Przykład

advertisement
Przykład
Wrocław, dnia…………. r.
Jan KOWALSKI
ul. Kowalskiego 23/45
55-095 Wrocław
tel. 987 654 321
PESEL: 75120312345
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
WNIOSEK
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa (Dz. U. Nr 205 poz.1203), zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi statusu
weterana poszkodowanego. Do wniosku załączam:
1) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
2) zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji
pokojowej lub stabilizacyjnej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) protokół powypadkowy /kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”/;
4) orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu /kopia potwierdzona „za
zgodność z oryginałem/1”;
5) decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu o przyznaniu świadczeń
odszkodowawczych /kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”/.
/podpis/
1
W przypadku pracownika będzie to orzeczenie lekarskie orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
Przykład
Wrocław, dnia………… r.
Piotr NOWAK
ul. Ruczaj 5/25
52-078 Kraków
tel. 987 654 321
PESEL: 76120303032
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
WNIOSEK
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa (Dz.U. Nr 205 poz. 1203) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi
poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz. U. poz. 187) zwracam się
z wnioskiem o przyznanie mi pomocy finansowej na naukę.
Informuję, że posiadam legitymację weterana poszkodowanego-żołnierza numer…………. wydaną
dnia …………. r.
Do wniosku załączam:
1) zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową lub uczelnię, w której zamierzam
rozpocząć lub kontynuować naukę lub studia, wraz ze wskazaniem liczby semestrów
w danym roku szkolnym lub akademickim;
2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej o przerwaniu
nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego;
3) oświadczenie o formie wypłaty pomocy;
4) oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie pokrycia kosztów:
a) opłat za naukę lub studia lub
b) przejazdów z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni wraz ze wskazaniem
przysługujących uprawnień do przejazdów ulgowych, lub
c) zakwaterowania w miejscowości, w której pobieram naukę lub odbywam studia.
/podpis/
Załącznik Nr 4a
Przykład
Kraków, dnia ………… r.
Piotr NOWAK
ul. Ruczaj 5/25
52-078 Kraków
tel. 987 654 321
PESEL: 76120303032
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
ZOBOWIĄZANIE
Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi
poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz. U. poz. 187) zobowiązuję się do
niezwłocznego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej o przerwaniu nauki w trakcie roku
szkolnego lub akademickiego.
/podpis/
Załącznik Nr 4b
Przykład
Kraków, dnia ………… r.
Piotr NOWAK
ul. Ruczaj 5/25
52-078 Kraków
tel. 987 654 321
PESEL: 76120303032
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
OŚWIADCZENIE
Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi
poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz. U. poz. 187) proszę o wypłatę
pomocy finansowej na naukę w formie bezgotówkowej na mój nr konta ………..…………………
…………………………. w Banku ………………………..…. .
/podpis/
Załącznik Nr 4c
Przykład
Kraków, dnia………… r.
Piotr NOWAK
ul. Ruczaj 5/25
52-078 Kraków
tel. 987 654 321
PESEL: 76120303032
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
OŚWIADCZENIE
Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego
2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemużołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz. U. poz. 187) oświadczam, że będę korzystał
z pomocy w zakresie pokrycia kosztów opłaty za naukę lub studia oraz przejazdów z miejsca
zamieszkania (nazwa miejscowości) ……………… do szkoły lub uczelni w (nazwa miejscowości)
………….……, a także zakwaterowania w (nazwa miejscowości) ……………… .
Jednocześnie oświadczam, że przysługuje/nie przysługuje* mi ulga w wysokości …. % do przejazdów
środkami transportu zbiorowego kolejowego/autobusowego/komunikacji miejskiej*.
*) niepotrzebne skreślić
/podpis/
Załącznik Nr 5
Przykład
Wrocław, dnia………… r.
Piotr NOWAK
ul. Ruczaj 5/25
52-078 Kraków
tel. 987 654 321
PESEL: 76120303032
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
WNIOSEK
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa (Dz.U. Nr 205 poz. 1203) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranomżołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na
zapomogi (Dz. U. poz. 105) zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi zapomogi
z powodu ………… (podać i uzasadnić powód występowania o zapomogę).
Nadmieniam, że ponoszę wysokie wydatki pieniężne z tytułu pokrycia kosztów
zaistniałego zdarzenia.
Do wniosku załączam:
1) między innymi: faktury za zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do
zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne czy usługi pielęgnacyjne
niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
2) oświadczenie o formie wypłaty zapomogi;
3) oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy pieniężnej na ten sam cel z innego źródła;
4) zaświadczenie o dochodach mojej rodziny (zaświadczenie o uposażeniu lub wynagrodzeniu,
albo wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, jak również zaświadczenie o dochodach
małżonka ewentualnie zaświadczenie o statusie bezrobotnego);
5) oświadczenie o liczbie osób pozostających na utrzymaniu (podać liczbę dzieci i wiek).
/podpis/
Załącznik Nr 5a
Przykład
Kraków, dnia………….. r.
Piotr NOWAK
ul. Ruczaj 5/25
52-078 Kraków
tel. 987 654 321
PESEL: 76120303032
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
OŚWIADCZENIE
Na podstawie § 2 ust 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom
lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi
(Dz. U. poz. 105) proszę o wypłatę zapomogi w formie bezgotówkowej na mój nr konta
…………………………………………………………. w Banku ………………….. .
/podpis/
Załącznik Nr 5b
Przykład
Kraków, dnia ………… r.
Piotr NOWAK
ul. Ruczaj 5/25
52-078 Kraków
tel. 987 654 321
PESEL: 76120303032
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
OŚWIADCZENIE
Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom
lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi
(Dz. U. poz. 105) oświadczam, że nie otrzymuję pomocy na ten sam cel z innego źródła.
/podpis/
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards