Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im

advertisement
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1
im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego
mieszczącego się przy
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
______________________________________________________________________________
Postępowanie nr 2/2012
REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA :
Dzierżawę części powierzchni ścian w salach chorych
i innych wyznaczonych pomieszczeniach w celu zainstalowania
systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS) przeznaczonej do
odbioru programów tv przez pacjentów
Opracowanie proceduralne: ………….
Weryfikacja merytoryczna : …………………
I.
Organizator konkursu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Tel..042 6776777
Fax 0426781176
REGON 000288774 NIP 725-10-19-093
www.barlicki.pl
II.
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest dzierżawa części powierzchni ścian w salach chorych i
innych pomieszczeniach USK nr 1 z przeznaczeniem na montaż sieci kablowej oraz
instalacji zestawów urządzeń systemu telewizji szpitalnej do odbioru programów
telewizyjnych oraz do pobierania opłat za korzystanie z odbiorników telewizyjnych.
2. Ogółem w USK nr 1 przewiduje się zainstalowanie 80 odbiorników TV, od których
pobierane będą opłaty oraz 2 odbiorniki w holu szpitala od których opłaty nie będą
pobierane. Ilość odbiorników TV może zostać zmieniona.
3. Oferent zainstaluje system telewizji szpitalnej (STS) przeznaczony do odpłatnego
odbioru programów telewizyjnych w miejscach uzgodnionych z Wydzierżawiającym,
w oparciu o istniejące okablowanie z uwzględnieniem konieczności uzupełnienia
instalacji o nowe przyłącza.
4. Ilość odbiorników TV do zainstalowania w następujących Oddziałach:
a) Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii-8 szt.
b) Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowej i Twarzowej – 4 szt.
c) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej- 9 szt.
d) Oddział Kliniczny Chorób Przewodu Pokarmowego + Diabetologia – 11 szt.
e) Oddział Kliniczny Neurologii – 8 szt.
f) Oddział Kliniczny Nefrologii- 6 szt.
g) Oddział Kliniczny Otolaryngologii – 7 szt.
h) Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej- 4 szt.
i) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii – 4 szt.
j) Pododdział Dializ – 17 szt. (bez urządzenia do pobierania opłat)
k) Holl Szpitala lub Izba Przyjęć – 1 szt. (bez urządzenia do pobierania opłat)
l) Poczekalnia Poradni Przyszpitalnych lub inne wskazane ogólnie dostępne
miejsce (bez urządzenia do pobierania opłat)
Razem:: 80 sztuk
Uwaga: odbiorniki telewizyjne „i” oraz „j” są własnością Szpitala.
5. W skład STS wchodzi:
a) Instalacja antenowa,
b) Instalacja zasilająca wraz z licznikami energii elektrycznej
c) Kioski z ekranem/panelem dotykowym pobierające opłaty i umożliwiające
korzystanie z odbiorników,
d) Stelaże do zawieszania odbiorników, umożliwiające obrót odbiornika w osi
poziomej i pionowej z aprobatą techniczną
e) Odbiorniki telewizje min. 32” z pilotami
f) słuchawki z atestem PZH z materiałów umożliwiających dezynfekcję (bez
obić gąbczastych, materiałowych, skóropodobnych),
g) Okablowanie i urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania STS.
6. Warunki techniczne:
a) Odbiorniki TV w technologii LCD min 32”, sterowane pilotem.
2
b) Kiosk powinien być wykonany ze stali szlachetnej-nierdzewnej, bez powłok
lakierniczych w celu zapewnienia sterylności i możliwości jego dezynfekcji
c) słuchawki z atestem PZH
d) certyfikat CE do każdego odbiornika,
e) wsporniki mocujące monitory TV z aprobatą techniczną i certyfikatem CE
7. Oferent wykona prace montażowe bez zakłócania prawidłowego funkcjonowania
komórek organizacyjnych Szpitala.
8. Prace montażowe winny być wykonane w sposób estetyczny. W przypadku
konieczności naruszenia powierzchni ścian wymaga się uzupełnienia powstałych
ubytków.
9. Minimalna cena netto za dzierżawę powierzchni pod jeden odbiornik wynosi
14,00 zł netto.
10.
Czynsz netto z tytułu dzierżawy powierzchni ściany pod montaż 1-go zestawu
urządzeń do odbioru programów telewizyjnych równy będzie iloczynowi
zaoferowanej ceny za 1 odbiornik i ilości zainstalowanych odbiorników
telewizyjnych.
11.
Do czynszu, o którym mowa w ust. 1 Wydzierżawiający doliczy miesięczne opłaty z
tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej – wg wskazań zamontowanych na
koszt Oferenta liczników energii elektrycznej.
12. SPZOZ wymaga zaoferowania minimum 12 kanałów telewizyjnych polskojęzycznych, w
tym obowiązkowo następujących programów stacji telewizyjnych o zasięgu
ogólnopolskim: TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN, kanał informacyjny oraz kanał sportowy.
13. Oferent będzie zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia STS w terminie 90 dni
od dnia podpisania protokołu przekazania powierzchni przez Wydzierżawiającego.
