Scenariusz nr 3: Planowanie działalności gospodarczej i biznesplan

advertisement
Strona |1
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Wstęp
Scenariusze 1, 2 i 3 zostały opracowane przez autora modyfikacji programu z podstaw przedsiębiorczości i stanowią część tego programu.
Scenariusze nr 4 i 5 zajęć z podstaw przedsiębiorczości zostały opracowane w oparciu o praktykę zagraniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona |2
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Spis treści
Wstęp ................................................................................................................................................................................................................................................ 1
Scenariusz nr 1: Rola państwa w gospodarce rynkowej................................................................................................................................................................. 3
Scenariusz nr 2: Funkcjonowanie rynku pracy ................................................................................................................................................................................ 8
Scenariusz nr 3: Planowanie działalności gospodarczej i biznesplan ........................................................................................................................................... 14
Scenariusz nr 4: Etyka biznesu ....................................................................................................................................................................................................... 28
Scenariusz nr 5: Praktyczne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej ............................................................................................................... 34
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona |3
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Scenariusz nr 1: Rola państwa w gospodarce rynkowej
Temat zajęć
Dział
Klasa (poziom edukacyjny)
Czas trwania zajęć
Element
Lp.
scenariusza
1
Cel ogólny
2
Cele szczegółowe
Rola państwa w gospodarce rynkowej
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
trzecia
2 jednostki lekcyjne (90 minut)
Treść zajęć

poznanie pojęć: państwo, interwencjonizm, budżet państwa, deficyt budżetowy, samorząd terytorialny,
system podatkowy,
 rozumienie roli państwa i prawa w gospodarce,
 poznanie źródeł dochodów oraz kierunku wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego,
 uświadomienie uczniom znaczenia podatków jako podstawowego źródła dochodów państwa, wyjaśnienie
konieczności, wprowadzenia przejrzystego i prostego systemu podatkowego.
Uczeń:
 przedstawia koncepcję roli państwa w gospodarce,
 wyjaśnia pojęcia: wewnętrzne funkcje państwa, zewnętrzne funkcje państwa, dobra publiczne, samorząd
terytorialny, budżet państwa, polityka fiskalna, podatek,
 omawia formy interwencjonizmu państwowego w gospodarce,
 wymienia źródła dochodów i kierunki wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 opisuje funkcje podatków,
 klasyfikuje podatki,
 przedstawia konstrukcję podatku,
 omawia rolę podatków w państwie,
 wyjaśnia istotę rzetelnego rozliczania się z podatków,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona |4
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny




3
Formy i metody
4
Środki dydaktyczne
(ze szczegółowym
wskazaniem środków
opracowanych
w projekcie np.
moduł, gra)
5
Wprowadzenie do
zajęć
Przebieg zajęć (pełna
wersja)
6
definiuje pojęcia: szara strefa, społeczeństwo obywatelskie,
charakteryzuje obszary działalności etycznego państwa,
wymienia przyczyny powstania szarej strefy w gospodarce,
wyjaśnia konieczność propagowania wartości społecznych, wprowadzenia przejrzystego i prostego systemu
prawnego, działań proekologicznych oraz odpowiedniej kontroli ze strony państwa,
 wyjaśnia konieczność budowy otwartego społeczeństwa obywatelskiego.
Formy pracy to: praca indywidualna, praca w grupach.
Główne metody pracy to:
 mapa mentalna,
 pogadanka,
 elementy wykładu wspomaganego prezentacją,
 dyskusja,
 burza mózgów,
 debata.
 schemat mapy mentalnej (załącznik 1),
 prezentacja multimedialna (załącznik 2),
 karta pracy (załącznik 3),
 foliogram budżetu państwa na dany rok,
 film „Budżet państwa”,
 komputer z dostępem do Internetu,
 rzutnik multimedialny,
 4 arkusze papieru,
 pisaki.
Nauczyciel pyta uczniów, jakie mają skojarzenia ze słowem państwo a wyniki zapisuje na schemacie mapy
mentalnej. Następnie omawia funkcje państwa wykorzystując prezentację multimedialną.
1. Nauczyciel wita uczniów, przedstawia temat i cele zajęć.
2. Na początku nauczyciel pyta uczniów, jakie mają skojarzenia ze słowem państwo (mapa mentalna –
załącznik 1).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona |5
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
7
Podsumowanie zajęć
8
Uwagi metodyczne do
realizacji
3. Następnie omawia funkcje państwa (prezentacja multimedialna – załącznik 2).
4. Nauczyciel prosi uczniów o podanie znaczenia pojęcia budżet i wyświetla film „Budżet państwa”.
5. Uczniowie w trakcie dyskusji podają źródła dochodów oraz kierunki wydatków budżetu państwa
i budżetów samorządowych.
6. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy i rozdaje karty pracy (załącznik 3). Każda z nich reprezentuje określony
typ państwa (militarny, turystyczny, przemysłowy i rolniczy). Uczniowie analizują strukturę wydatków
budżetu wylosowanego państwa. Zadaniem uczniów jest ograniczenie wydatków lub znalezienie
dodatkowego źródła dochodu ze względu na deficyt budżetowy.
7. Przedstawiciele grup prezentują sposoby rozwiązania finansowych problemów własnego państwa wraz z
uzasadnieniem.
8. W ramach podsumowania nauczyciel prezentuje foliogram przedstawiający dochody i wydatki (planowane)
budżetu państwa na dany rok.
Nauczyciel podsumowuje lekcję prezentuje foliogram przedstawiający dochody i wydatki (planowane) budżetu
państwa na dany rok.
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na:
1. Umiejętność analizy zaprezentowanych materiałów.
2. Praktyczny aspekt zajęć oraz przydatność zdobytej wiedzy w każdej pracy zawodowej.
3. Ułatwienie i uatrakcyjnienie uczenia się poprzez stosowanie nowoczesnych środków
technodydaktycznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona |6
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Załączniki do scenariusza nr 1
Załącznik 1
MAPA MENTALNA
Załącznik 2
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – „Funkcje państwa”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona |7
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Załącznik 3
KARTA PRACY
Jesteście rządem państwa (turystycznego, przemysłowego, rolniczego, militarnego)
Wymyślcie nazwę państwa oraz nazwę pieniądza, który w waszym państwie jest prawnym środkiem płatniczym).
Reprezentowane przez was państwo wydaje pieniądze z budżetu na następujące cele:
Wydatki budżetu państwa na rok 20… według działów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wybrane działy gospodarki
Oświata i wychowanie
w tym: szkoły podstawowe
Ochrona zdrowia
Administracja publiczna
Transport i łączność
Rolnictwo i łowiectwo
Bezpieczeństwo publiczne
Ubezpieczenia społeczne
Pomoc społeczna
Obrona narodowa
Razem
Wydatki
120 bln
80 bln
50 bln
30 bln
50 bln
20 bln
30 bln
25 bln
35 bln
60 bln
420 bln
Ze względu na spadek dochodów o 100 bln rząd musi ograniczyć wydatki lub znaleźć dodatkowe źródło ich finansowania.
Wybierzcie najbardziej odpowiednią w waszym państwie metodę postępowania i uzasadnijcie ją. Przygotujcie się do prezentacji efektów pracy
waszego rządu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona |8
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Scenariusz nr 2: Funkcjonowanie rynku pracy
Temat zajęć
Dział
Klasa (poziom edukacyjny)
Czas trwania zajęć
Element
Lp.
scenariusza
1
Cel ogólny
2
Cele szczegółowe
3
Formy i metody
Funkcjonowanie rynku pracy
Aktywność zawodowa i rynek pracy
trzecia
2 jednostki lekcyjne (90 minut)
Treść zajęć

poznanie pojęć związanych z rynkiem pracy: rynek pracy, popyt na pracę, podaż pracy, równowaga
rynkowa, praca, bezrobocie, stopa bezrobocia,
 rozumienie funkcjonowania mechanizmu popytu i podaży na rynku pracy oraz analizowanie przyczyn
i skutków nierównowagi na krajowym i lokalnym rynku pracy,
 rozróżnianie rodzajów bezrobocia,
 poznanie metod walki z bezrobociem,
 rozbudzenie motywacji do dalszego kształcenia.
Uczeń:
 definiuje pojęcia: rynek pracy, bezrobocie, stopa bezrobocia, popyt na pracę, podaż pracy, równowaga
rynkowa,
 omawia rodzaje bezrobocia,
 przedstawia przyczyny i skutki bezrobocia,
 potrafi odnaleźć informacje dotyczące aktualnego poziomu bezrobocia w Polsce, Europie i na świecie,
 opisuje i ocenia metody walki z bezrobociem,
 rozumie konieczność ciągłego rozwoju własnych kompetencji,
 wie, gdzie powinien zarejestrować się jako bezrobotny – PUP i gdzie znajdują się instytucje wspomagające
bezrobotnych.
Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona |9
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
4
Środki dydaktyczne
(ze szczegółowym
wskazaniem środków
opracowanych
w projekcie np.
moduł, gra)
5
Wprowadzenie do
zajęć
Przebieg zajęć (pełna
wersja)
6
Metody:
 pogadanka,
 praca z tekstem,
 elementy wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
 dyskusja,
 burza mózgów,
 piramida priorytetów.
 prezentacja multimedialna (załącznik 1),
 film „Rynek pracy”
 studium przypadku (załącznik 2),
 flipchart,
 arkusze papieru,
 pisaki,
 komputer z dostępem do Internetu,
 rzutnik multimedialny,
Nauczyciel prosi uczniów o podawanie skojarzeń ze słowem rynek pracy. Przedstawia podstawowe pojęcia
związane z rynkiem pracy wykorzystując prezentację multimedialną.
1. Nauczyciel wita uczniów, przedstawia temat i cele zajęć.
2. Wprowadzenie – nauczyciel prosi uczniów o podawanie skojarzeń ze słowem rynek pracy.
3. Nauczyciel omawia zasadę działania mechanizmu rynkowego, wyjaśniając znaczenie pojęć: popyt na pracę,
podaż pracy, cena. (prezentacja multimedialna - załącznik 1, film „Rynek pracy”).
4. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat bezrobocia. Efektem jest wspólnie sformułowana definicja bezrobocia
oraz przyczyny i rodzaje tego zjawiska, które zapisywane są w odpowiednich rubrykach na tablicy (przyczyny
przyporządkowane są konkretnym rodzajom bezrobocia).
5. Uczniowie podzieleni na grupy rysują na plakatach piramidy, na których naklejają kartki dotyczące
ekonomicznych i społecznych skutków bezrobocia. Najważniejsze hasła umieszczane są na samej górze,
najmniej ważne u dołu. Poszczególne grupy prezentują swoje piramidy i tworzą jedną wspólną.
6. Nauczyciel inicjuje burzę mózgów na temat metod walki z bezrobociem. Uczniowie mogą wykorzystać
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 10
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
7
Podsumowanie zajęć
8
Uwagi metodyczne do
realizacji
studium przypadku opisujące doświadczenia innych państw w walce z bezrobociem (załącznik 2).
7. Przedstawiciele grup prezentują rozwiązania wraz z uzasadnieniem. Uczniowie powinni wskazać najlepsze
sposoby uniknięcia bezrobocia, jakimi są zdobycie wykształcenia i stałe dążenie do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
8. W ramach podsumowania zajęć – prezentacja nowatorskich produktów Podlaskiego Obserwatorium Rynku
Pracy i Prognoz Gospodarczych, dotyczących lokalnego rynku pracy.
Nauczyciel w ramach podsumowania zajęć – prezentuje nowatorskie produkty Podlaskiego Obserwatorium
Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, dotyczące lokalnego rynku pracy.
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na:
1. Umiejętność analizy zaprezentowanych materiałów.
2. Praktyczny aspekt zajęć oraz przydatność zdobytej wiedzy w każdej pracy zawodowej.
3. Ułatwienie i uatrakcyjnienie uczenia się poprzez stosowanie nowoczesnych środków
technodydaktycznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 11
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Załączniki do scenariusza nr 2
Załącznik 1
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – „Rynek pracy”
Załącznik 2
STUDIUM PRZYPADKU „Jak to robią inni?”
Wiele krajów zachodnich osiągnęło w różny sposób sukcesy w walce z bezrobociem.
Istniało jednak zawsze kilka elementów wspólnych: dobra polityka makroekonomiczna, koordynacja polityki społecznej, fiskalnej i zatrudnienia,
decentralizacja negocjacji płacowych oraz wzrost elastyczności rynku pracy.
Modelowe rozwiązania amerykańskie
Bezrobocie w USA od lat pozostawało na podobnym, naturalnym poziomie około 6% ( w 2000 r. spadło nawet do 4%). W ciągu ostatnich 20 lat
wzrost gospodarczy w tym kraju wyniósł średnio 2,8% rocznie, a wzrost zatrudnienia – 2%.
W Stanach Zjednoczonych płace ustalane są w trybie negocjacji indywidualnych.
Związki zawodowe zrzeszają zaledwie około 10% pracowników, a w sektorze usług, w którym następuje największy przyrost zatrudnienia, nie
odgrywają żadnej roli. W rezultacie płace są bardziej zróżnicowane niż w Europie.
Ochrona prawna przed zwolnieniem jest znikoma, co wynika z wyznawanej tam zasady „Dobrowolnego zatrudnienia”.
