Wykład 1 - Zapalenie - Wykłady - GoldenHorse

advertisement
Wykład 1 - Zapalenie.doc
(71 KB) Pobierz
WYKŁAD 1
ZAPALENIE
Zapalenie jest zespołem reakcji powstających w wyniku uszkodzenia tkanek, zakażenia r.
immunologicznych, urazu fizycznego.
Rola:
- lokalizacja czynnika patogennego
- eliminacja czynników patogennych
- przywrócenie fizjologicznej funkcji uszkodzonych tkanek i narządów
Obejmuje:
- aktywacje komórek- nacieki
- wytwarzanie mediatorów działających miejscowo i ogólnie
Objawy zapalenia:
- rubor- zaczerwienienie ( wzrost przepływu krwi)
- tumor- obrzmienie ( wyciek białek i komórek z naczyń do tkanek)
- dolor- ból (pobudzenie rec. bólu )
- calor- wzrost temp ( zwiększenie przepływu krwi, pirogenny endogenne)
- functio laesa- zaburzenie funkcji ( uszkodzona struktura)
Uszkodzenie
infekcja
alergeny
↓
Zapalenie
Ostre
→
Komórki
←
Przewlekłe
Neutrofile
Monocyty
Makrofagi
Kom tuczne
Bazofile
Eozynofile
Limfocyty
Kom plazmatyczne
Płytki krwi
Kom nabłonka
Fibroblasty
Fazowy napływ leukocytów do miejsca uszkodzenia/ infekcji
Od 0 makrofagi
Od 3 limfocyty Th
Zjawisko
zależne
Od 6-7 limfocyty Tc
Od 2 tyg komórki B
od ekspresji
chemokin i cząst.
odnowy
śródbłonka
Ostre zapalenie – gromadzenie większej liczby neutrofili, aktywowanych Th
Przewlekłe zapalnie – gromadzenie większej liczby makrofagów, Tc, B
Rola neutrofilów w reakcji zapalnej:
1. Fagocytoza- rozpoznanie, pochłanianie i eliminacja czynników patogennych.
2. Uwalnianie mediatorów, t.j.:
- reaktywne formy tlenu: ˉO2, H2O2, OHˉ
- tlenek azotu
- metabolity przemian kw arachidonowego: PGE2, LTB4, LTD4, PAF, TXA2
- cytokiny: IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, GM-CSF, M-CSF, TNFα, IFNγ, IFNα, TGFβ
- inne czynniki – HRA-N (czynnik powodujący uwalnianie histaminy z bazofilów, kom
tucznych), kalkreina (wpływ na uwalnianie kinin), HSP (białka szoku termicznego), czynnik
B, składowa C3, białko CRP
Rola makrofagów w zapaleniu:
1. Fagocytoza- rozpoznanie, pochłanianie i eliminacja czynników patogennych.
2.Uwalnianie mediatorów, t.j.:
- reaktywne formy tlenu: ˉO2, H2O2, *OH,
- tlenek azotu
- metabolity przemian kw arachidonowgo: PGE2, PGF2, PGI1, LTB4, LTC4, LTD4,
LTE4, PAF
- cytokiny: IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, GM-CSF, G-CSF, TNFα, IFNα, TGFβ,
INFβ, erytropoetyna, chemokininy CCL
- inne czynniki: składowe C1, C2, C3, C4, C5, czynnik B i D, properdyna, enzymy
Rola w zapaleniu komórek tucznych:
1. Uwalnianie mediatorów zapalnych:
a) preformowane- od zawsze w ziarnistościach
- histamina
- obojętne proteazy: tryptaza, chymaza
- kwaśne hydrolazy: β-heksozoaminidaza, β- glukuronidaza
- proteoglikany: heparyna, siarczan chondroityny
- czynniki chemotaktyczne
b) generowane
- prostaglandyny PGD2
- leukotrieny LTC4, LTB4
- PAF
c) cytokiny: TNFα, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, GM-CSF, TGFβ
Synteza NO przez komórki immunokompetentne:
-neutrofile, limfocyty, makrofagi, endotelium, mastocyty
NO- funkcje w zapaleniu:
- aktywność bakteriobójcza
- efekt cytostatyczny- kom nowotworowe