14. Przedmiot dzierżawy jest wolny od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
15. Okres dzierżawy – 10 lat od dnia podpisania protokołu odbioru zamontowanego
STS-u.
16. Wydzierżawiający umożliwia przeprowadzenie przez uczestników konkursu wizji
lokalnej miejsc będących przedmiotem dzierżawy, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu
pracownikowi Sekcji Technicznej tel. (42) 67-76-843.
17. Konkurs pisemny nieograniczony ma na celu wybór jak najkorzystniejszej oferty
o najwyższym miesięcznym czynszu netto.
18. Szczegółowe warunki umowy znajdują się w projekcie umowy stanowiący Załącznik nr
2 do niniejszych warunków konkursu.
III.
Ocena ofert
Ocenie podlegały będą wyłącznie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym
regulaminie.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta przedstawiająca najwyższą cenę.
Przez cenę rozumie się miesięczny czynsz netto
W przypadku wpłynięcia kilku identycznych ofert, Wydzierżawiający zorganizuje dodatkowy
konkurs ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Odmowa przystąpienia
do konkursu ustnego będzie jednoznaczna z rezygnacją z udziału w konkursu.
Z oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą podpisana zostanie
umowa. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wartość umowy
będzie zgodna z ceną ofertową przez wybranego oferenta.
IV.
Miejsce i termin konkursu
Termin składania ofert ustala się na dzień: 19.06.2012 r. do godziny 09.00
w siedzibie USK nr 1 – Łódź ul. Kopcińskiego 22 – sekretariat I piętro.
3
Otwarcie ofert ( część jawna konkursu ) odbędzie się 19.06.2012 r. w pok. 208. ( II
piętro) o godzinie 10.00
V.
Warunki konkursu:
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które spełnią następujące
warunki:
a.
wniosą wymagane wadium w kwocie 4.000,00 złotych do dnia 19.06.2012 r. do
godz. 09.00. Wadium należy wpłacić do kasy Szpitala lub na rachunek bankowy
USK nr 1 prowadzony w Kredyt Bank S.A. II o/Łódź o numerze : nr: 94 1500
1546 1215 4002 8009 0000
Wadium wpłacane w innej formie niż wpłata gotówkowa do kasy uznaje się za
wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania dokumentów
zostanie zarachowane na rachunku bankowym Wydzierżawiającego. Dokument
potwierdzający wpłatę wadium należy załączyć z pozostałymi wymaganymi
dokumentami do składanej oferty.
Złożą dokumenty wymienione w punkcie VI ppkt. 14 niniejszego Regulaminu.
b.
VI.
Sposób przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie każdej z nich.
2. Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane dokumenty i załączniki.
3. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzach
stanowiących załączniki. Wszystkie wzory – załączniki należy wypełnić bez
dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
4. Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w języku polskim, w formie
maszynopisu lub wydruku komputerowego i uzupełnić wymaganymi załącznikami
(dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym
pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub
innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania.
5. Oferent, osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnik muszą:
a. podpisać wszystkie strony oferty
b. podpisać wszystkie załączniki
c. ponumerować strony oferty
d. podpisać w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany.
6. Ofertę należy złożyć w w/w terminie w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i oznakowana w sposób następujący:
„Dzierżawa części powierzchni ścian w salach chorych
i innych wyznaczonych pomieszczeniach w celu zainstalowania systemu płatnej
telewizji szpitalnej (STS) przeznaczonej do odbioru programów tv przez pacjentów.”
7. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez Zamawiającego koperta ma być
oznaczona także pieczątką firmową Oferenta. Wydzierżawiający może potwierdzić
przyjęcie oferty na kopii pisma Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy
Wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w
sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i
ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą.
8. W przypadku braku ww. danych Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
4
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
9. Oferta złożona po terminie jest nieważna i zostanie zwrócona bez otwierania.
10. Zaleca się, aby oferent uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
11. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
ogłaszający konkurs otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
12. Koperty zewnętrzne zawierające zmiany lub wycofanie muszą być dodatkowo
oznakowane określeniami „zmiana” lub „wycofanie”.
13. Oferent nie może dokonywać zmian w ofercie lub jej wycofać po upływie terminu
składania ofert.
14. Oferta musi zawierać :
a)
Formularz oferty wg wzoru określonego załącznikiem nr 1 zawierający min.
oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu oraz projektu umowy oraz
informację o oferencie
b)
Parafowany projekt umowy ( załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu)
c)
Dokument potwierdzający wpłatę wadium
d)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów.
e)
Koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich dokumentów na podjęcie prowadzonej działalności
gospodarczej (w przypadku gdy nie ma wymogu posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności w zakresie prowadzonej
działalności Oferent składa odpowiednie oświadczenie, że powyższe nie jest
wymagane).
f)
Kopia umowy ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, STOART, SAWP,
g)
Dokumenty, atesty i certyfikaty wymienione w pkt. II ust. 5, 6
h)
Dokument potwierdzający nadanie nr NIP
i)
Dokument potwierdzający nadanie nr REGON
j)
Informacja na temat – proponowanego sprzętu TV, oferowanego
dodatkowego wyposażenia zestawu (opcjonalnie), wykaz dostępnych kanałów
telewizyjnych, warunków konserwacji oraz napraw prowadzenia przez
Oferenta.
k)
Dokumenty potwierdzające prowadzenie przedmiotowej działalności
w
ostatnich
trzech
latach
z
min.
szpitalami
(rekomendację, charakter i adres prowadzonej działalności ).
l)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów
składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty.
