1 - BIP Komprachcice

advertisement
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTÓW „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY KOMPRACHCICE NA LATA 2009-2012
Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY
NA LATA 2013 - 2016”
Komprachcice, 2009 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
ul. Obrońców Stalingradu 66 pok. 208, 218
45-512 Opole
tel./fax. 77/454-07-10, 77/543-09-35
kom. 605-26-24-27, 783-995-101
mail: [email protected], [email protected]
Wykonawcą
Prognozy oddziaływania na środowisko
projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Komprachcice
na lata 2009–2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
był zespół
firmy Albeko z siedzibą w Opolu
w składzie:
mgr inż. Beata Podgórska
mgr inż. Marta Janowska
mgr inż. Paweł Synowiec
mgr inż. Jarosław Górniak
lic. Marta Stelmach
lic. Mariusz Orzechowski
2
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
SPIS TREŚCI
SPIS TABEL ................................................................................................................................... 5
1. WPROWADZENIE ...................................................................................................................... 6
2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO ............... 6
3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE
PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI ........................................................................................ 7
4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ
POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW ......................................................................................... 8
4.1. Charakterystyka ogólna Gminy Komprachcice ..................................................................... 8
4.2. Ocena stanu środowiska .................................................................................................... 10
4.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektów .................. 21
5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ............................................................ 22
5.1. Wody powierzchniowe ........................................................................................................ 22
5.2. Wody podziemne ............................................................................................................... 22
5.3. Powietrze atmosferyczne ................................................................................................... 23
5.4. Hałas .................................................................................................................................. 24
5.5. Pole elektromagnetyczne ................................................................................................... 26
5.6. Zasoby przyrodnicze .......................................................................................................... 26
5.7. Powierzchnia ziemi ............................................................................................................ 27
6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGYCH DOKUMENTU, W
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE ................ 28
6.1. Wody powierzchniowe i podziemne.................................................................................... 28
6.1.1. Wody powierzchniowe ................................................................................................. 29
6.1.2. Wody podziemne ......................................................................................................... 29
6.2. Powietrze atmosferyczne ................................................................................................... 29
6.3. Hałas .................................................................................................................................. 30
6.4. Pole elektromagnetyczne ................................................................................................... 31
6.5. Zasoby przyrodnicze .......................................................................................................... 31
6.6. Powierzchnia ziemi ............................................................................................................ 31
6.7. Gospodarka odpadami ....................................................................................................... 32
7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH
NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU ............................................................................................ 32
7.1. Cele ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice ............................... 32
7.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej ................................................................................. 32
7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa ........................................................ 36
7.1.3. Cele wynikające z polityki regionalnej .......................................................................... 39
7.1.4. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Komprachcice z celami polityk nadrzędnych i
równoległych ......................................................................................................................... 41
7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Komprachcice z zapisami ustawy o ochronie
przyrody ................................................................................................................................ 41
7.2. Cele ochrony środowiska określone w PGO dla Gminy Komprachcice .............................. 42
8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE,
STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE ....................................................... 47
8.1. Wody podziemne i powierzchniowe .................................................................................... 47
8.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego ..................................................................... 48
8.3. Ograniczenie emisji hałasu................................................................................................. 49
3
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
8.4. Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego
.................................................................................................................................................. 49
8.5. Racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców ............................................................. 49
8.6. Ograniczenie wystąpienia poważnych awarii ...................................................................... 50
8.7. Ochrona zasobów przyrody ................................................................................................ 50
8.8. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt............................................................................. 50
8.9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed degradacją ........................................................... 51
8.10. Racjonalna gospodarka odpadami ................................................................................... 51
8.10.1. Odpady komunalne ................................................................................................... 51
8.10.2 Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne ......................................................... 52
8.11. Kształtowanie postaw ekologicznych ................................................................................ 52
9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ................................................................ 53
9.1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych .................................................. 53
9.2. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ......................................................................... 53
9.3. Ograniczenie emisji hałasu................................................................................................. 54
9.4. Ochrona zasobów przyrody ................................................................................................ 54
9.5. Ochrona powierzchni ziemi ................................................................................................ 54
9.6. Racjonalna gospodarka odpadami ..................................................................................... 54
9.6.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie powiatu (w tym rozwój
zbiórki odpadów biodegradowalnych) .................................................................................... 54
9.6.2. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych ...... 55
9.6.3. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych .............................................................. 56
9.6.4. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych 56
9.6.5. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych ............................ 56
9.6.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych
.............................................................................................................................................. 56
10. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE ............................................................................... 58
10.1. Oddziaływania transgraniczne ustaleń POŚ dla Gminy Komprachcice ............................. 58
10.2. Oddziaływanie transgraniczne ustaleń PGO dla Gminy Komprachcice ............................ 58
11. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W
PROJEKTACH ............................................................................................................................. 58
12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OHRONY ŚRODOWISKA I
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA .... 59
13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ............................................................................................... 60
13.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice ................................................. 60
13.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice ..................................................... 60
14. STRESZCZENIE ..................................................................................................................... 61
15. LITERATURA ......................................................................................................................... 63
4
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
SPIS TABEL
Tabela 1. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy znajdujące się w bazie
zasobów geologicznych PGI ......................................................................................................... 20
Tabela 2. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku. ............................ 22
Tabela 3. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008. ................................................... 23
Tabela 4. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007. .................................................. 23
Tabela 5. Natężenie hałasu wzdłuż autostrady A4. ....................................................................... 25
Tabela 6. Średnie zawartości metali ciężkich w glebach w Gminie Komprachcice ........................ 28
Tabela 7. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice z VI
Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego .................................... 33
Tabela 8. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice z
Polityką Ekologiczną Państwa....................................................................................................... 37
Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice ze
Strategią Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002- 2015 ........................................................ 40
5
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
1. WPROWADZENIE
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Przepisy tej ustawy zobowiązują
organ opracowujący projekty: aktualizacje Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizacje Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 20132016 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.
Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest
określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji
zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice.
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na
możliwe negatywne skutki realizacji Planu i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania
ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.
Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 są dokumentami współzależnymi, wymagającymi
zintegrowanych działań realizacyjnych, dlatego dla projektów obu tych dokumentów opracowano
wspólną prognozę oddziaływania na środowisko.
2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA
PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
„Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na lata
2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” jest art. 46 i 47 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).
Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące projekty planów obowiązek
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jego skutków
realizacji.
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko i w związku z tym powinien:
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z
innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i
inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
6
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na
te elementy;
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska oraz gospodarowania odpadami na
terenie Gminy Komprachcice oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z
przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano
możliwe skutki środowiskowe realizacji Programu oraz Planu.
3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH
PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE
PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska uwzględniono
cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów środowiska. Do
każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do osiągnięcia
postawionych celów.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice cele środowiskowe
skupiają się głównie na ochronie wód. Określone cele mają wpłynąć na utrzymanie i osiągnięcie
dobrego stanu wszystkich wód.
Głównym celem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice jest stworzenie
systemu gospodarki odpadami. W Planie wyznaczono cele z podaniem terminów ich osiągnięcia.
Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami
dla Gminy Komprachcice, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia
tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i
powiatowym) oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i
zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki
ekologicznej gminy.
7
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH
DOKUMENTÓW
4.1. Charakterystyka ogólna Gminy Komprachcice
Gmina Komprachcice położona jest w środkowej części województwa opolskiego oraz w centralnej
części powiatu opolskiego. Od strony wschodniej gmina sąsiaduje z gminą Prószków, od strony
południowo-zachodniej z gminą Tułowice, od północy z gminą Dąbrowa, a od północnegowschodu z miastem Opole. Zaledwie 10 km dzieli centrum gminy od stolicy regionu.
Gmina Komprachcice jest gminą wiejską, a jej powierzchnia wynosi 55,71 km2. Gminę
zamieszkuje 10 494 osób, gęstość zaludnienia wynosi 188 osób na 1 km2.
Gmina pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka wojewódzkiego – Opola. Poza Opolem
sąsiaduje z gminami: Dąbrowa, Tułowice i Prószków. Obszar gminy administracyjnie podzielony
jest na 9 sołectw: Chmielowice, Domecko, Dziekaństwo, Komprachcice, Ochodze, Osiny, Polska
Nowa Wieś, Wawelno i Żerkowice. Ponadto poza wsiami sołeckimi na terenie gminy znajduje się
jeden przysiółek - Pucnik.
Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z wyjazdami do pracy, głównie do
Opola i rolniczą. Wykształcone funkcje są wynikiem położenia gminy w zasięgu dużego ośrodka
miejskiego oraz warunków naturalnych.
Ze względu na dogodne położenie ekologiczne (lasy od południowo – zachodniej strony) oraz brak
uciążliwego przemysłu gmina charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym
i korzystnym agroklimatem. Na terenie gminy nie występują zakłady przemysłowe, jedynie małe
i średnie zakłady produkcyjne. Ponadto bliskość dużego rynku zbytu pozwala na funkcjonowanie
gospodarstw ogrodniczych (warzywno-owocowych i kwiaciarskich).
Warunki klimatyczne
Według podziału E. Romera gmina leży w regionie klimatów podgórskich nizin i kotlin. Jest to
region najcieplejszy w Polsce. Warunki klimatyczne charakteryzujące obszar gminy Krapkowice są
następujące:
 temperatura powietrza (średnia roczna): 8,5 ºC;
o zima: - 2ºC ( łagodna),
o lato: 18,3 ºC (ciepłe),
Układ warunków termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji roślin.
 opady atmosferyczne (średnie roczne): 650 – 700mm;
o okres letni: około 250 mm,
o okres zimowo - wiosenny: około 120 mm
 wilgotność powietrza (średnia roczna): do 15%,
o maksimum (listopad i grudzień) – 88%, co wiąże się z występowaniem mgieł,
o minimum: maj– 75% i czerwiec – 73%,
 kierunek wiatru (średni roczny): W – 21%, S – 19% i NW – 13,5%.
Wiatry z wyżej wymienionych kierunków stanowią 55% sumy rocznej. Niewielkie wartości cisz
(7,7%) świadczą o dużym stopniu nawietrzenia, co jest korzystne z punktu widzenia higieny
atmosfery.
 zachmurzenie (średnie roczne):
o maksimum: listopad i grudzień po 7,2 w skali 10-stopniowej,
o minimum: w lecie i wczesną jesienią (czerwiec – 6,1, wrzesień – 5,4).
Na terenie gminy można wyróżnić dwa typy klimatu lokalnego:
 strefa wysoczyzny plejstoceńskiej – najkorzystniejsza z punktu widzenia bioklimatycznego
(tereny położone poza strefą inwersji termiczno – wilgotnościowej),
8
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

strefa dna dolin – odznacza się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową
stagnacją (przedłużony okres zalegania mgieł i przymrozków przygruntowych wiosną
i jesienią).
Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia
Gmina Komprachcice leży w centralnej części województwa opolskiego. Geograficznie obszar ten
należy do Równiny Niemodlińskiej wchodzącej w skład mezoregionu Niziny Śląskiej. Wysokości
bezwzględne terenu wahają się od 154 m n.p.m do 197 m n.p.m. W morfologii dominuje falista
wysoczyzna plejstoceńska z kulminacjami (powyżej 195 m n.p.m) w okolicach miejscowości
Ochodze i Wawelno oraz obniżeniami dolin Ochodzanki, Bródka i cieku bez nazwy, płynącego
przez Polską Nową Wieś i Komprachcice.
Dość znaczne deformacje pierwotnej rzeźby stanowią formy antropologiczne – wyrobiska
poeksploatacyjne.
Największe
zespoły
wyrobisk
o
powierzchni
kilkunastu
ha
i głębokości kilkunastu metrów znajdują się w okolicach byłej cegielni w Chmielowicach oraz
w Osinach. Znacznie mniejsze rozmiarami, ale bardzo liczne, są wyrobiska po eksploatacji
kruszywa, obecne na gruntach wszystkich wsi.
Obszar gminy leży na wschodnim skłonie tzw. depresji śląsko - opolskiej (inne nazwy: kreda
opolska, niecka opolska). Depresja śląsko-opolska stanowi izolowany płat utworów kredowych
w środkowej części Opolszczyzny. Skały kredowe leżą tu niezgodnie na ściętej powierzchni
i zapadają pod niewielkim kątem w kierunku zachodnim i południowo - zachodnim. Od dołu
zalegają piaski i piaskowce z glaukonitem. Wyżej występują margle ilaste i wapienie margliste.
Margle ilaste górne, łącznie z wyżej ległymi iłami trzeciorzędowymi są eksploatowane przez
cegielnię w Chmielowicach.
Utwory trzeciorzędowe odsłaniają się na powierzchni lub występują pod niewielkim nakładem
czwartorzędowym (1 – 3 m) w północnej części gminy – w stromych zboczach pradoliny Odry oraz
we wschodniej części gminy – wzdłuż doliny Prószkówki, gdzie tworzą erozyjny cokół wysokiej
terasy Odry. Lokalne wyniosłości podłoża trzeciorzędowego stwierdzono ponadto w Polskiej Nowej
Wsi, Komprachcicach, Osinach i w Pucniku.
Najstarsze utwory czwartorzędowe są w gminie reprezentowane przez gliny zwałowe, zachowane
fragmentarycznie w dnach dolin kopalnych. Po wschodniej stronie doliny Prószkówki i częściowo
także po jej zachodniej stronie, występują plejstoceńskie piaski i pospółki rzeczne, wysokiej terasy
erozyjno – akumulacyjnej Odry. W północnym fragmencie gminy (Żerkowice) są też obecne piaski
oraz piaski ze żwirem średniej terasy Odry.
Najmłodszymi osadami są holoceńskie mady rzeczne – gliny piaszczyste i pylaste, piaski
zaglinione, piaski próchnicze, namuły organiczne i torfy – wypełniające dna dolin.
Analiza zagospodarowania przestrzennego
Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z dojazdami do pracy, głównie do
Opola i funkcję rolniczą.
Powiązania zewnętrzne gminy wyznaczają:
 autostrada A-4 Zgorzelec - Korczowa,
 drogi wojewódzkie: Prądy – Opole (435) i Wawelno – Prószków (429).
 drogi powiatowe:
 Komprachcice – Jaczowice (nr 1717 O),
 Dąbrowa – Wawelno (nr 1720 O)
 Chmielowice – Prószków (nr1754 O),
 Osiny – Dziekaństwo (nr 1755 O)
 Chróścina – Polska Nowa Wieś (nr 1756 O),
 Opole – Komprachcice (nr 1763 O),
 Chmielowice – Opole (nr 1766 O)
 drogi gminne:
 Bierkowice – Żerkowice – Chmielowice – dł. 2430 m (ul. Spokojna, Leśna, Polna)(nr 104001 O)
 Winów – Dziekaństwo – dł. 480 m (ul. Polna)- (nr 104002 O),
9
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Chmielowice – Gąsów – Komprachcice – dł. 1900 m
(ul. Cmentarna –
Chróścińska)- (nr 104003 O),
 Komprachcice – Domecko – dł. 3000 m (ul. Prószkowska – Brzozowa)- (nr 104004
O)
 Domecko – dł. 1480 m (ul. Cmentarna)- (nr 104005 O)
 Domecko – Pucnik – Nowa Kuźnia – dł. 3060 m (ul. Jaśkowska – Prószkowska)(nr 104006 O)
 Komprachcice – dł. 1700 m (ul. Krzyżowa)- (nr 104007 O)
 Polska Nowa Wieś – dł. 1650 m (ul. Siedliskowa)- (nr 104008 O)
linie kolejowe:
 magistralna - Bytom – Wrocław (nr 132)
 drugorzędna - Opole – Nysa (nr 287)
wodociąg grupowy „Prószków”,
system kanalizacji sanitarnej,
linie wysokich napięć
międzygminne składowisko odpadów komunalnych w fazie rekultywacji (gmina
Komprachcice i Gmina Prószków), kierunek rekultywacji: rolny;
gazociągi wysokiego ciśnienia relacji:
 Zdzieszowice – Wrocław DN 350 PN 4,0 MPa,
 Zdzieszowice – Wrocław DN 350 PN 4,0 MPa - nieczynny gazociąg;
obszar chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie, w zasięgu którego znajduje się
południowo – zachodni obszar gminy,
obszar głównych zbiorników wód podziemnych GZWP 335 (Zbiornik Krapkowice – Strzelce
Opolskie) i GZWP 337 (Dolina Kopalna Lasy Niemodlińskie).









