Jolanta Orlińska, Zofia Wasilewska

advertisement
Jolanta Orlińska, Zofia Wasilewska
1
Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie – Seminarium, AR Wrocław 1-3.XII.2004
Departament Ewidencji Gospodarstw
System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)
System odniesień przestrzennych LPIS
komponent infrastruktury danych
przestrzennych
2
Podstawy prawne UE
•
•
•
Rozporządzenie Rady Nr 3508/92 z 27 listopada 1992r. ustanawia Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli
(IACS) z późniejszymi zmianami
Nowelizacja Rozporządzeniem Nr 1593/00 - wprowadza
obowiązek wykorzystania technik systemów informacji
geograficznej (GIS) z dniem 1 stycznia 2005 r.
Rozporządzenie Rady Nr 1782/03 z dnia 29 września 2003r. –
wyłącza zastosowanie Rozporządzenia 3508/92 od kampanii
roku 2005; dotyczy reformy Wspólnej Polityki Rolnej
3
Podstawy prawne - Polska
• Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności. (Dz. U. z 2004 r., Nr 10 poz. 76)
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów
czynności technicznych związanych z prowadzeniem
krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i
zwierząt gospodarskich oraz warunków
organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie
powinny spełniać podmioty, którym mogą być
powierzone do wykonania te czynności
4
Krajowy System Ewidencji Producentów ...
Wdrożenie i zarządzanie
• Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS)
(organizacja, administracja, procedury, system
informatyczny, infrastruktura)
- System centralny
- Struktura hierarchiczna
• Do założenia i prowadzenia Krajowego Systemu Ewidencji
wykorzystuje się dane z ewidencji gruntów i budynków
5
Krajowy System Ewidencji
Struktura organizacyjna
Centrala
16 Oddziałów
Regionalnych
OR
BP
OR
BP
OR
OR
OR
BP
314 Biur Powiatowych
6
Krajowy system ewidencji a LPIS
• Ewidencja producentów
• Ewidencja gospodarstw rolnych
• Ewidencja wniosków o płatności
• Dokumentacja – nt. prowadzenia systemu
7
Krajowy system ewidencji a LPIS
• Baza danych referencyjnych
• Zespół administracyjnych, podmiotowych i
przedmiotowych kontroli danych i relacji
• Proces wyjaśnień rozbieżności po
kontrolach administracyjnych
8
Referencyjne bazy danych LPIS
•
•
•
•
•
•
Część opisowa ewidencji gruntów (przetworzona)
Raster mapy ewidencyjnej
Rejestr producentów (budowany z wniosków beneficjentów)
Ortofotomapa
Wektor granic działek ewidencyjnych
Wektor pól zagospodarowania (non eligible)
(obszarów nie kwalifikowanych do płatności)
9
Metodyka budowy LPIS
Podstawowe funkcje systemu
• Jednoznaczna identyfikacja beneficjenta
• Jednoznaczna identyfikacja działki rolnej w skali kraju
• Kontrola powierzchni zadeklarowanej
• Kontrola kwalifikowalności (czy działka może być
wykorzystywana do działalności rolniczej)
10
Metodyka budowy LPIS
Działka referencyjna
Działka ewidencyjna
–
Działka ewidencyjna – granice i powierzchnie stanowią
uniwersalną bazę do wyliczenia powierzchni odniesienia dla
różnych schematów pomocowych (UPO,JPO,ONW, zalesienia,
renty strukturalne, itp.)