15. Brak w ofercie któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń określonych w punkcie 14
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
16. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w poprzednim
punkcie muszą być poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Dzierżawcy.
VII.
Pozostałe informacje
1. Oferent, który został wyłoniony w konkursie, jako Dzierżawca związany jest ofertą do
czasu podpisania umowy. Szpital podpisze umowę z Dzierżawcą, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie konkursu i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
2. Po dokonaniu otwarcia ofert, oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie
podlegają zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach Oferent może, po otwarciu ofert,
5
żądać zwrotu oryginału dokumentu załączonego do oferty, pod warunkiem
pozostawienia Organizatorowi jego kopii.
3. Konkurs wygrywa Oferent, który zaoferuje najwyższy z biorących udział w konkursie
czynsz nie niższy niż wywoławczy.
4. Wadium wpłacone przez oferenta, który konkurs wygrał, zostanie zwrócone w ciągu 3
dni po podpisaniu przez oferenta umowy.
5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który konkurs wygrał od
zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wydzierżawiającego jednak nie
późniejszym niż 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Oferentom, którzy nie wygrali
konkursu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
6. W przypadku nie zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, konkurs zostanie
unieważniony, a wpłacone wadium przechodzi na rzecz USK nr 1.
7. Udostępnienie przedmiotu dzierżawy nastąpi po podpisaniu umowy i protokołu
zdawczo-odbiorczego.
8. Informacji o konkursie można zasięgać osobiście lub telefonicznie w Sekcji Technicznej
w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu (42) 67-76-843.
9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące podczas konkursu w charakterze
urzędowym po stronie Wydzierżawiającego.
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 zastrzega sobie prawo odwołania lub
unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
11. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków konkursu w każdym czasie,
w całości lub w części, w tym do przesunięcia terminu składania ofert.
VIII. Sposób przeprowadzenia konkurs.
1. Komisja przeprowadzająca konkurs w części jawnej :
 Poda liczbę otrzymanych ofert
 Dokona otwarcia ofert oraz sprawdzi kompletność złożonych ofert oraz
tożsamość osób, które je złożyły
 Sprawdzi czy oferenci załączyli dowody wniesienia wadium
 Przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów
 Po weryfikacji określi, które z ofert zostały zakwalifikowane do części
niejawnej konkursu
 Zawiadomi o przewidywanym terminie zamknięcia konkursu
2. Komisja Konkursowa odrzuci oferty jeżeli :
 nie odpowiadają przedmiotowym warunkom konkursu,
 nie spełniają wymogów określonych w rozdziale V pkt. 1,
 nie zawierają wszystkich wymaganych danych lub dane te są
niekompletne
 do ofert nie dołączono wymaganych dowodów
 zostały złożone po wyznaczonym terminie
 są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę jako
jedyne kryterium zaoferowaną cenę. W części niejawnej konkursu komisja
konkursowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z
nich lub stwierdza, że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
4. W dodatkowym konkursie ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne
postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych
ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. O
wysokości postąpień decydują uczestnicy konkursu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
5. Prowadzący konkurs po jego zakończeniu sporządza protokół z jego przebiegu.
6. Konkurs uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu.
6
7. Zatwierdzony protokół z przebiegu konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy
z osobą, lub podmiotem która/y została wyłoniona w konkursie jako Dzierżawca.
Oferent, który zostanie wyłoniony jako Dzierżawca, zobowiązany jest do stawienia
się we wskazanym terminie, w celu zawarcia umowy.
8. Przewodniczący komisji konkursowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy
złożyli
oferty
o wyniku konkursu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia
konkursu.
9. W terminie 3 dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu
konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Dyrektora Szpitala skargę na
czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.
10. Dyrektor rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Do
czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem lokalu ulegają
wstrzymaniu.
11. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z
przeprowadzeniem konkursu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Dyrektor
podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń, na okres 7 dni,
informację o wyniku konkursu.
12. Konkurs jest ważny bez względu na liczbę biorących w nim udział oferentów, jeżeli
chociaż jeden oferent zaoferował co najmniej cenę minimalną.
13. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z oferentów
nie zaoferował co najmniej ceny określonej przez Wydzierżawiającego oraz w
sytuacji, gdy żaden oferent do niego nie przystąpił.
Załączniki :
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2 . Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Zatwierdzone przez Komisję dn. 04.06.2012 r …………………….
1. mgr Aneta Olejniczak
2. mgr inż. Andrzej Andrzejczak
3. mgr Agnieszka Światłowska
Zatwierdził: dn. 04.06.2012 r.……………………
7
Download