DECORA SA_sprawozdanie finansowe 31 12 2015 z 17 03 2016

advertisement
DECORA S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku
ŚRODA WIELKOPOLSKA, dnia 17 marca 2016 roku
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Spis treści
I.
Wybrane dane finansowe ................................................................................................................................................ 6
II.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów .......................................................................................................................... 7
III.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej................................................................................................................................. 8
IV.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................................................................................................. 10
V.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych...................................................................................................................... 11
VI.
Noty objaśniające do sprawozdania finansowego ......................................................................................................... 12
1.
Informacje ogólne .......................................................................................................................................................... 12
1.1.
Informacje o Spółce .............................................................................................................................................. 12
1.2.
Informacje o Grupie Kapitałowej .......................................................................................................................... 12
1.3.
Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza ................................................................................................................. 13
2.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ................................................................................................................ 14
3.
Format oraz ogólne zasady sporządzenia sprawozdania finansowego ...................................................................... 14
3.1.
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności .......................................... 14
3.2.
Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego sprawozdania finansowego ...... 14
3.3.
Założenie kontynuacji działalności ........................................................................................................................ 15
3.4.
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości i metody obliczeniowe........................................................................ 15
3.5.
Status zatwierdzenia standardów w UE ................................................................................................................ 15
3.6.
Nowe i zmienione regulacje MSSF ........................................................................................................................ 15
3.7.
Stosowane zasady rachunkowości ........................................................................................................................ 16
3.7.1.
Zmiany zasad rachunkowości ................................................................................................................................ 16
3.7.2.
Wartości niematerialne......................................................................................................................................... 16
3.7.3.
Środki trwałe ......................................................................................................................................................... 16
3.7.4.
Środki trwałe w budowie ...................................................................................................................................... 17
3.7.5.
Koszty finansowania zewnętrznego ...................................................................................................................... 17
3.7.6.
Instrumenty finansowe ......................................................................................................................................... 17
3.7.7.
Utrata wartości ..................................................................................................................................................... 18
3.7.8.
Leasing .................................................................................................................................................................. 19
3.7.9.
Kapitał własny ....................................................................................................................................................... 19
3.7.10.
Rezerwy ............................................................................................................................................................ 19
3.7.11.
Kredyty bankowe i pożyczki otrzymane ........................................................................................................... 19
3.7.12.
Odroczony podatek dochodowy ...................................................................................................................... 19
3.7.13.
Uznawanie przychodów ................................................................................................................................... 20
3.7.14.
Koszty świadczeń pracowniczych ..................................................................................................................... 21
3.7.15.
Aktywa (lub grupy aktywów do zbycia) przeznaczone do sprzedaży ............................................................... 21
3.7.16.
Zobowiązania i aktywa warunkowe ................................................................................................................. 21
3.7.17.
Szacunki Zarządu .............................................................................................................................................. 21
Strona 2 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
4.
Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów....................... 22
4.1.
Informacje dotyczące segmentów operacyjnych .................................................................................................. 22
4.2.
Informacje geograficzne........................................................................................................................................ 22
4.3.
Istotni klienci z poza grupy kapitałowej ................................................................................................................ 23
5.
Noty objaśniające ...................................................................................................................................................... 23
5.1.
Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej (w tys. zł).................................................................... 23
Nota 1.
Wartości niematerialne ............................................................................................................................... 23
Nota 1.1.
Zestawienie wartości niematerialnych w latach 2014 - 2015 ................................................................. 23
Nota 1.1.1.
Zestawienie wartości niematerialnych za rok obrotowy 2015 ............................................................... 23
Nota 1.1.2.
Zestawienie wartości niematerialnych za rok obrotowy 2014 ............................................................... 24
Nota 1.2.
Struktura własnościowa wartości niematerialnych w latach 2014 – 2015 ............................................. 24
Nota 1.2.1.
Struktura własnościowa wartości niematerialnych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ....... 24
Nota 1.2.2.
Struktura własnościowa wartości niematerialnych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ........ 25
Nota 2.
Rzeczowe aktywa trwałe ............................................................................................................................. 25
Nota 2.1.
Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych w latach 2014 – 2015 ........................................................ 26
Nota 2.1.1.
Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych za rok 2015 ....................................................................... 26
Nota 2.1.2.
Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych za rok 2014 ....................................................................... 27
Nota 2.2.
Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych w latach 2014 – 2015 ..................................... 28
Nota 2.2.1.
Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku 28
Nota 2.2.2.
Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku 28
Nota 2.3.
Szczegółowy zakres zmian środków trwałych w budowie w latach 2014 - 2015 .................................... 29
Nota 3.
Aktywa finansowe ....................................................................................................................................... 30
Nota 3.1.
Podział aktywów finansowych według kategorii instrumentów finansowych w latach 2014 – 2015 .... 30
Nota 3.2.
Szczegółowy zakres zmian aktywów finansowych w latach 2014 – 2015............................................... 32
Nota 3.2.1.
Szczegółowy zakres zmian aktywów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku .......... 32
Nota 3.2.2.
Szczegółowy zakres zmian aktywów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku .......... 33
Nota 4.
Inwestycje w jednostkach zależnych – wartość posiadanych udziałów na 31.12.2015............................... 34
Nota 5.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.............................................................................................................. 34
Nota 6.
Pozostałe aktywa krótkoterminowe............................................................................................................ 34
Nota 7.
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia ....................................................................................................... 35
Nota 8.
Zapasy ......................................................................................................................................................... 35
Nota 8.1.
Specyfikacja zapasów w latach 2014 – 2015 .......................................................................................... 35
Nota 8.2.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów w latach 2014 – 2015................................................................ 35
Nota 8.3.
Zestawienie wartości brutto oraz netto zapasów w latach 2014 - 2015 ................................................ 35
Nota 9.
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności ........................................................................... 35
Nota 9.1.
Specyfikacja należności krótkoterminowych w latach 2014 - 2015 ........................................................ 35
Nota 9.2.
Specyfikacja pozostałych należności w latach 2014 – 2015.................................................................... 36
Nota 9.3.
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług ............................................................................... 36
Nota 9.3.1.
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ....... 36
Strona 3 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 9.3.2.
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ....... 36
Nota 9.4.
Odpisy aktualizujące należności ............................................................................................................. 36
Nota 9.4.1.
Odpisy aktualizujące należności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku ............................... 37
Nota 9.4.2.
Odpisy aktualizujące należności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku ............................... 37
Nota 10.
Kapitał akcyjny ........................................................................................................................................ 37
Nota 10.1.
Struktura kapitału akcyjnego .................................................................................................................. 37
Nota 10.2.
Struktura własności kapitału akcyjnego ................................................................................................. 37
Nota 10.3.
Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję.............................................................................................. 38
Nota 11.
Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ............................................................................ 38
Nota 12.
Kapitał zapasowy .................................................................................................................................... 38
Nota 13.
Zyski zatrzymane .................................................................................................................................... 38
Nota 14.
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte ................................................................................................. 39
Nota 14.1.
Specyfikacja kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych według tytułów w latach 2014 – 2015 .... 39
Nota 14.2.
Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2014 – 2015 ...... 39
Nota 14.2.1.
roku
Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2015
39
Nota 14.2.2.
2014 roku
Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia
39
Nota 14.3.
Podsumowanie umów kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2014 – 2015 .............. 39
Nota 14.3.1.
Podsumowanie umów kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych według stanu na dzień 31
grudnia 2015 roku.......................................................................................................................................................... 39
Nota 14.3.2.
Podsumowanie umów kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych według stanu na dzień 31
grudnia 2014 roku.......................................................................................................................................................... 40
Nota 14.4.
Zabezpieczenia kredytów na majątku Spółki w latach 2014 – 2015 ....................................................... 40
Nota 15.
Inne zobowiązania finansowe ................................................................................................................ 40
Nota 15.1.
Specyfikacja innych zobowiązań finansowych w latach 2014 – 2015 ..................................................... 40
Nota 15.2.
Specyfikacja innych zobowiązań finansowych według metody wyceny w latach 2014 – 2015 .............. 41
Nota 16.
Rezerwy .................................................................................................................................................. 41
Nota 16.1.
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania w latach 2014 – 2015 ................................................................ 41
Nota 16.1.1.
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania w 2015 roku ......................................................................... 41
Nota 16.1.2.
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania w 2014 roku ......................................................................... 41
Nota 17.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ..................................................................................................... 41
Nota 17.1.
Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług ......................................................................... 41
Nota 18.
Pozostałe zobowiązania.......................................................................................................................... 42
Nota 19.
Zobowiązania z tytułu leasingu ............................................................................................................... 43
Nota 19.1.
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ......................................................................................... 43
Nota 20.
Przychody ze sprzedaży .......................................................................................................................... 44
Nota 20.1.
Struktura rzeczowa przychodów z działalności kontynuowanej w latach 2014-2015 ............................ 44
Nota 20.2.
Struktura terytorialna przychodów w latach 2014-2015 ........................................................................ 44
Nota 21.
Koszty działalności operacyjnej .............................................................................................................. 44
Strona 4 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 22.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne ............................................................................................... 45
Nota 23.
Przychody i koszty finansowe ................................................................................................................. 45
Nota 24.
Podatek dochodowy bieżący i odroczony............................................................................................... 46
Nota 24.1.
Podział podatku dochodowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na część bieżącą i odroczoną
w latach 2014 – 2015 ..................................................................................................................................................... 46
Nota 24.2.
Bieżący podatek dochodowy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ............................................... 46
Nota 24.3.
Struktura składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w latach 2014 – 2015 ...... 47
Nota 24.4.
Struktura rezerwy na odroczony podatek dochodowy w latach 2014 - 2015 ........................................ 47
Nota 25.
Struktura zatrudnienia ............................................................................................................................ 47
Nota 26.
Zobowiązania warunkowe ...................................................................................................................... 47
Nota 27.
Działalność zaniechana ........................................................................................................................... 48
Nota 28.
Objaśnienia do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych ....................................................... 48
Nota 29.
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym ........................................................................................................ 48
Nota 30.
Zarządzanie ryzykiem finansowym ......................................................................................................... 48
Nota 31.
Ryzyko kredytowe .................................................................................................................................. 49
Nota 32.
Ryzyko utraty płynności finansowej ....................................................................................................... 49
Nota 32.1.
Zobowiązania finansowe Spółki według dat zapadalności według stanu na dzień bilansowy 2015 ....... 50
Nota 32.2.
Dostępne finansowanie zewnętrzne ...................................................................................................... 50
Nota 33.
Ryzyko towarowe ................................................................................................................................... 50
Nota 34.
Ryzyko walutowe .................................................................................................................................... 50
Nota 35.
Ryzyko stóp procentowych ..................................................................................................................... 50
Nota 36.
Instrumenty finansowe........................................................................................................................... 51
Nota 37.
Ustalenie wartości godziwej ................................................................................................................... 51
Nota 37.1.
Ujawnienia ilościowe dotyczące hierarchii ustalania wartości godziwej dla aktywów i zobowiązań ..... 52
Nota 37.2.
Sposób obliczania wartości godziwej (techniki wyceny i dane wejściowe) ............................................ 52
Nota 38.
Poniesione oraz planowane nakłady inwestycyjne ................................................................................ 52
Nota 39.
Programy opcji menadżerskich ............................................................................................................... 53
Nota 40.
Transakcje z podmiotami powiązanymi.................................................................................................. 53
Nota 40.1.
Transakcje z jednostkami zależnymi ....................................................................................................... 54
Nota 40.2.
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej ............................................................................................ 55
Nota 41.
Wynagrodzenie biegłego rewidenta ....................................................................................................... 55
Nota 42.
Istotne sprawy sporne przeciwko Jednostce. ......................................................................................... 55
Nota 43.
Zdarzenia po dacie bilansowym.............................................................................................................. 55
Strona 5 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
I.
Wybrane dane finansowe
2015
2014
2015
2014
PLN`000
PLN`000
EUR`000
EUR`000
WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
165 992
213 823
39 665
51 040
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
55 876
60 316
13 352
14 398
Zysk (strata) ze sprzedaży
11 492
4 132
2 746
986
7 642
(933)
1 826
(223)
15 428
7 827
3 687
1 868
Zysk (strata) brutto
7 338
(8 502)
1 753
(2 030)
Zysk (strata) netto
5 106
(7 677)
1 220
(1 832)
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
36 899
17 086
8 817
4 078
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(1 944)
(5 271)
(465)
(1 258)
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
(15 292)
(9 622)
(3 654)
(2 297)
19 663
2 193
4 699
523
191 659
204 767
44 975
48 041
89 392
94 801
20 977
22 242
Aktywa obrotowe
102 267
109 966
23 998
25 800
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
emitenta
119 775
114 669
28 106
26 903
71 884
90 098
16 868
21 138
4 338
8 151
1 018
1 912
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
EBITDA
Przepływy pieniężne netto – razem
Aktywa / Pasywa razem
Aktywa trwałe
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
66 391
81 947
15 579
19 226
11 303 320
11 303 320
11 303 320
11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
)
0,45
-0,68
0,11
-0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )
10,60
10,14
2,49
2,38
Liczba akcji
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi
w stosunku do EUR ustalanych przez NBP w szczególności:
•
kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2015 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów
średnich NBP nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31 tj. 4,2615 zł; 31.12.2014 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela
kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2014 z dnia 31.12.2014 tj. 4,2623 zł),
•
kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie (2015r. – 4,1848 zł; 2014r. – 4,1893 zł).
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
II.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Nota
2015
2014
PLN`000
PLN`000
165 992
213 823
107 885
134 672
58 107
79 152
110 116
153 507
67 852
91 708
42 264
61 799
55 876
60 316
Działalność kontynuowana
Przychody
20
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
Przychody netto
materiałów
ze
sprzedaży
towarów
i
20
Koszty własny sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
21
21
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
21
37 220
45 498
Koszty zarządu
7 164
10 686
Pozostałe przychody operacyjne
21
22
4 409
2 327
Pozostałe koszty operacyjne
22
8 259
7 393
7 642
(933)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
23
1 067
2 615
Koszty finansowe
23
1 371
10 184
7 338
(8 502)
2 231
(826)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
24
5 106
(7 677)
Działalność zaniechana
-
-
Wynik netto z działalności zaniechanej
-
-
5 106
(7 677)
-
-
5 106
(7677)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (zł)
0,45
-0,68
Zwykły
0,45
-0,68
Rozwodniony
0,45
-0,68
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
III.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
AKTYWA
Nota
Aktywa trwałe
2015
2014
PLN’000
PLN’000
89 392
94 801
Wartości niematerialne
1
1 684
2 801
Rzeczowe aktywa trwałe
2
46 023
50 569
Udziały w jednostkach zależnych
4
31 443
31 492
Pożyczki udzielone
3
5 548
2 801
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
24
4 694
7 138
-
-
102 267
109 966
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
8
41 493
47 148
Należności z tytułu dostaw i usług
9
31 125
49 731
Należności pozostałe
9
3 085
3 923
Należność z tytułu podatku dochodowego
-
-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
5
25 996
6 333
Krótkoterminowe aktywa finansowe
3
217
1 771
Pozostałe aktywa
6
351
376
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
7
-
685
191 659
204 767
Aktywa razem
Strona 8 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
PASYWA
Nota
Kapitał własny
2015
2014
PLN`000
PLN`000
119 775
114 669
Kapitał akcyjny
10
565
565
Kapitał zapasowy
12
114 104
121 781
Zyski zatrzymane
13
5 106
(7 677)
- w tym zysk (strata) netto
5 106
(7 677)
Zobowiązanie długoterminowe
4 338
8 151
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
24
2 310
2 524
Rezerwy na świadczenia pracownicze
16
19
19
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte
14
1 409
4 802
Inne zobowiązania finansowe
15
600
806
67 546
81 947
46 903
58 587
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte
14
Inne zobowiązania finansowe
15
329
366
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
17
15 422
18 982
Zobowiązania pozostałe
18
2 474
2 760
-
-
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia pracownicze
16
1 263
1 253
Pozostałe rezerwy
16
1 155
-
71 884
90 098
191 659
204 767
Zobowiązania razem
Pasywa razem
Strona 9 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
IV.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
2015
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Stan na 1 stycznia 2015 roku
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał własny
razem
Zyski zatrzymane
565
121 781
(7 677)
114 669
Całkowite dochody:
-
-
5 106
5 106
Zysk/strata netto za rok obrotowy obrotowego
-
-
5 106
5 106
Transakcje z właścicielami:
-
-
-
-
Emisja akcji/wydanie udziałów
-
-
-
-
-
-
-
-
Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną
wyemitowanych akcji
Koszty emisji akcji
Podział wyniku roku ubiegłego:
Stan na 31 grudnia 2015 roku
-
-
-
-
-
(7 677)
7 677
-
565
114 104
5 106
119 775
2014
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Stan na 1 stycznia 2014 roku
Kapitał
podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Kapitał własny
razem
565
123 889
2 639
127 093
Całkowite dochody:
-
-
(7 677)
(7 677)
Zysk/strata netto roku obrotowego
-
-
(7 677)
(7 677)
Transakcje z właścicielami:
-
-
-
-
Emisja akcji/wydanie udziałów
-
-
-
-
Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną
wyemitowanych akcji
-
-
-
-
Koszty emisji akcji
-
-
-
-
Podział wyniku roku ubiegłego:
-
(2 108)
(2 639)
(4 747)
565
121 781
(7 677)
114 669
Stan na 31 grudnia 2014 roku
Strona 10 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
V.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2015
2014
PLN’000
PLN’000
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk / strata brutto
7 338
(8 502)
29 561
25 588
7 786
8 760
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(89)
(139)
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
(306)
(459)
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
1 432
1 434
5. Zmiana stanu rezerw
1 165
(424)
II. Korekty
1. Amortyzacja
6. zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
9. Podatek dochodowy zapłacony
5 655
(777)
19 791
20 956
(6 227)
(4 100)
-
-
10. Wycena instrumentów pochodnych
-
-
11. Zmiana stanu pozostałych aktywów
354
336
36 899
17 086
4 172
3 255
995
2 045
-
-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
2. Zbycie udziałów
3. Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
2 511
-
666
1 210
II. Wydatki
(6 116)
(8 526)
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
(2 405)
(5 015)
2. Udzielone pożyczki
(3 710)
(3 511)
4. Otrzymane dywidendy
3. Zaliczki na ŚT w budowie
-
-
(1 944)
(5 271)
1 154
2 325
1. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte
544
2 325
2. Inne wpływy finansowe
610
-
II. Wydatki
(16 446)
(11 947)
1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
(13 873)
(5 634)
2. Odsetki
(898)
(1 071)
3. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego
(243)
(495)
-
(4 747)
4. Dywidendy wypłacone
(1 432)
-
(15 292)
(9 622)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM
19 663
2 193
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
19 663
2 193
-
-
5. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM
- o ograniczonej możliwości dysponowania
6 333
4 140
25 996
6 333
-
-
Strona 11 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
VI.
1.
Noty objaśniające do sprawozdania finansowego
Informacje ogólne
1.1. Informacje o Spółce
Decora S.A. (Spółka, Jednostka) została zawiązana w dniu 14 grudnia 2004 roku w Poznaniu na czas nieokreślony, jako
następca prawny Spółki Decora Sp. z o.o..
Siedziba Jednostki mieści się w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Prądzyńskiego 24A.
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 224559,
w dniu 30 grudnia 2004 roku.
Jednostka posiada numer NIP 7861000577 oraz symbol REGON 630247715.
Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut Jednostki.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku, skład organów zarządczych i nadzorujących Spółki jest następujący:
Zarząd:
Waldemar Osuch
-
Prezes Zarządu,
Artur Hibner
-
Członek Zarządu.
Rada Nadzorcza:
Włodzimierz Lesiński
-
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Tomaszewski -
Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Dąbrowski
-
Członek Rady Nadzorczej,
Marzena Lesińska
-
Członek Rady Nadzorczej,
Hermann-Josef Christian - Członek Rady Nadzorczej,
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku struktura akcjonariatu Spółki jest następująca:
STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU
PODSTAWOWEGO
Udział w kapitale
podstawowym
Liczba akcji
Udział w ogólnej
liczbie głosów
Liczba głosów
Włodzimierz Lesiński
2 747
24,3%
2 747
24,3%
Aviva OFE BZ WBK
1 130
10,0%
1 130
10,0%
BPH TFI
845
7,5%
845
7,5%
ING OFE+ING DFE
717
6,3%
717
6,3%
FAMILIAR S.A. SICAV-SIF
628
5,6%
628
5,6%
5 236
46,3%
5 236
46,3%
11 303
100,0%
11 303
100,0%
Pozostali
RAZEM:
1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej
Decora S.A. jest Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Decora S.A. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład grupy
kapitałowej dla której Decora S.A. jest jednostką dominującą przedstawiał się następująco:
Nazwa
Trans sp. z o.o.
Optimal sp. z o.o.
% udziałów w kapitale
Główna działalność
Kraj założenia
spółka usługowa
Polska
76%*
76%*
spółka holdingowa
Polska
100%
100%
2015
2014
Strona 12 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Decora Ukraina TЗOB
spółka dystrybucyjna
Ukraina
95%
95%
Decora Bulgaria EOOД - w
likwidacji
spółka dystrybucyjna
Bułgaria
100%
100%
Decora Croatia d.o.o.
spółka dystrybucyjna
Chorwacja
100%
100%
Decora Nova s.r.o. - w likwidacji
spółka dystrybucyjna
Czechy
100%
100%
Decora Balt u.a.b. - w likwidacji
spółka dystrybucyjna
Litwa
100%
100%
Ewifoam E. Wicklein GmbH
spółka dystrybucyjna
Niemcy
100%
100%
Decora Trade sp. z o.o.
spółka dystrybucyjna
Polska
100%
100%
Decora RU o.o.o.
spółka dystrybucyjna
Rosja
100%
100%
Decora Distribution s.r.l.
spółka dystrybucyjna
Rumunia
100%
100%
zakład produkcyjny
Białoruś
100%
100%
Decora Hungaria k.f.t.
spółka dystrybucyjna
Węgry
100%
100%
Decora Invest sp. o.o.
spółka inwestycyjna
Polska
100%
100%
IP Decora East
* 24% udziałów Trans sp. z o.o. jest w posiadaniu Optimal sp. z o.o., 5% udziałów Decora Ukraina TЗOB jest w posiadaniu Dyrektora Spółki
Decora Ukraina TЗOB
Czas trwania działalności jednostek zależnych dla Decora S.A. jest nieograniczony. Sprawozdanie finansowe Spółki
sporządzone zostało za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdania finansowe Jednostek zależnych, przy zastosowaniu
spójnych zasad rachunkowości.
Rokiem obrotowym Jednostki oraz spółek zależnych jest rok kalendarzowy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja artykułów wykorzystywanych do wykończenia
i dekoracji wnętrz.
Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej obejmuje:
Flooring – artykuły wykończenia i dekoracji podłóg,
Home Fashion – artykuły wykończenia oraz dekoracji okien, sufitów i ścian.
1.3. Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym
Grupa prowadzi działalność („waluta funkcjonalna"). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach PLN (chyba, że
w nocie informacji dodatkowej wskazano inaczej). Polski nowy złoty (PLN) jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty (PLN) są księgowane po średnim kursie waluty opublikowanym
przez NBP w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia transakcji.
Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu kupnasprzedaży banku, w którym transakcje są dokonywane, obowiązującego na ten dzień.
Aktywa i pasywa niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się według kursu
kupna-sprzedaży banku, z którego usług Jednostka korzysta, obowiązującego w dniu ustalenia wartości godziwej. Zyski i straty
wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio do sprawozdania z całkowitych dochodów, za wyjątkiem
przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości
godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.
Kursy bilansowe:
KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI
AKTYWÓW (kurs kupna banku)
31.12.2015
31.12.2014
EUR/PLN
4,0945
4,1302
USD/PLN
3,7475
3,3980
HUF/PLN
0,0130
0,0131
CZK/PLN
0,1515
0,1491
RUB/PLN
0,0508
0,0589
HRK/PLN
0,5578
0,5566
Strona 13 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
RON/PLN
0,9064
0,9217
UAH/PLN
0,1622
0,2246
KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI
PASYWÓW (kurs sprzedaży banku)
31.12.2015
31.12.2014
EUR/PLN
4,3915
4,4298
USD/PLN
4,0193
3,6444
HUF/PLN
0,0140
0,0140
CZK/PLN
0,1625
0,1599
RUB/PLN
0,0544
0,0631
HRK/PLN
0,5578
0,5566
RON/PLN
0,9722
0,9885
UAH/PLN
0,1622
0,2246
2.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki w dniu 17.03.2016 roku.
3.
Format oraz ogólne zasady sporządzenia sprawozdania finansowego
Zarząd Spółki oświadcza, iż sprawozdanie finansowe Decora S.A. zostało sporządzone wedle najlepszej wiedzy, według stanu
na dzień 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe Jednostki
odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Jednostki w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny.
3.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię
Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”),
Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (UoR) (Dz. U. z 2013 r., poz. 330).
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz.U.2014.133).
Zasady rachunkowości przedstawione poniżej stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich prezentowanych
latach obrotowych.
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
sprawozdania z sytuacji finansowej,
sprawozdania z całkowitych dochodów,
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
sprawozdania z przepływów pieniężnych,
not objaśniających.
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. PLN”).
3.2. Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku i obejmuje okres 12 miesięcy.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano
porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Strona 14 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku.
Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta.
3.3. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji
działalności gospodarczej przez Spółkę.
3.4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości i metody obliczeniowe
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(„RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). W punkcie 3.7 ujęto
jednolity opis zasad rachunkowości.
3.5. Status zatwierdzenia standardów w UE
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania
standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Jednostkę zasad rachunkowości
nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.
3.6. Nowe i zmienione regulacje MSSF
Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi
interpretacji, za wyjątkiem wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię
Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym.
Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów
Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSR i MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które Spółka
zastosowała w okresie rozpoczynającym się od 1 stycznia 2015 roku. Ich zastosowanie nie miało istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe.
•
•
Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: składki pracownicze, obowiązujący za okresy roczne
rozpoczynające się z dniem 1 lutego 2015 r.
Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013), obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2015 r.
Nowe standardy i interpretacje
Nowe lub zmienione regulacje MSR i MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które zostały zatwierdzone lecz jeszcze nie
obowiązują, a których Spółka nie zastosowała dobrowolnie dla okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2015 roku ani dla lat
wcześniejszych.
Nie wystąpiły.
Standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, lecz nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską
Opublikowane Standardy i Interpretacje, które jeszcze nie obowiązują, nie zostały wcześniej zastosowane przez Spółkę. Ich
zastosowanie w ocenie Zarządu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe:
•
•
•
MSSF 9 Instrumenty finansowe z późniejszymi zmianami, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1
stycznia 2018 r.
MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1
stycznia 2016 r.
MSSF 15 Przychody z umów z klientami, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2018 r.
Strona 15 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014), obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2016 r.
Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych, obowiązujący za okresy
roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2016 r.
Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: Rośliny produkcyjne, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem
1 stycznia 2016 r.
Zmiany do MSR 16 i MSR 38 Wyjaśnienia w zakresie akceptowalnych metod ujmowania umorzenia i amortyzacji. Zmiany
będą obowiązywały prospektywne począwszy od pierwszego okresu rocznego zaczynającego się w dniu 1 stycznia 2016
r. lub później.
Zmiany do MSSF 11 Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach. Zmiany będą obowiązywały prospektywne
począwszy od pierwszego okresu rocznego zaczynającego się w dniu 1 stycznia 2016 r. lub później.
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną
lub wspólnym przedsięwzięciem, obowiązujące za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2016 r.
Zmiany do MSFF 10, MSSF 12 i MSR 28: Jednostki inwestycyjne – zastosowanie wyłączeń z konsolidacji, obowiązujące za
okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2016 r.
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązujące za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1
stycznia 2016 r.
MSSF 16 Leasingi obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019 r.
Zmiany do MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Zmiany wprowadzono w ramach inicjatywy dotyczącej
ujawnień. Zmiany będą obowiązywały prospektywnie począwszy od pierwszego okresu rocznego zaczynającego się 1
stycznia 2017 r.
Zmiany do MSR 7 Podatek dochodowy. RMSR proponuje, aby zmiany obowiązywały retrospektywnie zgodnie z MSR 8
„Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” począwszy od pierwszego
okresu rocznego zaczynającego się 1 stycznia 2017 r.
Zarząd Jednostki jest w trakcie analizy powyższych zmian i oceny ich wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.
3.7. Stosowane zasady rachunkowości
3.7.1. Zmiany zasad rachunkowości
W prezentowanych okresach Spółka nie zmieniała zasad rachunkowości.
3.7.2. Wartości niematerialne
Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści
ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według
cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości.
Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności. Wartość amortyzacji wartości niematerialnych odnosi się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji
„Amortyzacja”.
Wartości niematerialne występujące w Jednostce oraz stawki amortyzacji:
Oprogramowanie komputerowe
Patenty, licencje, znaki firmowe
od 2 lat do 12 lat,
5 lat.
3.7.3. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem
i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o odpisy
umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli jest jednak
możliwe wykazanie, że poniesione nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych
z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one
wartość początkową tego środka trwałego (tzw. ulepszenie).
W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, zyski lub straty wynikające z tego faktu ujmowane są w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej jako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością bilansową tej pozycji.
Strona 16 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności,
który kształtuje się następująco:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
22 - 40 lat
2 - 15 lat
Środki transportu
5 - 7 lat
Inne środki trwałe
5 - 10 lat
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy nie przekraczającej 3,5 tys. zł amortyzowane są
jednorazowo w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.
Raz w roku dokonywana jest weryfikacja stawek amortyzacyjnych środków trwałych. W uzasadnionych przypadkach Zarząd
Jednostki dominującej podejmuje decyzję o zmianie stawki amortyzacyjnej dla danego środka trwałego zgodnie z okresem
ekonomicznej użyteczności.
3.7.4. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą płaconych odsetek),
pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia
ich budowy i oddania do użytkowania.
3.7.5. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku
wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów
wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w sprawozdanie z całkowitych dochodów
w okresie, w którym zostały poniesione.
3.7.6. Instrumenty finansowe
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki w momencie, gdy Jednostka
staje się stroną wiążącej umowy.
W momencie początkowego ujęcia wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane są w wartości godziwej uiszczanej
(aktywa) lub otrzymanej (zobowiązania) zapłaty. Wartość tę określa się na podstawie ceny transakcji lub ( w przypadku braku
możliwości określenia tej ceny) zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych odpowiednio otrzymanych lub uiszczanych
płatności.
Da celów wyceny po początkowym ujęciu aktywa dzieli się na cztery grupy:
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
Pożyczki i należności,
Utrzymywane do terminu zapadalności,
Dostępne do sprzedaży,
Zobowiązania finansowe dzielą się na:
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
Wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu,
Aktywa i zobowiązania wycenia się na każdy dzień bilansowy. Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
instrumentów finansowych są następujące:
Grupa aktywów lub zobowiązań
Aktywa wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy
Utrzymywane do terminu zapadalności
Charakterystyka
Wszystkie instrumenty pochodne (z
wyjątkiem tych wykorzystywanych jako
zabezpieczające).
Inne pozycje które powstały lub zostały
nabyte w celach handlowych.
Każda pozycja wyznaczona jako taka w
momencie powstania.
Aktywa dłużne nabyte przez Jednostkę, co
do których nie ma intencji sprzedaży przez
Jednostkę przed terminem wykupu,
Zasady wyceny
Według wartości godziwej. Różnica
z wyceny ujmowana w wyniku finansowym
bieżącego
okresu
sprawozdawczego
w pozycji przychody finansowe lub koszty
finansowe.
Według zamortyzowanego kosztu. Różnica
wykazywana w wyniku finansowym
bieżącego
okresu
sprawozdawczego
Strona 17 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Pożyczki i należności
Dostępne do sprzedaży
Zobowiązania wyceniane w
godziwej przez wynik finansowy
wartości
Zobowiązania
wyceniane
zamortyzowanego kosztu
metodą
niezależnie od ceny rynkowej instrumentu
lub sytuacji Jednostki.
Akcje nie mają określonego terminu
zapadalności dlatego nie są jako takie
klasyfikowane.
Aktywa finansowe o ustalonych lub
możliwych do ustalenia płatnościach,
Pożyczki/kredyty, zarówno udzielone przez
Jednostkę jak i nabyte, które nie są
kwotowane na aktywnym rynku (różnica do
kategorii aktywów utrzymywanych do
terminu zapadalności). Jednostka nie ma
obowiązku wykazywać intencji utrzymania
do terminu zapadalności (różnica do
kategorii aktywów utrzymywanych do
terminu zapadalności)
Wszystkie aktywa nieuwzględnione w
powyższych kategoriach lub wyznaczone do
tej kategorii. Np. Spółka może klasyfikować
jako takie niektóre inwestycje w akcje lub
instrumenty dłużne. Aktywa przeznaczone
do obrotu w tym instrumenty pochodne nie
mogą być klasyfikowane do tej pozycji.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu,
albo wyznaczone jako takie w momencie
początkowego ujęcia. Zobowiązania z
tytułu instrumentów pochodnych są
zawsze zaliczane do tej kategorii (z
wyjątkiem efektywnej części instrumentu
zabezpieczającego).
Wyemitowane
instrumenty dłużne, które Jednostka nie
zamierza odkupić w celu zrealizowania
zysku z krótkoterminowych wahań stóp
procentowych są przykładem zobowiązań
przeznaczonych do obrotu.
Inne zobowiązania niż wykazane w wartości
godziwej przez sprawozdanie z całkowitych
dochodów. Najczęściej spotykana kategoria
zobowiązań finansowych, np. zobowiązania
z tytułu dostaw i usług, wyemitowane
instrumenty dłużne, zaciągnięte pożyczki,
kredyty, lokaty klientów.
w pozycji przychody finansowe lub koszty
finansowe.
Według zamortyzowanego kosztu. Różnica
wykazywana w wyniku finansowym
bieżącego
okresu
sprawozdawczego
w pozycji przychody finansowe lub koszty
finansowe.
Według wartości godziwej. Różnica
z wyceny koryguje wartość wycenianego
składnika aktywów oraz jest ujmowana
w sprawozdaniu z innych całkowitych
dochodów.
Według wartości godziwej. Różnica
z wyceny koryguje wartość wycenianego
składnika zobowiązań oraz jest ujmowana
w wyniku finansowym bieżącego okresu
sprawozdawczego w pozycji przychody
finansowe lub koszty finansowe.
Różnica z wyceny wykazywana jest
odrębnie w sprawozdaniu finansowym oraz
ujmowana jest w wyniku finansowym
bieżącego
okresu
sprawozdawczego.
W pozycji przychody finansowe lub koszty
finansowe.
Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się
na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy
środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią.
Dopłaty do kapitału, w jednostce wnoszącej dopłaty, prezentowane są jako aktywa finansowe w jednostkach
podporządkowanych. W momencie przeznaczenia dopłat na pokrycie strat jednostki podporządkowanej kwota dopłat na ten
cel obciąża koszty finansowe jednostki, która wniosła dopłaty.
3.7.7. Utrata wartości
W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku możliwości
odzyskania wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza się testy sprawdzające
pod kątem ewentualnej utraty wartości. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w roku także w odniesieniu do wartości
niematerialnych o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów (lub
ośrodka wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana to wyższa z dwóch
kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w
ciężar zysków i strat.
Niefinansowe aktywa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartości testuje się na
każdy dzień sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia wcześniej
dokonanego odpisu.
Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują przepływy
pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów przeprowadzenia testów na
utratę wartości ośrodek wypracowujący środki pieniężne ustala się każdorazowo. Na najwyższym poziomie w Grupie
Strona 18 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
ośrodkiem odpowiedzialności jest Grupa, z kolei ośrodki odpowiedzialności na najniższym poziomie w Grupie są wybrane
aktywa w ramach Grupy.
Utrata wartości aktywów finansowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik
aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych przesłanek (dowodów)
zalicza się przede wszystkim: poważne problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę sądową przeciwko dłużnikowi,
zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w środowisku
ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego, utrzymywanie się spadku wartości godziwej
instrumentu finansowego poniżej poziomu zamortyzowanego kosztu.
Utrata wartości należności handlowych
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Spółka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej
podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.
Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odwrócenie odpisu ujmuje się, jeżeli
w kolejnych okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do zdarzeń występujących po
momencie ujęcia odpisu.
3.7.8. Leasing
Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz
ryzyko wynikające z faktu bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane, jako
leasing operacyjny.
W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków
wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach,
jako środek trwały według niższej z dwóch wartości (i) wartości godziwej lub (ii) wartości bieżącej minimalnych opłat
leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie
salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty
finansowe ujmowane są bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, którego dotyczą.
Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu ich ekonomicznej
użyteczności.
3.7.9. Kapitał własny
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.
W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej w pozycji akcji własnych.
3.7.10. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń
przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu
środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania.
3.7.11. Kredyty bankowe i pożyczki otrzymane
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość
otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, kredyty bankowe i pożyczki
są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej. Spółka może odstąpić od wyceny według zamortyzowanego kosztu o ile efekt zastosowania efektywnej stopy
byłby nieistotny lub nie ma możliwości ustalenia terminów lub kwot przyszłych przepływów dla ustalenia efektywnej stopy.
3.7.12. Odroczony podatek dochodowy
Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich różnic
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową
wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Strona 19 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic
przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w
jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega
stosownemu obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek
podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub
zobowiązanie spełnione, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące i uchwalone na
dzień bilansowy.
3.7.13. Uznawanie przychodów
Przychody ze sprzedaży towarów i usług
Jednostka działa na rynku sprzedaży artykułów wykorzystywanych do wykończenia i dekoracji wnętrz.
Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty,
zwroty klientów i podobne zmniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą, za
wyjątkiem podatku akcyzowego.
Przychody ze sprzedaży dóbr Spółka ujmuje, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr;
przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi dobrami w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką
realizuje się wobec dóbr, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli;
kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób;
istnieje prawdopodobieństwo, że Jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji; oraz
koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z transakcją, można wycenić
w wiarygodny sposób.
Jeżeli wynik transakcji dotyczącej sprzedaży usług można oszacować w wiarygodny sposób, Jednostka ujmuje przychody
z transakcji na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. Wynik transakcji można ocenić
w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:
kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
istnieje prawdopodobieństwo, że Jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej
transakcji,
stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób,
koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione w wiarygodny
sposób.
Jeżeli w wyniku transakcji dotyczącej sprzedaży usług nie można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z transakcji
ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które jednostka gospodarcza spodziewa się odzyskać.
Dotacje
Dotacje są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, jeżeli istnieje wystarczająca pewność, że Spółka spełnia warunki związane
z ich przyznaniem i będą otrzymane, w pasywach w pozycji Dotacje. Dotacje do środków trwałych i wartości niematerialnych
są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jako pozostałe przychody w sposób systematyczny przez okres
użytkowania składnika aktywów. Dotacje w pasywach dzielimy na długoterminowe i krótkoterminowe zgodnie z okresem w
jakim odnoszone będę w pozostałe przychody.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie.
Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo wymienialnymi na określone
kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek ujmuje się proporcjonalnie do upływu czasu metodą efektywnej stopy procentowej. Gdy należność
traci na wartości, Jednostka obniża jej wartość bilansową do poziomu wartości odzyskiwalnej, równej oszacowanym
przyszłym przepływom pieniężnym zdyskontowanym według pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu,
a następnie stopniowo rozlicza się kwotę dyskonta w korespondencji z przychodami z tytułu odsetek. Przychody z tytułu
odsetek od udzielonych pożyczek, które utraciły wartość, ujmuje się według pierwotnej efektywnej stopy procentowej.
Strona 20 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
3.7.14. Koszty świadczeń pracowniczych
Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia
na emeryturę lub rentę. Odprawy te przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu
niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,
w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Ze względu na strukturę zatrudnienia w Spółce koszty ewentualnych
świadczeń pracowniczych są nieistotne z punktu widzenia sprawozdania finansowego.
Płatności określonych składek obciążają sprawozdania z całkowitych dochodów w momencie, kiedy stają się wymagalne.
Kwota ujęta jako zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń jest to wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych
świadczeń na koniec okresu sprawozdawczego.
3.7.15. Aktywa (lub grupy aktywów do zbycia) przeznaczone do sprzedaży
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie
odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za wysoce prawdopodobną. Wyceniane
są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia,
jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze
wykorzystanie.
3.7.16. Zobowiązania i aktywa warunkowe
Przez zobowiązania warunkowe rozumie się:
a)
możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero
w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie
w pełni podlegają kontroli Spółki; lub
b) obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu
finansowym, ponieważ:
nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne
w celu wypełnienia obowiązku; lub
kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
Przez aktywa warunkowe rozumie się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych oraz których
istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych
przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Jednostki.
3.7.17. Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Jednostki pewnych szacunków i założeń, które
znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do tego sprawozdania.
Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie
do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.
Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń,
rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają weryfikacji. Zmiana
szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli
dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości
bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.
Odpisy aktualizujące wartość należności
Zarząd określa zagrożenie spłaty należności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Spółka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności
poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.
Okres amortyzowania aktywowanych wartości niematerialnych
Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla aktywowanych
w pozycji wartości niematerialnych kwot poniesionych kosztów prac rozwojowych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym
okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę
spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki
amortyzacji. W konsekwencji zmieni się wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto aktywowanych kosztów
prac rozwojowych.
Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
Strona 21 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych rzeczowych aktywów
trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. W przypadku zaistnienia
okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z użytkowania
itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa
netto rzeczowych aktywów trwałych.
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych,
które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania zobowiązania,
przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi
opiera się na planach Jednostki.
Rezerwy na bonusy udzielane odbiorcom oraz otrzymywane od dostawców
Zarząd określa szacowane wartości bonusów rozliczanych od zrealizowanego obrotu za rok bieżący, udzielanych odbiorcom
oraz otrzymywanych od dostawców, rozliczanych po dniu bilansowym. Szacunek ten opiera się na warunkach handlowych
określonych umownie z kontrahentami oraz wartości obrotów osiągniętych w ciągu okresu sprawozdawczego.
4.
Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów
4.1. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
W oparciu o definicję zawartą w MSFF 8 działalność Spółki oparta jest na produkcji i dystrybucji artykułów wykorzystywanych
do wykończenia i dekoracji wnętrz i została zaprezentowana w niniejszym sprawozdaniu w ramach jednego segmentu
operacyjnego, ponieważ:
a) przychody ze sprzedaży oraz realizowane zyski z tej działalności przekraczają łącznie 75% wartości generowanych przez
jednostkę;
b) nie są sporządzane oddzielne informacje finansowe dla poszczególnych kanałów sprzedażowych, co jest związane
z charakterystyczną dla branży współpracą z dostawcami, których produkty są dystrybuowane przez wszystkie kanały
sprzedażowe;
c) w związku z brakiem wydzielonych segmentów, tj. brakiem dostępności odrębnych informacji finansowych dla
poszczególnych grup produktowych, decyzje operacyjne podejmowane są na podstawie wielu szczegółowych analiz
i wyników finansowych osiąganych na sprzedaży wszystkich produktów we wszystkich kanałach dystrybucji;
d) Zarząd DECORA S.A. z uwagi na specyfikę dystrybucji, dokonuje decyzji o alokowaniu zasobów na podstawie osiągniętych i
przewidywanych wyników Spółki, jak również planowanych zwrotów z zaalokowanych zasobów oraz analizy otoczenia.
4.2. Informacje geograficzne
Jednostka działa w czterech głównych obszarach geograficznych – w Polsce, będącym krajem jej siedziby, Europie Zachodniej,
Europie Środkowej i Południowej, Europie Wschodniej
Poniżej przedstawiono przychody Spółki od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne:
Przychody od klientów zewnętrznych
Polska
Europa Zachodnia
Europa Środkowa i Południowa
Europa Wschodnia
Pozostałe
Razem przychody z działalności kontynuowanej
W okresie od
01.01.2015 do
31.12.2015
66 025
51 468
31 193
17 247
60
165 992
W okresie od
01.01.2014 do
31.12.2014
66 937
44 070
37 182
65 603
30
213 823
Strona 22 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
W okresie od
01.01.2015 do
31.12.2015
Aktywa trwałe
Polska
Europa Zachodnia
Europa Środkowa i Południowa
Europa Wschodnia
Pozostałe
W okresie od
01.01.2014 do
31.12.2014
89 392
89 392
Razem aktywa trwałe
94 801
94 801
4.3. Istotni klienci z poza grupy kapitałowej
W 2015 roku z żadnym z klientów z poza grupy kapitałowej obrót nie przekroczył 10 % sprzedaży ogółem.
5.
Noty objaśniające
5.1. Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej (w tys. zł)
Nota 1. Wartości niematerialne
Nota 1.1. Zestawienie wartości niematerialnych w latach 2014 - 2015
Nota 1.1.1. Zestawienie wartości niematerialnych za rok obrotowy 2015
WARTOŚCI
NIEMATERIALNE WG GRUP
RODZAJOWYCH
Wartość brutto na
początek okresu
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Patenty i licencje
Wartości niematerialne
razem
Inne wartości niematerialne
-
7 013
2 125
9 138
zwiększenia
-
243
-
243
nabycie
-
116
-
-
-
121
-
-
-
6
-
-
-
857
6
863
zbycie
-
-
-
-
likwidacja
-
-
-
-
inne
-
857
6
-
-
6 399
2 119
8 518
-
5 884
453
6 337
-
932
795
1 727
-
932
423
1 355
-
-
373
-
zmniejszenia
-
1 229
-
1 229
likwidacja
-
-
-
-
transfery
-
-
-
-
inne
-
1 229
-
-
-
5 587
1 248
6 834
-
-
-
-
wytworzenie we
własnym zakresie
inne
zmniejszenia
Wartość brutto na koniec
okresu
Skumulowane umorzenie
na początek okresu
zwiększenia
amortyzacja okresu
bieżącego
inne
Skumulowane umorzenie
na koniec okresu
odpisy z tytułu
utraty wartości na początek
okresu
Strona 23 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
odpisy z tytułu utraty
wartości na koniec okresu
Wartość netto wartości
niematerialnych na koniec
okresu
-
-
-
-
-
813
871
1 684
Nota 1.1.2. Zestawienie wartości niematerialnych za rok obrotowy 2014
WARTOŚCI
NIEMATERIALNE WG GRUP
RODZAJOWYCH
Wartość brutto na
początek okresu
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Inne wartości
niematerialne
Patenty i licencje
Wartości niematerialne
razem
-
7 198
2 125
9 323
zwiększenia
-
35
-
35
nabycie
-
35
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220
-
220
zbycie
-
220
-
220
likwidacja
-
-
-
-
inne
-
-
-
-
-
7 013
2 125
9 138
-
4 600
218
4 818
-
1 284
235
1 519
-
1 284
235
1 519
-
-
-
-
zmniejszenia
-
-
-
-
likwidacja
-
-
-
-
transfery
-
-
-
-
inne
-
-
-
-
-
5 884
453
6 337
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 129
1 672
2 801
wytworzenie we
własnym zakresie
inne
zmniejszenia
Wartość brutto na koniec
okresu
Skumulowane umorzenie
na początek okresu
zwiększenia
amortyzacja okresu
bieżącego
inne
Skumulowane umorzenie
na koniec okresu
odpisy z tytułu
utraty wartości na początek
okresu
odpisy z tytułu utraty
wartości na koniec okresu
Wartość netto wartości
niematerialnych na koniec
okresu
Nota 1.2. Struktura własnościowa wartości niematerialnych w latach 2014 – 2015
Nota 1.2.1. Struktura własnościowa wartości niematerialnych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Własne
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu
RAZEM:
31.12.2015
1 684
1 684
Strona 24 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 1.2.2. Struktura własnościowa wartości niematerialnych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
31.12.2014
2 801
Własne
-
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu
2 801
RAZEM:
Nota 2. Rzeczowe aktywa trwałe
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
31.12.2015
31.12.2014
45 666
48 590
706
706
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
25 106
26 180
urządzenia techniczne i maszyny
Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
18 425
19 736
środki transportu
1 232
1 807
inne środki trwałe
196
160
Środki trwałe w budowie
342
1 960
Zaliczki na środki trwałe w budowie
RAZEM:
15
19
46 023
50 569
Strona 25 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 2.1. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych w latach 2014 – 2015
Nota 2.1.1. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych za rok 2015
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
WG GRUP RODZAJOWYCH
Wartość brutto na początek okresu
grunty (w tym prawo
użytkowania
wieczystego gruntu)
budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