–
Jednoznaczna lokalizacja działki referencyjnej
(Teryt + Nazwa obrębu (wsi), Nr obrębu geodezyjnego, Nr arkusza
mapy, numer działki ewidencyjnej)
–
Informacje dotyczące działek referencyjnych:
•
Dane podmiotowe
•
Dane przedmiotowe (numer + powierzchnia całkowita +
powierzchnia uprawniona)
–
Jednoznaczne oznaczenie kwalifikowalności do dopłat
grunty orne, trwałe użytki zielone, sady – EUROSTAT
11
Metodyka budowy LPIS
Działka referencyjna
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ZACHODNIOPOMORSKIE
WIELKOPOLSKIE
WARMIŃSKO-
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚLĄSKIE
POMORSKIE
PODLASKIE
PODKARPACKIE
OPOLSKIE
MAZOWIECKIE
MAŁOPOLSKIE
ŁÓDZKIE
LUBUSKIE
LUBELSKIE
KUJAWSKO-
DOLNOŚLĄSKIE
Działki powyżej 20h
Działki od 10h do 20h
Działki od 3h do 10h
Działki od 2h do 3h
Działki od 1h do 2h
Działki od 0.3h do 1h
Działki od 0.1h do 0.3h
12
Działki do 0.1h
Metodyka budowy LPIS
Działka referencyjna
13
Referencyjne bazy danych LPIS
14
Referencyjne bazy danych LPIS
Zakres danych z ewidencji wniosków o przyznanie płatności
podlegający weryfikacji z bazą referencyjną
• Położenie działki ewidencyjnej: Województwo, Powiat, Gmina,
• Dane według ewidencji gruntów i budynków: Nazwa obrębu
(wsi), Nr obrębu geodezyjnego, Nr arkusza mapy, Nr działki
ewidencyjnej, powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej,
• Powierzchnia działki ewidencyjnej wykorzystana rolniczo
przez Wnioskodawcę
• Oznaczenie działki rolnej lub jej części, wycofanie działki
ewidencyjnej, powierzchnia działki rolnej,
• Itd…………………
15
Referencyjne bazy danych LPIS
Etap I (3508/92)
LPIS oparty o opisową część ewidencji gruntów
wspomagany mapami rastrowymi z centroidami numerów
działek.
Termin realizacji – maj 2004
Etap II (1593/00,1782/03)
A. LPIS z zastosowaniem technologii GIS oparty na rastrze
mapy ewidencyjnej z ortofotomapą.
Termin realizacji – na kampanię 2005r.
B. LPIS z zastosowaniem technologii systemów informacji
geograficznej w pełnej wersji wektorowej.
Termin realizacji – koniec 2006r.
16
Materiały źródłowe
ortofotomapa
1.
2.
Ortofotomapa, standard I :
Rozmiar piksela ortofotomapy
0,5 – 1,0 m
Dokładność (RMSE)
1,5 – 2,5 m
Ortofotomapa, standard II :
Rozmiar piksela ortofotomapy
0,25 m
Dokładnosć (RMSE)
0,75 m
17
Materiały źródłowe
Ortofotomapa - standardy
18
Materiały źródłowe
ortofotomapa – stan prac
•
Zdjęcia lotnicze i zobrazowania satelitarne – pokrycie ok.
(bez zasobów GUGIK i archiwum scen satelitarnych)
•
•
•
Ortofotomapy satelitarne – 50 000 km2
Ortofotomapy ze zdjęć lotniczych w skali 1:13 000 – 82 000 km2
Ortofotomapy ze zdjęć lotniczych w skali 1:26 000 – 157 000
km2
Ortofotomapy ze zdjęć lotniczych Phare 9206 – 50 000 km2
•
91%
19
Materiały źródłowe
ortofotomapa - stan prac
Stan na 30.09.2004
Istniejące ortofotomapy – 5 tys. km2
Istniejące ortofotomapy ze zdjęć w skali
1: 26 000 – 48 tys. km2
Ortofotomapy satelitarne – 50 tys. km2
(umowa w trakcie realizacji 87%)
Wykonywane zdjęcia lotnicze w skali 1: 26 000
(w ramach Phare 2001 – 156 tys. Km2 – 85% realizacji zadania)
Wykonane zdjęcia lotnicze 1:13 000 na obszarze 82.5 tys. km2