Amerykański rynek pracy jest niezwykle elastyczny. Około ¼ zatrudnionych ma pracę krótkoterminową ( mniej niż 12 miesięcy). W Niemczech
ten odsetek wynosi 16%.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 12
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Tworzeniu nowych miejsc pracy sprzyja także polityka podatkowa, np. ujemny podatek dochodowy dla najniżej zarabiających. Oprócz funkcji
socjalnej podatek ten zachęca do podejmowania nawet kiepsko płatnej pracy zamiast pobierania zasiłku. Pomoc państwa dla bezrobotnych jest
tu stosunkowo niewielka i obwarowana warunkami. Otrzymuje ją przeciętnie 30 – 40% osób pozostających bez pracy.
Reformy podatkowe w Wielkiej Brytanii
Władze Wielkiej Brytanii zdecydowały się na głębokie reformy systemu podatkowego i polityki socjalnej.
Znacząco obniżono i uproszczono podatek dochodowy od osób fizycznych, zlikwidowano podatek od zysków kapitałowych, obniżono podatek
od zysków przedsiębiorstw. W zamian zwiększono podatki pośrednie, głównie VAT. Podobnie jak w USA istnieje ujemny podatek dochodowy
od osób fizycznych, mający zwiększyć motywację do pracy.
Zasiłek dla bezrobotnych uniezależniono od dochodów. Jego wysokość zależy jedynie od wieku i sytuacji rodzinnej bezrobotnego. Skrócono też
czas jego wypłacania do pół roku (wcześniej rok). Ponadto istnieje wiele specjalnych programów mających stanowić dodatkowe bodźce do
szukania pracy: np. wypłaty pewnych kwot w momencie znalezienia pracy po długim okresie bezrobocia, zwrot kosztów dojazdu na rozmowę
kwalifikacyjną czy pożyczki na podnoszenie kwalifikacji.
Reformy w Wielkiej Brytanii nie były jednak łatwe. Kosztem większej elastyczności rynku pracy jest wzrost niepewności zatrudnienia (obecnie
jest to problem ok. 75 – 85 % pracujących, niezależnie od poziomu wykształcenia) oraz istotne zwiększenie nierówności zarobków.
Holandia – zmiany za zgodą społeczną
W Holandii walkę z wysokim bezrobociem udało się wygrać przy pełnym przyzwoleniu społecznym na rządowe reformy i na zwolnienie tempa
wzrostu płac. Dzięki temu między początkiem lat 80. a połową 90. bezrobocie spadło z ponad 10% do około 6%. Eksperci twierdzą, że
holenderskie sukcesy są w dużej mierze wynikiem szybkiego rozpowszechniania się pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. W 1996 r. taką
pracę wykonywało prawie 40% zatrudnionych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 13
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Wzrost zatrudnienia nie wynika jednak wyłącznie z innego podziału istniejących miejsc pracy. Rośnie także liczba miejsc pracy w pełnym
wymiarze godzin. Jest to efekt reform w postaci obniżenia wydatków państwa i podatków, a także polityki umiarkowanego wzrostu płac
zaakceptowanej przez pracodawców i związki zawodowe.
W Holandii bardzo popularne jest także tzw. elastyczne zatrudnienie – okresowe lub o zmiennym czasie pracy, bez standardowej umowy
o pracę. Dzięki temu bezrobocie jest tu tak niskie pomimo wysokich podatków i składek ubezpieczeniowych, hojnych zasiłków dla
bezrobotnych, a także silnej ochrony prawnej przed zwolnieniami.
Dania – trzy niezależne czynniki
W Danii na spadek bezrobocia złożyły się trzy niezależne przyczyny: zmniejszająca obciążenia fiskalne reforma systemu podatkowego, reforma
polityki zatrudnienia oraz polityka umiarkowanego wzrostu płac mimo szybkiego wzrostu gospodarczego.
Reforma podatków zakładała zmniejszenie podatku dochodowego oraz wprowadzenie bodźców do inwestowania. Zmiany w polityce
zatrudnienia polegały na stworzeniu programów aktywizacji bezrobotnych, redystrybucji pracy za pomocą programów urlopowych oraz
systemu wcześniejszych emerytur.
Organizacje zarówno pracodawców jak i pracowników są tu bardzo silne, a negocjacje płacowe odbywają się na każdym szczeblu. Rząd
interweniuje w ostateczności, ale jego reakcje bywają zdecydowane.
Niezbyt silna jest za to prawna ochrona przed zwolnieniem. Nie ma też żadnych ograniczeń, co do nadgodzin lub pracy w niepełnym wymiarze
czasu pracy.