urządzenia techniczne
i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
RAZEM
706
34 123
66 872
5 251
5 946
112 898
Zwiększenia
-
-
3 378
62
171
3 611
nabycie
-
-
1 178
62
171
1 411
przyjęcie ze środków trwałych w budowie
-
-
2 200
-
-
2 200
zawarcie umowy leasingu finansowego
-
-
-
-
-
-
-
-
697
1 492
156
2 344
Zbycie
-
-
185
1 492
12
1 688
likwidacja
-
-
512
-
144
656
Inne
-
-
-
-
-
-
706
34 123
69 554
3 821
5 961
114 165
-
7 943
47 136
3 444
5 786
64 308
-
1 074
4 630
593
134
6 431
-
1 074
4 630
593
134
6 431
zmniejszenia
-
-
638
1 447
156
2 241
Sprzedaż
-
-
126
1 447
12
1 585
Inne
-
-
512
-
144
656
-
9 017
51 128
2 589
5 765
68 499
odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu
-
-
-
-
-
-
odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
-
-
-
-
-
-
706
25 106
18 425
1 232
196
45 666
zmniejszenia
Wartość brutto na koniec okresu
Skumulowane umorzenie na początek okresu
zwiększenia
amortyzacja okresu bieżącego
Skumulowane umorzenie na koniec okresu
Wartość netto na koniec okresu
Strona 26 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 2.1.2. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych za rok 2014
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
WG GRUP RODZAJOWYCH
Wartość brutto na początek okresu
grunty (w tym prawo
użytkowania
wieczystego gruntu)
budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
urządzenia techniczne
i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
RAZEM
706
34 123
64 939
5 553
6 075
111 396
zwiększenia
-
-
2 881
208
-
3 089
nabycie
-
-
2 881
208
-
3 089
przyjęcie ze środków trwałych w budowie
-
-
-
-
-
-
zawarcie umowy leasingu finansowego
-
-
-
-
-
-
-
-
948
510
129
1 587
zbycie
-
-
-
-
122
122
likwidacja
-
-
-
-
-
-
zmniejszenia
Inne
Wartość brutto na koniec okresu
Skumulowane umorzenie na początek okresu
zwiększenia
amortyzacja okresu bieżącego
-
-
948
510
7
1 465
706
34 123
66 872
5 251
5 946
112 898
-
6 867
42 703
3 156
5 789
58 515
-
1 076
5 381
797
3
7 257
-
1 076
5 381
797
3
7 257
zmniejszenia
-
-
948
509
6
1 463
sprzedaż
-
-
-
-
-
-
Inne
-
-
948
509
6
1 463
Skumulowane umorzenie na koniec okresu
-
7 943
47 136
3 444
5 786
64 308
odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu
-
-
-
-
-
-
odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
-
-
-
-
-
-
706
26 180
19 736
1 807
160
48 590
Wartość netto na koniec okresu
Strona 27 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 2.2. Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych w latach 2014 – 2015
Nota 2.2.1. Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Własne
grunty (w tym prawo
użytkowania
wieczystego gruntu)
urządzenia techniczne i
maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
RAZEM
706
25 007
17 482
523
196
43 916
-
99
943
709
-
1 750
706
25 106
18 425
1 232
196
45 666
Używane na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu
RAZEM:
budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Nota 2.2.2. Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Własne
Używane na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu
RAZEM:
grunty (w tym prawo
użytkowania
wieczystego gruntu)
budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i
maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
RAZEM
706
26 180
18 636
688
160
46 370
-
-
1 101
1 119
-
2 220
706
26 180
19 736
1 807
160
48 590
Strona 28 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 2.3. Szczegółowy zakres zmian środków trwałych w budowie w latach 2014 - 2015
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN
ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Wartość brutto na początek okresu
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
1 960
2 088
zwiększenia
883
557
nabycie
883
557
-
-
2 500
685
2 144
-
45
685
312
-
342
1 960
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
342
1 960
wytworzenie we własnym zakresie
zmniejszenia
przyjęcie do użytkowania
sprzedaż
Inne
Wartość brutto na koniec okresu
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
odpisy aktualizujące
zmniejszenia
rozwiązanie odpisów aktualizujących
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Wartość netto środków trwałych w budowie na koniec okresu
ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
Wartość na koniec okresu
31.12.2015
31.12.2014
15
19
Strona 29 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 3. Aktywa finansowe
Nota 3.1. Podział aktywów finansowych według kategorii instrumentów finansowych w latach 2014 – 2015
Wyszczególnienie 2015
Długoterminowe aktywa finansowe
Aktywa finansowe
wyceniane w
wartości godziwej
przez wynik
finansowy
Pożyczki udzielone i
należności własne
Aktywa finansowe
utrzymywane do
terminu
wymagalności
w tym:
Aktywa finansowe
stanowiące
zabezpieczenie
Aktywa finansowe
dostępne do
sprzedaży
w tym:
Udziały w
jednostkach
podporządkowanych
Razem
-
5 548
-
31 443
-
31 443
36 991
a) w jednostkach powiązanych
-
-
-
31 443
-
31 443
31 443
- udziały lub akcje
-
-
-
31 443
-
31 443
31 443
- inne papiery wartościowe
-
-
-
-
-
-
-
- udzielone pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
-
-
-
b) w pozostałych jednostkach
-
5 548
-
-
-
-
5 548
- udziały lub akcje
-
-
-
-
-
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
-
-
-
-
-
- udzielone pożyczki
-
5 548
-
-
-
-
5 548
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
-
-
-
157
60
-
-
-
-
217
a) w jednostkach powiązanych
-
-
-
-
-
-
-
- udziały lub akcje
-
-
-
-
-
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
-
-
-
-
-
- udzielone pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
-
-
-
Krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
157
60
-
-
-
-
217
- udziały lub akcje
-
-
-
-
-
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
-
-
-
-
-
- udzielone pożyczki
-
60
-
-
-
-
60
157
-
-
-
-
-
157
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
(kontrakty forward)
Strona 30 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Wyszczególnienie 2014
Aktywa finansowe
wyceniane w
wartości godziwej
przez wynik
finansowy
Pożyczki udzielone i
należności własne
Aktywa finansowe
utrzymywane do
terminu
wymagalności
w tym:
Aktywa finansowe
stanowiące
zabezpieczenie
Aktywa finansowe
dostępne do
sprzedaży
w tym:
Udziały w
jednostkach
podporządkowanych
Razem
Długoterminowe aktywa finansowe
-
2 801
-
31 492
-
31 492
34 293
a) w jednostkach powiązanych
-
-
-
31 492
-
31 492
31 492
- udziały lub akcje
-
-
-
31 492
-
31 492
31 492
- inne papiery wartościowe
-
-
-
-
-
-
-
- udzielone pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
-
-
-
b) w pozostałych jednostkach
-
2 801
-
-
-
-
2 801
- udziały lub akcje
-
-
-
-
-
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
-
-
-
-
-
- udzielone pożyczki
-
2 801
-
-
-
-
2 801
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
-
-
-
446
1 325
-
-
-
-
1 771
a) w jednostkach powiązanych
-
1 325
-
-
-
-
1 325
- udziały lub akcje
-
-
-
-
-
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
-
-
-
-
-
- udzielone pożyczki
-
1 325
-
-
-
-
1 325
Krótkoterminowe aktywa finansowe
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
-
-
-
446
-
-
-
-
-
446
- udziały lub akcje
-
-
-
-
-
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
-
-
-
-
-
- udzielone pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
446
-
-
-
-
-
446
b) w pozostałych jednostkach
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
(kontrakty forward)
Strona 31 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 3.2. Szczegółowy zakres zmian aktywów finansowych w latach 2014 – 2015
Nota 3.2.1. Szczegółowy zakres zmian aktywów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
Wyszczególnienie
Aktywa finansowe na początek
okresu
Aktywa finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik
finansowy
Aktywa finansowe
utrzymywane do
terminu
wymagalności
Pożyczki udzielone i
należności własne
w tym:
Aktywa finansowe
stanowiące
zabezpieczenie
Aktywa finansowe
dostępne do
sprzedaży
w tym:
Udziały w
jednostkach
podporządkowanych
Razem
446
4 126
-
31 492
-
31 492
36 064
Zwiększenia (tytuły):
-
4 731
-
-
-
-
4 731
nabycie/ udzielenie pożyczki
-
3 973
-
-
-
-
3 973
przeszacowanie odniesione na
przychody finansowe, w tym różnice
kursowe
-
758
-
-
-
-
758
przeszacowanie odniesione na kapitał
z aktualizacji wyceny
-
-
-
-
-
-
-
odsetki naliczone wg efektywnej stopy
procentowej
-
-
-
-
-
-
-
odwrócenie odpisów z tytułu utraty
wartości odniesione na przychody
-
-
-
-
-
-
-
zmiana kategorii składnika aktywów
-
-
-
-
-
-
-
wycena kontraktów forward
-
-
-
-
-
-
-
nabycie spółki zależnej
-
-
-
-
-
-
-
289
3 248
-
49
-
49
3 586
zbycie/ splata pożyczki
-
2 511
-
-
-
-
2 511
przeszacowanie odniesione na koszty
finansowe, w tym różnice kursowe
-
737
-
49
-
49
786
przeszacowanie odniesione na kapitał
z aktualizacji wyceny
-
-
-
-
-
-
-
odpisy z tytułu utraty wartości
odniesione na koszty
-
-
-
49
-
49
49
zmiana kategorii składnika aktywów
-
-
-
-
-
-
-
289
-
-
-
-
-
289
-
-
-
-
-
-
-
157
5 609
-
31 443
-
31 443
37 209
Zmniejszenia (tytuły)
wycena kontraktów forward
sprzedaż spółki zależnej
Aktywa finansowe na koniec okresu
Strona 32 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 3.2.2. Szczegółowy zakres zmian aktywów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
Wyszczególnienie
Aktywa finansowe na początek
okresu
Zwiększenia (tytuły):
Aktywa finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik
finansowy
Aktywa finansowe
utrzymywane do
terminu
wymagalności
Pożyczki udzielone i
należności własne
w tym:
Aktywa finansowe
stanowiące
zabezpieczenie
Aktywa finansowe
dostępne do
sprzedaży
w tym:
Udziały w
jednostkach
podporządkowanych
Razem
-
2 642
-
31 765
-
31 765
34 407
446
3 542
-
-
-
-
3 988
nabycie/ udzielenie pożyczki
-
3 439
-
-
-
-
3 439
przeszacowanie odniesione na
przychody finansowe, w tym różnice
kursowe
-
104
-
-
-
-
104
przeszacowanie odniesione na kapitał
z aktualizacji wyceny
-
-
-
-
-
-
-
odsetki naliczone wg efektywnej stopy
procentowej
-
-
-
-
-
-
-
odwrócenie odpisów z tytułu utraty
wartości odniesione na przychody
-
-
-
-
-
-
-
zmiana kategorii składnika aktywów
-
-
-
-
-
-
-
446
-
-
-
-
-
446
nabycie spółki zależnej
-
-
-
-
-
-
-
Zmniejszenia (tytuły)
-
2 058
-
274
-
-
2 332
zbycie/ splata pożyczki
-
1 300
-
-
-
-
1 300
przeszacowanie odniesione na koszty
finansowe, w tym różnice kursowe
-
758
-
-
-
-
758
przeszacowanie odniesione na kapitał
z aktualizacji wyceny
-
-
-
-
-
-
-
odpisy z tytułu utraty wartości
odniesione na koszty
-
-
-
274
-
-
274
zmiana kategorii składnika aktywów
-
-
-
-
-
-
-
wycena kontraktów forward
-
-
-
-
-
-
-
sprzedaż spółki zależnej
-
-
-
-
-
-
-
446
4 126
-
31 492
-
31 765
36 064
wycena kontraktów forward
Aktywa finansowe na koniec okresu
Strona 33 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 4. Inwestycje w jednostkach zależnych – wartość posiadanych udziałów na 31.12.2015
% posiadanych
akcji/udziałów
% ogólnej liczby
głosów w organie
stanowiącym
wartość posiadanych
udziałów z
uwzględnieniem odpisów
Trans sp. z o.o.
76%*
76%*
5 869
Optimal sp. z o.o.
100%
100%
3 544
Nazwa i siedziba
Decora Ukraina TЗOB
95%
95%
-
100%
100%
-
Decora Croatia d.o.o.
100%
100%
406
Decora Nova s.r.o. - w likwidacji
100%
100%
-
Decora Balt u.a.b. - w likwidacji
100%
100%
-
Ewifoam E. Wicklein GmbH
100%
100%
20 909
Decora Trade sp. z o.o.
100%
100%
5
Decora RU o.o.o.
100%
100%
22
Decora Distribution s.r.l.
100%
100%
391
IP Decora East
100%
100%
290
Decora Hungaria k.f.t.
100%
100%
-
Decora Invest sp. o.o.
100%
100%
5
Decora Bulgaria EOOД - w likwidacji
Razem
31 442
Zarząd Jednostki przeprowadził test na utratę wartości posiadanych udziałów w spółkach zależnych na dzień 31 grudnia 2015
r. zgodnie z wymaganiami MSR 36. Na podstawie przeprowadzonych testów dokonano odpisania wartości posiadanych
udziałów w spółkach Decora Ukraina i Decora Bułgaria na łączną kwotę 49 tys zł w ciężar kosztów okresu sprawozdawczego.