realizacji produkcja ortofotomapy wykonano 64 % zadania
- w trakcie
20
Materiały źródłowe
Dane alfanumeryczne EGIB
•
Pozyskane według standardu SWDE jednolitego dla całego obszaru
Polski – Instrukcja G5 – GUGiK
•
Aktualność danych - na czas kampanii zbierania wniosków
obszarowych – (listopad 2003 – kwiecień 2004)
•
Rozbieżności referencyjnej bazy danych z bazą danych wniosków o
przyznanie płatności powyżej 5 % wymaga importu interwencyjnego
danych EGiB – zaimportowano w kampanii 2004r. ponownie około
20 % obrębów ewidencyjnych
Dane alfanumeryczne stanowiły w roku 2004 podstawowy
materiał referencyjny w kontrolach administracyjnych do
określania powierzchni kwalifikowanej działki ewidencyjnej
21
Materiały źródłowe
Rastry map ewidencyjnych
•
Pozyskane według jednolitego standardu dla całego obszaru Polski –
Warunki Techniczne ARiMR uzgodnione z GUGiK
•
Wektora numeru działki zintegrowany z częścią opisową
•
Aktualność danych rastrowych (grafika)– styczeń - lipiec 2004
Dane rastrowe w roku 2004 stanowiły istotny element w kontroli na
miejscu jako podstawowy materiał do identyfikacji działek
ewidencyjnych w terenie z kontrolowanych wniosków
22
Materiały źródłowe
Rastry map ewidencyjnych
• Format rastrów – binarne
• Skale rastrów – 1:500; 1:1 000; 1:2 000; 1:5 000
• Dopuszczalna dokładność punktów dostosowania po kalibracji map
rastrowych uzależniona od skali mapy <skala_mapy*0.30 mm>, nie
więcej niż RMS=1.50 m
• Dopuszczalna dokładność kalibracji map rastrowych uzależniona
od skali mapy <skala_mapy*0.35 mm>, nie więcej niż RMSE=1.75
m
• Dopuszczalna dokładność na stykach rastrowych map obrębowych
RMSE=4.2 m.
• Rozdzielczość nowo tworzonych rastrów 400 dpi.
• Rozdzielczość rastrów przejętych z PODGiK spełniających warunki
techniczne ARiMR – 300 dpi.
23
Materiały źródłowe
Wektorowe mapy ewidencyjne
Instrukcja G5
• Format danych wektorowych SWDE – standard wymiany danych
referencyjnych pomiędzy PODGiK – ARiMR
• Format danych wektorowych GML – standard zasilania ZSZiK w
dane wektorowe – granice odniesienia, pola zagospodarowania
• Dopuszczalna dokładność pozyskiwania danych wektorowych
jest determinowana dokładnością materiału źródłowego:
• Pomiar terenowy – dokładność położenia punktów granicznych
działek ewidencyjnych 0.1 m
• Metody fotogrametryczne wspomagane rastrami mapy ewidencyjnej
kalibrowanej w oparciu o punkty dostosowania pozyskane w terenie
oraz w oparciu o punkty pozyskane z obrazu ortofotomapy.
• Dla skali 1:1000 - mx=0.38 m
• Dla skali 1:2000 - mx=0.60 m
• Dla skali 1:5000 - mx=1.00 m
24
Materiały źródłowe
Wektorowe mapy ewidencyjne
REALIZACJA
WARSTWY
WEKTOROWEJ
PHARE 2003 (termin
realizacji 2006 rok)
Stan na 30.09.2004
ARiMR 2003
Dane istniejące
W trakcie
pozyskiwania
Zwektoryzowane
GUGiK 2003
25
Podsumowanie – stan prac nad
budową LPIS
• ETAP I - LPIS inicjalny
• Transfer danych opisowych z ewidencji gruntów
– 100% (wskaźnik 99.54%)
• ETAP II A – LPIS/GIS przejściowy
• Ortofotomapa 46 % (100% na kampanię 2005)
• Raster mapy ewidencyjnej (100%)
• ETAP II B - LPIS/GIS Kompleksowy (docelowy)
• 21 % - sierpień 2004
• 100% - na koniec 2006 r.
26
System Zarządzania Jakością
Przedmiot i cel kontroli
•
Przedmiot kontroli: Ortofotomapa, wektorowa mapa granic działek
ewidencyjnych oraz wektorowa mapa pól zagospodarowania
•
Kontrola postępu prac i zgodności z przyjętym
harmonogramem
•
Ujednolicenie standardów technicznych produktów wykonywanych
przez różnych Wykonawców LPIS
•
Ujednolicenie formy produktów końcowych i dokumentacji
wytwarzanych przez Wykonawców LPIS zgodnie z istniejącymi
przepisami i bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym
27
System Zarządzania Jakością
Koncepcja i organizacja
• Kontrola wewnętrzna w firmach wykonawczych zgodnie
z wymogami warunków technicznych opracowanych
przez ARiMR
• Kontrola produktów przez weryfikatora jakości danych
(WJD) – firma zewnętrzna
• Kontrola w ARiMR przeprowadzona przez pracownika
wspomagana kontrolami systemowymi w aplikacji
ZSZiK
• Kontrola produktów przekazywanych do państwowego
zasobu geodezyjnego realizowana przez WJD
28
System Zarządzania Jakością
Proces wspomagania i monitoringu kontroli
Opracowano aplikację internetową do monitorowania
postępu prac Wykonawców Zewnętrznych
Możliwości aplikacji:
• Monitorowanie postępu przekazywania danych przez
Wykonawców zadań
• Generowanie raportów z postępu prac
• Monitorowanie i kontrola ilości przekazywanych danych do
ARiMR.
• Dostęp do korespondencji projektowej dla firm
realizujących zadania
29
Aktualizacja baz danych
•
Ewidencja wniosków o przyznanie płatności - dane z wniosków
powierzchniowych
– identyfikator działki ewidencyjnej
– powierzchnia działki ewidencyjnej
– powierzchnia działki rolnej
•
Bazy referencyjne - terminy przejmowania i aktualizacji
– Dane ewidencyjne – raz w roku - do 30 kwietnia
– Ortofotomapa i pola zagospodarowania w cyklu 5 letnim (po
20 % w każdym roku)
30
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
Zawartość baz danych IACS
Obsługa różnych schematów pomocowych w jednolitym systemie
w celu kontroli kumulacji środków pomocowych na gospodarstwo
Obecnie w Polsce
• Dopłaty bezpośrednie (podstawowe i uzupełniające)
• PROW (obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
renty strukturalne, zalesienia, rolno-środowiskowe …)
• Inne wynikające z rozporządzeń unijnych (np. owoce i warzywa –
świeże i przetworzone),
Jeżeli dopłaty obsługiwane są przez różne Agencje Płatnicze w
różnych systemach należy bezwzględnie zapewnić wymianę
danych w celu zapewnienia skutecznego monitoringu i kontroli
31
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
Zawartość baz danych IACS
Skuteczna obsługa schematów pomocowych zgodnie z
założeniami reformy WPR wymaga docelowo rozbudowy baz
danych (również GIS) o nowe warstwy lub zapewnienie
„wglądu” do innych baz danych
Warstwy GIS w IACS na przykładzie Czech
• Bloki fizyczne i działki rolne
• Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
• Lęgowiska ptaków
• Obszary chronione
• Numeryczny model terenu (mapy spadków)
32
Udostępnianie i wymiana danych IACS
Udostępnianie
W ramach obsługi systemu – baza centralna – stałe łącze
• Oddziały Regionalne – Służby kontroli na miejscu
• Biura Powiatowe – Obsługa wniosku w kontroli
administracyjnej
Ustawa o Krajowym Systemie… - nośniki zewnętrzne – G2G
• Agencja Rynku Rolnego
• Główny Urząd Statystyczny
• Inne instytucje administracji rządowej
Inne ustawy – nośniki zewnętrzne – procedury G2G
• Główny Inspektor Weterynarii
• Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
33
Udostępnianie i wymiana danych IACS
Ustawa o Krajowym systemie … - założenie i prowadzenie systemu
• Służba Geodezyjna – ARIMR
•dane z operatu ewidencji gruntów i budynków
• ARIMR – Służba Geodezyjna
• działki rolne
• Sposób wymiany danych:
• nośniki zewnętrzne
• elektroniczna platforma integracyjna IPE – przyszłość
(46 powiatów z platformy w 2004/2005)
Regulacje Unijne - kontrola
• Służby audytorskie DG Agri
• Trybunał Obrachunkowy
34
Systemy projektu LPIS
• System wspomagania monitorowania i zarządzania
jakością
• System metadanych zbiorów danych przestrzennych
• Systemy dostępu do baz zewnętrznych
• System zdalnego dostępu do baz danych IACS
• System e-government
35
Podsumowanie - LPIS komponent infrastruktury
danych przestrzennych
Budowany system LPIS (baza danych) spełnia
podstawowe kryteria do wdrożenia dyrektywy
INSPIRE:
• pozyskiwanie danych tylko raz
• dane przechowywane w bazach centralnych
(powiaty mają tylko obraz danych, prowadzą ich aktualizację)
• wdrażany system zarządzania jakością danych
• wymiana danych niezależna od software
(służba geodezyjna – ARiMR – SWDE)
36
Udostępnianie i wymiana danych IACS
•
•
•
•
•
Projekt IDA RAID – Zdalny Dostęp do Baz Danych IACS w
ramach inicjatywy - Wymiana Danych pomiędzy Jednostkami
Administracji (IDA)
Kontekst – Wymagania Reformy Wspólnej Polityki Rolnej
(CR 1782/2003)
Prowadzenie - JRC AgriFish ISPRA
Finansowanie - Komisja Europejska
Stopień zaawansowania: Zakończona faza przygotowawcza
Cele ogólne projektu:
– Doprowadzenie do wymiany danych w formie elektronicznej
i zdalnie pomiędzy instytucjami,
– Przygotowanie techniczne do wdrożenia dyrektywy INSPIRE
37
Udostępnianie i wymiana danych IACS
Projekt RAID – zdalny dostęp do baz danych IACS
Instytucje potencjalnie objęte zakresem działania projektu:
• agencje i instytucje rządowe (np. agencje płatnicze i jednostki
zaangażowane w kontrole),
• narodowe instytucje resortowe (ministerstwo rolnictwa,
ministerstwo ochrona środowiska),
• regionalne instytucje rządowe
• krajowe agencje płatnicze w celu wymiany danych
• krajowe agencje płatnicze w celu wydania danych do kontroli
firmom zewnętrznym (np. mobilny inspektor)
• agencje płatnicze i Komisja Europejska – np. cele audytu,
wymiany raportów i statystyk, zobrazowań satelitarnych
38
LPIS w kampanii roku 2004
39
LPIS 2004 w ujęciu statystycznym
• Liczba złożonych wniosków
• Ilość działek rolnych
• Powierzchnia zadeklarowana
1 400 180
12 809 403
13 771 710 ha
• Powierzchnia bazowa
• Ilość działek ewidencyjnych
• Powierzchnia referencyjna
zadeklarowana
14 800 000 ha
9 789 116
15 178 441 ha
40
LPIS 2004 w ujęciu statystycznym
• Brak identyfikacji działek ewid
1%
• Współczynnik zgodności
98%
• Ilość wezwań do wyjaśnienia
ok. 15%
41
LPIS 2004 w ujęciu statystycznym
• Średnia wielkość działki rolnej
1,06 ha
• Średnia wielkość działki ewidencyjnej 1,58 ha
• Średnia wielkość powierzchni uprawnionej
w ramach dz. ewidencyjnej
1,46 ha
• Średnia ilość działek rolnych
na działce ewidencyjnej
1,56 ha
• Średnia ilość działek ewidencyjnych
identyfikujących jedną działkę rolną 1,20 ha
42
Dziękujemy
za uwagę
43
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards