scenariusz zajęć ,, Kosmiczne podróże`` (kosmiczne_podró

advertisement
Klasa i etap edukacyjny:
Przedmiot/ rodzaj zajęć:
Temat lekcji:
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Cel lekcji (wyrażony w języku ucznia):
Pytanie kluczowe/ badawcze/ problemowe
Materiały dla ucznia (źródła do zapoznania się
w domu):
Klasa Ib - edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza,
matematyczna, plastyczna
Kosmiczne Podróże
Edukacja polonistyczna, społeczna , przyrodnicza,
matematyczna, plastyczna
Uczeń:
– swobodnie wypowiada się i prezentuje na forum
klasy informacje wyszukane na stronach
internetowych
– rozumie, dlaczego człowiek podejmuje działania
zmierzające do poznania kosmosu
– rozumie znaczenie odkrycia Mikołaja Kopernika
– wie, jak zbudowany jest Układ Słoneczny
– zna rolę i pozycję Słońca
– rozumie zjawisko występowania dnia i nocy
– wymienia cechy charakterystyczne planet
krążących wokół Słońca
– współpracuje z innymi w zabawie i nauce
– składa obrazek pocięty na kilka części
– układa wyraz z liter alfabetu ruchomego
– jest spostrzegawczy
– układa zdanie z rozsypanki wyrazowej
– sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne
liczebniki od wybranej liczby, także wspak
– układa obiekty w serie rosnące
– dopasowuje podpisy do obrazków
– wyszukuje określone napisy wśród innych
– czyta wyrazy i zdania ze zrozumieniem ich treści
– świadomie i aktywnie słucha muzyki
– wypowiada się w wybranych technikach
plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni
Jak zbudowany jest Układ Słoneczny?
1.Ilustracja - w ćwiczeniach ,, Moje ćwiczenia cz.
4 ’’ klasa 1, s .29
Źródło: Ewa Dulemba, Jolanta Faliszewska,
Grażyna Lech, Agnieszka Opala, Iza Parlicka,
Aleksandra Ziewiecka , Wydawnictwo: Grupa
Edukacyjna S.A 2014r
2.Tekst wiersza ,, Dzieci stawiają pomnik’’ Wandy
Chotomskiej s. 23 z podręcznika ,, Nasz
elementarz . klasa 1. część 4’’
Źródło: Maria Lorek, Lidia Wollman, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Warszawa 2014r.
3. Film- Układ Słoneczny
Źródło:
https//WWW.yotube.com/watch?v=cRxbOuxxL98
Autor: Piotr Poleszuk
Kategoria: Ludzie i blogi
Licencja: Standartowa licencja You Tube
Data wyszukania; 15.05.2015r.
4. Film -Mikołaj Kopernik – życie i praca
Źródło:
https//WWW.yotube.com/watch?v=Zto2weEF3Ow
Autor: Praca zaliczeniowa Małgorzaty Hensoldt
Kategoria : Edukacja
Licencja: Standartowa licencja You Tube
Data wyszukania: 15.05.2015r.
5. Piosenka edukacyjna dla dzieci Planety - Układ
Słoneczny. MIKITOMI
Źródło:
https//WWW.yotube.com/watch?v=KbuDjinr-cO
Instrukcja dla ucznia jak ma wykorzystać
materiał proponowany przez nauczyciela (z
podaniem terminu):
1.Obejrzyj ilustrację na s. 29 w ćwiczeniach ,,Moje
ćwiczenia . Klasa 1 część 3’’ i zastanów się jak i za
pomocą czego badał niebo Mikołaj Kopernik i jak
to się robi obecnie.
2. Przeczytaj uważnie tekst wiersz,, Dzieci stawiają
pomnik’’ na s.23 z podręcznika ,, Nasz elementarz
. Klasa 1 cz.4’’ i zastanów się jak odkrycie Mikołaja
Kopernika na działania człowieka dotyczące
poznania kosmosu?