4.2. Ocena stanu środowiska
Wody powierzchniowe
Obszar Gminy Komprachcice w całości należy do zlewni Odry. Udział procentowy terenów gminy
w całkowitej powierzchni zlewni jest niewielki i wynosi ok. 0,08%. Na wysokości gminy domyka się
część zlewni o powierzchni 10989,0 km2, co stanowi 9,25% całkowitego dorzecza Odry.
W dorzeczu Odry na terenie gminy wyróżnić można podrzędną zlewnię Prószkowskiego Potoku
i Olszanki. Niewielki obszar gminy w części zachodniej należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej
będącej dopływem Nysy Kłodzkiej.
Najważniejszymi ciekami terenu gminy są:
 Prószkowski Potok – płynący w części wschodniej od południa na północ wzdłuż granicy
gminy,
 Olszanka – stanowiąca na ok. 2 km odcinku wschodnią granicę gminy na wysokości
Dziekaństwa,
 Ochodzanka – odwadniająca południową część gminy między Komprachcicami
i Ochodzem,
 Bródek – odwadniający północną część gminy.
Charakterystyczną cechą systemu hydrograficznego omawianego terenu jest asymetryczność
przebiegu cieków w części zachodniej i wschodniej. Układ systemu hydrologicznego jest
nierównomierny, najważniejsze rzeki płyną na wschodzie wzdłuż granicy gminy. Ich dopływy są
prostopadłe do głównych cieków i płyną równolegle. Poprzedzielane są ciągami łagodnych
wyniesień. Na terenie gminy nie występują różnice w charakterze reżimu hydrologicznego
poszczególnych rzek. Wszystkie są rzekami typowo nizinnymi, charakteryzującymi się małą
gwałtownością wezbrań i przewagą przepływu laminarnego nad turbulentnym, niosącymi głównie
materiał ilasty składany podczas wylewów w mady. Zwiększone tendencje do przepływu
turbulentnego oraz transport grubszych niż ilasta frakcji są charakterystyczne jedynie dla okresów
silnych wezbrań. Ogólny północny kierunek spływu wód sieci rzecznej jest zgodny z typowym
kierunkiem dla południowej i centralnej Opolszczyzny, gdzie rzeki spływają z gór i pogórzy poprzez
równiny i płaskowyże do doliny Odry, stanowiącej główną wklęsłą oś geomorfologiczną regionu.
10
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Wody podziemne
Na terenie gminy Komprachcice występują 3 piętra wód podziemnych:
 piętro czwartorzędowe - występuje na całym obszarze gminy z wyjątkiem wychodni
ilastych utworów trzeciorzędowych w północnej i wschodniej części. Zwierciadło wody tego
piętra jest przeważnie swobodne i zalega na głębokości od 0,5m w dolinach rzek do kilku,
a miejscami kilkunastu metrów na wysoczyźnie plejstoceńskiej. Utworami wodonośnymi są
piaski, piaski ze żwirem i żwiry rzeczne lub wodnolodowcowe.
Piętro czwartorzędowe nie jest chronione przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenów
przez
nadległą
warstwę
utworów
nieprzepuszczalnych.
Jakość
wody
z wierconych ujęć jest generalnie zła, występuje nadmiar związków żelaza i manganu.
W przypadku studni kopanych sytuacja jest jeszcze gorsza, gdyż w wielu z nich
stwierdzono dodatkowo zanieczyszczenia bakteriologiczne.
 piętro trzeciorzędowe - związane jest z przewarstwieniami piaszczystymi wśród utworów
ilastych miocenu. Zwierciadło wody jest napięte, nawiercono je na głębokości od 4 do 28 m
pod poziomem terenu.
Trzeciorzędowe piętro wodonośne jest dość dobrze izolowane od stropu przez warstwę
ilastą o zmiennej grubości. Jakość wody jest nienajlepsza; są to wody miękkie z nadmiarem
związków żelaza i manganu.
 piętro górno-kredowe - występuje w szczelinowych piaskowcach cenomanu. W jedynej
studni, ujmującej ten poziom wodonośny, warstwę wodonośną nawiercono w przelocie
225,0 – 236,5 m.ppt, stabilizuje się na głębokości 21,0m. Poziom kredowy jest bardzo
wydajny (77m3/godz.), ale woda pod względem chemicznym nie nadaje się do picia i celów
gospodarczych – jest bardzo twarda, zawiera duże ilości siarczanów i chlorków.
Tereny gminy charakteryzują się zróżnicowaną głębokością poziomu zalegania wód gruntowych.
W dolinach rzek poziom położony jest bardzo płytko, nierzadko kilkadziesiąt cm pod powierzchnią
terenu, na obszarach starych teras akumulacyjnych plejstoceńskich oraz utworów
wodnolodowcowych poziom waha się od 2 do 5 m, zaś na wyniesieniach wysoczyzny sięga 510 m.
Pod obszarami gminy zalega jeden Główny Zbiornik Wód Podziemnych – GZWP 335 zaproponowany do Obszaru Wysokiej Ochrony (Kleczkowski red. 1990). Dominujące kierunki
przepływu wód podziemnych w zbiorniku są zgodne z kierunkiem opadania terenu, tzn.
przebiegają z południowego-zachodu na północny wschód z prędkością 30-100 m/a. W warunkach
regionu jest to ruch średnio szybki.
Walory przyrodnicze
Lasy
Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje
produkcyjne, społeczne, a przede wszystkim rekreacyjne. W gminie lasy wraz z gruntami leśnymi
zajmują ok. 19,9 % powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości gminy jest zbliżony do przeciętnej
lesistości województwa (25,5%) i kraju (27,5%).
Grunty Lasów Państwowych zajmują 1 014,8 ha a lasy należące do właścicieli prywatnych zajmują
92,2 ha. Większość lasów należy do Lasów Państwowych i podlega Nadleśnictwu w Prószkowie.
Lasy w rejonie Komprachcic leżą w obrębie II przyrodniczo – leśnym Krainy Śląskiej, dzielnicy IV
Równiny Niemodlińsko – Grodkowskiej.
Lasy tworzą zwarty kompleks w południowo – zachodniej części gminy (fragment kompleksu
Borów Niemodlińskich) oraz małe skupiska rozrzucone po całej gminie; najwięcej w rejonie
krawędzi morfologicznej pradoliny Odry między Wawelnem i Polską Nową Wsią. Większe
kompleksy leśne to głównie wschodnie fragmenty Borów Niemodlińskich, pełnią funkcję naturalnej
otuliny dla zachodniej i południowo-zachodniej części gminy, a zwłaszcza dla zabudowy wsi
Komprachcice i przyległych obszarów. Drobnopowierzchniowe fragmenty leśne, rozproszone na
tym terenie, stanowią izolowane refugia faunistyczno-florystyczne, podnoszące stopień
bioróżnorodności na tym obszarze. Doliny większych cieków wodnych, zwłaszcza Prószkowskiego
Potoku, porastają małe oraz izolowane fragmenty lasów łęgowych. Są one jednak silnie
11
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
odkształcone i często są zachowane jedynie w postaci ubogiej warstwy runa. Są to niewielkie
pozostałości dawnych większych bogatszych gatunkowo ekosystemów łęgowych i olesów,
towarzyszących dopływom Odry.
Dominują siedliska boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. Niewielkie obszary,
głównie źródliska rzek, stanowią siedliska wilgotne: bór mieszany wilgotny, las mieszany wilgotny
i las wilgotny. Gatunkami lasotwórczymi są sosna, dąb, świerk, brzoza, w domieszce – modrzew,
grab, olcha. Podszyty i runo leśne są na ogół dobrze rozwinięte.
Zarządzeniem Nr 143 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 29 maja 1995r. lasy na obszarze Gminy Komprachcice uznane zostały za lasy ochronne
z uwagi na:
- przynależność do II strefy uszkodzenia przez przemysł,
- pełnienie funkcji wodochronnej,
- pełnienie funkcji chroniącej środowisko przyrodnicze wokół miasta.
Wszystkie lasy w kompleksie Borów Niemodlińskich zaliczają się do I grupy masowego
wypoczynku. Ekosystemy te objęte są ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu
„Bory Niemodlińskie" utworzonego uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Opolu w 1988 roku utrzymanego rozporządzeniem nr P/12/98 Wojewody Opolskiego z dnia 17
czerwca 1998 roku (Dziennik Ustaw Województwa Opolskiego nr 17 z dnia 17.06/1998r. poz. 84).
Zbiorowiska roślinne
Roślinność rzeczywista Gminy Komprachcice oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem bardzo
dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych
i mikroklimatycznych. Dominującymi zbiorowiskami na tym terenie są zbiorowiska segetalne oraz
leśne i łąkowe.
Prószkowski Potok, żwirownie, glinianki, nieliczne stawy hodowlane oraz strumienie i rowy
melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na
omawianym terenie przez fitocenozy z klas Lemnetea minoris i Potametea. Najczęściej
spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie gminy Komprachcice jest zespół rzęsy trójrowkowej
Lemnetum trisulcae, który występuje często w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. W
zbiorowisku tym dominuje najczęściej rzęsa drobna Lemna minor. Do najbardziej interesującego,
ze względu na rzadkość występowania w skali regionu, zespołu wodnego na terenie gminy należy
zespół rdestnicy nawodnej Potametum nodosi i rdestnicy grzebieniastej Potametum pectinati
stwierdzone w nieczynnych gliniankach na zachód od Chmielowic oraz zespół pływacza
zwyczajnego Lemno-Utricularietum vulgaris.
Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska szuwarowe. Wśród
szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny pospolitej
Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae oraz szuwar ponikła
błotngo Eleocharitetum palustris. Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru
właściwego, zajmują szuwary wielkoturzyowe. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy
zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a
także rowy i wilgotne obniżenia terenu na całym terenie gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum
acutiformis występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół
turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół
turzycy sztywnej Caricetum gracilis.
Dosyć pospolite w gminie Komprachcice są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw
zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych
(rząd Centauretalia cyani) oraz okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia) zajmują miejscami
duże powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu, szczególnie w centralnej
i południowej części gminy. Na obszarze badanej gminy do acidofilnego związku Aperion spicaeventi należą wykształcone na żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: maku
piaskowego Papaveretum argemones oraz wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae.
Najczęściej spotykanym zespołem upraw zbożowych jest Papaveretum argemones, który
wykształca się w postaci typowej na większości powierzchniach gruntów ornych.
12
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Flora
Na terenie Gminy Komprachcice stwierdzono występowanie 21 gatunków roślin objętych ochroną.
Są to:














chronione ściśle
Centuria nadobna Centaurium pulchellum
Centuria pospolita Centaurium erythraea
Kotewka orzech wodny Trapa natans
Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
Listera jajowata Listera ovata
Podkolan biały Platanthera bifolia
Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris
Róża francuska Rosa gallica
Śniedek baldaszkowy Ornithogallum umbellatum
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)









chronione częściowo
Barwinek pospolity Vinca minor
Bluszcz pospolity Hedera helix
Grążel żółty Nuphar lutea
Kalina koralowa Viburnum opulus
Konwalia majowa Convallaria majalis
Kopytnik pospolity Asarum europaeum
Kruszyna pospolita Frangula alnus
Wilżyna ciernista Ononis spinosa
Wśród gatunków roślin stwierdzonych na terenie gminy na uwagę zasługują również gatunki
rzadkie w skali województwa i regionu. Najciekawsze z nich to:
 Bniec dwudzielny Melandrium noctiflorum
 Chondrilla sztywna Chondrilla juncea
 Czosnek kątowaty Allium angulosum
 Gruszyczka mniejsza Pyrola minor
 Kąkol polny Agrostemma githago
 Kiksja oszczepoawata Kicxia elatine
 Koniopłoch łąkowy Silaum silaus
 Krwawnica wąskolistna Lythrum hyssopifolia
 Niedośpiałek maleńki Centunculus minimus
 Ostrożeń siwy Cirsium canum
 Ponikło igłowate Eleocharis acicularis
 Rdestnica nawodna Potamogeton nodosus
 Rzepik wonny Agrimonia procera
 Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre
 Stokłosa żytnia Bromus secalinus
 Szczodrzeniec główkowaty Chamaecytisus supinus
 Szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensia
 Szczodrzyk czerniejący Lembotropis nigricans
 Wężymord niski Scorzonera humilis
 Złoć łąkowa Gagea pratensis
13
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Na terenie Gminy Komprachcice stwierdzono występowanie 7 siedlisk chronionych na podstawie
dyrektywy habitatowej UE (numery zgodne z numeracją na załączniku kartograficznym):
 Zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti) – występują na krótkich odcinkach
w dolinie Prószkowskiego Potoku.
 Nizinne rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) – występują na
niewielkich powierzchniach w Prószkowskim Potoku.
 Mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Angelico-Cirsietum oleracei=Cirsio-Polygonetum,
Cirsietum rivularis) – występują na niewielkich powierzchniach w okolicach Domecka,
Wawelna i Chmielowic.
 Szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi) – stwierdzone na niewielkich
powierzchniach w nieczynnych gliniankach na zachód od Chmielowic.
 Grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici-Carpinetum betuli) – występuje na niewielkich
powierzchniach w okolicach Polskiej Nowej Wsi.
 Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum=Circaeo-Alnetum) – występuje na niewielkich
powierzchniach w miejscach zabagnionych w dolinie Prószkowskiego Potoku, m.in.
w Chmielowicach.
 Olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae) – występują na niewielkich powierzchniach miejscami
wzdłuż brzegów Prószkowskiego Potoku i jego dopływów.
Obszary przyrodniczo cenne
W celu ochrony europejskiego systemu dziedzictwa przyrodniczego w 1992 r. została przyjęta
przez Radę Europy Europejska Sieć Ekologiczna ECONET. W 1995 r. powstała koncepcja polskiej
sieci ekologicznej, która miała być częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET. Sieć
ECONET-PL składa się z obszarów węzłowych, w skład których wchodzą biocentra i strefy
buforowe, z korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia.