Nota 5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Wyszczególnienie
Środki pieniężne w kasach
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Depozyty
Ekwiwalenty środków pieniężnych
RAZEM:
31.12.2015
31.12.2014
5
-
5 133
2 148
20 857
4 185
-
-
25 996
6 333
Nota 6. Pozostałe aktywa krótkoterminowe
Wyszczególnienie
Czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów, w tym:
Polisy ubezpieczeniowe
31.12.2015
31.12.2014
351
376
61
45
126
151
Licencje do 1 roku
4
41
Prowizje od kredytów
-
15
Pozostałe
159
124
RAZEM:
351
376
Koszty uczestnictwa w targach
Strona 34 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 7. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
Wyszczególnienie
31.12.2015
31.12.2014
Środki trwałe w budowie
-
685
Razem Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
-
685
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi
przeznaczonymi do zbycia
-
-
31.12.2015
31.12.2014
materiały
9 167
9 383
produkty i produkty w toku
3 316
2 672
produkty gotowe
5 393
8 119
22 639
24 768
978
2 207
41 493
47 148
Nota 8. Zapasy
Nota 8.1. Specyfikacja zapasów w latach 2014 – 2015
Wyszczególnienie
towary
zaliczki na dostawy
RAZEM:
Nota 8.2. Odpisy aktualizujące wartość zapasów w latach 2014 – 2015
Wyszczególnienie
31.12.2015
31.12.2014
4 341
4 291
zwiększenia
596
500
zmniejszenia
601
450
4 336
4 341
Odpisy aktualizujące na początek
okresu
Odpisy aktualizujące na koniec okresu
Nota 8.3. Zestawienie wartości brutto oraz netto zapasów w latach 2014 - 2015
Wyszczególnienie
31.12.2015
31.12.2014
45 829
51 489
4 336
4 341
41 493
47 148
31.12.2015
31.12.2014
Należności od jednostek powiązanych
7 363
27 117
z tytułu dostaw i usług
7 363
27 117
-
-
wartość brutto zapasów
odpisy aktualizujące wartość zapasów
RAZEM NETTO:
Nota 9. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
Nota 9.1. Specyfikacja należności krótkoterminowych w latach 2014 - 2015
Wyszczególnienie
inne
Strona 35 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Należności od pozostałych jednostek
26 847
26 537
z tytułu dostaw i usług
23 762
22 614
z tytułu podatków, dotacji i ceł
1 690
2 823
inne
1 395
1 100
34 210
53 653
31.12.2015
31.12.2014
należności publicznoprawne
1 690
2 823
należności inne, w tym:
1 395
1 100
-
-
1 019
1 084
376
16
3 085
3 923
RAZEM:
Nota 9.2. Specyfikacja pozostałych należności w latach 2014 – 2015
Wyszczególnienie
nadpłaty za zobowiązania
wypłacone zaliczki
pozostałe
RAZEM:
Nota 9.3. Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług
Nota 9.3.1. Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
Poniżej przedstawiono analizę wiekową należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2015 roku
Wyszczególnienie
nieprzeterminowane
Odpis aktualizujący
wartość należności
Wartość brutto
Wartość bilansowa
27 191
-
27 191
przeterminowane, w tym:
8 956
5 022
3 934
15- 21 dni
652
-
652
22-30 dni
419
-
419
31-60 dni
1 581
-
1 581
powyżej 60 dni
6 304
5 022
1 281
36 148
5 022
31 125
RAZEM:
Nota 9.3.2. Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
Wyszczególnienie
Odpis aktualizujący
wartość należności
Wartość brutto
Wartość bilansowa
nieprzeterminowane
25 876
-
25 876
przeterminowane, w tym:
28 335
4 480
23 855
15- 21 dni
639
-
639
22-30 dni
411
-
411
31-60 dni
609
-
609
powyżej 60 dni
26 676
4 480
22 196
RAZEM:
54 211
4 480
49 731
Nota 9.4. Odpisy aktualizujące należności
Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 5.022 tys. zł zostały uznane za nieściągalne i w
związku z tym objęte odpisem. Zmian odpisu aktualizującego należności w okresie były następujące:
Strona 36 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 9.4.1. Odpisy aktualizujące należności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
Wyszczególnienie
Odpisy aktualizujące wartość
należności od jednostek
powiązanych
Odpisy aktualizujące wartość
należności od jednostek
pozostałych
RAZEM:
Wartość na dzień
01.01.2015
Zwiększenia
w okresie
od 01.01.2015
do 31.12.2015
Zmniejszenia
w okresie
od 01.01.2015
do 31.12.2015
Ujęte jako koszt
w trakcie okresu
Wartość na dzień
31.12.2015
2 950
2 191
1 600
2 191
3 541
1 530
401
449
401
1 482
4 480
2 592
2 049
2 592
5 022
Nota 9.4.2. Odpisy aktualizujące należności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
Wyszczególnienie
Odpisy aktualizujące wartość
należności od jednostek
powiązanych
Odpisy aktualizujące wartość
należności od jednostek
pozostałych
RAZEM:
Nota 10.
Wartość na dzień
01.01.2014
Zwiększenia
w okresie
od 01.01.2014
do 31.12.2014
Zmniejszenia
w okresie
od 01.01.2014
do 31.12.2014
Ujęte jako koszt
w trakcie okresu
Wartość na dzień
31.12.2014
3 950
-
1 000
-
2 950
2 965
364
1 799
364
1 530
6 915
364
2 799
364
4 480
Kapitał akcyjny
Nota 10.1.
Struktura kapitału akcyjnego
Wyszczególnienie
31.12.2015
31.12.2014
emisja akcji serii A
10 000
10 000
emisja akcji serii B
993
993
emisja akcji serii C
311
311
11 303
11 303
RAZEM:
Nota 10.2.
Struktura własności kapitału akcyjnego
Wyszczególnienie
Wartość
nominalna akcji
Liczba akcji
Udział w kapitale
podstawowym
Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów
Włodzimierz Lesiński
2 747
137
24,3%
2 747
24,3%
Aviva OFE BZ WBK
1 130
57
10,0%
1 130
10,0%
BPH TFI
845
42
7,5%
845
7,5%
ING OFE+ING DFE
717
36
6,3%
717
6,3%
FAMILIAR S.A. SICAV-SIF
Pozostali
RAZEM:
628
31
5,6%
628
5,6%
5 236
262
46,3%
5 236
46,3%
11 303
565
100,0%
11 303
100,0%
Strona 37 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 10.3.
Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku za rok przypadającego na zwykłych
akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku.
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku za rok przypadającego na zwykłych
akcjonariuszy spółki dominującej przez średnią ważoną liczby wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku
powiększoną o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych, które byłyby wyemitowane przy zamianie wszystkich rozwadniających
potencjalnych akcji zwykłych na akcje zwykłe.
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego
zysku na jedną akcję:
Zysk na akcję
Średnia liczba akcji zwykłych w okresie
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą
Zysk na akcję w złotych
Rozwodniony zysk na akcję
Średnia liczba akcji zwykłych w okresie
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
11 303
11 303
5 106
(7 677)
0,45
-0,68
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
11 303
11 303
Zdarzenia wpływające na zmianę podstawy wyliczenia
zysku na akcję:
-
-
konsolidacja akcji
-
-
5 106
0,45
(7 677)
-0,68
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych
-
4 747
Dywidendy z akcji zwykłych zaproponowane do wypłaty
-
-
emisja akcji
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą
Rozwodniony zysk na akcję w złotych
Nota 11.
Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
Wyszczególnienie
Nota 12.
Kapitał zapasowy
Wyszczególnienie
Kapitał zapasowy na początek okresu
31.12.2015
31.12.2014
121 781
123 889
-
-
-
-
7 677
2 108
7 677
-
zwiększenia
z tyt. podziału zysku
zmniejszenia
z tyt. pokrycia straty
z tyt. wypłaty dywidendy
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Nota 13.
-
2 108
114 104
121 781
Zyski zatrzymane
Wyszczególnienie
31.12.2015
31.12.2014
(7 677)
2 639
zwiększenia, w tym:
5 106
(7 677)
zysk netto okresu bieżącego
5 106
(7 677)
Zyski zatrzymane na początek okresu
Strona 38 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
zmniejszenia, w tym:
(7 677)
2 639
podział zysku z lat ubiegłych
(7 677)
2 639
korekta błędów podstawowych
Zyski zatrzymane na koniec okresu
Nota 14.
-
-
5 106
(7 677)
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte
Nota 14.1.
Specyfikacja kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych według tytułów w latach 2014 – 2015
Wyszczególnienie
31.12.2015
31.12.2014
Kredyty bankowe
48 221
63 389
długoterminowe
1 409
4 802
krótkoterminowe
46 813
58 587
90
-
-
-
90
-
48 312
63 389
Pożyczki
długoterminowe
krótkoterminowe
RAZEM:
Nota 14.2.
Nota 14.2.1.
Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2014 – 2015
Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
Okres spłaty
Wyszczególnienie
powyżej 1
roku do 3 lat
do 1 roku
powyżej 3
do 5 lat
krótkoterminowe długoterminowe
powyżej 5
lat
Razem
pożyczki
i kredyty
Kredyty
46 813
1 409
-
-
46 813
1 409
48 221
Pożyczki
90
-
-
-
90
-
90
RAZEM:
46 903
1 409
-
-
46 903
1 409
48 312
Nota 14.2.2.
Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
Okres spłaty
Wyszczególnienie
powyżej 1
roku do 3 lat
do 1 roku
powyżej 3
do 5 lat
krótkoterminowe długoterminowe
powyżej 5
lat
Razem
pożyczki
i kredyty
Kredyty
58 587
4 802
-
-
58 587
4 802
63 389
Pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
RAZEM:
58 587
4 802
-
-
58 587
4 802
63 389
Nota 14.3.
Nota 14.3.1.
roku
Podsumowanie umów kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2014 – 2015
Podsumowanie umów kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych według stanu na dzień 31 grudnia 2015
Wyszczególnienie
Kredyty
Kwota pozostała
do spłaty
Kwota z umowy
Termin spłaty
-
48 221
-
Kredyt inwestycyjny
33 879
4 760
31.05.2017
Kredyt rewolwingowy
30 000
24 062
31.03.2016
Kredyt rewolwingowy
22 000
19 399
30.06.2016
-
90
-
Pożyczki
Strona 39 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Umowa pożyczki
RAZEM:
108
90
31.10.2016
-
48 312
-
Nota 14.3.2. Podsumowanie umów kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych według stanu na dzień 31 grudnia
2014 roku
Wyszczególnienie
Kwota pozostała do
spłaty
Kwota z umowy
Kredyty
Termin spłaty
-
63 389
-
33 885
8 473
31.05.2017
-
1 036
-
Kredyt rewolwingowy
37 000
32 738
30.06.2016
Kredyt rewolwingowy
22 000
20 416
30.06.2015
Kredyt inwestycyjny
14 641
726
31.08.2015
-
-
-
Kredyt inwestycyjny
Kredyt w rachunku bieżącym
Pożyczki
63 389
RAZEM:
Nota 14.4.
Zabezpieczenia kredytów na majątku Spółki w latach 2014 – 2015
Wyszczególnienie
31.12.2015
składnik majątku stanowiący zabezpieczenie:
wartość zabezpieczenia
Zabezpieczenia na nieruchomościach
96 532
Zabezpieczenia na zapasach
24 500
Cesja należności handlowych
30 500
Wyszczególnienie
31.12.2014
składnik majątku stanowiący zabezpieczenie:
wartość zabezpieczenia
Zabezpieczenia na nieruchomościach
120 945
Zabezpieczenia na zapasach
29 500
Cesja należności handlowych
25 500
Nota 15.
Inne zobowiązania finansowe
Nota 15.1.
Specyfikacja innych zobowiązań finansowych w latach 2014 – 2015
Inne zobowiązania finansowe
31.12.2015
31.12.2014
Leasing finansowy
929
1 171
- długoterminowa
600
806
- krótkoterminowa
329
366
Instrumenty pochodne
-
-
- długoterminowe
-
-
- krótkoterminowe
-
-
929
1 171
RAZEM:
Strona 40 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 15.2.
Specyfikacja innych zobowiązań finansowych według metody wyceny w latach 2014 – 2015
Inne zobowiązania finansowe
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
31.12.2015
31.12.2014
929
1 171
-
-
Wyceniane według wartości godziwej przez bieżący
wynik finansowy
Nota 16.
Rezerwy
Nota 16.1.
Nota 16.1.1.
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania w latach 2014 – 2015
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania w 2015 roku
Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2015 roku
Rezerwy utworzone
Rezerwa na odprawy
emerytalne
Rezerwa na zaległe
urlopy
Rezerwa na podatek
odroczony
19
1 253
2 524
-
3 796
-
10
-
1 155
1 165
Pozostałe
RAZEM
Rezerwy wykorzystane
-
-
-
-
-
Rezerwy rozwiązane
-
-
213
-
213
Stan na 31.12.2015 roku, w tym:
19
1 263
2 310
1 155
4 747
- długoterminowe
19
-
2 310
-
2 329
- krótkoterminowe
-
1 263
-
1 155
2 418
Pozycja pozostałe obejmuje rezerwę na koszty restrukturyzacji w spółkach wschodnich w kwocie 830 tys. zł.
Nota 16.1.2.
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania w 2014 roku
Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2014 roku
Rezerwa na odprawy
emerytalne
Rezerwa na zaległe
urlopy
Rezerwa na podatek
odroczony
Pozostałe
RAZEM
19
1 353
2 847
-
4 220
Rezerwy utworzone
-
-
-
-
-
Rezerwy wykorzystane
-
100
324
-
424
Rezerwy rozwiązane
-
-
-
Stan na 31.12.2014 roku, w tym:
19
1 253
2 524
-
3 796
- długoterminowe
19
-
2 524
-
2 543
- krótkoterminowe
-
1 253
-
-
1 253
Nota 17.
-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Nota 17.1.
Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Wyszczególnienie
31.12.2015
31.12.2014
15 067
18 944
przeterminowane, w tym:
356
38
15-21 dni
193
19
22-30 dni
60
6
31-60 dni
32
10
powyżej 60 dni
71
4
15 422
18 982
nieprzeterminowane
RAZEM:
Strona 41 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 18.
Pozostałe zobowiązania
Wyszczególnienie
31.12.2015
31.12.2014
zobowiązania publicznoprawne
1 375
1 506
zobowiązania pozostałe, w tym:
1 099
1 254
z tytułu usług ubezpieczenia spłaty
należności spółki
-
-
z tytułu nadpłat otrzymanych od
kontrahentów
-
-
1 070
1 254
29
-
2 474
2 760
z tytułu wynagrodzeń
pozostałe
RAZEM:
Strona 42 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 19.
Zobowiązania z tytułu leasingu
Nota 19.1.
