FORMULARZ LAUREATA LOTERII „SŁODKI PREZENT OD SERCA

advertisement
FORMULARZ LAUREATA LOTERII „SŁODKI PREZENT OD SERCA”!
Aby
otrzymać
nagrodę
należy
wypełnić
oraz
przesłać
formularz
listem
poleconym
(w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych - decyduje data stempla pocztowego od
momentu telefonicznego powiadomienia o wygranej) z dopiskiem na kopercie „Słodki prezent od
serca” na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań poniższe dane:
Imię i Nazwisko
………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
.………………………………………………………………………………………………………
Adres do wysyłki w Polsce (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu komórkowego (za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii)
………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, o pełnej zdolności do czynności prawnych i spełniam
wszystkie inne warunki udziału w Loterii.
………………………......
Podpis Laureata
Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Loterii zapoznałem się z Regulaminem loterii
promocyjnej „Słodki prezent od serca!” i wyraziłem zgodę na jego warunki.
………………………......
Podpis Laureata
Do formularza należy dołączyć:
1. Oryginalny dowód zakupu potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktu lub
Produktów Promocyjnych, którego numer będzie zgodny z numerem podanym w zgłoszeniu
udziału w Loterii.
2. Kserokopia pierwszej strony dowodu tożsamości w celu udokumentowania wieku Laureata/
Podanie danych osobowych w Dokumentach jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do
otrzymania nagrody w Loterii.
Nieprzesłanie wszystkich elementów Dokumentów w sposób i terminie określonym w Regulaminie
powoduje utratę prawa do nagrody.
Download