SYLABUS Przedmiot Reżyseria Barwy i Przestrzeni Prowadzący

advertisement
SYLABUS
1)
Przedmiot
Reżyseria Barwy i Przestrzeni
Prowadzący zajęcia
Adj. II. St. Romuald Woźniak
Kierunek
Malarstwo
Specjalność
Kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo
w scenografii/Obraz multimedialny,
malarstwo sztalugowe
Tok studiów/semestr
Stacjonarne, III rok ,V semestr
Forma zajęć
Wykłady – 10h / ćwiczenia – 20h
Rygor
Zaliczenie z oceną
Liczba godzin/punktów ECTS
30 godzin/ 2 ECTS
Założenia i cele przedmiotu.
Celem jest zapoznanie studentów z istotą używania barwy, światła i układów przestrzennych
w realizacjach wizualnych: teatr, film, fotografia.

Umiejętność tworzenia sekwencji czasoprzestrzennych kreowanych barwą, światłem i przestrzenią

Przekazanie podstawowej wiedzy zawodowej z zakresu budowy urządzeń oświetleniowych
i teatralnego “parku” oświetleniowego.

Zastosowanie powyższej wiedzy w złożonych realizacjach wizualnych: aranżacja przestrzeni, teatr,
film.
Uwaga- ponieważ zagadnienia scenografii i reżyserii barwy i przestrzeni w wielu punktach posiadają
wspólne element teoretyczne i praktyczne, stąd w niektórych ćwiczeniach i wykładach mogą się one
przenikać w obrębie dwóch przedmiotów. Szczęśliwie problemy te dotyczą tej samej grupy studentów
i sąsiadujących godzin zajęć, co jest korzystne dla spójności tej wiedzy.
2) Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne.
Brak wymagań wstępnych. Dotychczasowa, ogólna wiedza plastyczna (wynikająca z toku studiów)
3) Zamierzony efekt kształcenia:
Efektem finalnym zajęć ma być – zdobycie sprawności zawodowej i umiejętności kreacyjnych
w powyższych zagadnieniach w nstp. proporcjach:
Wiedza - +++
studenci zapoznają się z zawodową wiedzą o aktywnym użyciu barwy, kompozycji
przestrzennych. Potrafią analizować powyższe zagadnienia na podstawie znanych im realizacji
artystycznych [teatr, film, estrada, architektura]
Umiejętności - ++ studenci potrafią zaprojektować sekwencje czasoprzestrzenne, których podstawowym
nośnikiem ekspresji jest kreatywne użycie barwy i przestrzeni. Potrafią wpisać je w typowe realizacje
aranżacyjne ( projektowanie przestrzenne) i per formatywne (film, teatr).
Postawy- + studenci posiadają krytyczny I kreacyjny stosunek do aktywności w powyższym obszarze.
Potrafią twórczo komunikować się z innymi uczestnikami procesu twórczego – reżyserem, scenografem.
4) Treści programowe (semestralny program zajęć)
Nr i forma
Temat zajęć/ literatura podstawowa
zajęć
Wykład 1
2 godziny
-Podstawowe zagadnienia z zakresu
w realizacjach czasoprzestrzennych.
funkcji
światłą
I
barwy
-Omówienie praktycznej strony wykonywanych ćwiczeń .
Ćwiczenie 1
2 godziny
Świadome użycie kontrastu barwnego- npdst. ćwiczenia “Król”
i “Błazen”.
Wykład 2
2 godziny
Świadome użycie analogii barwnej [gamy
monochromatyczne]- npdst. ćwiczenia “Król” i “Błazen”.
Ćwiczenie 2
2 godziny
Zasady posługiwania sie światłem I barwą w ramach stałych
elementów sceny: horyzont, okotarowania, posadzka.
Ćwiczenie 3
2 godziny
- Elementy składowe “parku oświetleniowego” w teatrach.
Ćwiczenie 4
2 godziny
Ćwiczenie 5
Analiza możliwości kreacyjnych barwy i światła w realizacjach
przestrzennych : “Stół z powyłamywanymi nogami” i “Stół biesiadny”.
2 godziny
2
- Charakterystyka użycia światła i barwy w planach filmowych,
fotograficznych, scenografii teatralnej i widowiskowej.
Wykład 3
2 godziny
- Budowa podstawowych aparatów oswietleniowych w teatrze. Zasady
używania filtrów barwnych
Ćwiczenie 6
2 godziny
- Wizyta dokumentacyjna w teatrze – geografia “parku
oświetleniowego”, praktyczne użycie jego zespołów.
Ćwiczenie 7
2 godziny
- Użycie w makiecie teatralnej okna/okien – jako zasadniczego
element kompozycji. Temat- “Katedra”.
Ćwiczenie 8
2 godziny
- Użycie światła rozproszonego . Temat – “Konfesjonał”.
Wykład 4
2 godziny
- Stworzenie w makiecie podstawowej geografii świateł [kontry,
przestrzały, światła wypełniające].
Wykład 5
2 godziny
- Dokumentacja fotograficzna podstawowych typów świeceń we własnej
makiecie.
Ćwiczenie 9
2 godziny
- Powyższą dokumentację skonfrontować z podobnymi efektami
wizualnymi w znanych dziełach sztuki.
Ćwiczenie 10
Zaliczenie
2 godziny
- Opracowanie programu świateł barwionych i decyzji przestrzennych
dla kompozycji dynamika- statyka.
Zaliczenia. Wpisy do indeksu.
3
5) Literatura :
Zalecana bibliografia:
O. Hansen „Ku formie otwartej”.
W. Strzemiński „Teoria widzenia”.
Allardyce Nicoll – Dzieje Teatru
Kazimierz Braun – Nowy Teatr na Świecie.
Zenobiusz Strzelecki – Współczesna Scenografia Polska
T. Klimecki- Technika powiększania w Fotografii.
„Rzeźbiarze fotografuja” [katalog]- Muzeum rzeźby im. X. Dunikowskiego W-wa 2004.
Bieżące periodyki: Teatr, Didaskalia.
6) Metody dydaktyczne:
Wykład aktywny prowadzony
ze studentami, pracą grupową.
przy
użyciu
technik
audiowizualnych,
uzupełniany
dyskusją
Ćwiczenia praktyczne na projektach rysunkowych, w makiecie i wizualizacji elektronicznej. Wspólne
omawianie prezentowanych ćwiczeń. Seminaria. Konwersatoria.
7) Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
a) forma: zaliczenie poprzez oddanie projektów realizowanych w trakcie ćwiczeń.
b) elementy składowe oceny: aktywność na zajęciach i stopień sprawności zawodowej projektów.
Skala ocen:
2, 3 ,3+ ,4 ,4+ ,5 ,6
20 września 2012r.
Romuald Woźniak
Data i podpis wykładowcy
4
Download