Obszary węzłowe1 terenu Gminy Komprachcice reprezentowane są przez:
 obszary węzłowe leśne i zadrzewieniowe
 kompleks leśny Borów Niemodlińskich w południowej i południowo-zachodniej
części gminy,
 kompleks leśny przy wyrobiskach eksploatacyjnych na północ od Polskiej Nowej
Wsi (przy granicy z gruntami wsi Chróścina (Gm. Dąbrowa),
 kompleks leśny na wschód od Wawelna,
 kompleks leśno-wodny wyrobisk poeksploatacyjnych między Chmielowcami i
Mechnicami,
 park w Domecku,
 niewielkie kompleksy leśne w dolinie Ochodzanki między Pucnikiem i Ochodzami,
 obszary węzłowe łąkowe
 łąki lotniska w Polskiej Nowej Wsi,
 łąki położone w dolinie Ochodzanki, między Komprachcicami i Ochodzem,
 łąki w dolinie cieku na południe i wschód od Wawelna,
 łąki położone w dolinie Prószkowskiego Potoku między Nową Kuźnią i Domeckiem,
 łąki w Osinach i Chmielowcach.
 obszary węzłowe wodne i wodno-błotne
 dolinę Ochodzanki,
 koryto i przykorytową część doliny Prószkowskiego Potoku,
 wyrobiska na północ od Polskiej Nowej Wsi,
 wyrobiska w Osinach,
 wyrobiska między Chmielowcami i Mechnicami,
 stawy w Domecku.
Obszar węzłowy - to jednostka ponadekosystemalna, wyróżniająca się z otoczenia bogactwem ekosystemów o
charakterze zbliżonym do naturalnego, seminaturalnych i antropogenicznych, ekstensywnie użytkowanych, bogatych w
gatunki specyficzne dla tradycyjnych agrocenoz.
1
14
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Uwarunkowania ekologicznego systemu przestrzennego i krajobrazowego stworzyły możliwość
powstania kilku korytarzy ekologicznych2 o zróżnicowanej randze:
 o randze międzynarodowej:
 dolina Odry – jest najważniejszym korytarzem ekologicznym mimo, że sama
współczesna dolina nie występuje na terenie gminy. Występuje jedynie jej pradolina
i najstarsze terasy nadzalewowe. Cechą stanowiącą o jego dużej potencjalnej
drożności jest znaczna szerokość, natomiast ograniczeniem w spełnianiu funkcji
ekologicznej jest przekształcenie struktury przez grunty orne oraz miejscowo silne
zbliżenie zabudowy jednostek osiedleńczych do rzeki.
 o randze regionalnej:
 dolina Prószkowskiego Potoku - zapewnia łączność przestrzenną ekologicznego
systemu przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie z
korytarzem ekologicznym doliny Odry i obszarem węzłowym biocentrum 17M.
ECONET-PL o randze międzynarodowej Dolina Środkowej Odry. Jednocześnie
umożliwia zasilanie zdegradowanych terenów gminy.
 kompleks Borów Niemodlińskich - w obrębie kompleksu występują ciągi ekologiczne
migracji leśnych gatunków flory i fauny.
 o randze lokalnej:
 dolina Ochodzanki - łączy dolinę Prószkowskiego Potoku z kompleksem Borów
Niemodlińskich.
 dolina Olszanki - łączy dolinę Odry z doliną Prószkowskiego Potoku i pozostałymi
elementami systemu gminy.
Obszary NATURA 2000
Na terenie gminy nie zostały powołane obszary Natura 2000.
Obszar chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie
Południowo-zachodnia część Gminy Komprachcice położona jest w granicach obszaru
chronionego krajobrazu pod nazwą Bory Niemodlińskie (OCHK Bory Niemodlińskie). Obszar ten
obejmuje położony na Równinie Niemodlińskiej zwarty kompleks leśny z licznymi stawami, będący
ostańcem dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Przeważająca część Borów należy do zlewni Ścinawy
Niemodlińskiej - prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej. Tylko północna część odwadniana jest
przez Prószkowski Potok wpadający bezpośrednio do Odry.
W granicach OCHK Bory Niemodlińskie znajduje się 7 rezerwatów: „Jaśkowice”, „Jeleni Dwór”,
„Blok”, „Przysiecz”, „Staw Nowokuźnicki”, „Złote Bagna” i „Prądy” oraz 5 projektowanych
rezerwatów przyrody - „Sangów”, „Stawy Tułowickie”, „Chrzelice”, „Rogów” i „Topiel”. Inne
ustawowo chronione obiekty tego obszaru to kilkadziesiąt pomników przyrody i kilka użytków
ekologicznych. Żaden z wymienionych obiektów nie jest zlokalizowany na terenie Gminy
Komprachcice.
Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Komprachcice nie zaproponowano do ochrony obiektów mających cechy
pomników przyrody. Jedynymi obiektami, które w przyszłości mogłyby mieć taki status są aleje
drzew przydrożnych między Chróściną i Polską Nową Wsią, między Chróściną i Wawelnem oraz
między Wawelnem i Polską Nową Wsią, a także aleje w okolicach Pucnika.
W obrębie kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich w kilku oddziałach leśnych zlokalizowano
starsze egzemplarze drzew liściastych (głównie dębu) jednak ich rozmiary są zbyt małe do uznania
za pomniki przyrody. Podobnie jest wzdłuż koryta Prószkowskiego Potoku, gdzie również
występują dorodne drzewa liściaste, ale nie osiągające jeszcze rozmiarów pomnikowych.
Korytarze ekologiczne - to struktury przestrzenne, które umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy
obszarami węzłowymi oraz terenami do nich przylegającymi.
2
15
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Proponowane formy ochrony przyrody:
Proponuje się sporządzenie dokumentacji przyrodniczej i ewentualne objęcie ochroną prawną
następujących wyróżniających się obiektów przyrodniczych i terenów, nadając im statut
następujących form ochrony przyrody:
 Użytek Ekologiczny „Glinianki” - obszar zlokalizowany jest między Chmielowcami
i Mechnicami i obejmuje wyrobiska poeksploatacyjne gliny.
 Użytek ekologiczny „Wilgotne Łąki” - obszar zlokalizowany ok. 1,2 km na E od Wawelna
przy granicy z gminą Dąbrowa. Na terenie projektowanego użytku występują ekstensywnie
użytkowane i nieużytkowane łąki zmiennowilgotne i wilgotne z populacjami kilku rzadkich
w regionie i kraju gatunków roślin oraz kilkunastoma chronionymi gatunkami zwierząt.
 Użytek Ekologiczny „Mokre Łąki” - zlokalizowany ok. 0,2 km na S od południowych
zabudowań Wawelna w obniżeniu wysoczyzny polodowcowej wykorzystanym przez
niewielki ciek.
 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Prószkowskiego Potoku” - proponowany do
ochrony obszar obejmuje doliną Prószkowskiego Potoku ciągnącą się wzdłuż wschodniej
granicy gminy. Obszar charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami krajobrazowymi oraz
znaczną różnorodnością biologiczną.
 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Ochodzanki” - obszar proponowanego zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego zlokalizowany jest w dolinie Ochodzanki na zachód i wschód
od Ochodzy. Na podmokłym podłożu z płytko występującymi wodami gruntowymi oraz przy
mułowo-torfowych glebach wykształciły się tu cenne biocenozy wodno-błotne.
 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Skarpa Pradoliny Odry” - obszar proponowanego
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego obejmuje wyraźnie zaznaczającą się w krajobrazie
zachodniej części gminy krawędź erozyjną i stoki pradoliny Odry. Na terenie
proponowanego zespołu powinno się bardzo rygorystycznie egzekwować ochronę walorów
fizjonomicznych i nie dopuścić do zabudowy krawędzi erozyjnej oraz stoków.
 Stanowisko
Dokumentacyjne
„Margle
z
Komprachcic”.
16
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 20132016”
Rysunek 1. Lokalizacja proponowanych form ochrony przyrody oraz projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych względem położenia
Gminy Komprachcice.
17
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Fauna
Na obszarze gminy zgodnie z przeprowadzoną w 2006 r. inwentaryzacją przyrodniczą stwierdzono
występowanie następujące gatunki zwierząt objęte ochroną (według Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych
ochroną):
- borowiec wielki Nyctalus noctula
- gacek brunatny Plecotus auritus/gacek szary Plecotus austriacus (wymagający ochrony
czynnej)
- jeż europejski Erinaceus europaeu (wymagający ochrony czynnej)
- kret Talpa europaea (objęty ochroną częściową)
- łasica Mustela nivalis
- nocek rudy Myotis daubentonii (wymagający ochrony czynnej)
- nornik polny Microtus arvalis
- ryjówka aksamitna Sorex araneus
- wiewiórka Sciurus vulgaris
Ponadto na terenie Gminy Komprachcice wyróżnić można takie gatunki zwierząt jak:
- zając szarak Lepus europaeus
- sarna Capreolus capreolus
- mysz leśna Apodemus flavicollis
- kuna leśna Martes martes
- lis Vulpes vulpes
Gleby
Na obszarze gminy Komprachcice występują następujące typy gleb:
- rędziny – należące do działu gleb litogenicznych, występują w bardzo nieznacznym udziale
na wychodniach podłoża górnokredowego.
- brunatne właściwe – należące do działu gleb autogenicznych, występują na dużych
obszarach w centralnej części gminy,
- brunatne kwaśne – należące do działu gleb autogenicznych, występują pospolicie, m.in.
w okolicach Domecka,
18
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
-
płowe – należące do działu gleb autogenicznych, występują lokalnie w centralnej
i północnej części badanego obszaru,
rdzawe i bielicowe – należące do działu gleb autogenicznych, występują pospolicie na
południu w obrębie Borów Niemodlińskich.
czarne ziemie – należące do działu gleb semihydrogenicznych, występują głównie
w pobliżu obniżeń dolinnych,
murszowe i murszowate – należące do działu gleb hydrogenicznych, występują na
niewielkich powierzchniach w dolinie Prószkowskiego Potoku i Ochodzanki.
aluwialne mad rzecznych – należące do działu gleb napływowych, występują pospolicie na
terasach dennych Prószkowskiego Potoku, Krzywuły, Olszanki, Bródka, Ochodzanki.
industrio i urbanoziemne – należące do działu gleb antropogenicznych, zajmują duże
obszary na terenach osadniczych wzdłuż dróg Opole – Niemodlin i Chmielowice –
Domecko – Nowa Kuźnia. Są to gleby przekształcone przez zabudowę mieszkaniową,
zwałowiska i ciągi infrastruktury technicznej.
Zasoby kopalin
Na terenie gminy Komprachcice stwierdzono dotychczas występowanie następujących surowców
mineralnych:
- surowce ilaste ceramiki budowlanej,
- węgiel brunatny,
- kruszywo naturalne (piaski i pospółki).
Surowce ilaste – związane są z odsłonięciem iłów trzeciorzędowych w północnej
i wschodniej części gminy. Aktualnie eksploatowane jest złoże surowców ilastych ceramiki
budowlanej i piasków schudzających „Komprachcice”. Złoże położone jest na terenie wsi
Komprachcice i Chmielowice w gminie Komprachcice oraz Chróścina w gminie Dąbrowa.
Koncesja Wojewody Opolskiego na wydobywanie surowca ilastego i piasku schudzającego ze
złoża – nr 69/98 z dnia 30.06.1998r., znak Oś.II – 7512/15/98 – udzielona została
Przedsiębiorstwu Handlowo – Produkcyjnemu EXLAND Spółka z o.o. w Katowicach na okres 20
lat, na powierzchnię 5,45 ha.
Na terenie gminy istnieją możliwości udokumentowania przynajmniej jeszcze jednego złoża
o podobnej wielkości i równie korzystnych parametrach, jak złoże „Komprachcice”.
Węgiel brunatny – występowanie tego surowca na terenie gminy wiąże się także z formacją
trzeciorzędową. Obecnie udokumentowane jest jedno złoże węgla „Polska Nowa Wieś”
położonego na terenie Polskiej Nowej Wsi.
Jakość surowca predysponuje go do wykorzystania jedynie na cele lokalne ze względu na niską
kaloryczność i dużą zawartość popiołu. Złoże nie jest eksploatowane.
W rejonie byłej cegielni Komprachcice występuje nie udokumentowane złoże węgla brunatnego
o miąższości przekraczającej 3,5m.
Kruszywo naturalne – przydatne w stanie rodzimym dla celów budowlanych, stanowią piaski
i pospółki wodno – lodowcowe występujące dość powszechnie na terenie całej gminy. Dotychczas
nie udokumentowano formalnie żadnego kruszywa na obszarze gminy.
19
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 20132016”
Tabela 1. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PGI
Lp.
Nazwa
obszaru
górniczego
Stan
Nazwa złoża
1.
Komprachcice
zniesiony
Komprachcice
2.
Kopalina
Surowce
ilaste
ceramiki
budowlanej
Zagospodarow
anie
Eksploatacja
złoża zaniechana
Użytkownicy
Pow. obszaru
górniczego
[m2]
Pow. terenu
górniczego
[m2]
56 087
114 250
EURO INVEST + własność
prywatna
Zasoby
geologiczne
bilansowane/
przemysłowe
[tys. ton]
7 397/84 750
180 225
Złoża nie znajdujące się w bazie zasobów geodezyjnych PGI
3.
-
-
Polska Nowa
Wieś
Węgiel
brunatny
Złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
-
-
-
747/-
4.
-
-
Domecko
Kruszywa
naturalne
Złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
-
-
-
260/-
Źródło: www.pgi.gov.pl
20
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Pole elektromagnetyczne
Na
terenie
Gminy
Komprachcice
występują
elektromagnetycznego:
­ linie energetyczne wysokiego napięcia,
­ stacje transformatorowe,
­ stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,
­ stacje linii radiowych wraz z nadajnikiem.
następujące
źródła
emitujące
pola
4.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektów
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Komprachcice mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie powiatu i tym
samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym
regionu, wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na
obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce brak
realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów
środowiska.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Komprachcice:
­ pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym
wytwarzaniem ścieków,
­ postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,
­ utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
­ degradacja walorów krajobrazu,
­ zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu,
­ zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na promieniowane elektromagnetyczne.
W przypadku gdy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice nie zostanie wdrożony,
negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu
jest więc konieczna.
Celem projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice jest wdrożenie na terenie
powiatu systemu gospodarki odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z
tego zakresu.
Nie wdrożenie założeń planu spowoduje dalsze pogarszanie się stanu środowiska, pogłębiając
istniejące już niekorzystne oddziaływania. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji założeń projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice są następujące:
­ zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wynik powstawanie „dzikich
wysypiska śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych, niewłaściwie postępowanie
z odpadami zawierającymi azbest,
­ niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów”,
­ negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe postępowanie
z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi.
Taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi.
21
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
5.1. Wody powierzchniowe
Obecnie klasyfikacje wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone
przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32,
poz. 284).
