immunohistochemiczna ocena merkerów proliferacji komórko

advertisement
IMMUNOHISTOCHEMICZNA OCENA
MERKERÓW PROLIFERACJI
KOMÓRKOWEJ W RAKU JELITA GRUBEGO
EWA STĘPIEŃ
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII OGÓLNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU
KIEROWNIK I OPIEKUN PRACY:
Dr KATARZYNA GUZIŃSKA-USTYMOWICZ
RAK JELITA GRUBEGO
• DRUGA PRZYCZYNA ZGONÓW
SPOWODOWANYCH PRZEZ NOWOTWORY
• NAJWIĘKSZA ILOŚĆ ZACHOROWAŃ PRZYPADA
NA 60-70 ROK śYCIA
• MĘśCZYśNI CHORUJĄ 20% CZĘŚCIEJ NIś
KOBIETY
• WSRÓD KOBIET PRZEWAśA RAK OKRĘśNICY,
NATOMIAST WŚRÓD MĘśCZYZN RAK ODBYTNICY
• UMIERALNOŚĆ JEST WIĘKSZA W PRZYPADKU
RAKA ODBYTNICY
RAK JELITA GRUBEGO
WEWNĘTRZNE CZYNNIKI RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA
GRUBEGO
•
•
•
•
WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO
CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA
GRUCZOLAKI JELITA GRUBEGO
PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE:
DZIEDZICZNY RAK JELITA GRUBEGO BEZ POLIPOWATOŚCI
ZESPÓŁ GRUCZOLAKOWATEJ POLIPOWATOŚCI RODZINNEJ
ZESPOŁ GARDNERA
RAK JELITA GRUBEGO
ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA
GRUBEGO:
•
SKŁAD DIETY:
ILOŚĆ SPOśYWANEGO NIEWCHŁANIALNEGO BŁONNIKA
DUśA ILOŚĆ RAFINOWANYCH WĘGLOWODANÓW
DUśA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW
BRAK W DIECIE WITAMIN A, C i E
DUśA ILOŚĆ MIĘSA ZWŁASZCZA „CZERWONEGO”
MAŁA ILOŚĆ WARZYW
•
CZYNNIKI MIKROŚRODOWISKA JELITA GRUBEGO
SUBSTANCJE MUTAGENNE W JELICIE
WYSOKIE pH W STOLCU
ZWOLNIENIE PERYSTALTYKI JELIT
•
INNE
PALENIE TYTONIU
ALKOHOL ETYLOWY
PROCES POWSTAWANIA NOWOTWORU
ABY DOSZŁO DO ROZWOJU NOWOTWORU W KOMÓRCE MUSI
DOJŚĆ DO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN:
• INAKTYWACJI MECHANIZMÓW INDUKUJĄCYCH APOPTOZĘ
W USZKODZONYCH KOMÓRKACH
• UNIEZALEśNIENIA SIĘ OD ZEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH
SYGNAŁÓW REGULUJĄCYCH PROLIFERACJĘ
•
UZYSKANIA ZDOLNOŚCI DO NIELIMITOWANEJ LICZBY
PODZIAŁÓW
• UZYSKANIA ZDOLNOŚCI DO INDUKCJI TWORZENIA NACZYŃ
KRWIONOŚNYCH DOPROWADZAJĄCYCH KREW DO GUZA
ANTYGENY PROLIFERACJI
SZYBKOŚĆ WZROSTU NOWOTWORU ZALEśY OD:
• AKTYWNOŚCI PROLIFERACYJNEJ KOMÓREK
• TEMPA OBUMIERANIA KOMÓREK
OCENA PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ JEST STOSOWANA
JAKO WSKAŹNIK PROGNOSTYCZNY W WIELU
RODZAJACH NOWOTWORÓW.
PROLIFERACJĘ KOMÓRKOWĄ MOśEMY OCENIĆ PRZY
UśYCIU TAKICH ANTYGENÓW JAK:
Ki-67
PCNA
MCM2
ANTYGEN JĄDROWY PROLIFERACJI
KOMÓRKOWEJ PCNA
NIEHISTONOWE BIAŁKO JĄDROWE O MASIE CZĄSTECZKOWEJ 36 kD
PEŁNI FUNKCJĘ BIAŁKA POMOCNICZEGO DLA
POLIMERAZY DNA delta
ANTYGEN TEN JEST HOMOTRIMEREM, KTÓRY TWORZY PIERŚCIEŃ
UMOśLIWIAJĄCY OBJĘCIE DNA I PRZYŁĄCZENIE
POLIMERAZY DNA delta
KAśDY Z MONOMERÓW POSIADA PO DWIE alfa HELIKAZY
ODPOWIEDZIALNE ZA ROZPLECENIE PODWÓJNEJ HELISY DNA
GROMADZI SIĘ OD FAZY G1 CYKLU KOMÓRKOWEGO OSIĄGAJĄC
MAKSIMUM EKSPRESJI W FAZIE S, A NASTĘPNIE STOPNIOWO
ZANIKA Aś DO KOŃCA MITOZY
Ki-67
NIEHISTONOWE BIAŁKO WIĄśCE DNA
WYRÓśNIAMY DWIE IZOFORMY BIAŁKA Ki-67 POWSTAŁE
PRZEZ ALTERNATYWNY SPLICING mRNA O MASACH
CZĄSTECZKOWYCH 320 I 359 kD
EKSPRESJA Ki-67 WZRASTA OD FAZY G1 CYKLU
KOMÓRKOWEGO, OSIĄGAJĄC MAKSIMUM W METAFAZIE ,
PO CZYM ZACZYNA SIĘ OBNIśAĆ PODCZAS ANAFAZY I
TELOFAZY.