Okres wypłacania zasiłku należy do najdłuższych w Europie i wynosi 5 lat. Jego poziom natomiast 90% poprzednich dochodów. Również wydatki
na politykę rynku pracy należą do najwyższych w Europie – w 1997 r. wynosiły 5,8 % PKB.
Duńska strategia zatrudnienia jest kosztowna, ale także przynosi pożądane efekty.
źródło: opracowano na podstawie: Rzeczpospolita 21.02.2002 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 14
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Scenariusz nr 3: Planowanie działalności gospodarczej i biznesplan
Temat zajęć
Dział
Klasa (poziom edukacyjny)
Czas trwania zajęć
Element
Lp.
scenariusza
1
Cel ogólny
2
Cele szczegółowe
3
Formy i metody
Planowanie działalności gospodarczej i biznesplan
Własna działalność gospodarcza
trzecia
4 jednostki lekcyjne (180 minut)
Treść zajęć


rozumienie konieczności planowania działalności gospodarczej,
kształtowanie umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi
i ludzkimi,
 poznanie struktury typowego biznesplanu i jego poszczególnych elementów,
 uzasadnienie celowości sporządzania biznesplanu,
 wyrabianie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole.
Uczeń:
 wyjaśnia konieczność planowania działalności gospodarczej
 omawia podstawowe elementy biznesplanu
 podaje zasady sporządzania biznesplanu
 wymienia źródła informacji potrzebnych do opracowania biznesplanu
 uzasadnia celowość sporządzania biznesplanu
 opracowuje uproszczony biznesplan
Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach.
Metody:


miniwykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
pogadanka,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 15
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny



dyskusja,
metoda projektów,
burza mózgów.
7
Podsumowanie zajęć
 prezentacja multimedialna (załącznik 1),
 karta pracy (załącznik 2),
 komputer podłączony do Internetu,
 rzutnik multimedialny,
 podręcznik,
 materiały pomocnicze, zamieszczone na platformie e-learningowej ZSHE,
 film „Biznes w praktyce”.
Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat konieczności planowania działalności gospodarczej. Podsumowując
dyskusję wyjaśnia istotę biznesplanu i prezentuje przykładowy biznesplan (prezentacja multimedialna).
1. Nauczyciel wita uczniów, przedstawia temat i cele zajęć.
2. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat konieczności planowania działalności gospodarczej.
3. Podsumowując dyskusję nauczyciel wyjaśnia istotę biznesplanu i prezentuje przykładowy biznesplan
(prezentacja multimedialna – załącznik 1).
4. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 - osobowe grupy, rozdaje karty pracy (załącznik 2), przedstawia instrukcję
opracowania uproszczonej wersji biznesplanu własnego przedsiębiorstwa i kryteria oceny projektu.
5. Uczniowie pracując w grupach korzystają z podręcznika, materiałów pomocniczych zamieszczonych na
platformie e-learningowej ZSHE i Internetu.
6. Zadanie jest realizowane w ciągu miesiąca w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych w centrum
multimedialnym oraz jako zadanie domowe.
7. Wykonane projekty prezentowane są na forum klasy. Po każdej prezentacji nauczyciel zachęca do krótkiej
dyskusji na temat przygotowanej koncepcji biznesplanu i dokonuje oceny efektów pracy każdej grupy.
8. Podsumowanie zajęć – projekcja filmu „Biznes w praktyce”.
Nauczyciel podsumowuje lekcję prezentując film „Biznes w praktyce”.
8
Uwagi metodyczne do
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na:
4
Środki dydaktyczne
(ze szczegółowym
wskazaniem środków
opracowanych
w projekcie np.
moduł, gra)
5
Wprowadzenie do
zajęć
Przebieg zajęć (pełna
wersja)
6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 16
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
realizacji
1. Umiejętność analizy zaprezentowanych materiałów.
2. Praktyczny aspekt zajęć oraz przydatność zdobytej wiedzy w każdej pracy zawodowej.
3. Ułatwienie i uatrakcyjnienie uczenia się poprzez stosowanie nowoczesnych środków
technodydaktycznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 17
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Załączniki do scenariusza nr 3
Załącznik 1
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – „Przykładowy biznesplan”
Załącznik 2
KARTA PRACY
STRUKTURA BIZNESPLANU
I. Streszczenie
1. Cel i jakość opracowania biznesplanu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 18
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
2. Potrzeby finansowe i ich struktura
(ile pieniędzy i na co?)