Ocenę jakości wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska, wykonano według wyżej cytowanego nieobowiązującego
rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego przeprowadza
WIOŚ w Opolu. Na terenie Gminy Komprachcice nie wyznaczono żadnego punktu pomiarowokontrolnego w ramach monitoringu operacyjnego i regionalnego prowadzonego w 2007r.
w województwie opolskim.
Najbliższy punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu operacyjnego zlokalizowany jest na rzece
Olszanka w gminie Opole, w dorzeczu Odry i zlewni Odry. Punkt pomiarowo-kontrolny na rzece
Olszanka zlokalizowany jest poniżej Gminy Komprachcice. Wskazać należy zatem, że na jakość
wody w w/w ppk mają wpływ zanieczyszczenia pochodzące (niesione) z terenu gminy.
Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu badań, dokonano ogólnej oceny wód
rzeki Olszanka kontrolowanych w 2007 roku.
Tabela 2. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku.
Lp. Gmina
1.
Opole
Nazwa
rzeki
Olszanka
Nazwa ppk
Opole ul.
Krapkowicka
Klasa wód
w ppk
V
Wskaźniki decydujące o klasie wód
III klasa
IV klasa
V klasa
-
-
NO3, bakterie
kałowe
Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole.
Rzeka Olszanka w badanym zakresie zalicza się do wód V klasy (wody złej jakości) - ze względu na
ponadnormatywną zawartość NO3 i bakterii kałowych.
5.2. Wody podziemne
Na terenie Gminy Komprachcice nie występują punkty pomiarowo-kontrolne wchodzące w sieć
monitoringu operacyjnego i diagnostycznego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Opolu w latach 2006 i 2007.
Na terenie gminy brak jest stacji uzdatniania wody. Woda pobierana na ujęciu w Prószkowie
wprowadzana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej.
22
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
W dniu 18.08.2009r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu pobrała do analizy próbki wody
do badań w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągu publicznego Prószków w punkcie:
Komprachcice-Przedszkole. Ze sprawozdania z badania wody z wymienionego wodociągu wynikało,
że woda pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
5.3. Powietrze atmosferyczne
Na terenie Gminy Komprachcice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi
bezpośredni monitoring powietrza poprzez jedną stację pomiarową: „Komprachcice_pasywne_36”.
Wyznaczona stacja, o typie pomiaru pasywnym, rejestruje stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu
i benzenu na terenie gminy. Stacja pomiarowa leży w granicach powiatu opolskiego i prowadzi
monitoring jakości powietrza dla strefy opolskiej począwszy od 31.03.2004 roku.
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:
 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń
wartości dopuszczalnych,
 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines
tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.
Tabela 3. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008.
Ochrona
roślin
Ochrona zdrowia
Strefa
SO2 NO2 C6H6
A
Strefa opolska
A
A
CO
PM10
Pb
As
Cd
Ni
A
C
A
A
A
A
B(a)
O3
P
C
SO2
NOx
O3
A
A
C
C
Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu - jakość powietrza w 2008r., WIOŚ Opole, 2008 r.
Tabela 4. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007.
Ochrona
roślin
Ochrona zdrowia
Strefa
SO2 NO2 C6H6
Strefa opolska
A
A
A
CO
PM10
Pb
As
Cd
Ni
A
A
A
A
A
A
B(a)
O3 SO2
P
A
C
A
NOx
O3
A
C
Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu - jakość powietrza w 2007r., WIOŚ Opole, 2007
W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę opolską dla kryterium oceny zdrowia
zakwalifikowano do klasy C pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10,
benzo(a)pirenem, i ozonem. W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C
wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów
dopuszczalnych.
W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa opolska uzyskała wynikową klasę C (co oznacza
pogorszenie ze względu na poziom ozonu O3 w porównaniu do lat 2005-2006) i podobnie potrzebę
opracowania specjalnego programu w tym zakresie.
23
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
W roku 2008 nastąpiło pogorszenie jakości powietrza w strefie opolskiej pod względem stężenia pyłu
zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w stosunku do jakości powietrza z 2007r. dla tej strefy.
Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany
uchwalić Program Ochrony Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Starostę
Opolskiego.
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego,
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu
w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.
5.4. Hałas
Na terenie gminy wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:
 hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego i kolejowego
 hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych
i w obiektach użyteczności publicznej.
Hałas przemysłowy
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do
zadań WIOS.
Na terenie Gminy Komprachcice hałas przemysłowy nie ma zasadniczego znaczenia, ze względu na
brak dużych zakładów przemysłowych. W przypadku mniejszych zakładów istotna jest coraz większą
dostępność nowoczesnych technologii ograniczających natężenie hałasu, podczas modernizacji
zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną emisją
hałasu.
Na terenie Gminy Komprachcice nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego.
Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem
kontroli zakładów. Na terenie Gminy Komprachcice decyzję ustalającą dopuszczalną emisję hałasu
posiada firma STOLTRAK w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa.
Z uwagi na lokalny charakter źródeł hałasu przemysłowego oraz na brak dużych zakładów
przemysłowych na terenie gminy, źródła te mają charakter marginalny.
Hałas komunikacyjny
Przez teren Gminy Komprachcice przebiegają będące źródłami hałasu drogowego autostrada A4,
drogi wojewódzkie, oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę Komprachcice
z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza
znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających.
Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego mogą występować
na terenach zabudowanych położonych wzdłuż dróg.
Źródłem uciążliwości akustycznej – jest w szczególności odcinek autostrady A4 oraz odcinki dróg
wojewódzkich.
Najistotniejsze znaczenie ma przebiegająca przez teren gminy autostrada A4. Cechą
charakterystyczną autostrad jest ruch ciągły, niezależny od pory nocnej i dziennej. W roku 2003
pomiary hałasu wzdłuż całej autostrady A4 na terenie województwa opolskiego przeprowadziła
Akademia Górniczo – Hutnicza z Krakowa. Wyniki przedstawiono w dokumencie pn. „Wykonanie
porealizacyjnej oceny oddziaływania autostrady A4 na środowisko w zakresie hałasu na terenie
województwa opolskiego”. Poniżej podano wyniki z trzech punktów pomiarowych: Sarny Wielkie,
24
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Sarny Małe i Magnuszowice. W każdym punkcie pomiary prowadzone były dwukrotnie (we wrześniu i
październiku), w tabeli podano średnią z wyników.
Tabela 5. Natężenie hałasu wzdłuż autostrady A4.
Liczba pojazdów na
godzinę
Lokalizacja punktu
dzień
noc
Sarny Wielkie (najbliższe
zabudowania od autostrady –
140 m)
Sarny Małe (najbliższe
zabudowania od autostrady –
147 m)
Magnuszowice (najbliższe
zabudowania od autostrady –
270 m)
Średnia wartość poziomu
dźwięku A [dB]
dzień
noc
971
500
55,5
52,0
971
500
54,5
49,9
902
438
56,7
50,6
W omawianych punktach pomiarowych w porze dziennej nie zanotowano przekroczeń
dopuszczalnego poziomu dźwięku. W porze nocnej zanotowano niewielkie przekroczenia w Sarnach
Wielkich i Magnuszowicach, jednak może to być spowodowane efektem ruchu na drogach lokalnych
(przebiegających bliżej niż autostrada). Autostrada A4, która stwarza największe zagrożenie,
przebiega przez tereny niezamieszkałe, a tam gdzie budynki są w bliskiej odległości, są wybudowane
ekrany, dlatego też jej wpływ nie jest tak duży. Większym problemem na terenie gminy okazują się
być drogi wojewódzkie i powiatowe, gdzie natężenie ruchu jest duże i które znajdują się bezpośrednio
przy zabudowaniach, przebiegając przez centra miejscowości. Na terenie gminy nie były w ostatnich
latach prowadzone badania natężenia ruchu i wywołanego przez niego hałasu komunikacyjnego.
Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na terenie województwa opolskiego przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu corocznie wykazują, że dla tego
typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie rosnącą. Czynnikami wpływającymi na wzrost
poziomu hałasu na drogach jest głównie natężenie ruchu samochodowego, stan techniczny
pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja ruchu drogowego, oraz sposób eksploatacji pojazdów.
Na terenie gminy źródłem hałasu komunikacyjnego kolejowego są przebiegające przez teren gminy
dwie linie kolejowe:
- nr 132 Bytom - Wrocław
- nr 287 Opole – Nysa.
Brak pomiarów kolejowego hałasu komunikacyjnego nie pozwala na jednoznaczne określenie
wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Badania, wykonane na tego
typu liniach, wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. 50 dB dla pory nocy)
w odległości 150 m od skrajnego toru (udokumentowano 55 dB - stanowiący dopuszczalny poziom
hałasu dla pory dnia, dla zabudowy mieszkaniowej).
Pełna ocena zagrożenia środowiska hałasem kolejowym nie jest możliwa ze względu na brak
prowadzonego monitoringu. W otoczeniu linii kolejowej nie były wykonywane pomiary hałasu
kolejowego. Zagrożenie hałasem wynikające z eksploatacji przedmiotowych szlaków
komunikacyjnych ma charakter liniowy i jest znacząco odczuwalne w najbliższym otoczeniu torowisk.
Ogólnie rzecz ujmując, zagrożenie hałasem kolejowym w skali kraju jest znacznie niższe od hałasu
drogowego i od szeregu lat utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie, z niekorzystnymi
lokalnymi zmianami związanymi z pogarszającym się stanem infrastruktury. Na obecną sytuację ma
również wpływ zła sytuacja ekonomiczna kolei państwowych, która doprowadziła do znacznego
ograniczenia liczby połączeń w obsłudze ruchu pasażerskiego. Aktualne trendy rozwoju kolejnictwa w
kraju, związane z koniecznością osiągnięcia standardów międzynarodowych w tym zakresie
25
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
wskazują, iż możliwe jest ograniczenie emisji hałasu z tych źródeł poprzez realizację programów
modernizacji linii kolejowych. Jak wynika z badań, po modernizacji torowiska w rejonie linii kolejowej
obserwuje się zmniejszenie poziomów hałasu średnio o 4-6 dB; wymiana taboru kolejowego i
właściwe utrzymanie torowisk to kolejne ograniczenia emisji, nawet o około 10 dB.
5.5. Pole elektromagnetyczne
W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary natężenia
promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności. W każdym z obszarów:
- centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50tys.,
- pozostałe miasta,
- obszary wiejskie
wybiera się po 15 punktów, stąd łącznie na terenie województwa wyznacza się 45 punktów
pomiarowych dla roku kalendarzowego. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych
natężeń pól elektromagnetycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości
co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych w 2008 roku dla badanych punktów
pomiarowych nie przekroczyła wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej wynoszącej 7V/m
(zgodnie z przytaczanym wyżej rozporządzeniem. Najwyższy zmierzony poziom składowej
elektrycznej pola wyniósł 1,66 V/m (Opole – ul. Sosnkowskiego) – więc kilkukrotnie mniej od wartości
dopuszczalnej.
Na terenie Gminy Komprachcice w 2008 roku nie był zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych
PEM.
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi, aktualizowany
corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu terenów, na których
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z
wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności
ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały takich przekroczeń.
5.6. Zasoby przyrodnicze
Na terenie Gminy Komprachcice można wyróżnić kilka obszarów węzłowych: leśne i zadrzewieniowe,
łąkowe oraz wodne i wodno-błotne. Przez teren gminy przebiegają również cenne przyrodniczo
korytarze ekologiczne o randze międzynarodowej – Dolina Odry –, o randze regionalnej – Dolina
Prószkowskiego Potoku i Kompleks Borów Niemodlińskich – oraz o randze lokalnej – Dolina
Ochodzanki i Dolina Olszanki.
Południowo-zachodnia część Gminy Komprachcice położona jest w granicach obszaru chronionego
krajobrazu pod nazwą Bory Niemodlińskie (OCHK Bory Niemodlińskie). W granicach OCHK Bory
Niemodlińskie znajduje się 7 rezerwatów: „Jaśkowice”, „Jeleni Dwór”, „Blok”, „Przysiecz”, „Staw
Nowokuźnicki”, „Złote Bagna” i „Prądy” oraz 5 projektowanych rezerwatów przyrody - „Sangów”,
„Stawy Tułowickie”, „Chrzelice”, „Rogów” i „Topiel”.
Na obszarze gminy zgodnie z przeprowadzoną w 2006 r. inwentaryzacją przyrodniczą stwierdzono
występowanie 15 gatunków zwierząt objętych ochroną (według Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną), w tym
4 gatunki wymagające ochrony czynnej.
W wyniku prowadzonych badań terenowych stwierdzono tu wiele interesujących gatunków roślin.
Grupa roślin chronionych obejmuje 20 gatunków, 12 spośród nich objętych jest ochroną ścisłą, a 8
częściową. Odnaleziono 20 gatunków rzadkich i ginących w skali województwa, regionu i całego
26
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
kraju. Na terenie Gminy Komprachcice stwierdzono również występowanie 7 siedlisk chronionych na
podstawie dyrektywy habitatowej UE.
5.7. Powierzchnia ziemi
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji
chemicznych, np. ropopochodnych,
- zasolenie,
- nadmierną alkalizację,
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
- skażenie radioaktywne.
W latach 2002-2006 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Opolu wykonała badania gleb
w zakresie: kategorii agronomicznej gleb (KAG), odczynu, potrzeb wapnowania i zawartości
makroelementów w glebach użytkowanych rolniczo. Przebadano areał o łącznej powierzchni 21,6 tys.
ha co stanowiło ok. 30% powierzchni użytków rolnych powiatu opolskiego i ponad 45% powierzchni
użytków rolnych Opola.
W gminie przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn kwaśny (49%) lub bardzo
kwaśny (27,5%). Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby
jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane
z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia
gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu,
który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu
sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.
Procentowy udział potrzeb wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w gminie wynosi:
- konieczne
– 39% gleb
- potrzebne
– 29% gleb
- wskazane
– 18% gleb
- ograniczone
– 10% gleb
- zbędne
– 4%.
Do prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny potrzebują składników pokarmowych, tj. makroi mikroelementów. Niedobór któregoś z nich powoduje wystąpienie zmian na liściach lub innych
organach rośliny. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że 39% przebadanych gleb w Gminie
Komprachcice charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością fosforu, a 28% wysoką zawartością.
Zawartość potasu w glebach gruntów ocenia się na średnią (36% przebadanych gleb) i wysoką (30%
przebadanych gleb). Ostatnim również istotnym pierwiastkiem zapewniającym prawidłowy rozwój
roślin jest magnez Stwierdzono, że 30% gleb terenu Gminy Komprachcice odznacza się bardzo niską
zawartością magnezu, 26% niską, 23% średnią, a jedynie 21% wykazuje wysoką i bardzo wysoką
zawartość magnezu
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte
są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359).
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach
podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: emisje
przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację biologicznych
27
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha
żywieniowego.
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w
glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.
W latach 2002-2006 przeprowadzone zostały badania gleb na terenie powiatu opolskiego przez
Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Opolu. Badania rozpoczęto w 2002 roku i objęły one
wszystkie gminy.