MCM2
NALEśY DO RODZINY 10 BIAŁEK MCM (minichromosome
maintenance) BIORĄCYCH UDZIAŁ W INICJACJI REPLIKACJI
BIAŁKA MCM2-7 CHARAKTERYZUJĄ SIĘ PODOBNĄ BUDOWĄ I
FUNKCJĄ.
TWORZĄ HEKSAMERYCZNY KOMPLEKS O MASIE CZĄSTECZKOWEJ
600 kD ROZPLATAJĄCY PODWÓJNĄ HELISĘ DNA PODCZAS
INICJACJI REPLIKACJI
KOMPLEKS TEN GROMADZI SIĘ OD WCZESNEJ FAZY G1, USUWANY
JEST NATOMIAST W FAZIE S i G2
CEL I ZAŁOśENIA PRACY
• CELEM NINIEJSZEJ PRACY BYŁA OCENA METODAMI
IMMUNOHISTOCHEMICZNYMI EKSPRESJI BIAŁEK Ki-67, PCNA
I MCM2 W RAKU JELITA GRUBEGO
• ANALIZA KORELACJI EKSPRESJI TYCH BIAŁEK Z
WYBRANYMI PARAMETRAMI ANATOMO-KLINICZNYMI:
WIEK PACJENTA
LOKALIZACJA NOWOTWORU
OBECNOŚĆ PRZERZUTÓW DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
OBECNOŚĆ PRZERZUTÓW ODLEGŁYCH
GRUPA BADANA
GRUPĘ BADANĄ STANOWIŁO 55 PACJENTÓW Z
RAKIEM JALITA GRUBEGO W STOPNIU
ZAAWANSOWANIA pT3 ORAZ ZŁOŚLIWOŚCI
HISTOLOGICZNEJ G2 OPEROWANYCH NA
ODDZIALE CHIRURGII SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO im. J. ŚNIADECKIEGO
W BIAŁYMSTOKU
METODYKA
WYCINKI TKANKOWE UTRWALONO W 10% ZBUFOROWANYM
ROZTWORZE FORMALDEHYDU, PO CZYM ZATAPIANO W
PARAFINIE W TEMPERATURZE 560C
BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE WYKONANO PRZY UśYCIU
PRZECIWCIAŁ MONOKLONALNYCH i POLIKLONALNYCH:
•
Ki-67- MONOCLONAL MOUSE (DAKO) CLONE MIBI,
•
PCNA- MONOCLONAL MOUSE (DAKO) CLONE PC10,
•
MCM2-POLYCLONAL GOAT (SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY)
Sc-9839
SKIEROWANYCH ODPOWIEDNIO PRZECIWKO LUDZKIEMU BIAŁKU
Ki-67, PCNA I MCM2
Prawidłowy nabłonek jelita grubego
METODYKA c.d.
•
•
•
REAKCJĘ WYKONANO W TECHNICE LSAB
(BIOTYNA- STREPTOWIDYNA- PEROKSYDAZA)
KOMPLEKS ANTYGEN-PRZECIWCIAŁO UWIDOCZNIONO
PRZY UśYCIU CHROMOGENU DAB
OCENĘ AKUMULACJI JĄDROWEJ W KOMÓRKACH
NOWOTWOROWYCH PRZEPROWADZONO W SPOSÓB PÓŁILOŚCIOWY
PRZYJMUJĄC PRÓG REAKCJI DODATNIEJ :
Ki-67- REAKCJA OBECNA W POWYśEJ 50% KOMÓREK
PCNA- REAKCJA OBECNA W POWYśEJ 60% KOMÓREK
MCM2- REAKCJA OBECNA W POWYśEJ 60% KOMÓREK
Ekspresja PCNA w raku jelita grubego
WYNIKI
NIE WYKAZANO KORELACJI POMIĘDZY EKSPRESJĄ Ki-67,
PCNA, MCM2 A:
• WIEKIEM PACJENTA
• LOKALIZACJĄ NOWOTWORU
• OBECNOŚCIĄ PRZERZUTÓW ODLEGŁYCH
Ekspresja MCM2 w raku jelita grubego
WYNIKI c.d.
WYKAZANO KORELACJĘ POMIĘDZY EKSPRESJĄ Ki-67, PCNA
I MCM2 A:
• OBECNOŚCIĄ PRZERZUTÓW DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
EKSPRESJA Ki-67, PCNA I MCM2 KORELOWAŁA ZE SOBĄ U
WIĘKSZOŚCI PACJENTÓW.
Ekspresja Ki-67 w raku jelita grubego
WNIOSKI
UZYSKANE WYNIKI POZWALAJĄ STWIERDZIĆ, Iś W
GRUPIE BADANEJ (RAK JELITA GRUBEGO pT3, G2)
OBECNOŚĆ EKSPRESJI Ki-67, PCNA I MCM2 W
GŁÓWNEJ MASIE GUZA SUGERUJE WYSTĘPOWANIE
PRZERZUTÓW RAKA DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH.
Download