3. Opis produktu/usługi podkreślający korzyści dla
klienta oraz konkurencyjność oferty
4. Informacje potwierdzające umiejętności
i kompetencje twórcy (lub twórców)
przedsięwzięcia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 19
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
5. Projektowane dochody gwarantujące korzyści dla
inwestorów
II. Opis przedsiębiorstwa
1. Misja przedsiębiorstwa
2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 20
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
3. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa
4. Konkurencyjność/Innowacyjność przedsięwzięcia
III. Zarządzanie
1. Skład kadry zarządzającej przedsiębiorstwem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 21
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
2. Doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej.
Obowiązki osób zarządzających z podziałem ról
pełnionych w przedsiębiorstwie
3. Stosunki własnościowe, powiązania prawne
przedsiębiorstwa i osób zarządzających z innymi
przedsiębiorstwami na rynku (udziały i funkcje
pełnione w innych przedsiębiorstwach)
IV. Plan marketingowy
1. Analiza rynku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 22
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
2. Identyfikacja klienta
3. Lokalizacja
4. Dystrybucja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 23
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
5. Polityka cenowa
6. Promocja
V. Plan organizacyjny
1. Pracownicy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 24
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
2. Dostawcy
3. Księgowość
VI. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
1. Opis czynności niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 25
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
2. Kolejność i czas trwania poszczególnych czynności
3. Osoby odpowiedzialne za realizację
poszczególnych działań
VII. Analiza ryzyka
1. Określenie szans i zagrożeń przedsięwzięcia
wraz z oceną konsekwencji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 26
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
2. Działania planowane w celu wyeliminowania
lub zminimalizowania skutków zagrożeń
i wykorzystania szans
VIII. Plan finansowy
1. Rachunek zysków i strat
2. Bilans przedsiębiorstwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 27
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych
IX. Załączniki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 28
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Scenariusz nr 4: Etyka biznesu
Temat zajęć
Dział
Klasa (poziom edukacyjny)
Czas trwania zajęć
Element
Lp.
scenariusza
1
Cel ogólny
2
Cele szczegółowe
3
Formy i metody
Etyka biznesu
Postawy sprzyjające przedsiębiorczości
trzecia
1 jednostka lekcyjna (45 minut)
Treść zajęć
 Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów.
 Uświadomienie korzyści wynikających z etycznych zachowań pracownika i pracodawcy.
 Wskazanie na zachowania nieetyczne w biznesie.
 Uświadomienie konieczności aktywnego przeciwstawiania się nieetycznym zachowaniom w biznesie.
Uczeń potrafi:
 wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć związanych z etyką,
 podać specyficzne reguły etyczne wybranych zawodów (stanowisk),
 ocenić w kategoriach etycznych uczestników życia gospodarczego,
 zrozumieć potrzebę uczciwego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec państwa, instytucji
finansowych, przedsiębiorstw,
 zrozumieć znaczenie właściwego wypełniania ról społecznych,
 pełnić funkcje lidera i/lub wykonawcy w grupie,
 skutecznie pracować w zespole,
 zrozumieć potrzebę uczciwego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec pracowników (jako
pracodawca),
 zrozumieć, że etyczne zachowanie pracownika polega głównie na rzetelnym wykonywaniu obowiązków
wobec pracodawcy.
Formy pracy stosowane w czasie zajęć to: praca indywidualna i w grupach z wykorzystaniem środków
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 29
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
4
Środki dydaktyczne
(ze szczegółowym
wskazaniem środków
opracowanych
w projekcie np.
moduł, gra)
5
Wprowadzenie do
zajęć
Przebieg zajęć (pełna
wersja)
6
7
Podsumowanie zajęć
8
Uwagi metodyczne do
technodydaktycznych w postaci sprzętu komputerowego podłączonego do sieci Internet, praca domowa.
Główne metody pracy to: elementy wykładu, prezentacja, dyskusja, zdalne nauczanie oraz metody aktywizujące:
burza mózgów, elementy metody projektu.
W czasie lekcji nauczyciel wykorzystuje:
1. moduł e-learningowy „Etyka biznesu”,
2. artykuł na platformie CMS: „Etyka w biznesie”,
3. artykuły prasowe,
4. schemat „Obszary problemów etycznych dotyczących przedsiębiorstwa”,
5. kryteria oceny kodeksu etyki biznesu.
Materiały te zostały opracowane na podstawie założeń projektu z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych
w czasie obserwacji praktyki zagranicznej. Przyczyniają się one do stosowania nowych metod nauczania
przedsiębiorczości z wykorzystaniem niezbędnych środków technicznych.
Nauczyciel przedstawia podstawowe pojęcia z zakresu etyki biznesu. Wykorzystuje przy tym również platformę
e-learningową („Etyka biznesu”).
1. Uczniowie logują się na platformę i indywidualnie zapoznają się podstawowymi pojęciami dotyczącymi etyki
biznesu. Nauczyciel wyjaśnia wątpliwości.
2. Nauczyciel wskazuje na praktyczne przykłady stosowania/niestosowania zasad etyki w biznesie
(wykorzystuje artykuły prasowe oraz platformę CMS).
3. Prowadzący prezentuje schemat: Załącznik nr 1 „Otoczenie firmy”.
4. Prowadzący przedstawia przykładowy kodeks etyki zawodowej np. kodeks etyki nauczycieli.
5. Uczniowie opracowują w grupach kodeksy etyki dla wybranego zawodu lub przedsiębiorstwa: np.
dyrektora, lekarza, ekonomisty. Każda grupa opracowuje 1 kodeks.
6. Liderzy prezentują prace swoich grup.
7. Uczniowie „wychwytują” z opracowanych kodeksów ogólne zasady etyczne – dyskusja.
Nauczyciel podsumowuje lekcję oraz zadaje pracę domową:
„Proszę zapoznać się z treściami dotyczącymi etyki pracownika i pracodawcy zamieszczonymi na platformie
e-learningowej w module JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO. Proszę opracować
uniwersalny kodeks etyki biznesu” Nauczyciel przekazuje uczniom karty oceny kodeksu etyki biznesu .
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 30
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
realizacji
1.
2.
3.
Umiejętność analizy zaprezentowanych materiałów.
Praktyczny aspekt zajęć oraz przydatność zdobytej wiedzy w każdej pracy zawodowej.
Ułatwienie i uatrakcyjnienie uczenia się poprzez stosowanie nowoczesnych środków technodydaktycznych,
w tym zdalnego nauczania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 31
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Załączniki do scenariusza nr 4
Załącznik nr 1
Obszary problemów etycznych dotyczących przedsiębiorstwa:
reklama
relacje
przełożonypodwładny
konkurencja
etyczne problemy
przedsiebiorswta
praca
kontrahenci
środowisko
naturalne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 32
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Załącznik nr 2
Kryteria oceny kodeksu etyki biznesu
Maksymalna
ilość punktów
Kryteria
stosunki globalne
10
szacunek dla pracowników
10
klienci, dostawcy i konkurenci
10
upominki i wynagrodzenia
10
bezpieczeństwo i ochrona środowiska
10
udział w działalności publicznej
10
konflikt interesów
10
ujawnianie informacji wewnętrznych
10
prowadzenie ksiąg i dokumentacji
10
informowanie o nieprawidłowościach
10
RAZEM
Ilość uzyskanych punktów
100
Do oceny kodeksu zostały wybrane kryteria, na podstawie których można dokonać oceny prawidłowości sporządzonego opracowania.
Spełnienie wszystkich kryteriów sprawi, że kodeks można uznać za perfekcyjny. Istotne jest aby każdy z elementów zawierał minimum
punktowe (50%), gdyż pominięcie jednego sprawi, że przygotowane opracowanie będzie niepełne. Należy to rozumieć w ten sposób, że
osiągnięcie minimum 50% punktów za całe opracowanie nie jest jedynym kryterium prawidłowości. Dodatkowym kryterium są minima
cząstkowe uzyskane w każdym z bloków.
Taki tryb oceny wynika z tego, że każde z kryteriów jest równie ważne. Z punktu widzenia osoby oceniającej kodeks etyki biznesu, najważniejsze
jest udowodnienie umiejętności całościowego spojrzenia na zagadnienie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 33
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Wybrane kryteria pozwolą ukierunkować osoby tworzące kodeks etyki biznesu na właściwy sposób ujęcia opisu przedsięwzięcia. Poruszanie się
kolejno według wymienionych punktów sprawi, że opracowanie będzie spójne i wartościowe.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 34
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
Scenariusz nr 5: Praktyczne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Temat zajęć
Dział
Klasa (poziom edukacyjny)
Czas trwania zajęć
Element
Lp.
scenariusza
1
Cel ogólny
2
Cele szczegółowe
3
Formy i metody
4
Środki dydaktyczne
(ze szczegółowym
Praktyczne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Własna działalność gospodarcza
trzecia
2 jednostki lekcyjne (90 minut)
Treść zajęć
 Uświadomienie zalet i wad prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
 Poznanie i wykorzystywanie przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej.
 Zdobycie umiejętności prowadzenia dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa.
Uczeń potrafi:
 analizować zalety i wady prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
 posługiwać się przepisami prawnymi regulującymi działalność gospodarczą,
 prawidłowo prowadzić księgowość własnego przedsiębiorstwa,
 zrozumieć znaczenie właściwego wypełniania ról społecznych,
 pełnić funkcje lidera i/lub wykonawcy w grupie,
 skutecznie pracować w zespole,
 zaprezentować oferty bankowe,
 ocenić korzyści wynikające z usług banku.
Formy pracy to: praca indywidualna i w grupach z wykorzystaniem środków technodydaktycznych w postaci
sprzętu komputerowego podłączonego do sieci Internet oraz paca domowa.
Główne metody pracy to: elementy wykładu, prezentacja, dyskusja, zdalne nauczanie oraz metody
aktywizujące: burza mózgów, metoda projektu, symulacja).
W czasie lekcji nauczyciel wykorzystuje:
1. moduły e-learningowe na temat zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 35
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
wskazaniem środków
opracowanych
w projekcie np.
moduł, gra)
5
Wprowadzenie do
zajęć
6
Przebieg zajęć (pełna
wersja)
2. artykuły na platformie CMS dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa lub/i artykuły prasowe,
3. dokumenty księgowe wykorzystywane w przedsiębiorstwie (faktury VAT, księga przychodów i rozchodów,
rozliczenia podatkowe, itp.).
Materiały te zostały opracowane na podstawie założeń projektu z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych
w czasie obserwacji praktyki zagranicznej. Przyczyniają się one do stosowania nowych metod nauczania
przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych.
Nauczyciel przedstawia podstawowe pojęcia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
korzystając z platformy e-learningowej oraz materiałów umieszczonych na platformie CMS –„Jak założyć własną
działalność gospodarczą? Od pomysłu do realizacji”.
1. Nauczyciel wykorzystując metodę „burza mózgów” wskazuje na wady i zalety prowadzenia własnej
działalności.
2. Uczniowie korzystając z Internetu wyszukują przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej.
3. Prowadzący przedstawia przykładowe dokumenty księgowe przedsiębiorstwa (faktury VAT, księga
przychodów i rozchodów, rozliczenia podatkowe, itp.).
4. Nauczyciel wyjaśnia, że na lekcji przygotujemy się do „poprowadzenia” działalności gospodarczej w formie
szkolnego mikroprzedsiębiorstwa. Przedmiotem działalności będzie „produkcja” i sprzedaż ciast przed
świętami Bożego Narodzenia. Będzie to akcja jednorazowa. Zarobione pieniądze zostaną wydane na cele
charytatywne.
5. Nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup:
 grupa I opracuje plan pozyskania sponsora na zakup produktów do wypieku ciast oraz ułoży pismo
- prośbę do sponsora,
 grupa II przygotuje „produkcję”: określa rodzaje i ilości ciast; przygotowuje plan prac prowadzących do
wytworzenia produktu; każdy uczeń otrzymuje od lidera grupy wykaz prac do wykonania wraz
z harmonogramem; zaplanowane zostaną cechy produktu: smak, dekoracje, pakowanie na wynos,
 grupa III przygotuje reklamę akcji – plakaty do rozwieszenia na terenie szkoły,
 grupa IV opracuje zasadę dystrybucji – gdzie, komu i w jaki sposób można ciasta sprzedawać;
symulacyjnie określona zostanie ilość sprzedanych ciast,
 grupa V opracuje plan finansowy, który będzie zawierał wyliczenia kosztów, jakie trzeba ponieść oraz
spodziewanych zysków.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
S t r o n a | 36
Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny
7
Podsumowanie zajęć
8
Uwagi metodyczne do
realizacji
6. Liderzy prezentują prace swoich grup.
7. Nauczyciel lub pracownik banku w formie kilkunastominutowego spotkania z uczniami przedstawia
możliwe sposoby lokowania zarobionych pieniędzy, powiększania tych środków i racjonalnego nimi
gospodarowania.
Nauczyciel podsumowuje lekcję i zadaje pracę domową: Utrwalenie materiału z wykorzystaniem modułu
e-learningowego na temat zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na:
1. umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
2. uświadomienie uczniom ich mocnych stron oraz stworzenie motywacji do dalszego ich rozwoju,
3. ułatwienie i uatrakcyjnienie zdobywania wiedzy poprzez stosowanie zdalnego nauczania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download