Tabela 6. Średnie zawartości metali ciężkich w glebach w Gminie Komprachcice
Lp. Pierwiastek Średnia zawartość w
Wartość dopuszczalna
[mg/kg] gleby
[mg/kg s.m] gleby
1
Kadm
0,34
4
2
Miedź
9,4
150
3
Nikiel
9,1
100
4
Ołów
20,2
100
5
Cynk
43,7
300
Źródło: Raport o stanie środowiska w Opolu i powiecie opolskim 2006
Obserwowane wartości stężeń kadmu, ołowiu, niklu, miedzi, cynku są niższe od wartości
dopuszczalnych ujętych w zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359).
Gleby Gminy Komprachcice należą do słabo zagrożonych erozją wodną. Silniejsze procesy erozyjne
mogą zachodzić jedynie lokalnie na stromych stokach krawędzi denudacyjnych i lokalnych
wzniesieniach. Bardzo duże na wysoczyźnie jest natomiast zagrożenie erozją wietrzną. Bardzo silnie
gleby zagrożone są przez zjawiska związane z prowadzeniem gospodarki człowieka. Do
najważniejszych zagrożeń antropogenicznych gleb należą:
- zabudowa coraz nowych terenów,
- zanieczyszczenia chemiczne niskiej emisji, komunikacyjne oraz zasolenie zimowymi środkami
oczyszczania dróg,
- prowadzenie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych.
6.
OKREŚLENIE,
ANALIZA
I
OCENA
ISTNIEJĄCYCH
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU
WIDZENIA
PROJEKTOWANEGYCH
DOKUMENTU,
W
SZCZEGÓLNOŚCI
DOTYCZĄCYCH
OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE
6.1. Wody powierzchniowe i podziemne
Zagrożeniem dla wód może być:
 brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz
wylewanie gnojowicy na pola,
 źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz
niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,
 "dzikie wysypiska".
28
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Wraz z postępem w zakresie wodociągowania miejscowości, na terytorium gminy, wystąpiła potrzeba
budowy sieci kanalizacyjnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych, bytowych i technologicznych.
Wszystkie wyżej wymienione strumienie zanieczyszczonych wód przed ich odprowadzeniem do
cieków lub do ziemi wymagają oczyszczenia. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy
wynosi wg danych gminnych 63,3 km (stan na 31.12.2008r.). Stosunek zwodociągowania do
skanalizowania (w długościach wykonanych sieci wg danych gminy) wynosi 1,43. Na obszarze gminy
zrealizowana została sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca miejscowości: Polska Nowa Wieś,
Komprachcice, Osiny, Chmielowice i Żerkowice. w ramach projektu Funduszu Spójności ISPA,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Powstało prawie 58 km sieci kanalizacyjnej
tłocznej i grawitacyjnej, obsługiwanych przez 16 pompowni sieciowych (Chmielowice - 3,
Komprachcice – Osiny – 5, Polska Nowa Wieś – 7, Żerkowie - 1) oraz 85 przepompowni
przydomowych (stan na 2009r.). Dodatkowo w 2004r. została zakończona budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Dziekaństwo. Ścieki z sieci kanalizacyjnej trafiają na oczyszczalnię
ścieków w Opolu.
6.1.1. Wody powierzchniowe
Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa,
stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.
Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód
powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi
zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony
roślin, składowanie odpadów).
Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych w gminie są ścieki bytowe i rolnicze
(gnojowica, soki z pryzm kiszonkowych) zrzucane z gospodarstw domowych, rolniczych i instytucji do
rzek bezpośrednio lub za pośrednictwem rowów szczegółowych.
Wody rzeki Olszanka przepływającej przez teren gminy wykazują V klasę (wody złej jakości), ze
względu na ponadnormatywną zawartość NO3 i bakterii kałowych.
Zawartość fosforu ogólnego, azotu ogólnego, azotu azotanowego oraz azotanów w wodach rzeki
Psina przepływającej przez teren Gminy Komprachcice kształtowała się powyżej wartości
granicznych dla wskaźników eutrofizacji wód.
6.1.2. Wody podziemne
Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe
prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości
materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub
infiltrować do wód podziemnych).
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, jak
również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.
Zagrożeniem dla wód może być:
o brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz
wylewanie gnojowicy na pola,
o źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz
niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,
o "dzikie wysypiska".
6.2. Powietrze atmosferyczne
Główne źródła emisji substancji do powietrza stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch
komunikacyjny, a więc sektor przemysłowy, komunalny i transportowy.
29
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Gmina Komprachcice ze względu na dogodne położenie ekologiczne (lasy od strony południowozachodniej) oraz brak uciążliwego przemysłu charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym
i korzystnym agroklimatem. Na terenie gminy nie występują duże zakłady przemysłowe. Produkcja
pozarolnicza na terenie gminy nie odgrywa większego znaczenia i prowadzona jest wyłącznie przez
małe i bardzo małe zakłady.
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Komprachcice jest niska
emisja i emisja komunikacyjna, wynikająca miedzy innymi z obecności na omawianym terenie
niewielkiego odcinka autostrady A-4.
Substancje toksyczne dostające się do powietrza atmosferycznego pochodzą głównie z procesów
spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych. Zasadniczym nośnikiem energii cieplnej stosowanym
do ogrzewania zabudowy mieszkaniowej, w większości jednorodzinnej jest węgiel kamienny i koks.
Wprowadza się jednak coraz częściej wymianę kotłów o niskiej wydajności na kotły konwencjonalne,
ale o znacznie większej sprawności albo kotłownie gazowe lub olejowe o wyraźnie mniejszej
uciążliwości dla środowiska. Ze względów czysto ekonomicznych kotłownie węglowe długo jeszcze
będą przeważać w zabudowie jednorodzinnej gminy.
6.3. Hałas
Hałas przemysłowy
Na terenie Gminy Komprachcice hałas przemysłowy nie ma zasadniczego znaczenia, ze względu na
brak dużych zakładów przemysłowych. W przypadku mniejszych zakładów istotna jest coraz większą
dostępność nowoczesnych technologii ograniczających natężenie hałasu, podczas modernizacji
zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną emisją
hałasu.
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Komprachcice nie jest
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych
mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie,
ślusarskie, stolarskie i kamieniarskie.
Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie Gminy Komprachcice kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny
(drogowy i kolejowy). Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ
przede wszystkim:
 natężenie ruchu komunikacyjnego,
 udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,
 odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,
 prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),
 typ i stan techniczny pojazdów,
 nachylenie drogi,
 stan nawierzchni oraz płynność ruchu.
Źródłem uciążliwości akustycznej – jest w szczególności odcinek autostrady A4 oraz odcinki dróg
wojewódzkich.
Zagrożenie hałasem kolejowym w skali kraju jest znacznie niższe od hałasu drogowego i od szeregu
lat utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie, z niekorzystnymi lokalnymi zmianami
związanymi z pogarszającym się stanem infrastruktury. Na obecną sytuację ma również wpływ zła
sytuacja ekonomiczna kolei państwowych, która doprowadziła do znacznego ograniczenia liczby
połączeń w obsłudze ruchu pasażerskiego. Aktualne trendy rozwoju kolejnictwa w kraju, związane z
koniecznością osiągnięcia standardów międzynarodowych w tym zakresie wskazują, iż możliwe jest
ograniczenie emisji hałasu z tych źródeł poprzez realizację programów modernizacji linii kolejowych.
30
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Hałas osiedlowy i mieszkaniowy
Ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący w
wyniku stosowania “oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz osiedlowy
spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy do sklepów,
głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas
wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji i urządzeń
budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB.
Wibracje
Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje:
 wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń,
 wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach
mechanicznych itp.
Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, w czasie oraz
długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu
codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań
konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany
w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też wibracje
należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. poprzez zmiany w konstrukcji
aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów tłumiących wibracje itp.
6.4. Pole elektromagnetyczne
Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii
komórkowej, na terenie Gminy Komprachcice jednakże nie został zlokalizowany żaden maszt
nadawczo-odbiorczy. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich
kominach i budynkach. Obecnie na terenie gminy zlokalizowane są przekaźniki sieci PLUS, ERA,
PLAY.
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.
6.5. Zasoby przyrodnicze
Zagrożeniem dla obszarów przyrodniczo cennych jest m.in.:
 obniżanie poziomu wód gruntowych na skutek melioracji rolniczych i leśnych. Istotnym
elementem mogą tu być również regulacje przeciwpowodziowe.
 intensywny rozwój rolnictwa, w szczególności związany z upraszczaniem struktury
przestrzennej krajobrazu i zaorywaniem łąk i pastwisk.
 wprowadzanie do zbiorowisk grądów i łęgów gatunków niezgodnych siedliskowo np. świerków;
osuszanie łęgów i grądów oraz łąk, regulacja koryta rzecznego, odwadnianie starorzeczy,
przekształcanie łąk na pola uprawne, inwazja obcych gatunków wzdłuż koryta rzecznego.
 eksploatacja kruszyw naturalnych, margli i wapieni,
 zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami komunalnymi,
 dzikie wysypiska śmieci,
 zamiana gruntów rolnych na działki budowlane.
6.6. Powierzchnia ziemi
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji
chemicznych, np. ropopochodnych,
31
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
-
zasolenie,
nadmierną alkalizację,
zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
skażenie radioaktywne.
Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe,
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące
działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na rozkładzie
minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma
właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na
znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).
6.7. Gospodarka odpadami
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
 powstawanie na terenie gminy tzw. „dzikich wysypisk”,
 selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gminy w chwili obecnej nie pozwala
w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,
 brak objęcia 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,
 spalanie odpadów w paleniskach domowych.
7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA
USTANOWIONYCH
NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM
I
KRAJOWYM,
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANYCH
DOKUMENTÓW, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE
PROBLEMY
ŚRODOWISKA
ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
7.1. Cele ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy
Komprachcice
7.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi on
środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety
w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:
1. zmiany klimatu;
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;
3. zdrowie i jakość życia;
4. zasoby naturalne i odpady.
32
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016”
Tabela 7. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice z VI Wspólnotowym Programem
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego
Cele działań
Kierunki działań
POŚ dla Gminy Komprachcice
Cele działań
Zmiany klimatu
Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o
przynajmniej 20 % do roku 2020. Częścią
pakietu są zobowiązania dotyczące 2020 roku:
20 % udział energii odnawialnej w ogólnej
produkcji energii i 10 % udział biopaliw.
Promocja i
wspieranie
wykorzystania
energii ze źródeł
odnawialnych
Przyroda
i różnorodność
biologiczna
Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu
wspólnotowym i włączanie cennych obszarów
do europejskiej sieci Natura 2000.
Zachowanie
bogatej
różnorodności
biologicznej
Kierunki działań
Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i
możliwościach technicznych wykorzystania potencjału
energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych
źródeł energii
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących
odnawialne źródła energii
Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w
istniejących kompleksach leśnych
Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej
Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed
niewłaściwym sposobem użytkowania
Zachowanie istniejących zbiorników wodnych
Ograniczenie inwestycji uciążliwego przemysłu
Ochrona zwierząt
Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek
dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo
Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień i parków
Ochrona krajobrazu
Określenie
zgodności
Całkowita
zgodność
Całkowita
zgodność
33
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016”
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego
Cele działań
Kierunki działań
Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych oraz
ekosystemów od wody zależnych.
POŚ dla Gminy Komprachcice
Cele działań
Racjonalizacja
gospodarowania
zasobami wód
powierzchniowych i
podziemnych w taki
sposób, aby
uchronić
gospodarkę od
deficytów wody
Kierunki działań
Określenie
zgodności
Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w
przedsiębiorstwach
Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla
środowiska naturalnego
Całkowita
zgodność
Promowanie wprowadzania systemów recyklingu
umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów
Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami
wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji
ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i
jej ochrony przed zanieczyszczeniem
Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie
wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla
skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem
obszarowym
Zdrowie i jakość
życia
Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych oraz
ekosystemów od wody zależnych c.d.
Utrzymanie i
osiągnięcie
dobrego stanu
wszystkich wód
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla
miejscowości dla w których jest to ekonomicznie
uzasadnione.
Wspieranie budowy indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa
sieci kanalizacyjnej
Ochrona wód
Rozbudowa sieci wodociągowej w Komprachcicach ul.
Krzyżowa
Rozbudowa sieci wodociągowej Komprachcice-Osiny
Rozbudowa sieci wodociągowej Wawelno ul.
Nowowiejska
Rozbudowa sieci wodociągowej Chmielowice ul.
Spokojna
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. Chmielowice, ul. Azalii
Całkowita
zgodność
34
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016”
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego
Cele działań
Kierunki działań
Cele działań
Kierunki działań
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. Chmielowice, ul. Spokojna
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. Komprachcice, ul. Krzyżowa
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. Komprachcice, ul. Słoneczna
Określenie
zgodności
Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych oraz
ekosystemów od wody zależnych c.d.
Utrzymanie i
osiągnięcie
dobrego stanu
wszystkich wód
Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych oraz
ekosystemów od wody zależnych c.d.
Zapewnienie 75%
redukcji
całkowitego
ładunku azotu i
fosforu w ściekach
komunalnych
kończąc krajowy
program budowy
oczyszczalni
ścieków i sieci
kanalizacyjnych.
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w
Krajowym programie oczyszczania ścieków
komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od
2 000 do 15 000
Całkowita
zgodność
Poprawa stanu
zdrowotnego
mieszkańców w
wyniku wspólnych
działań sektora
ochrony
środowiska z
sektorem zdrowia
Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi
szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA), trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich
Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy
pracowników ze szczególnym uwzględnieniem
narażania na czynniki biologiczne oraz substancje
chemiczne niebezpieczne
Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz
profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie
zewnętrznych przyczyn ich powstawania
Całkowita
zgodność
Zdrowie i jakość
życia c.d.
Przeciwdziałanie degradacji środowiska dla
zdrowia, szczególnie w miastach (hałas,
stres, zanieczyszczenie powietrza i wody
leżą u źródeł wielu schorzeń i alergii).
Zasoby
naturalne i
odpady
POŚ dla Gminy Komprachcice
Stworzenie możliwości mających na celu
zmniejszenie marnotrawstwa i szkodliwego
dla zdrowia wpływu odpadów. Recykling,
utylizacja odpadów winny zostać
usprawnione, uwzględniając w większym
stopniu cykl życia materiałów.
Całkowita
zgodność
Nie uwzględniono w Programie Ochrony Środowiska. Temat odpadów
zawarty jest w oddzielnym opracowaniu stanowiącym integralną część
Programu (Plan Gospodarki Odpadami)
35
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do
Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego
dokumentu obejmują:
­ kierunki działań systemowych,
­ ochrona zasobów naturalnych,
­ poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
36
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016”
Tabela 8. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice z Polityką Ekologiczną Państwa
KIERUNKI DZIAŁAŃ
SYSTEMOWYCH
Priorytety
Polityka Ekologiczna Państwa
Cele działań
Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w
strategiach sektorowych
Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
Zarządzanie środowiskowe
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska
Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Ochrona powierzchni ziemi
Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Określenie zgodności
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla gmin
Rozwój badań i postęp techniczny
Ochrona przyrody
OCHRONA ZASOBÓW
NATURALNYCH
POŚ dla Gminy Komprachcice
Cele działań
Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych
były zgodne z obowiązującym prawem
Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów
zarządzania środowiskowego
Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie,
działaj lokalnie”
Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na
celu zapobieganie szkodom w środowisku i
sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody
Opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą lokalizacji nowych inwestycji
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób,
aby uchronić gospodarkę od deficytów wody
Zabezpieczenie przed skutkami powodzi
Rekultywacja gleb zdegradowanych i
zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej
Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w
procesie planowania przestrzennego
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
37
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016”
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
Priorytety
Polityka Ekologiczna Państwa
Cele działań
Środowisko a zdrowie
Jakość powietrza
Ochrona wód
Gospodarka odpadami
Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych
Substancje chemiczne w środowisku
POŚ dla Gminy Komprachcice
Określenie zgodności
Cele działań
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w
wyniku wspólnych działań sektora ochrony
Całkowita zgodność
środowiska z sektorem zdrowia
Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie
dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy
Całkowita zgodność
Komprachcice oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości środowiska
Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich
Całkowita zgodność
wód
Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku
azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc
Całkowita zgodność
krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i
sieci kanalizacyjnych
Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik.
Dokonanie wiarygodnej oceny narażania
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i
Całkowita zgodność
podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia
tam, gdzie jest ono największe
Ochrona mieszkańców Gminy Komprachcice przed
szkodliwym oddziaływaniem pól
Całkowita zgodność
elektromagnetycznych
Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla gmin
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
Zadanie dodatkowe
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej
awarii
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze
Zadanie dodatkowe
źródeł odnawialnych
38
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
7.1.3. Cele wynikające z polityki regionalnej
Strategia Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002- 2015 to jeden z najważniejszych
dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju,
prowadzonej na terenie powiatu. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności
lokalnej i pokazuje koncepcję rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na
rozwiązanie kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie
niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia
odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość gminy.
39
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016”
Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice ze Strategią Rozwoju Gminy
Komprachcice na lata 2002- 2015
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i
społecznej
Strategia Rozwoju Gminy Komprachcice
Cele działań
Zadania (działania)
budowa systemu kanalizacji sanitarnej
likwidacja niekontrolowanych „dzikich”
wysypisk śmieci
edukacja ekologiczna mieszkańców
rekultywacja składowiska odpadów w
Domecku
opracowanie we współpracy z sąsiednimi
gminami tras pieszo – rowerowych w
lasach na terenie gminy
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice
Kierunki działań
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Chmielowice, ul. Azalii
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Chmielowice, ul.
Spokojna
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Komprachcice, ul.
Krzyżowa
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Komprachcice, ul.
Słoneczna
Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki
Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
stanowiącym oddzielny dokument.
Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej
Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji
popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową
Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o
zasięgu ponadgminnym
Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie przez wszystkie instytucje publiczne
Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki
Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
stanowiącym oddzielny dokument.
Budowa ścieżek rowerowych
Stopień zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
40
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
7.1.4. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Komprachcice z celami polityk
nadrzędnych i równoległych
Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do
krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów
krótkoterminowych, średnioterminowych (2010) i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej
Państwa, w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska,
wzmocnienia instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie
z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach
(ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów).
Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:
­ Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Komprachcice oraz utrzymanie jakości
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,
­ utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,
­ zachowanie bogatej różnorodności biologicznej.
Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony
przy realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice jest Polityka Ekologiczna
Państwa. W projekcie Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że stanowi on przeniesienie
polityki krajowej na szczebel regionalny. W niniejszej prognozie dokonano sprawdzenia tej tezy,
poprzez zestawienie w matrycy (tabela nr 2) celów projektu PEP w latach 2009-2012 z perspektywą
do 2016 i celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice.
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Projekcie Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice
celów zawartych w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na
szczeblu centralnym i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.
7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Komprachcice z zapisami
ustawy o ochronie przyrody
W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku /Dz. U. Nr 92 poz. 880/ tekst jednolity
zapisano m.in.:
1. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności
przez:
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, linii
brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich oraz
siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin,
zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras
migracyjnych zwierząt.
2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody
nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów dna
morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania kopalnych
szczątków roślin i zwierząt.
3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
41
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.
W Projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice uwzględniono zapisy ustawy
„O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań:
 Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych
 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej
 Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania
 Zachowanie istniejących zbiorników wodnych
 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień,
zakrzewień na terenach będących własnością gminy
 Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi
 Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi
 Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów
zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania
przestrzennego
 Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów
zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi
 Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
 Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w
zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
 Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów
 Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego
 Zachowanie istniejących kompleksów leśnych
 Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji
lasu
 Ochrona gleb leśnych
 Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary,
choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci).
7.2. Cele ochrony środowiska określone w PGO dla Gminy
Komprachcice
Celem głównym Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Komprachcice z KPGO 2010 i
APGOWO jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego
rozwoju, w którym realizowane są zasady:
 zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;
 ograniczenia właściwości niebezpiecznych;
 wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.
Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to:
 zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego z
wymaganiami ochrony środowiska;
 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów;
 bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w gminie.
42
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów
Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już na etapie fazy projektowej wyrobu,
a także na etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem
odpadów powstających z tych wyrobów po zakończonym ich cyklu życia. W związku z tym
na szczeblu gminnym będą podejmowane następujące działania:
 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród
społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy.
Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko
Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są:
 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród
społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy,
 wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów,
celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,
 wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej
w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,
 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania oraz wytwarzania odpadów,
 wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie
gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki
samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.
Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Odpady komunalne
Podstawą planowanego systemu gospodarki odpadami, są następujące działania priorytetowe:
 powszechna edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, (kampanie
informacyjno - reklamowe dotyczące selektywnej zbiórki, konkursy, gry i zabawy dla dzieci
o tematyce związanej z gospodarką odpadami oraz ogólnie z ochroną środowiska),
 odzysk i wykorzystanie odpadów podlegających biodegradacji,
 intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy,
 wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,
 wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
 wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych.
Odbieranie, zbieranie i transport odpadów
Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji
następujących działań:
 kontrolowania przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 kontrolowania przez gminę sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadają ce
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz
miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
43
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie
selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
 odpady zielone z ogrodów i parków,
 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
 odpady opakowaniowe ze szkła,
 tworzywa sztuczne i metale,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 przeterminowane leki,
 chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlano-remontowe.
Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady
komunalne.
Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
Maksymalizacja odzysku wymaga:
 zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć
wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych
i planowanych inwestycji,
 konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu,
 promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania
promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne,
 zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji
strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.
Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno
biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.
Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji - związane jest z koniecznością
budowy linii technologicznych do ich przetwarzania:
 kompostowni odpadów organicznych,
 linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
 instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych).
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
Po przeanalizowaniu aktualnego stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prognoz
powstawania odpadów niebezpiecznych do 2018 r. oraz wynikających z tego potrzeb inwestycyjnych
i pozainwestycyjnych, a także założonych do osiągnięcia celów sformułowano następujące kierunki
działań:
 minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom
unieszkodliwiania poprzez składowanie,
 organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze
źródeł rozproszonych odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:
- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez przedsiębiorców,
- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
baterie, akumulatory),
- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
44
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
-
regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących
selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców selektywnego zbierania odpadów
niebezpiecznych. Opis działań dotyczący prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi
z podziałem na grupy odpadów jest omówiony poniżej.
Zużyte baterie i akumulatory
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami
wymaga realizacji następujących działań:
 udoskonalenia i rozwinięcia systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii
i akumulatorów ze źródeł rozproszonych,
 rozszerzenia zakresu przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat produktowych
o finansowanie zakupu elementów infrastruktury zbierania (między innymi pojemników).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym wymaga realizacji następujących działań:
 utworzenie systemu i rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie
wtórnego obiegu przestarzałych, lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Przeterminowane leki
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji
następujących działań:
 utworzenie i rozbudowa systemu zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności.
Przeterminowane pestycydy
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji
następujących działań:
 zwrócenie szczególnej uwagi na powstające na terenie gminy odpady niebezpieczne jakimi są
pestycydy i opakowania po tych środkach oraz sposób postępowania z nimi,
 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego
i bezpiecznego dla środowiska oraz zdrowia ludności postępowania z w/w odpadami,
 utworzenie i rozwój systemu zbierania środków ochrony roślin (w tym przeterminowanych)
oraz opakowań po tych środkach.
Komunalne osady ściekowe
Ponieważ ścieki z kanalizacji sanitarnej odprowadzane są w 100% do oczyszczalni ścieków w Opolu i
nie planuje się budowy oczyszczalni, w związku z tym problem osadów ściekowych na terenie gminy
Komprachcice nie występuje.
Odpady opakowaniowe
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga
rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych.
45
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Odpady zawierające azbest
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga
realizacji następujących działań:
 zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków krajowych
i europejskich.
Zużyte opony
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi oponami wymaga realizacji
następujących działań:
 rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon,
 kontroli właściwego postępowania ze zużytymi oponami.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych wymaga realizacji następujących działań:
 rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku,
w tym recyklingu tych odpadów,
 kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami.
Działania zmierzające do redukcji odpadów
kierowanych na składowisko odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić
wagowo (za rok bazowy w/g KPGO 2010 przyjęto 1995):
 w 2010 r. – 75%,
 w 2013 r. – 50%,
 w 2020 r. – 35%.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Depozytowym, poniżej przedstawiono: ilość odpadów komunalnych
(ogółem) dopuszczoną do składowania oraz ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
konieczną do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie – dla Gminy Komprachcice, w rozbiciu na
poszczególne lata prognozy planu.
Ilość odpadów komunalnych (ogółem) dopuszczona do składowania w gminie Komprachcice (wg APGOWO
– Wojewódzki Plan Depozytowy):
 1 067 Mg w 2010 r.,
 711 Mg w 2013 r.,
 498 Mg w 2020 r.
Dla Gminy Komprachcice ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do
zagospodarowania w sposób inny niż składowanie wynosi odpowiednio (wg Wojewódzkiego Planu
Depozytowego):
 128 Mg w 2010 r.
 256 Mg w 2013 r.
 333 Mg w 2020 r.
W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania:
 zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych,
46
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
 skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących
z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów,
 rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez
wdrażanie do stosowania przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej przydomowych
kompostowników.
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz wojewódzkim planem
gospodarki odpadami. Przedstawione powyżej cele projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2014-2016 są zgodne z wymienionymi
dokumentami.
8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I
NEGATYWNE
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne
ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w POŚ i PGO dla Gminy Komprachcice.
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w POŚ i PGO dla Gminy
Komprachcice przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych
przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń
inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach POŚ i PGO dla Gminy Komprachcice
wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające
będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych
przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
8.1. Wody podziemne i powierzchniowe
Realizacja zadań w ramach priorytetu utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód
ma doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Możliwe będzie ograniczenie
zużycia wody oraz szczególnie cennych wód podziemnych na cele przemysłowe. Inwestycje w
zakresie wodociągów i stacji uzdatniana wody przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej oraz
przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców.
47
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Zadania realizowane w ramach priorytetu zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i
fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i
sieci kanalizacyjnych przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Inwestycje takie jak oczyszczalnie ścieków nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących
zagrożeń dla środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub
wypadku, wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie
szczegółowych planów usuwania skutków awarii.
Generalnie realizacja tych zadań i inwestycji spowoduje jednak pozytywny wpływ na środowisko m.in.
poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł
komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych. Realizacja
tych działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska.
W fazie eksploatacji kanalizacji sanitarnej najistotniejsze oddziaływania będą występowały podczas
ewentualnych awarii związanych z brakiem prądu lub niedrożnością kanałów. Udrożnienie kanałów
będzie się wiązało z czasowym zajęciem pasa drogowego przez wyspecjalizowane służby i z
koniecznością przepłukania. Oddziaływania te będą krótkotrwałe, niepowodujące negatywnych
oddziaływań na środowisko.
8.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
Zadania ujęte w priorytecie osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania
dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy
Komprachcice oraz utrzymanie jakości mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy.
Przedsięwzięcia w tym zakresie mają prowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
m.in. poprzez eliminację wykorzystania paliw konwencjonalnych w kotłowniach lokalnych i
gospodarstwach domowych czy stosowanie urządzeń do oczyszczania spalin i wykorzystywanie
nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych. Działania takie pozwolą na wyeliminowanie
zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczą niszczenie fasad budynków w tym także zabytkowych, co
związane jest z zanieczyszczeniem powietrza.
W tym zakresie do inwestycji o najbardziej znaczącym negatywnym oddziaływaniu na środowisko
należą drogi. Zidentyfikowano znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym, związane
z zaburzeniem
stosunków wodnych
(melioracja,
budowa
systemów odwadniających),
przekształceniami powierzchni ziemi, degradacją krajobrazu oraz hałasem. Emisja substancji
z silników pojazdów jest znaczna i oddziałuje na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym
otoczeniu dróg, jednak ich wpływ maleje wraz z odległością. Oprócz tego, zarówno podczas budowy
jak i eksploatacji. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpić zmiany w ekosystemach
co jest spowodowane zanieczyszczeniami gleb i wód, gdzie głównym źródłem zanieczyszczeń są
spływy z drogi substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, wycieki z pojazdów, a także
wytwarzane odpady (remonty dróg, ale też ich eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady
z koszy przy miejscach postojowych lecz także „dzikie śmietniki” oraz odpady powstałe w wyniku
zdarzeń losowych, w tym wypadków i kolizji drogowych). Poprawa parametrów istniejących tras
komunikacyjnych spowoduje wzrost natężenia ruchu, któremu towarzyszy wzrost emisji spalin
i hałasu. Korzystnym środowiskowo efektem budowy obwodnic dla miast będzie wyprowadzenie
części ruchu samochodowego (głównie tranzytu) z centrów, co przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w dłuższej perspektywie czasowej do złagodzenia problemów
związanych z emisjami zanieczyszczeń atmosferycznych i poziomem hałasu komunikacyjnego.
Poprawa infrastruktury transportowej powoduje poprawę płynności ruchu, przyspieszenie przejazdów,
co wiąże się także ze zmniejszeniem emisji spalin i oszczędnością w zużyciu paliw. Rozwój
infrastruktury transportowej ma także wpływ na dziedzictwo kulturowe w tym zabytki. Z jednej strony
wyprowadzenie transportu poza centra miast korzystnie wpływa na budynki, ponieważ ograniczona
zostaje emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałas. Z drugiej strony nowe drogi na nowych
48
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
obszarach mogą powodować zmiany krajobrazu kulturowego poprzez wyburzenia, czy zmiany
w istniejącym układzie urbanistycznym.
Kolejnym kierunkiem działania jest wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł. Różnorodność
postaci energii odnawialnej przekłada się na różnorodność oddziaływań na środowisko. Generalnie,
poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów
i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkość oddziaływania zależy przede
wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogą być słoma, zrębki, brykiet drewna.
8.3. Ograniczenie emisji hałasu
Na terenie powiatu głównym problemem nie jest hałas ze źródeł przemysłowych ale hałas
komunikacyjny co wiąże się ze stałym wzrostem natężenia ruchu i rozwojem sieci transportowej.
Zadania zaproponowane w ramach priorytetu dokonanie wiarygodnej oceny narażania
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia
tam, gdzie jest ono największe mają na celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego
negatywnego oddziaływania na człowieka oraz budynki w tym zabytki. W tym kontekście należy
wskazać, że wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu, zwłaszcza na obszarach
zwartej zabudowy, a także wyprowadzające ruch tranzytowy z centrów miast przyczyniają do
istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Korzystne jest to także dla
budynków, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie.
Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego można uzyskać poprzez poprawę stanu nawierzchni
drogi, a także poprawę płynności ruchu.
Szczególne znaczenie mają także działania, które prowadzą do zidentyfikowania i zinwentaryzowania
terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, ponieważ dzięki temu
można prowadzić efektywne działania ograniczającego jego skutki np. poprzez wymianę okien na
dźwiękoszczelne i modernizację dróg.
8.4. Utrzymanie obowiązujących standardów
promieniowania elektromagnetycznego
w
zakresie
Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w bezpośrednim
otoczeniu jego źródła, takie jak stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe
telefonii komórkowej itp. Dlatego, aby ograniczać negatywne oddziaływanie promieniowania
elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest prowadzenie monitoringu jego natężenia,
a także zidentyfikowanie obszarów narażenia na to promieniowanie. Ze względu na występowanie
tego promieniowania konieczne jest więc wyznaczanie obszarów bez zabudowy i uwzględnianie
takich obszarów, i wynikających z tego ograniczeń, w planach zagospodarowania przestrzennego
i decyzjach lokalizacyjnych. W ramach priorytetu ochrona mieszkańców Gminy Komprachcice
przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych realizowane będą zadania, które
umożliwią ograniczenie narażenia organizmów na promieniowanie elektromagnetyczne.
8.5. Racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców
Ograniczenie wpływu na środowisko można uzyskać także poprzez wzrost efektywności
i wykorzystywania surowców i zasobów wodnych w przemyśle, co zmniejsza emisje do środowiska.
Wszelkie działania na rzecz ograniczenia całkowitej ilości zużywanej energii i surowców przyczyniają
się do wolniejszego zużywania nieodnawialnych zasobów i ograniczania presji na środowisko.
Realizowane to będzie poprzez wdrażanie ekoinnowacyjnych, czystych technologii i systemów
zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach. W zakresie wytwarzania odpadów pochodzenia
przemysłowego działania te winny być ukierunkowane na zminimalizowanie ich powstawania
u źródła. Należy także wprowadzać zamknięte obiegi wody oraz ograniczać w procesach
49
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
technologicznych wykorzystanie wód podziemnych. Ochrona zasobów kopalin możliwa jest też
poprzez ograniczanie wydobycia do wielkości gospodarczo uzasadnionych. Realizacja takich zadań
w ramach Aktualizacji POŚ dla Gminy Komprachcice będzie więc korzystnie wpływać na wszystkie
elementy środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wytwarzania
opadów, ograniczenie odprowadzania ścieków do wód i zużycia surowców naturalnych, dzięki czemu
ograniczone będą też niekorzystne przekształcenia w krajobrazie.
8.6. Ograniczenie wystąpienia poważnych awarii
Wszelkie działania mające na celu ograniczanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz
przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii przemysłowych, wypadkom związanym z przewozem
substancji niebezpiecznych, są bardzo korzystne dla środowiska i zdrowia człowieka. Wdrażanie
systemów ratowniczo-gaśniczych, doposażenie jednostek we właściwy sprzęt pozwala na stworzenie
jednolitego i spójnego układu podmiotów ratowniczych, tak aby można było podjąć skuteczne
działania ratownicze w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska. Plany operacyjnoratownicze powinny też opracowywać zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,
ponieważ w razie wystąpienia awarii pozwalają one na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań
na środowisko i zdrowie ludzi.
Jednym z kierunków działań, mających na celu ograniczenie ryzyka wypadku przy transporcie
substancji niebezpiecznych jest właściwa organizacja ich przewozu i dobór trasy oraz pory przejazdu.
Wyprowadzenie tej kategorii ruchu poza obszar zabudowy dzięki budowie nowych obwodnic służy
poprawie bezpieczeństwa. Służy jej również dbałość o stan dróg, którymi odbywa się transport
substancji o dużym potencjale zagrożenia, o prawidłowe ich oznakowanie, utrzymanie w zimie itp.
8.7. Ochrona zasobów przyrody
Zadania zaplanowane do realizacji w związku z priorytetami:
­ zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,
­ racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego, mają na celu zwiększenie bioróżnorodności
oraz ochronę siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy.
Przedsięwzięcia te pozwolą na ograniczenie niszczenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
fragmentacji ekosystemów i utraty bioróżnorodności, co obecnie wiąże się z rozwojem sieci
transportowej, przemysłu i przeznaczaniem terenów na cele mieszkaniowe. Szczególna rolę w
ochronie różnorodności biologicznej spełniają lasy, ponieważ pomimo znaczących przekształceń
nadal zachowują duży stopień naturalności, cechują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i są
ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo spajające inne ekosystemy i
znacząco wpływają na ich stan. Działanie te korzystnie wpływają także na takie elementy środowiska
jak powietrze, zasoby wodne czy glebowe, pośrednio na zdrowie ludzi, ponieważ lasy pełnią wiele
funkcji w środowisku.
Działania te korzystnie wpływają także na takie elementy środowiska jak powietrze, zasoby wodne
czy glebowe, pośrednio na zdrowie ludzi, ponieważ lasy pełnią wiele funkcji w środowisku.
8.8. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt
Obecnie na terenie Gminy Komprachcice nie ma działających elektrowni wiatrowych, w studium
zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma terenów przeznaczonych pod fermy wiatrowe.
50
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
8.9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed degradacją
Degradację gleb powodują m.in. złe wykorzystywanie nawozów i środków ochrony roślin czy
niewłaściwie zabiegi agrotechniczne. Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia
podejmowane w obrębie działania rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej. Przede wszystkim przyczynią
się do zachowania właściwego chemizmu gleb i zapobiegać będą ich degradacji. Wapnowanie gleb
pozwala utrzymać właściwy odczyn gleby co zmniejsza ryzyko pobierania metali ciężkich przez
rośliny i tym samym włączenie ich w łańcuch pokarmowy oraz zmniejsza ich migrację do wód
gruntowych. Właściwe postępowanie z środkami ochrony roślin i nawozami pozwoli także ograniczyć
przedostawanie się pierwiastków biogennych do wód podziemnych i powierzchniowych.
Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wpłynie korzystnie na gleby i zachowanie
różnorodności biologicznej, ponieważ stanowią one ostoje i ułatwiają migrację wielu organizmów,
które w nieróżnorodnym krajobrazie rolniczym nie mogły by bytować. Stanowią ceny element
krajobrazowy i biotyczny.
W ramach działania prowadzone będzie zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Rekultywacja
terenów zdegradowanych pozwala przywrócić teren do produkcji rolniczej, leśnej czy na cele
rekreacyjne. Należy także dążyć do likwidacji i rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Szczególnie
korzystne jest ponowne zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele gospodarcze
i przemysłowe, ponieważ w ten sposób nie jest potrzebne przeznaczanie terenów rolniczych czy
leśnych na tą działalność. Działania rekultywacyjne powinny być prowadzone w kierunku najbardziej
optymalnym dla środowiska.
8.10. Racjonalna gospodarka odpadami
8.10.1. Odpady komunalne
Podstawowym elementem poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest
podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku
i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania ochrony środowiska.
Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji
i niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpłynie na
stan środowiska w gminie. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych
bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej kolejności procesom odzysku.
Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje
zjawisko niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie powstawaniu dzikich
„wysypisk śmieci”. Jednakże powodzenie tych działań wymaga wdrożenia odpowiednich
instrumentów finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za
realizację tych zadań a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez znaczenia
jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród społeczeństwa.
Wzrost ilości zbiórki odpadów, które można ponownie wykorzystać, będzie pozytywnie wpływał na
ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.
W Aktualizacji PGO dla Gminy Komprachcice przedstawiono działania, z określeniem terminu ich
realizacji, które mają na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Zaplanowany system gospodarki odpadami nie obejmuje budowy Zakładów Zagospodarowania
Odpadów ani instalacji do ich unieszkodliwiania na terenie Gminy Komprachcice. ZZO powstanie w
ramach Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z ośrodkiem wiodącym w Opolu
(wg zapisów w APGOWO Gmina Komprachcice została przyporządkowana do wspomnianego
RGOK). Gmina Komprachcice rozważa możliwość przystąpienia do innego związku wyznaczonego
przez WPGO, jeśli taki w przyszłości powstanie.
51
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
8.10.2 Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne
Jednym z głównych problemów związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi na terenie
gminy są odpady zawierające azbest. Niezbędnym działaniem do realizacji w tym zakresie jest
wdrożenie mechanizmów finansowych umożliwiających dofinansowanie zadań związanych
z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Działania zaproponowane w tym
zakresie w Aktualizacji Planu wpłyną korzystnie na stan środowiska w gminie. W przypadku braku
realizacji w/w zadań może nastąpić sytuacja składowania tego rodzaju odpadów w miejscach na ten
cel nie przeznaczonych – zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez
niewłaściwe usuwanie azbestu.
Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące w strumieniu
odpadów komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. Prowadzenie stałej
edukacji i informacji dotyczącej konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem
miejsc ich odbioru, a także pokazującej szkodliwość ich oddziaływania na zdrowie i środowisko
w przypadku niewłaściwego postępowania, oprócz funkcjonowania instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, powinny w rezultacie przyczynić się do znaczącej
poprawy stanu środowiska w gminie.
Stosowanie określonych metod i technologii zagospodarowania zużytych opon t.j. bieżnikowanie,
wytwarzanie granulatu gumowego czy odzysk energii poprzez współspalanie w cementowniach
pozwoli wyeliminować zjawisko spalania zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego
celu i mieszania tych odpadów z odpadami komunalnymi i składowania ich na składowiskach.
W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi rozbudowa systemu zbiórki i postępowania z tymi
odpadami w celu osiągnięcia określonych rocznych poziomów odzysku i recyklingu pozwoli
zmniejszyć ilość odpadów deponowanych na składowiskach odpadów, zużycie surowców do
produkcji nowych opakowań i ograniczy zaśmiecanie lasów, rzek i jezior.
Zaproponowane w projekcie PGO dla Gminy Komprachcice działania w zakresie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne powinny ograniczyć ich negatywne
oddziaływanie na środowisko pod warunkiem wprowadzenia i realizacji systemu gospodarki zgodnie
z założeniami Aktualizacji Planu.
8.11. Kształtowanie postaw ekologicznych
Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku mają
pośrednie pozytywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ zwiększają wiedzę społeczeństwa o
tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą działalność człowieka i jakie są tego konsekwencje dla
środowiska i zdrowia człowieka. Zwiększenie świadomość ekologicznej jest koniecznym warunkiem
realizacji priorytetu Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą
„myśl globalnie, działaj lokalnie” ponieważ ochrona środowiska wymaga podejmowania
świadomych decyzji przez administrację oraz uzyskania dla tych decyzji akceptacji i poparcia
mieszkańców. Niezbędnym elementem zwiększającym świadomość ekologiczną jest także swobodny
dostęp do informacji o środowisku. Stworzenie elektronicznych baz danych umożliwia podejmowanie
właściwych decyzji administracyjnych mających wpływ na stan środowiska, ponieważ zawsze
dostępna jest informacja o aktualnym stanie środowiska. Kształtowanie postaw proekologicznych jest
więc bardzo istotną działalnością w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji środowiska.
52
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH
BYĆ
REZULTATEM
REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
9.1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych
Planowana rozbudowa sieci wodociągowej w Komprachcicach ul. Krzyżowa, na odcinku
Komprachcice-Osiny, w Wawelnie ul. Nowowiejska oraz w Chmielowicach ul. Spokojna przyczyni się
do usprawnienia systemu dostarczania wody do mieszkańców gminy.
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chmielowicach ul. Azalii i ul. Spokojna oraz w
Komprachcicach przyczyni się w przyszłości do poprawy jakości wód powierzchniowych i
podziemnych poprzez „bezpieczne” i zorganizowane odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię.
Podczas budowy kanalizacji sanitarnej powinny być zastosowane materiały zapewniające szczelność
rurociągów. Projektowana kanalizacja będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy
szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu i odpowiednim połączeniom tych
elementów.
9.2. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na ograniczaniu lub eliminowaniu
wprowadzanych do powietrza substancji szkodliwych, które są emitowane przez zakłady produkcyjne
i usługowe, pojazdy mechaniczne i inne źródła. Zanieczyszczenia oddziałujące na danym terenie
mogą pochodzić z wielu różnych źródeł, położonych zarówno w tym terenie, jak też daleko od niego,
bo zanieczyszczenia mogą być przenoszone przez wiatr. W związku z powyższym w Programie
Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice wyznaczono kierunki działań dotyczące realizacji
przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
W zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu ochronę atmosfery
wprowadza się: paleniska zapewniające dobre spalanie, ogranicza zużycie paliw bogatych w siarkę,
odsiarczanie zarówno paliw, jak i spalin. Dla osiągnięcia celu poprawy „niskiej emisji” proponuje się:
 wspierać działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian
kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa,
 upowszechniać informacje o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania
potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii,
 prowadzić działania edukacyjne oraz popularyzujące odnawialne źródła energii.
Duży wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia ”komunikacyjne”. W celu poprawy tych
czynników wytypowano szereg zadań wyznaczonych w podstawowym kierunku działania:
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych a w tym:
­ Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni,
­ Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji
z transportu,
­ Budowa ścieżek rowerowych ,
­ Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego.
53
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
9.3. Ograniczenie emisji hałasu
W celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na człowieka
oraz budynki w tym zabytki realizowane będą następujące zadania: budowa ścieżek rowerowych,
wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego, modernizacja nawierzchni dróg,
usprawnianie organizacji ruchu drogowego oraz przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu
przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu.
9.4. Ochrona zasobów przyrody
Zadania zaplanowane do realizacji zasobami przyrody wpłyną na poprawę zasobów przyrody na
terenie gminy. W związku z powyższym planuje się:
- utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- ochronę krajobrazu,
- ochronę zwierząt.
Projektowane sieci kanalizacyjne i wodociągowe prowadzone będą wzdłuż istniejących ciągów
komunikacyjnych. Istotnym elementem przyrodniczo-krajobrazowym związanym z ciągami
komunikacyjnymi są zadrzewienia i zakrzaczenia przydrożne. Czynnikiem mogącym niekorzystnie
wpływać na faunę będzie hałas emitowany do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
którego źródłem są środki transportu oraz praca mechanicznego sprzętu specjalistycznego. Jest to
działanie chwilowe, które zniknie po zakończeniu prac inwestycyjnych.
9.5. Ochrona powierzchni ziemi
Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie na powierzchnię ziemi projektowanych
kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na etapie budowy będzie właściwa organizacja robót oraz
postępowanie z urobkiem podczas wykopów. W takcie opracowywania projektu budowlanowykonawczego zostanie wskazany sposób postępowania z nadmiarem ziemi z wykopu i miejscem jej
składowania. Wykopy prowadzone będą w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była
zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót.
Podglebie i głębsze warstwy gruntu odkładane będą na oddzielnych pryzmach.
Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięć i budowy będą miały charakter
odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Wielkość tych oddziaływań nie
spowoduje trwałych skutków w środowisku. Po zakończeniu budowy kanalizacji i wodociągu nie
powinny występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi.
W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszającymi oddziaływanie na środowisko będą: właściwa
organizacja robót na czas remontów i napraw, właściwa eksploatacja kolektorów sanitarnych i
utrzymywanie w czystości terenu wokół obiektów.
9.6. Racjonalna gospodarka odpadami
9.6.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie powiatu (w
tym rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych)
Podstawowym elementem poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest
podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku
i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania ochrony środowiska.
Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji
i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpłynie na
stan środowiska w powiecie. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych
bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej kolejności procesom odzysku.
54
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje
zjawisko niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie powstawaniu dzikich
„wysypisk śmieci”. Jednakże powodzenie tych działań wymaga wdrożenia odpowiednich
instrumentów finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za
realizację tych zadań a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez znaczenia
jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród społeczeństwa.
Wzrost ilości zbieranych odpadów, które można ponownie wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na
ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.
W Aktualizacji PGO dla Gminy Komprachcice przedstawiono działania, z określeniem terminu ich
realizacji, które mają na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
W zaproponowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi proponuje się budowę tego
systemu w oparciu o następujące założenia: gminy z terenu powiatu zobowiązane są do wypełniania
zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i rozporządzeń wykonawczych.
Na terenie gminy powinno być prowadzone selektywne zbieranie odpadów posegregowanych
w podziale na: tworzywa sztuczne, papier, szkło. System odbioru odpadów powinien obejmować
100% mieszkańców gminy.
Ponadto w punktach wytwarzania znacznych ilości odpadów biodegradowalnych powinno być
prowadzone ich selektywne zbieranie.
Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
 punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od indywidualnych
dostawców nieodpłatnie,
 mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżające w wyznaczonym
czasie określony obszar,
 objazdowe zbieranie wybranych odpadów w określonych i ogłaszanych terminach (np. odpady
wielkogabarytowe),
 zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych,
 odbieranie odpadów budowlanych – jako „usługa na telefon”,
 rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wdrażanie
do stosowania przydomowych kompostowników.
Realizacja zadań powinna korzystnie wpłynąć na stan środowiska i jednocześnie zdrowie ludzi.
Zaplanowany system gospodarki odpadami nie obejmuje budowy Zakładów Zagospodarowania
Odpadów ani instalacji do ich unieszkodliwiania na terenie Gminy Komprachcice. ZZO powstanie w
ramach Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z ośrodkiem wiodącym w Opolu
(wg zapisów w APGOWO Gmina Komprachcice została przyporządkowana do wspomnianego
RGOK). Gmina Komprachcice rozważa możliwość przystąpienia do innego związku wyznaczonego
przez WPGO, jeśli taki w przyszłości powstanie.
9.6.2. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów
komunalnych
Na terenie gminy Komprachcice zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy do roku
(wiosną i jesienią) na zasadzie „wystawki”, we wszystkich miejscowościach gminy, w podanych do
publicznej wiadomości terminach (harmonogramy, ulotki). W 2008 r. zebrano 12,000 Mg odpadów
wielkogabarytowych.
55
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych wpłynie na zmniejszenie składowanych odpadów oraz
możliwość pozyskania odpadów do dalszego wykorzystania.
9.6.3. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych
Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych
wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Odpady budowlane wykorzystywane były
gospodarczo do celów wg. własnych potrzeb, np.: drobny gruz wykorzystywany do utwardzania
terenów.
Odpady budowlane oraz inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na
zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy
odpadów.
9.6.4. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania
surowców wtórnych
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne,
odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe i remontowo - budowlane przyczyni się do poprawy
stanu środowiska poprzez:
 stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura,
tworzywa sztuczne, metale, oleje zużyte),
 wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na
składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi
wód i gleb,
 zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich
do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego
składowiska oraz spowoduje uzyskanie kompostu,
 zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym wydłużenie czasu jego
eksploatacji,
 stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych znajdujących się w odpadach
wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako
kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.
9.6.5. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych
W związku z rolniczym charakterem gminy konieczne jest zapewnienie właściwego pozbywania się
padłych zwierząt gospodarskich. Zakłady utylizacyjne wykonują swoje usługi na zasadzie zgłoszeń
telefonicznych. Gminne strony internetowe powinny zawierać informacje teleadresowe o działających
na jej terenie firmach zajmujących się utylizacją padłych zwierząt. Koszty związane ze zbiórką,
transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt hodowlanych zgodnie z obowiązującym prawem
powinien ponosić właściciel zwierzęcia. W przypadku zwierząt dzikich i bezdomnych obowiązek
uprzątania padłych zwierząt spoczywa na gminie (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach).
Sprawna zbiórka odpadów zwierzęcych z terenów podlegających gminie wpłynie korzystnie na
środowisko. Zalegająca padlina wytwarza odory oraz powoduje zanieczyszczenie gleby a co za tym
idzie wód podziemnych.
9.6.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych
Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące w strumieniu
odpadów komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. Prowadzenie stałej
edukacji i informacji dotyczącej konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem
56
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
miejsc ich odbioru a także pokazującej szkodliwość ich oddziaływania na zdrowie i środowisko
w przypadku niewłaściwego postępowania, oprócz funkcjonowania instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, powinno w rezultacie przyczynić się do znaczącej
poprawy stanu środowiska.
Zużyte baterie i akumulatory
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów na terenie Gminy Komprachcice od ludności, organizowana
jest:
 w ruchomych punktach: kontener mobilny, ustawiany w dwóch - trzech największych
miejscowościach gminy (Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś), w podanych do
publicznej wiadomości terminach,
 w systemie pojemnikowym (pojemniki oznakowane, czerwone o pojemnościach: 120l i 240l, 6
zestawów po 2 pojemniki), umieszczonych na całym obszarze gminy (Chmielowice,
Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Domecko, Ochodze).
Zbiórka baterii organizowana jest również w placówkach oświatowych: szkołach oraz w
przedszkolach, gdzie rozmieszczone są specjalne pojemniki przeznaczone na odpady niebezpieczne,
głównie baterie.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywa się dwa razy do roku podczas tzw.
„wystawki” odpadów wielkogabarytowych, organizowanej we wszystkich miejscowościach gminy, w
podanych do publicznej wiadomości terminach; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany
jest również nieodpłatnie w biurze handlowym firmy REMONDIS w Opolu przy Alei Przyjaźni 9
oraz odbierane w punkcie zbiórki w Komprachcicach na terenie ZGKiM, ul. Rolnicza 6.
Przeterminowane leki
Zbiórka przeterminowanych leków na terenie Gminy Komprachcice od ludności, organizowana jest:
 w ruchomych punktach: kontener mobilny, ustawiany w dwóch - trzech największych
miejscowościach gminy (Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś), w podanych do
publicznej wiadomości terminach,
 w systemie pojemnikowym (pojemniki oznakowane, czerwone, o pojemnościach: 120l i 240l, 6
zestawów po 2 pojemniki), umieszczonych na całym obszarze gminy (Chmielowice,
Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Domecko, Ochodze) lub w aptekach gm.
Komprachcice.
Przeterminowane pestycydy
Zbiórka przeterminowanych pestycydów na terenie Gminy Komprachcice od ludności, organizowana
jest:
 w ruchomych punktach: kontener mobilny, ustawiany w dwóch największych miejscowościach
gminy (Chmielowice, Komprachcice, bądź Polska Nowa Wieś), w podanych do publicznej
wiadomości terminach,
 w systemie pojemnikowym (pojemniki oznakowane na czerwono, o pojemnościach: 120l i
240l, 6 zestawów po 2 pojemniki), umieszczonych na całym obszarze gminy (Chmielowice,
Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Domecko, Ochodze).
Opady opakowaniowe
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Komprachcice jest prowadzona od
1998 roku. W 2008 r. ilość zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych zwiększyła się o ok. 11
% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten może być spowodowany wzrostem świadomości
ekologicznej społeczeństwa (mniejsza ilość spalanych odpadów).
57
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
10. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE
10.1. Oddziaływania transgraniczne ustaleń POŚ dla Gminy
Komprachcice
Realizacja ustaleń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice nie będzie
powodować znaczących oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania
przez Polskę i ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym
należy podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących
znacząco oddziaływać na ich terytorium.
10.2. Oddziaływanie transgraniczne ustaleń PGO dla Gminy
Komprachcice
Wdrożenie ustaleń Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice nie wywoła
negatywnych oddziaływań transgranicznych.
11. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCH W PROJEKTACH
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Komprachcice ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań
alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań
alternatywnych dla wskazanych działań.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie
nowych dróg, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać warianty
alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na
środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji,
warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania
inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji
inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w Aktualizacji PGO dla Gminy
Komprachcice systemu gospodarki odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji
przyjętych zadań, dostępność środków finansowych i brak protestów mieszkańców.
Wybór sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów ulegających biodegradacji
i odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych jest prawidłowy.
W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko,
zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione.
58
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OHRONY ŚRODOWISKA I
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ
PRZEPROWADZANIA
Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów
proponowanych w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice,
konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych
działań.
Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych
– powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze
sprawozdaniami z postępów wykonania ustaleń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, powinny
być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu
dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej
można określić jako:
­ monitoring ilościowy,
­ monitoring jakościowy.
Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać
prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w
przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w
okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych
nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.
Prognoza optymistyczna – powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony
środowiska zostaną spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na
ochronę środowiska.
Prognoza realistyczna – uwzględniono w niej dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz środków
jakie poniesiono na ochronę środowiska.
Prognoza pesymistyczna – powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 100%
zaplanowanych nakładów na ochronę środowiska, a dotychczasowe tempo zmian wskaźników
zostanie osłabione.
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie
uzupełnienie do oceny ilościowej.
Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości
środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania celów
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.
Określony w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice monitoring realizacji
ustaleń planu jest zgodny z wymaganiami KPGO oraz wystarczający. Niemniej jego jakość zależeć
będzie od rzetelności dostarczania danych do bazy wojewódzkiej przez wszystkie podmioty
gospodarujące odpadami.
59
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
13.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2009–2012 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016 jest zgodny ze strategicznym dokumentem
Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego. Aktualizacja POŚ dla Gminy Komprachcice uwzględnia również zapisy
podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Polityki Ekologicznej Państwa,
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego.
 Aktualizacja POŚ dla Gminy Komprachcice umożliwia identyfikację skutków środowiskowych
oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń
dokumentu.
 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych Gminy Komprachcice, z których
wynikają konkretne cele ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić:
­ ochronę zasobów wodnych,
­ ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej,
­ zmniejszenie emisji hałasu.
 W horyzoncie, dla którego opracowano Aktualizacje POŚ dla Gminy Komprachcice konieczne
jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu:
­ usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,
­ ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych.
 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów POŚ dla Gminy
Komprachcice z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz podstawowych
dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną ich spójność
oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze strategicznymi celami
rozwoju gminy jest podstawą równoważenia rozwoju w horyzoncie średnio i długookresowym.
Dzięki temu Aktualizacja POŚ dla Gminy Komprachcice może stać się skutecznym
narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju zrównoważonego w regionie.
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych,
wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.
13.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice
 Projektowany system gospodarki odpadami jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz unijnych przepisów.
 W okresie obowiązywania poprzedniego planu nastąpiła wyraźna poprawa gospodarki
odpadami komunalnymi w odniesieniu do segregacji odpadów, odzysku odpadów
opakowaniowych i niebezpiecznych oraz zbierania odpadów wielkogabarytowych
i wyeksploatowanego sprzętu oraz urządzeń na terenach wiejskich.
 Rozwiązania przewidywane w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice można uznać za przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych
negatywnych oddziaływań transgranicznych.
 Brak kontynuacji działań określonych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Tarnów Opolski z 2005 roku (wariant zerowy) stanowiłby zaprzeczenie podstawowym
wymaganiom ochrony środowiska i jest niedopuszczalny.
60
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
14. STRESZCZENIE
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektów
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na lata 20092012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 199 poz.
1227).
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania projektów
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2009-2012 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” na
środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska
i zrównoważonemu rozwojowi.
Analiza celów ustanowionych w POŚ i PGO dla Gminy Komprachcice wykazała, że są zgodne
i realizują cel strategiczny wyznaczony w:
­ Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego.
­ Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP),
­ Aktualizacją Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska,
­ Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010),
­ Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami,
­ Strategią Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002- 2015.
Ocena stanu środowiska na terenie gminy pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony
środowiska:
­ usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,
­ ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych.
Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach
zaproponowanych w projekcie POŚ i PGO dla Gminy Komprachcice zadań do realizacji.
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę,
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Aktualizacji POŚ dla Gminy Komprachcice na
środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Negatywne potencjalne oddziaływanie
mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:
­ zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,
­ zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc
krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
­ dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
61
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:
­ nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),
­ nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe),
­ pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),
­ podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),
­ przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).
Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów
w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich
realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz
dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów
środowiskowych.
62
Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Komprachcice na 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”
15. LITERATURA
1. „Porealizacyjna ocena oddziaływania autostrady A4 na środowisko w zakresie hałasu na terenie
województwa opolskiego”. Akademia Górniczo – Hutnicza Kraków 2003
2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-10
z perspektywą do 2014 roku
3. Badora K., Badora K., Hebda G., Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Gminy
Komprachcice, Opole, 2006
4. BEDNAREK R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997
5. Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w
Poznaniu, Poznań 2002.
6. Biernat S. Krysowska M. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000
7. Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego, WUS, Opole 2005
8. Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa
Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.
9. Centralna baza danych geologicznych - http://baza.pgi.waw.pl/,
10. Durnej K., Knop B., Gębicki C., Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata
2005-2015, Częstochowa, 2005,
11. http://baza.pgi.gov.pl,
12. http://energetyka.w.polsce.org,
13. http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php,
14. http://www.mwik.com.pl,
15. http://www.opole.pios.gov.plhttp://www.oze.rankking.pl,
16. Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J., Fizyczno- chemiczne badanie wód, Wydawnictwo naukowe
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 1999 r. ,
17. Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno- chemiczne
badanie wody i ścieków, Dojlido J. (kier. nauk.), wyd. 2, Arkady, Warszawa, 1999 r.
18. Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby.
Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.
19. Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby.
Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.
20. Klima St. (1999): Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła
Zarządzania i Bankowości. Kraków. Kraków, grudzień 2000; AGH Wydział Górniczy w Krakowie.
21. Plany Odnowy Miejscowości dla wsi: Dziekaństwo, Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno
22. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016”. – Warszawa,
2008 rok,
23. Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2004, 2005, 2006, 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
24. Stan bezpieczeństwa pożarowego województwa opolskiego PSP Opole 2005,
25. Strategia Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002-2015, Komprachcice 2007
26. Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportowej w Województwie Opolskim w latach 2008-2013.
27. Urząd Regulacji Energetyki, baza koncesji 2007.
28. www.wrotaopolszczyzny.pl
63
Download