egzamin ecb efcb

advertisement
KURS
Przygotowujący do egzaminu Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB)
Kurs obejmuje siedem weekendowych zjazdów ( sobota i niedziela od 9:00 do 16:00 plus
jeden piątek od 16:00 do 21:00).
Zajęcia – wykład, warsztaty i konsultacje – przygotowują do egzaminu Europejski Certyfikat
Bankowca EFCB.
PROGRAM KURSU
SPOTKANIE 1 –15-16 MARCA 2014 r.
Otoczenie ekonomiczne i monetarne
1. Istota i funkcje pieniądza.
2. Inflacja i deflacja i ich skutki.
3. Cykl ekonomiczny i wzrost gospodarczy a polityka ekonomiczna państwa.
4. Rola rządu i banku centralnego w kształtowaniu procesów gospodarczych.
5. Rynki finansowe na świecie, w UE i w Polsce.
6. Typy systemów finansowych na świecie.
7. Rola pośredników finansowych.
8. Funkcje i struktura systemu finansowego.
Prowadzący
Grzegorz Szumiński – praktyk bankowy o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym.
Z-ca Dyrektora I Oddziału SGB Banku S.A. w Poznaniu. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w
Poznaniu, współpracuje jako trener z Centrum Edukacji Ekonomicznej WSB w Poznaniu. Członek
komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów na Dyplomowanego Pracownika Bankowego
i Europejskiego Certyfikatu Bankowca.
SPOTKANIE 2 –29-30 MARCA 2014 r.
Rynki i instrumenty finansowe na obszarze europejskim i w Polsce
1. Rynek pieniężny.
2. Rynek kapitałowy.
3. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego.
4. Instytucje działające na rynku finansowym.
5. Europejski i polski system finansowy.
6. System bankowy w Europie i w Polsce.
7. Rola nadzoru bankowego.
8. Nowa Umowa Kapitałowa - "Bazylea II".
Prowadzący
Grzegorz Szumiński – praktyk bankowy o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym.
Z-ca Dyrektora I Oddziału SGB Banku S.A. w Poznaniu. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w
Poznaniu, współpracuje jako trener z Centrum Edukacji Ekonomicznej WSB w Poznaniu. Członek
komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów na Dyplomowanego Pracownika Bankowego
i Europejskiego Certyfikatu Bankowca.
SPOTKANIE 3 – 04-05 KWIETNIA 2014 r.
I.
Ocena efektywności banku:
1.
Cele i aspekty oceny działalności banku.
2.
Narzędzia służące do oceny efektywności banku.
II. Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami:
1.
Zarządzanie aktywami i pasywami.
2.
Zarządzanie ryzykiem.
3.
Koszty i wycena.
4.
Zarządzanie finansowe w banku.
Prowadzący
dr Artur Stefański – pracownik naukowy i dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, autor
wielu publikacji. Konsultant w zakresie analizy finansowej, z doświadczeniem w praktyce bankowej i
zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Jako trener prowadzi między innymi szkolenia z zakresu:
analizy finansowej, oceny wniosków kredytowych, projektów inwestycyjnych, ekonomicznych,
finansowych i księgowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.
SPOTKANIE 4– 26-27 KWIETNIA 2014 r.
Eurosystem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Geneza UE.
Powstanie EBC i ESBC.
Zasady funkcjonowania EBC i ESBC.
Zadania EBC i ESBC.
Euro - waluta Eurolandu.
Filary strategii polityki pieniężnej EBC.
Instrumenty i procedury polityki pieniężnej EBC.
ESBC a narodowy system pieniężny.
Prowadzący
Grzegorz Szumiński – praktyk bankowy o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym.
Z-ca Dyrektora I Oddziału SGB Banku S.A. w Poznaniu. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w
Poznaniu, współpracuje jako trener z Centrum Edukacji Ekonomicznej WSB w Poznaniu. Członek
komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów na Dyplomowanego Pracownika Bankowego
i Europejskiego Certyfikatu Bankowca.
SPOTKANIE 5 – 10-11 MAJ 2014 r.
Bank jako instytucja – prawne aspekty funkcjonowania Banku.
Prowadzący
mec. Piotr Bodył Szymala – radca prawny, pracownik Departamentu Prawnego Banku Zachodniego
WBK S.A., koordynator obsługi prawnej inwestycji kapitałowych i operacji zagranicznych, pracownik
dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń.
SPOTKANIE 6–24-25 MAJA 2014 r.
Klienci, dystrybucja i konkurencja. Etyka. Marketing bankowy, zarządzanie
bankiem
1. Podstawy marketingu bankowego:
 różnica miedzy orientacja marketingowa i przedmarketingową
 istota marketingu bankowego
 znaczenie marketingu dla banku
 segmentacja rynku i jej związek ze strategią
 marketingowe aspekty bankowości detalicznej
 koncepcja marketingu mix (4P i 5P)
 elementy marketingu- mix (produkt, promocja, dystrybucja, cena, personel)
 marketing relacji
 planowanie marketingowe
2. Podstawy zarządzania i etyki zawodowej w bankowości:
Zarządzanie:
- Definicja zarządzania
- podstawowe funkcje zarządzania
- Cele organizacji
- planowanie jako funkcja zarządzania
- Rodzaje struktur organizacyjnych (funkcjonalna przedmiotowa)
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Komunikacja w organizacji (banku) – werbalna i niewerbalna
Etyka Bankowa:
- Istota myślenia etycznego
- Etyka a moralność
- Rola etyki w biznesie
- Etyka w bankowości
Prowadzący
dr Marek Szczepański jest pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu. Legitymuje się wykształceniem humanistycznym i ekonomicznym (absolwent
UAM, gdzie ukończył studia filozoficzne i politologiczne, oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu –
Studium Podyplomowe Bankowości). Pracował m.in. w Zakładzie Filozofii i Socjologii Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie specjalizował się w badaniach współczesnych orientacji filozoficznych
(w tym etyka komunikacji J.Habermasa). Przez dziesięć lat pracował w bankowości, pełniąc m.in.
funkcje rzecznika prasowego banku oraz dyrektora marketingu i public relations w spółce joint
venture. Prowadzi wykłady dotyczące komunikacji biznesowej (również etycznych aspektów działań
komunikacyjnych), public relations, komunikacji kryzysowej.
SPOTKANIE 7 – 07-08 CZERWCA 2014 r.
Produkty i usługi bankowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klienci banku.
Segmentacja klientów.
Produkty i usługi bankowe dla klientów indywidualnych.
Produkty i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych.
Produkty kredytowe.
Produkty depozytowe.
Produkty rozliczeniowe.
Omówienie egzaminu Europejski Certyfikat Bankowca.
Prowadzący
Grzegorz Szumiński – praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Z-ca Dyrektora
I Oddziału SGB Banku S.A. w Poznaniu. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,
współpracuje jako trener z Centrum Edukacji Ekonomicznej WSB w Poznaniu. Członek komisji
egzaminacyjnej podczas egzaminów na Dyplomowanego Pracownika Bankowego i Europejskiego
Certyfikatu Bankowca.
EGZAMIN ECB EFCB
1. Komisja egzaminacyjna: zostaje powołana przez Związek Banków Polskich
(3-5 osób).
2. Forma egzaminu: pisemna – test w języku polskim.
3. Pytania: 100 pytań wyboru; każde pytanie posiada cztery odpowiedzi alternatywne, z których
jedna jest prawidłowa.
4. Czas trwania egzaminu: 120 minut.
5. Maksymalna liczba punktów: 100 punktów.
6. Minimum wymagane do zaliczenia testu: 60% prawidłowych odpowiedzi (60 punktów).
7. Wyniki egzaminu: są podane do wiadomości w dniu egzaminu (zdał/zdał z wyróżnieniem/nie
zdał).
8. Certyfikat: osoba, która zda Egzamin ECB EFCB otrzymuje Certyfikat ECB EFCB wg wzoru
zdeponowanego w Sekretariacie Systemu Standardów w ZBP.
9. Termin egzaminu: zostaje uzgodniony po zebraniu grupy minimum 20 osób.
10. Miejsce egzaminu: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
KOSZT KURSU
Koszt kursu obejmuje:

przygotowanie i przeprowadzenie zajęć

materiały dydaktyczne

zaświadczenie o uczestnictwie w kursie

podręczniki niezbędne do nauki

catering podczas zajęć

sala szkoleniowa z wyposażeniem

Koszt kursu wynosi: 1850,00 PLN za osobę (cena brutto, zwolnienie z VAT).
KOSZT EGZAMINU
Jednolita opłata egzaminacyjna wynosi 650 zł brutto, z VAT; W przypadku, gdy uczestnik nie zda
egzaminu, opłata egzaminacyjna obejmuje prawo do udziału dodatkowo w jednym nieodpłatnym
egzaminie w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od daty poprzedniego egzaminu.
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie się minimalnej liczby osób – 20.
Szczegółowe informacje i zapisy: telefonicznie lub mailowo:
Karolina Trzop, Specjalista ds. szkoleń, Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń,
tel. 061 655 3342; e-mail:[email protected]
Download