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Wyszczególnienie
Minimalne raty leasingowe
Wartość bieżąca minimalnych rat leasingowych
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2014
Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego
929
1 171
808
959
do 1 roku
329
366
286
299
od 1 roku do 5 lat
600
806
522
660
-
-
-
-
Razem
929
1 171
808
959
Uzgodnienie do wartości bieżącej minimalnych rat
leasingowych
929
1 171
808
959
Koszty w okresie
-
-
-
-
warunkowe opłaty leasingowe
-
-
-
-
Przyszłe minimalne opłaty subleasingowe
-
-
-
-
Wartość bieżąca minimalnych rat leasingowych
-
-
-
-
Krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu
finansowego
329
366
286
299
Długoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu
finansowego
600
806
522
660
RAZEM:
929
1 171
808
959
powyżej 5 lat
Strona 43 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 20.
Przychody ze sprzedaży
Nota 20.1.
Struktura rzeczowa przychodów z działalności kontynuowanej w latach 2014-2015
Przychody z działalności kontynuowanej
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży, w tym:
165 992
213 823
przychody ze sprzedaży produktów
105 776
131 238
przychody ze sprzedaży usług
przychody ze sprzedaży towarów
przychody ze sprzedaży materiałów
3 434
74 744
2 214
4 408
165 992
213 823
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
RAZEM:
Nota 20.2.
2 109
55 893
Struktura terytorialna przychodów w latach 2014-2015
Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży
Sprzedaż produktów
105 776
131 238
Kraj
40 937
41 533
Zagranica
64 838
89 705
2 109
3 434
26
172
Sprzedaż usług
Kraj
Zagranica
2 083
3 262
Sprzedaż towarów
55 893
74 744
Kraj
24 446
24 597
Zagranica
31 447
50 146
2 214
4 408
Sprzedaż materiałów
Kraj
Zagranica
RAZEM:
Nota 21.
616
635
1 598
3 773
165 992
213 823
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
65 395
91 499
Koszty działalności operacyjnej
Koszt własny sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
Koszt wytworzenia sprzedanych usług
Wartość sprzedanych towarów
Wartość sprzedanych materiałów
RAZEM
Koszty według rodzaju
Amortyzacja
2 457
209
39 993
57 568
2 271
4 231
110 116
153 507
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
7 786
8 761
Zużycie materiałów i energii
48 516
73 534
Usługi obce
19 398
24 698
790
898
Podatki i opłaty
Strona 44 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Wynagrodzenia
19 459
21 426
4 266
4 505
Pozostałe koszty rodzajowe
12 894
14 957
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
42 264
61 799
(874)
(887)
-
-
Koszty operacyjne razem:
154 500
209 691
Koszty sprzedaży (-)
(37 220)
(45 498)
(7 164)
(10 686)
110 116
153 507
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Zmiana stanu produktów (-/+)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki -
Koszty zarządu (-)
Koszt własny sprzedaży
Nota 22.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności
2 436
1 116
odszkodowanie z tyt. szkód środków transportu
-
13
pozostała sprzedaż
585
-
pozostałe odszkodowania, kary
73
5
nadwyżki majątku obrotowego
195
-
otrzymane dotacje
114
-
zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych
310
459
rozwiązane rezerwy na koszty restrukturyzacji w spółkach
zależnych
610
inne
RAZEM:
Pozostałe koszty operacyjne
85
734
4 409
2 327
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
13
16
spisane, umorzone należności
2 712
6 714
odpis aktualizujący wartość należności
2 580
205
312
88
1 440
-
21
97
darowizny
niedobory majątku obrotowego
rezerwy na koszty restrukturyzacji w spółkach zależnych
kary, odszkodowania, koszty sądowe
inne
1 181
273
RAZEM:
8 259
7 393
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
305
310
-
-
Nota 23.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Strona 45 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Otrzymane dywidendy
666
2 305
97
-
wycena instrumentów pochodnych
-
-
nadwyżka dodatnich różnic kursowych
-
-
Inne, w tym:
pozostałe przychody finansowe
97
-
1 067
2 615
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Odsetki, w tym:
940
1 089
odsetki od kredytów
940
1 089
odsetki od leasingu
-
-
pozostałe odsetki
-
-
432
9 095
-
-
wycena instrumentów pochodnych
157
446
nadwyżka ujemnych różnic kursowych
275
8 649
RAZEM:
Koszty finansowe
Inne, w tym:
prowizje od kredytów
pozostałe koszty finansowe
RAZEM:
Nota 24.
-
-
1 371
10 184
Podatek dochodowy bieżący i odroczony
Nota 24.1. Podział podatku dochodowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na część bieżącą i odroczoną w
latach 2014 – 2015
Wyszczególnienie
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
-
-
Podatek odroczony
2 231
(826)
RAZEM:
2 231
(826)
Podatek bieżący
Nota 24.2.
Bieżący podatek dochodowy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Wyszczególnienie
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
7 338
(8 502)
Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą
opodatkowania
(5 240)
4 712
Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych
(3 637)
(2 745)
Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów
14 603
19 799
799
550
(16 340)
(10 587)
Przychody z tytułu dywidend
(666)
(2 305)
Podstawa opodatkowania
2 098
(3 791)
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty zwiększające przychody podatkowe
Korekty zwiększające koszty uzyskania przychodu
Strona 46 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Strata podatkowa z lat ubiegłych
Podatek dochodowy od osób prawnych (19%)
Nota 24.3.
(2 098)
-
-
-
Struktura składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w latach 2014 – 2015
Wyszczególnienie
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
911
804
1 023
2 886
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
824
825
Niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne
111
120
11
8
Strata podatkowa
749
1 708
Rezerwa na niewykorzystane urlopy
240
238
Odpisy aktualizujące należności
Wycena bilansowa -rozrachunki walutowe
Niezapłacone wynagrodzenia
Rezerwa na odprawy emerytalne
Rezerwa na bonusy i inne
Pozostałe
RAZEM
4
4
759
435
62
111
4 694
7 138
Spółka tworzy aktywa od pełnej straty podatkowej za 2014 r. w wysokości 3 942 tys. zł, gdyż spodziewa się w nadchodzących
latach wykorzystania go w danej wysokości na podstawie planów działalności na kolejne okresy sprawozdawcze. Kwota straty
podatkowej została przez Spółkę w trakcie 2015 roku skorygowana, w stosunku do straty wykazanej w sprawozdaniu
finansowym sporządzonym dzień na 31 grudnia 2014 r. Po korekcie strata podatkowa wzrosła z 3 791 tys. zł do kwoty
3 942 tys. zł.
Nota 24.4.
Struktura rezerwy na odroczony podatek dochodowy w latach 2014 - 2015
Wyszczególnienie
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
1 605
1 666
54
132
600
708
Różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych
Wycena bilansowa
Różnica między zobowiązaniem z tytułu leasingu a amortyzacją środków
trwałych w leasingu
Pozostałe różnice przejściowe
RAZEM:
Nota 25.
51
18
2 310
2 524
Struktura zatrudnienia
Struktura zatrudnienia
31.12.2015
31.12.2014
Pracownicy umysłowi
117
134
Pracownicy fizyczni
279
311
RAZEM:
396
445
Nota 26.
Zobowiązania warunkowe
Wyszczególnienie
31.12.2015
31.12.2014
Strona 47 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Poręczenia udzielone jednostkom powiązanym
-
-
10 204
10 204
Gwarancje udzielone jednostkom powiązanym
-
-
Gwarancje udzielone pozostałym jednostkom
-
-
Poręczenia udzielone pozostałym jednostkom
Pozostałe zobowiązania warunkowe
RAZEM:
-
-
10 204
10 204
Na dzień 8 lutego2016 roku udzielone poręczenia wykazane w powyższej tabeli zostały zwolnione.
Nota 27.
Działalność zaniechana
Działalność zaniechana w bieżącym oraz poprzednich okresach sprawozdawczych nie wystąpiła.
Nota 28.
Objaśnienia do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata 2014-2015 zostało sporządzone metodą pośrednią.
W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za lata 2014-2015 zmiana stanu kapitału obrotowego odpowiada bilansowym
zmianom stanu tych pozycji.
Nota 29.
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Zarząd Decora S.A. zarządza kapitałem dążąc do maksymalizacji rentowności dla akcjonariuszy dzięki optymalizacji relacji
zadłużenia do kapitału własnego.
Struktura kapitałowa Spółki obejmuje zadłużenie, na które składają się kredyty, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz kapitał
przypadający akcjonariuszom jednostki, w tym wyemitowane akcje, kapitały rezerwowe i zysk zatrzymany.
Struktura finansowania
31.12.2015
31.12.2014
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Zobowiązania leasingowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zadłużenie netto
48 312
929
17 896
(25 996)
41 140
63 389
1 171
21 742
(6 333)
79 969
Zmienne akcje uprzywilejowane
Kapitał własny
Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto
Kapitał razem
Kapitał i zadłużenie netto
Wskaźnik dźwigni
119 775
119 775
160 916
0,74
114 669
114 669
194 638
0,59
-
Na Zarząd nie są nałożone żadne zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu
Spółek Handlowych, któremu podlega Decora S.A.- na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa
się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
Warunek ten został spełniony w pełni w poprzednich latach.
Zarząd Decora S.A. dokonuje przeglądu struktury kapitałowej raz do roku. W ramach przeglądu zarząd analizuje koszt kapitału
oraz rodzaje ryzyka związanego z każdą klasą kapitału. W ramach tego przeglądu, Zarząd ocenia koszty kapitału i ryzyka w
odniesieniu do każdej klasy kapitału.
Nota 30.
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Działalność Decora S.A. podlega następującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami finansowymi:
ryzyko kredytowe,
ryzyko płynności finansowej,
ryzyko towarowe,
ryzyko walutowe,
ryzyko stóp procentowych.
Strona 48 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Spółki na każdy rodzaj ryzyka wskazanego powyżej, a także opisuje cele,
politykę oraz procedury związane z zarządzaniem ryzykiem .Odpowiedzialność za wyznaczenie kryterium i zasad zarządzania
ryzykiem ponosi Zarząd Spółki.
Zarządzanie ryzykiem prowadzone jest jako proces ciągły. Spółka poddaje ryzyka ciągłej analizie z punktu widzenia
oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz zmian w swoich strukturach i działalności. Na tej podstawie podejmuje
działania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub jego transferu poza Jednostkę. Celowi temu służy podnoszenie świadomości
pracowników w zakresie możliwości powstania i oddziaływania ryzyka z punktu widzenia działalności jednostki organizacyjnej.
Nota 31.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Decora S.A. strat finansowych na skutek niewypełnienia przez klienta lub
kontrahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań. Ryzyko kredytowe wiąże się
głównie ze ściągalnością należności. Główne czynniki mające wpływ na występowanie ryzyka kredytowego w przypadku Spółki
to:
duża liczba drobnych odbiorców wpływająca na wzrost kosztów kontrolowania spływu należności,
zakres ochrony ubezpieczeniowej dla kontrahentów przez ubezpieczyciela w związku z szacowanym wzrostem
ryzyka;
sprzedaż do klientów w krajach, gdzie ewentualne ściganie dłużników jest utrudnione ze względu na
skomplikowaną, długą i nieskuteczną procedurę sądową
Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco.
Każdy klient dokonujący zakupu z odroczonym terminem płatności jest weryfikowany poprzez szereg narzędzi, takich jak:
klasa ryzyka, limit kredytowy, ubezpieczenie wierzytelności, wywiad gospodarczy, inne zabezpieczenia – które decydują
o poziomie akceptowalnego ryzyka.
Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania.
Zarówno weryfikacja klienta jak i ewentualne dochodzenie należności oparte są na zestandaryzowanych regułach, które
zapewniają obiektywne zarządzanie ryzykiem, zgodnie z aktualnie nakreśloną przez zarząd spółki strategią.
Istotnym elementem służącym racjonalizowaniu ryzyka jest odniesienie potencjalnej straty do rzeczywistych lub potencjalnej
marży generowanych na danym kliencie.
W Decora S.A. nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego.
Analiza ryzyka odbywa się poprzez systematyczną, cotygodniową analizę rynków, kanałów, obszarów odpowiedzialność za
pomocą raportów o należnościach przygotowywanych przez dział windykacji. Na tej podstawie, zarówno w dłuższej jak
i krótszej perspektywie podejmowane są decyzje odnośnie kształtu polityki kredytowej na danym obszarze czy w stosunku do
danego klienta.
Kluczową rolę w procesie odzyskiwania należności odgrywają pracownicy działu windykacji nadzorujący kontakt z klientami,
oraz współpracujące kancelarie prawne jednakże zadaniami związanymi z monitorowaniem spływu należności są obarczeni
również pracownicy działu handlowego oraz działu obsługi klienta, którzy również na bieżąco są zaopatrywani w dane na
temat zadłużenia w rynku, za który pozostają odpowiedzialni.
Cały proces wspierany jest automatycznymi rozwiązaniami systemowymi, jak elektroniczna blokada realizacji dalszych
zamówień po spełnieniu określonych przesłanek.
Nota 32.
