jak i najniższe oceny tematów i prelegentów są spójne, a wszystkie zostały wyrażone w skali powyżej 5,0, co oznacza,
że zdaniem badanych, były one bardzo dobre.
Uczestnicy badania wyrazili następujące oczekiwania co do przyszłych tematów konferencji
i szkoleń, organizowanych przez FRPP (zapis jest dosłownym cytowaniem wypowiedzi
uczestników):
Etyka w zawodzie pielęgniarki (3 wskazania); szkolenie pana Piotra Jankowskiego (przedstawiciel medyczny) (2 wskazania); kursy kwalifikacyjne lub specjalistyczne z pielęgniarstwa
kardiologicznego; wypalenie zawodowe – jak mu przeciwdziałać (2 wskazania); każdy temat
związany z pielęgniarstwem; skutki prawne czynności wykonywanych poza zakresem kompetencji pielęgniarek; choroby zawodowe; zakażenia szpitalne – profilaktyka (2 wskazania);
rozmowa z trudnym pacjentem; planowanie obsad pielęgniarskich (2 wskazania); wynagradzanie, ocena pracownika i przełożonego (2 wskazania); zagadnienia prawne; narzędzia i argumenty, jakimi powinniśmy się posługiwać w rozmowach z pracodawcą nt. awansu, sposobu wynagradzania, motywowania; zagadnienia odpowiedzialności zawodowej, prawnej, gdzie
jest granica między decyzją pacjenta a możliwościami pomocy pacjentowi; możliwości awansu w pracy zawodowej; szkolenia dla pielęgniarek operacyjnych; kształcenie, rozwój zawodowy a zasady wynagradzania; ochrona prawna i uprawnienia pielęgniarki; konsekwencje,
wady i zalety ustawy o lecznictwie; przyszłość zawodu pielęgniarki; kursy specjalistyczne.
Podsumowanie. Konferencja została oceniona przez uczestników jako bardzo dobra, bardzo
dobrze zorganizowana i prowadzona, a wszystkie przedstawione wykłady uzyskały jedną
z najwyższych not. Warsztat pracy prelegentów został oceniony równie wysoko. Wszyscy
uczestnicy wyrazili opinię, iż poleciliby innym udział w tej Konferencji w przyszłości.
_____________________________________________________________________
Warszawa, czerwiec 2011
5
Download