3. Obejrzyj film - Układ Słoneczny pod
wskazanym adresem:
https//WWW.yotube.com/watch?v=cRxbOuxxL98
4. Obejrzyj pod wskazanym adresem film -Mikołaj
Kopernik – życie i praca
Źródło:
https//WWW.yotube.com/watch?v=Zto2weEF3Ow
5. Wysłuchaj pod wskazanym adresem piosenki
edukacyjnej dla dzieci Planety - Układ Słoneczny.
MIKITOMI
Źródło:
https//WWW.yotube.com/watch?v=KbuDjinr-cO
Propozycje zadań/ćwiczeń do wykonania w
czasie lekcji (wraz z opisem, czego uczniowie
nauczą się dzięki wykonaniu tego ćwiczenia):
1.Wprowadzenie do tematu: zaproszenie
dzieci do wspólnej podróży w kosmos:
– rozmowa na temat działań zmierzających do
poznania kosmosu, lotów i statków kosmicznych,
prezentowanie przez dzieci informacji o badaniu
nieba i kosmosu dawniej i dziś z materiałów które
uczeń otrzymał do zapoznania w domu
– Przeprowadzenie w klasie doświadczenia z
balonikiem : próba wyjaśnienia zasady działania
rakiety kosmicznej
– wykonanie kosmicznego kombinezonu z
różnorodnego materiału ( praca w grupach)
2.Zabawa ruchowo-naśladowcza z elementem
ćwiczeń ortofonicznych „Start rakiety”:
– przygotowanie do startu (zakładanie
kombinezonu)
– zapinanie pasów, odpalanie silników
– odliczanie czasu do startu rakiety (10, 9, 8, …)
– start rakiety, lot w przestworzach, turbulencje,
lądowanie
3.Przekazanie informacji na temat odkrycia
dokonanego przez sławnego Polaka Mikołaja
Kopernika i podkreślenie znaczenia tego odkrycia
dla ludzkości
- Prezentowanie przez dzieci informacji na forum
klasy o Mikołaju Koperniku i jego odkryciu z filmu
z którego źródło znajduje się w materiałach do
pracy w domu
4. Wyjaśnienie zjawiska występowania dnia i nocy.
Przeprowadzenie doświadczenia „Ziemia krąży
wokół Słońca” (globus, lampka)
5.Odkrywanie kolejnych planet - rozwiązywanie
zadań w parach ) – Przed rozpoczęciem zabawy
nauczyciel zawiesza w centralnym miejscu klasy
Mapę dla dzieci – Układ Słoneczny. Po wykonaniu
zadania każda para prezentuje swoje zadanie na
forum klasy.
Rozwiązywanie przez dzieci zadań o planetach:
– Merkury (planeta najmniejsza i najbliższa Słońcu)
– składanie z części obrazka przedstawiającego
planetę (koperta nr 1)
– Wenus (jest trzecim pod względem jasności
ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu widocznym
na niebie) – układanie nazwy planety z liter
alfabetu ruchomego (koperta nr 2)
– Ziemia (jest jedynym znanym miejscem we
wszechświecie, w którym występuje życie) –
labirynt: szukanie drogi rakiety na Ziemię (koperta
nr 3)
– Mars (barwa rdzawo-czerwona) – układanie
zdania z rozsypanki wyrazowej: „Droga planety to
orbita”, wyjaśnienie pojęcia: orbita (koperta nr 4)
– Jowisz (największa planeta Układu Słonecznego)
– liczenie gwiazdek w czterech zbiorach,
wpisywanie odpowiedniej liczby w pole, układanie
zbiorów w serie rosnące (koperta nr 5)
– Saturn (charakterystyczną jego cechą są
pierścienie składające się głównie z lodu i
odłamków skalnych) – składanie papierowej
gwiazdki z papieru.
– Uran (ma turkusową barwę) – odczytanie nazwy
planety . Zabawa „Taniec wśród gwiazd”
(improwizacja ruchowa przy muzyce – Natalia
Kukulska „Poleć ze mną”)
– Neptun (najdalsza planeta od Słońca w układzie
słonecznym) – układanie nazwy planety rozsypani
literowej ( koperta 6)
6. Utrwalenie nazw planet - przeliczanie planet (8),
odczytywanie nazw i przyporządkowanie
kartoników do odpowiedniego zdjęcia, 7.
Odczytywanie nazw ciał niebieskich (kometa,
mgławica, Droga Mleczna, gwiazdy, satelita,
meteor)- wskazywanie ich na mapie Układu
Słonecznego
7. „Kosmiczny krajobraz” – malowanie kredkami
przestrzeni kosmicznej
8 Budowanie rakiety w formie przestrzennej z
pudełek i kartonów – praca w grupie.
8. Wystawa prac i podsumowanie przebiegu zajęć
metodą kończenia zdań:
Najbardziej podobało mi się……..
Zapamięta, że podróż w kosmos…..
Podsumowanie zajęć przez uczniów (mocne i
słabe strony):
Wnioski nauczyciela z lekcji (w jakim stopniu
udało Ci się zrealizować cele):
Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach metodą
odwróconej lekcji już po raz trzeci . Metoda ta
angażuje ucznia w różne rodzaje aktywności. Dzieci
bardzo chętnie pracują, wykazują się dużą
samodzielnością w poszukiwaniu nowych
informacji na stronach internetowych . Ważna jest
pomoc rodziców i wspieranie dzieci .
Wszystkie założone przeze mnie cele zostały w
pełni zrealizowane.
Wskazówki dla naśladowców:
Materiały stworzone na zajęciach (wstaw w
opisie):
Ważne jest bardzo dobre zaplanowanie zajęć
przez nauczyciela. Należy dać dzieciom tydzień na
wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć w
domu.
prace plastyczne – rysunki, rakieta kosmiczna z
pudełek, stroje dla astronauty z folii aluminiowej.
Temat: „Kosmiczne podróże”
Cele ogólne:
– rozbudzanie zainteresowania filmem i badaniami kosmosu
– rozwijanie zainteresowania życiem i osiągnięciami Mikołaja Kopernika
– wzbogacanie wiadomości na temat Układu Słonecznego
– kształtowanie umiejętności podporządkowania się regułom obowiązującym w zabawie
– stworzenie warunków do różnorodnej działalności dzieci
– wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się
– rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnych
– kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania
– wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania
– stwarzanie okazji do dobrej zabawy
Cele operacyjne:
Uczeń:
– swobodnie wypowiada się na temat filmu „Gwiazda Kopernika”
– rozumie, dlaczego człowiek podejmuje działania zmierzające do poznania kosmosu
– rozumie znaczenie odkrycia Mikołaja Kopernika
– wie, jak zbudowany jest Układ Słoneczny
– zna rolę i pozycję Słońca
– rozumie zjawisko występowania dnia i nocy
– wymienia cechy charakterystyczne planet krążących wokół Słońca
– w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie,
dąży do wykonania zadania
– współpracuje z innymi w zabawie i nauce
– składa obrazek pocięty na kilka części
– układa wyraz z liter alfabetu ruchomego
– jest spostrzegawczy
– układa zdanie z rozsypanki wyrazowej
– sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak
– układa obiekty w serie rosnące
– dopasowuje podpisy do obrazków
– wyszukuje określone napisy wśród innych
– czyta wyrazy i zdania ze zrozumieniem ich treści
– świadomie i aktywnie słucha muzyki
– wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni
Liczba uczniów: dowolna
Formy pracy: grupowa i indywidualna
Środki dydaktyczne: dekoracja sali (przedstawiająca kosmos i Układ Słoneczny), globus, lampka, balon, fotografie pojazdów
kosmicznych, planet i innych ciał niebieskich, materiały do wykonania kombinezonu kosmonauty (worki foliowe, folia
aluminiowa,
kolorowa folia samoprzylepna, taśmy klejące, zszywacz itp.), płyta CD z piosenką „Rakieta” oraz „Poleć ze mną”,
odtwarzacz CD,
po 5 kopert z ponumerowanymi zadaniami dla każdego ucznia, kartoniki z nazwami planet i innych ciał niebieskich, kartki
do składania gwiazdek techniką origami, kartony do malowania, farby plakatowe, pędzle, kubeczki.
Przebieg:
Nawiązanie do filmu „Gwiazda Kopernika”.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu.
Zaproszenie dzieci do wspólnej podróży w kosmos:
– krótka informacja na temat działań zmierzających do poznania kosmosu, lotów i statków kosmicznych
– krótki opis budowy i zasady działania rakiety (doświadczenie z balonikiem)
– wykonanie kosmicznego kombinezonu z różnorodnego materiału
Zabawa ruchowo-naśladowcza z elementem ćwiczeń ortofonicznych „Start rakiety”:
– przygotowanie do startu (zakładanie kombinezonu)
– zapinanie pasów, odpalanie silników
– odliczanie czasu do startu rakiety (10, 9, 8, …)
– start rakiety, lot w przestworzach, turbulencje, lądowanie
Podróż przy piosence „Rakieta” z sali edukacyjnej do przygotowanej odpowiednio sali
rekreacyjnej (zaciemnienie, kosmiczna scenografia przedstawiająca Układ Słoneczny;
Słońce – lampa na środku sali):
– informacje na temat odkrycia dokonanego przez sławnego Polaka Mikołaja Kopernika
i podkreślenie znaczenia tego odkrycia dla ludzkości
– doświadczenie „Ziemia krąży wokół Słońca” (globus, lampka) – wyjaśnienie zjawiska
występowania dnia i nocy
– zapoznanie z zasadami zabawy (lot rakietą wokół Słońca, odkrywanie kolejnych planet, rozwiązywanie zadań)
Przystanki w podróży – rozwiązywanie zadań ukrytych pod fotografiami kolejnych planet:
– Merkury (planeta najmniejsza i najbliższa Słońcu) – składanie z części obrazka przedstawiającego
planetę (koperta nr 1)
– Wenus (jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu widocznym
na niebie) – układanie nazwy planety z liter alfabetu ruchomego (koperta nr 2)
– Ziemia (jest jedynym znanym miejscem we wszechświecie, w którym występuje życie) – labirynt:
szukanie drogi rakiety na Ziemię (koperta nr 3)
– Mars (barwa rdzawo-czerwona) – układanie zdania z rozsypanki wyrazowej: „Droga planety to orbita”, wyjaśnienie
pojęcia:
orbita (koperta nr 4)
– Jowisz (największa planeta Układu Słonecznego) – liczenie gwiazdek w czterech zbiorach,
wpisywanie odpowiedniej liczby w pole, układanie zbiorów w serie rosnące (koperta nr 5)
– Saturn (charakterystyczną jego cechą są pierścienie składające się głównie z lodu i odłamków skalnych) – składanie
papierowej
gwiazdki z papieru techniką origami
– Uran (ma turkusową barwę) – „Taniec wśród gwiazd” (improwizacja ruchowa
przy muzyce – Natalia Kukulska „Poleć ze mną”)
– Neptun (najdalsza planeta od Słońca w układzie słonecznym) – przeliczanie planet (8), odczytywanie nazw i
przyporządkowanie
kartoników do odpowiedniego zdjęcia, dobieranie innych pasujących napisów – nazw ciał niebieskich (kometa, mgławica,
Droga
Mleczna, gwiazdy, satelita, meteor)
– wspólne pamiątkowe zdjęcie „w kosmosie”
Powrót na Ziemię (przelot rakietą do sali edukacyjnej)
– „Kosmiczny krajobraz” – malowanie farbami plakatowymi przestrzeni kosmicznej
– wystawa prac i podsumowanie przebiegu zabaw
Download