Ryzyko utraty płynności finansowej
Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Spółkę jej zobowiązań
finansowych w momencie ich wymagalności. Największe tego typu ryzyka powstają w wyniku:
ewentualnego niewypełnienia przez Spółkę warunków umów kredytowych i ich wypowiedzenia przez banki
kredytujące
zbyt długiego cyklu konwersji gotówki
Celem działań prowadzonych przez Spółkę w zakresie zarządzania ryzykiem płynności jest eliminacja tego ryzyka.
W zakresie zarządzania płynnością Spółka koncentruje się na szczegółowej analizie spływu należności, rotacji zapasu i
uzyskiwaniu możliwie najdłuższych terminów płatności od dostawców z jednoczesnym korzystaniem ze skont.
Strona 49 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Jednocześnie jednostka w ramach polityki ryzyka dąży do posiadania wolnych limitów w zakresie finansowania obcego.
Nota 32.1.
Zobowiązania finansowe Spółki według dat zapadalności według stanu na dzień bilansowy 2015
31.12.2015
Okres spłaty
Wyszczególnienie
powyżej 1 roku do 3
lat
do 1 roku
Razem pożyczki
i kredyty
powyżej
5 lat
powyżej 3 do 5 lat
Kredyty
46 813
1 409
-
-
48 221
Pożyczki
90
-
-
-
90
RAZEM:
46 903
1 409
-
-
48 312
Nota 32.2.
Dostępne finansowanie zewnętrzne
Wyszczególnienie
Niezabezpieczone kredyty w rachunku bieżącym płatne na żądanie
31.12.2015
31.12.2014
-
-
Kwota wykorzystana
-
-
Kwota niewykorzystana
-
-
52 000
59 000
43 461
54 916
8 539
4 084
52 000
59 000
Zabezpieczone kredyty w rachunku bieżącym, rewolwingowe
Kwota wykorzystana
Kwota niewykorzystana
Razem
Nota 33.
Ryzyko towarowe
Ryzyko towarowe związane jest z możliwym wystąpieniem zmian w generowanych przez Jednostkę
przychodach/przepływach pieniężnych wskutek, przede wszystkim, zmienności cen towarów, wahań w zakresie popytu na
oferowane produkty. Celem zarządzania ryzykiem towarowym jest utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w akceptowalnych
ramach, przy jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.
Nota 34.
Ryzyko walutowe
Decora jest w znaczący sposób narażona na ryzyko kursowe zwłaszcza związane ze znacznymi zmianami kursów walut: EUR,
USD, RUB, RON w których dokonywane są rozliczenia z kontrahentami, z uwagi na znaczny udział sprzedaży eksportowej i
działalności importowej w ogóle sprzedaży. Pomimo starań i zwiększania hedgingu naturalnego, a co za tym idzie zmniejszanie
ekspozycji netto na walutach obcych, Spółka nadal jest narażona na ryzyko kursowe.
W ostatnim okresie w związku z bardzo dużą niestabilnością na rynkach finansowych i walutowych ryzyko to ulega
systematycznemu zwiększeniu.
Nota 35.
Ryzyko stóp procentowych
Ryzyko zmiany stóp procentowych, na które eksponowana jest Spółka związane jest z zawartymi umowami z tytułu kredytów
i pożyczek oraz lokat bankowych. W stosunku do powyższych Jednostka stara się operować w oparciu o oprocentowanie
zmienne, kalkulowane w korelacji ze stawkami rynkowymi (międzybankowymi)
Ryzyko stopy procentowej – wrażliwość na zmiany
Główne ryzyko zmiany stóp procentowych spółka identyfikuje w obszarze kredytów bankowych, leasingów, pożyczek. Gdyby
stopa procentowa była niższa/wyższa o 1 pkt. procentowy wówczas wynik brutto byłby niższy/wyższy o 492 tys. zł w 2015
roku a w 2014 roku byłby wyższy/niższy o 646 tys. zł.
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz kapitału własnego na racjonalnie możliwe zmiany stóp
procentowych przy założeniu niezmienności innych czynników (w związku z zobowiązaniami o zmiennej stopie procentowej).
Strona 50 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Wartość narażona na ryzyko
Wpływ na wynik finansowy
brutto przy zmniejszeniu o
punkt procentowy
Wpływ na wynik finansowy
brutto przy zwiększeniu o punkt
procentowy
Rok zakończony dnia
31 .12.2015
Środki pieniężne
25 996
-260
260
Kredyty i pożyczki
48 312
483
-483
Leasing finansowy
929
9
-9
Wartość narażona na ryzyko
Wpływ na wynik finansowy
brutto przy zmniejszeniu o
punkt procentowy
Wpływ na wynik finansowy
brutto przy zwiększeniu o punkt
procentowy
Rok zakończony dnia
31 .12.2014
Środki pieniężne
6 333
-63
63
Kredyty i pożyczki
63 389
634
-634
Leasing finansowy
1 171
12
-12
Przyjęte dla celów analizy wrażliwości zmian punktów bazowych dla stóp procentowych oparte są na ocenie obserwowalnych
warunkach rynkowych.
Nota 36.
Instrumenty finansowe
Kategoria
zgodnie z MSR
39
Wartość bilansowa
31.12.2015
Wartość godziwa
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2014
Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług
PiN
31 125
49 731
31 125
49 731
Należności pozostałe
PiN
3 085
3 923
3 085
3 923
DDS
25 996
6 333
25 996
6 333
PiN
5 609
4 126
5 609
4 126
WwWGpWF
157
446
157
446
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte
PZFwgZK
48 312
63 389
48 312
63 389
Inne zobowiązania finansowe (leasing,
faktoring)
PZFwgZK
929
1 171
929
1 171
WwWGpWF
-
-
-
-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
PZFwgZK
15 422
18 982
15 422
18 982
Zobowiązania pozostałe
PZFwgZK
2 474
2 760
2 474
2 760
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
PZFwgZK
-
-
-
-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pożyczki udzielone
Instrumenty pochodne
Zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne
Użyte skróty:
WwWGpWF
PiN
PZFwgZK
DDS
– Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
– Pożyczki i należności,
– Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Spółka posiadała na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku,
nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata z następujących
powodów :
w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny,
instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.
Nota 37.
Ustalenie wartości godziwej
Jednostka dokonuje wyceny wartości godziwej posługując się następującą hierarchią:
•
ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
Strona 51 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
•
•
dane wejściowe inne, niż notowane ceny poziomu 1, które są pośrednio lub bezpośrednio możliwe do
zaobserwowania. Jeśli składnik aktywów lub zobowiązanie ma określony okres życia, dane wejściowe muszą być
możliwe do zaobserwowania zasadniczo przez cały ten okres.
dane wejściowe, które nie opierają się na danych rynkowych możliwych do zaobserwowania. Zastosowane
założenia muszą odzwierciedlać te, które byłyby zastosowane przez uczestników rynku, włączając ryzyko.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku Spółka posiadała instrumenty pochodne wycenione w wartości
godziwej.
Nota 37.1.
Ujawnienia ilościowe dotyczące hierarchii ustalania wartości godziwej dla aktywów i zobowiązań
31.12.2015
Ustalenie wartości godziwej z wykorzystaniem
Data wyceny
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
-
157
-
Aktywa wyceniane według wartości godziwej
Instrumenty pochodne
31.12.2015
31.12.2014
Ustalenie wartości godziwej z wykorzystaniem
Data wyceny
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
-
446
-
Aktywa wyceniane według wartości godziwej
Instrumenty pochodne
31.12.2014
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transfery pomiędzy Poziomem 1 a Poziomem 2.
Nota 37.2.
Sposób obliczania wartości godziwej (techniki wyceny i dane wejściowe)
Wyszczególnienie
Kontrakty forward
Nota 38.
Wartość
godziwa na
31.12.2015
157
Wartość
godziwa na
31.12.2014
446
Hierarchia
wartości
godziwej
Poziom 2
Techniki wyceny i
podstawowe dane
wejściowe
Znaczące
nieobserwowalne
informacje
Zdyskontowane
przepływy pieniężne
-
Poniesione oraz planowane nakłady inwestycyjne
Poniższa tabela przedstawia poniesione oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady
inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
naturalnego.
Poniesione nakłady inwestycyjne
- w tym na ochronę środowiska
Nakłady na wartości niematerialne
Nakłady na środki trwałe
Razem inwestycje w niefinansowe aktywa trwałe
Razem inwestycje w finansowe aktywa trwałe
Razem nakłady inwestycyjne
Planowane nakłady inwestycyjne
- w tym na ochronę środowiska
Nakłady na wartości niematerialne
Nakłady na środki trwałe
Razem inwestycje w niefinansowe aktywa trwałe
01.01.2015 31.12.2015
01.01.2014 31.12.2014
237
2 173
2 410
2 410
5 015
5 015
5 015
01.01.2016 31.12.2016
300
1 700
2 000
Strona 52 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Razem inwestycje w finansowe aktywa trwałe
Razem nakłady inwestycyjne
Nota 39.
2 000
Programy opcji menadżerskich
W okresie do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły programy płatności na bazie akcji w Jednostce.
Nota 40.
Transakcje z podmiotami powiązanymi
W 2015 i 2014 roku w Spółce nie wystąpiły istotne transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż
rynkowe. Zobowiązania/należności na koniec roku obrotowego są niezabezpieczone, nieoprocentowane. Należności od lub
zobowiązania wobec podmiotów powiązanych nie zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Na
koniec roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2015 w Spółce saldo odpisu aktualizującego należności od podmiotów
powiązanych wynosiło 3,54 mln zł.
Strona 53 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 40.1.
Transakcje z jednostkami zależnymi
31.12.2015
Sprzedaż
Zakupy
Należności handlowe
oraz pozostałe
Zobowiązania handlowe
oraz pozostałe
Należności z tytułu
pożyczek udzielonych
Zobowiązania z tytułu
pożyczek otrzymanych
Przychody z tytułu
odsetek w okresie
24 052
8 113
11 290
1 670
-
-
56
Jednostki zależne
Sprzedaż
Zakupy
Należności handlowe
oraz pozostałe
Zobowiązania handlowe
oraz pozostałe
Należności z tytułu
pożyczek udzielonych
Zobowiązania z tytułu
pożyczek otrzymanych
Przychody z tytułu
odsetek w okresie
RAZEM:
62 959
12 225
28 945
2 212
1 325
-
209
Jednostki zależne
RAZEM:
Koszty
odsetek w
okresie
-
31.12.2014
Koszty
odsetek w
okresie
-
Strona 54 z 55
DECORA S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nota 40.2.
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej
31.12.2015
31.12.2014
1 080
1 080
216
216
1 296
1 296
Zarząd
Rada Nadzorcza
RAZEM:
W latach 2014-2015 nie wystąpiły świadczenia po okresie zatrudnienia, pozostałe świadczenia długoterminowe, płatności
na bazie akcji własnych ani świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
Wynagrodzenie członków Zarządu w okresie w bieżącym okresie sprawozdawczym
Imię i nazwisko
Waldemar Osuch
Prezes Zarządu
Artur Hibner
Członek Zarządu
RAZEM:
Nota 41.
Łączna wartość
wynagrodzeń (w zł
brutto)
Podstawa
wynagrodzenia
Funkcja
600
-
600
-
480
480
-
1 080
1 080
-
Wynagrodzenie biegłego rewidenta
Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego
Pozostałe usługi
RAZEM:
Nota 42.
Dodatki (w zł brutto)
31.12.2015
31.12.2014
30
33
-
-
30
33
Istotne sprawy sporne przeciwko Jednostce.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku oraz dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie toczyły się
istotne sprawy sporne przeciwko Spółce Decora S.A., które mogłyby wywrzeć bądź też wywarły w przeszłości istotny wpływ
na sytuację finansową oraz wyniki działalności operacyjnej Jednostki.
Nota 43.
Zdarzenia po dacie bilansowym
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansu, poza opisanymi poniżej:
1.
2.
W dniu 23 lutego 2016 roku dokonano sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce zależnej Decora
Ukraina. Sprzedaży dokonano w związku ze zmianą strategii sprzedaży produktów na rynku ukraińskim. Już w 2015
roku Spółka Decora rozpoczęła na tym rynku wyłącznie sprzedaż bezpośrednio z Polski eliminując ryzyko ponoszenia
dalszych strat z tytułu różnic kursowych w spółce zależnej, która w I kwartale 2015 roku zaprzestała prowadzenia
działalności operacyjnej. Na 31 grudnia 2015 r. wartość posiadanych udziałów w Decora Ukraina była w 100%
spisana w koszty.
W dniu 07.03.2016 roku podpisano aneks z bankiem BZ WBK, w który obniżono zabezpieczenie posiadanego
kredytu, w ten sposób że cesja należności zmniejszyła się z 25.500 tys. zł na 10.000 tys. zł.
…………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………………
Waldemar Osuch
Artur Hibner
Krzysztof Kubiak
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Główny księgowy
Środa Wielkopolska, dnia 17 marca 2016 r.
Strona 55 z 55
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards