UMOWA Nr AQ.RU.2380…...2016

advertisement
Nr sprawy: ZPU-149/2016
UMOWA Nr AQ.RU.2380…...2016
(projekt)
zawarta w Krakowie w dniu …………………pomiędzy
zawarta w Krakowie w dniu …………...pomiędzy:
Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, z siedzibą 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109, NIP:
675-000-55-94, REGON: 351081570, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………………
a:
………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą.................... NIP: ………., REGON: ………….,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), nr sprawy ZPU-23/2016, strony zawarły umowę o
następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami
producenta pojazdów:
- Arctic Cat 450i przy przebiegu 1 000 km, 2 000 km, 3 000 km lub co rok, w okresie gwarancji
mechanicznej na pojazd.
- Arctic Cat 1000 iXT przy przebiegu 200 km, 1000 km, 2000 km, lub co rok w okresie gwarancji
mechanicznej na pojazd.
Podczas wykonywania przeglądów zostaną wykonane wszystkie czynności zalecane przez producenta
danej marki pojazdu oraz zostaną użyte oryginalne części oraz materiały posiadające aprobaty i
rekomendacje wydane przez Arctic Cat
Przeglądy będą wykonane w sposób niepowodujący utraty ani ograniczenia udzielonej przez producenta
gwarancji.
Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów na wykonaną usługę oraz 12 miesięcy
gwarancji bez limitu kilometrów na zastosowane części i materiały eksploatacyjne wykorzystane podczas
przeglądu.
Faktyczna częstotliwość oraz ilość przeglądów wynikać będzie z rzeczywistych przebiegów pojazdów, przy
czym jeżeli pojazdy nie osiągną wcześniej wymaganego przebiegu przeglądy będą wykonane, co 12
miesięcy od wprowadzenia do eksploatacji.
Maksymalna wartość umowy wyniesie ……………… zł brutto (słownie: ……………………). Wartość
opłat za wykonywanie poszczególnych czynności objętych niniejszą umową oraz przewidywane ilości
przeglądów określa załącznik do umowy – formularz cenowy.
§2
1. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu usługi opisanej w §1 ust. 1. Do faktury, Wykonawca dołączy
kopię dokumentu zlecenia/wykonania przeglądu.
2. Zapłata za wykonaną usługę zostanie dokonana przelewem bankowym, w terminie 21 dni roboczych od daty
otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury z numerem konta bankowego
Wykonawcy.
3. Faktura VAT powinna być wystawiona na Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, NIP: 675-000-55-94;
REGON: 351081570; adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Nr sprawy: ZPU-149/2016
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Wykonawca przyjmie pojazd do wykonania obsługi w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przez
Zamawiającego mailem na adres: ……………………………. lub faksem na nr: ………………………,
informując zwrotnie Zamawiającego tą samą drogą o wyznaczonym dniu i godzinie podstawienia pojazdu do
przeglądu. Przegląd okresowy zostanie wykonany w tym samym dniu, w którym podstawiono pojazd do
autoryzowanej stacji Wykonawcy. Usługi przeglądu będą wykonywane w dni robocze w godzinach od 7: 00
do 15: 00. W przypadku, gdy Wykonawca ujawni usterki kwalifikujące się do napraw gwarancyjnych podczas
wykonywania przeglądu okresowego, poinformuje Zamawiającego na adres mailowy: …………………… a
następnie po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego, co do zakresu i terminu naprawy dokona ich
usunięcia.
Podstawą do wykonania przeglądu będzie pisemne zlecenie podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego i przekazane Wykonawcy nie później niż w dniu dostarczenia pojazdu do
przeglądu.
W przypadku, gdy zakres czynności przeglądowych obejmował będzie wykonanie próbnej jazdy testowej
pojazdem, jazda próbna odbędzie się za zgodą i w obecności Zamawiającego lub użytkownika pojazdu.
Wykonawca będzie powiadamiał mailem Zamawiającego o wykonanym przeglądzie w godz. 7.00-15.00 na
adres: [email protected] Otrzymanie przez Zamawiającego potwierdzenia
mailowego będzie uznane za moment wykonania zlecenia. Dopuszcza się możliwość odbioru pojazdu w
dniu następnym po wykonanym przeglądzie, co nie będzie stanowiło podstawy jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy.
Ilość zleconych przeglądów będzie zależna od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, a w razie
mniejszej liczby niż określona w § 1, nie będzie to stanowiło podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy.
§4
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) 15% wartości brutto umowy określonej w §1 ust.6 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
b) 20% wartości brutto realizowanej usługi za naruszenie terminu określonego w §3 ust.1 dotyczącego
przyjęcia pojazdu oraz wykonania przeglądu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 15% wartości brutto umowy
określonej w §1 ust., 6 gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości brutto umowy określonej w §1 ust. 6.
4. W przypadku trzykrotnego nieprawidłowego wykonania usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego odstąpienia od umowy (bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności wyznaczania
dodatkowego terminu) i naliczenia kary umownej określonej w ust.1a) niniejszego paragrafu.
5. W przypadku opóźnienia płatności faktur, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
6. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają prawa żądania odszkodowania przekraczającego ich
wysokość, a także dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nie wykonania
zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności podstawowej naliczonych kar umownych.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i zostaną
wprowadzone do umowy stosownym aneksem.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe.
3. Ewentualne zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać wprowadzone po odpowiednich ustaleniach
Wykonawcy z Zamawiającym i ich akceptacji przez obie Strony umowy.
Nr sprawy: ZPU-149/2016
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy dla Zamawiającego.
§7
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilno-prawną za pojazd od momentu jego przyjęcia do stacji obsługi
serwisowej do momentu jego odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
§8
Umowa obowiązuje od daty zawarcia do końca obowiązywania gwarancji mechanicznej na pojazdy, czyli do dnia
31 czerwca 2018 r.
§9
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download