- hamowanie agregacji płytek
- hamowanie syntezy białek
- immunomodulacja
- relaksacja mięśni
- wzrost przepuszczalności naczyń
Metabolity przemian kwasu arachidonowego (eikozanoidy):
Fosfolipidy błony komórkowej
COX, peroksydaza
↓
5-lipooksygenaza
Kwas arachidonowy
Prostaglandyna H2 (PGH2)
PGD2
tromboksan (TXA)
PGE2
PGF2
PGI2
Eikozanoidy- funkcje w zapaleniach:
1. Prostanoidy:
PGE2:
- rozszerzenie naczyń krwionośnych
- wzrost przepuszczalności naczyń
- reakcje bólowe
- gorączka
PGD2:
- skurcz mięśni gładkich oskrzeli
- rozszerzenie naczyń
- hamowanie agregacji płytek
TXA2:
5HPETE
leukotrieny
- skurcz mięśni gładkich naczyń
- agregacja płytek
PGI2:
- rozszerzenie naczyń
- hamowanie agregacji płytek
PGF2:
- skurcz mięśni gładkich
- skurcz oskrzeli
2. Leukotrieny – szlak metaboliczny lipooksygenazy
LTB4:
- wzrost przepuszczalności naczyń
- nasilenie chemotaksji i degranulacji neutrofilów
- tworzenie RFT przez neutrofile
- uczucie bólu
LTC4, LTD4, LTE4:
- skurcz mięśni gładkich oskrzeli
- wzrost przepuszczalności małych naczyń
- rozszerzenie naczyń krwionośnych w skórze (bąbel)
- pobudzenie migracji eozynofilów w drogach oddechowych
- pobudzenie wydzielania śluzu w drogach oddechowych
HISTAMINA-funkcje w zapaleniach:
1. Receptor H1
- skurcz mięśni gładkich
- wydzielanie przez komórki śródbłonka NO i PGI2 (rozkurcz mięsni gładkich)
- rozszerzenie naczyń krwionośnych
- pobudzenie włókien doprowadzających nerwu błędnego (wodnisty wyciek z nosa)
- pobudzenie włókien doprowadzających nerwów czuciowych (kichanie, świąd)
- wzrost prostaglandyn w płucach
- uwalnianie cytokin ( IL-6, IL-8, GM-CSF) z kom nabłonka oskrzeli
- pobudzenie eozynofilów
2. Receptor H2
- wzrost wydzielania śluzu w drogach oddechowych
- hamowanie uwalniania histaminy z bazofilów
- hamowanie chemotaksji neutrofilów i uwalniania enzymów
- pobudzanie Treg
- hamowanie wytwarzania przeciwciał
- hamowanie powstawania Tc
3. Receptor H1 i H2
- rozszerzenie naczyń
- spadek ciśnienia krwi
- zaczerwienienie
- ból głowy
4. Receptor H3
- hamowanie syntezy histaminy
- hamowanie neurotransmisji w układzie synaptycznym
SEROTONINA
1. Źródło : płytki krwi i komórki srebrochłone jelita
2. Funkcje:
- prekursor melatoniny w szyszynce
- pobudza płytki, aktywuje ich agregację
- skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych
- rozszerza małe naczynia
- uwalnia NO
- powoduje skurcz oskrzeli
Inne mediatory zapalenia:
1. PAF
* neutrofile, bazofile, kom tuczne, eozynofile, monocyty, makrofagi, płytki krwi
- pobudza agregację płytek
- wzrost przepuszczalności naczyń
- wywołuje skurcz oskrzeli
- spadek ciśnienia krwi
- pobudza chemotaksję i aktywność neutrofilów
2. TGFβ
* płytki krwi, neutrofile
- chemoatraktant dla fibroblastów, granulocytów, makrofagów
- hamowanie produkcji slektyn
- TCD8 hamuje funkcję CD4
- wzrost syntezy kolagenu, fibronektyny
- pobudzenie osteoklastów
3. IL-8
* monocyty, limfocyty
- rekrutacja PMN i monocytów
4. C3a
* monocyty, limfocyty
- degranulacja kom tucznych
- skurcz mięśni gładkich
5. C5a
* monocyty, limfocyty
- degranulacja kom tucznych
- skurcz mięśni gładkich
- chemotaksja neutrofilów i makrofagów
6. IL-6
* makrofagi, limf T, granulocyty
- synteza białek ostrej fazy przez hepatocyty (IL-1, TNFα)
- endogenne pirogeny (IL-1, TNFα)
7. IL-1
* monocyty, makrofagi, limf T, granulocyty
- uwalnianie granulocytów ze szpiku i aktywacja
- synteza białek ostrej fazy przez hepatocyty (IL-1, TNFα)
- endogenne pirogeny (IL-1, TNFα)
8. TNFα
- ekspresja adhezyn i chemokin na śródbłonku
- aktywuje kom zapalne
9. Bradikinina
* układ kinin
- rozszerzenie naczyń
- skurcz mięsni gładkich oskrzeli
- wzrost przepuszalności włośniczek
- ból, synteza NO
- produkcja prostacyklin
- aktywacja T i B, neutrofilów, makrofagów
- uwalnianie włókien zapalnych
- uwalnianie histaminy i substancji P
10. Fibrynopeptydy
* układ krzepnięcia
- wzrost przepuszczalności naczyń
- wzrost chemotaksji neutorfilów i makrofagów
Zapalenie ostre:
- bezpośrednio po zadziałaniu bodźca
- trwa do ok. 10 h
- główna rola – kom tuczne neutrofile
- mediatory: histamina, kininy, metabolity kw arachidonowego
Zapalenie przewlekłe:
- występuje później lub trwa przez dłuższy czas, może od początku przybierać taką formę
zakażenia ( mycobacterium tuberculosis, wirusy)
- główna rola: monocyty, limfocyty, kom plazmatyczne
- główne mediatory:
 cytokiny: IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, GM-SCF
 eikozanoidy: leukotrieny , PAF, prostaglandyny
 inne: metabolity tlenu, białka ostrej fazy, białka wstrząsu termicznego
Białka ostrej fazy (B.o.f ):
- działają jak antyproteazy, opsoniny, czynniki krzepnięcia, regulatory gojenia się ran
- uczestniczą w reakcjach prowadzących do przywrócenia równowagi w organizmie
B.o.f pozytywne:
- CRP (1000razy wzrost, amyloid A, C3, C4, ceruloplazmina, haptoglobina, fibrynogen,
inhibitory proteaz
B.o.f. negatywne:
- w procesie zapalenia stężenie się obniża
- albumina, transferyna
1. Pozytywne:
 wzrost stężenia o 50%
- składowe C3 i C4, ceruloplazmina
 wzrost stężenia 2-4 krotnie
- α-1-kwaśna glikoproteina
- α-1- antychymotrypsyna
- α-1- inhibitor proteaz,
- haptogobina
- fibrynogen
 wzrost stężenia >1000 razy
- CRP , składnik surowiczy amyloidu (SAA)
Białko CRP
- precypituje wielocukry C dwoinki zapalenia płuc
- ogranicza zakres uszkodzenia tkanek, przyśpiesza usuwanie martwych komórek, ogranicza
działanie RFT:
 wiążą chromatynę uwolnioną rozpadłych komórek (chroni przed autoimmunizacją)
 aktywuję fagocytozę
 aktywuję enzymy usuwające toksyczne produkty przemian w komórce ( ceruloplazminę,
α-1-antytrypsynę)
 wzrost wytwarzania w chorobie nowotworowej
Białka wstrząsu termicznego (HSP)
1. występowanie:
- we wszystkich kom prokariotycznych i eukariotycznych
...
Plik z chomika:
GoldenHorse
Inne pliki z tego folderu:

Wykład 9 - Immunologia nowotworów.doc (2797 KB)

Wykład 8 - Wtórne niedobory immunologiczne.docx (835 KB)
 Wykład 1 - Zapalenie.doc (71 KB)
 wykład 3 (Word '03).doc (105 KB)
 Wykład 5 - Immunologia transplantacyjna.doc (188 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Ćwiczenia
Giełdy
Download