WZÓR UMOWY (MATERIAŁY BIUROWE) UMOWA Nr ...... zawarta w

advertisement
WZÓR UMOWY (MATERIAŁY BIUROWE)
UMOWA Nr ......
zawarta w dniu .................. r. w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w
Lublinie, Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5,
reprezentowanym przez: ................................................., zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a:
.................................................................................................
reprezentowaną/nym/
przez:
.................................................,
zarejestrowaną w Sądzie ..................... pod nr ......................., lub prowadzącym działalność na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ......................................... , zwaną/nym/ w
treści umowy „Wykonawcą”.
§1
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 ze zmianami).
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów biurowych/ eksploatacyjnych oferowanych
przez Wykonawcę wg formularza cenowo- asortymentowego stanowiącego załącznik do ofert
złożonej w postepowaniu przetargowym nr PN/30/2011-POKL.4.1.1/362 , stanowiącego jej integralną
część.
§3
1. Czas realizacji przedmiotu umowy dla części 1 - Dostawa artykułów biurowych: do 31 października
2012 r. lub do wyczerpania zamawianego asortymentu.
2. Dostawa będzie następowała partiami lub w całości, na podstawie zamówień Zamawiającego.
3. Termin realizacji poszczególnych partii dostawy obejmuje okres 3 dni od momentu zgłoszenia
zamówienia.
4. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy przejdzie na Zamawiającego, w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony na
uzgodnione miejsce i przyjęty przez Zamawiającego.
5. Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:
a) wykorzystania kwoty określonej w § 6 ust. 1.;
b) upływu terminu, na który umowa została zawarta, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku, jeżeli
kwota z § 6 ust. 1. nie zostanie wykorzystana.
§4
1. Asortyment określony w § 2 dostarczany będzie na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego (ul. Sowińskiego 12/9 w Lublinie).
2. Dostarczenie przez Wykonawcę danej partii przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego obejmuje: rozładunek oraz wniesienie do określonych pomieszczeń ustalonych w
zamówieniu przez Zamawiającego.
§5
1. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona
upoważniony przedstawiciel.
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający odmówi
przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§6
1. Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wynosi ……………. zł brutto, słownie:
.......................................................złotych ..... /100, wg ceny określonej w ofercie.
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni, od
daty odbioru przez Zamawiającego dostarczonego, zgodnie z warunkami umowy, przedmiotu umowy.
3. Należność przysługująca Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy będzie określona na podstawie cen
jednostkowych (zawartych w załączniku do oferty sporządzonym na formularzu będącym
załącznikiem nr 2 A do SIWZ) oraz ilości faktycznie dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacja projektu pt. „UMCS dla rynku
pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
§7
1. Wykonawca zapewni, jakość i przydatność sprzedawanych towarów zgodną z obowiązującymi w
stosunku do poszczególnego asortymentu normami.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone towary miały, co najmniej 6 miesięczną przydatność do
użycia (dotyczy wkładów do długopisów, piór, markerów itp. oraz wyrobów zawierających kleje:
koperty, karteczki samoprzylepne itp.).
3. Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad towaru w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 7 dni od daty jej
zgłoszenia.
5. Wybór sposobu reklamacji należy do Zamawiającego.
6. Koszty reklamacji pokrywa Wykonawca.
§8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie
następujących kar umownych:
a) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto
zamówienia za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji.
b) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości umowy w
razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§9
1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, gdy:
1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe, lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;
2) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej, jakości,
4) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym; w takim
przypadku Wykonawca uprawniony jest do zapłaty za wykonaną część umowy.
2. Odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, którym Wykonawca nie mógł
zapobiec mimo zachowania należytej staranności, termin dostawy może ulec przedłużeniu, o ile
Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie przewidzianej w ust.1 wyznaczając dodatkowy termin
dostawy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie może w żadnym przypadku spowodować
podwyższenia ceny określonej w § 6 ust. 1.
4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w
Lublinie.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WZÓR UMOWY (TONERY)
UMOWA NR
zawarta w dniu .................. r. w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w
Lublinie, Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5,
reprezentowanym przez: ................................................., zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a:
.................................................................................................
reprezentowaną/nym/
przez:
.................................................,
zarejestrowaną w Sądzie ..................... pod nr ......................., lub prowadzącym działalność na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ......................................... , zwaną/nym/ w
treści umowy „Wykonawcą”.
§1
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
(tonery, tusze) dla UMCS w Lublinie oferowanych przez Wykonawcę zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia …………….. i formularzem asortymentowo-cenowym, będącymi załącznikami do niniejszej
umowy (załącznik nr 1 formularz oferty oraz załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy),
stanowiących jej integralną część.
§3
1. Czas realizacji przedmiotu umowy dla części 2 - Dostawa artykułów eksploatacyjnych w okresie
30 dni od daty podpisania umowy.
2. Dostawa będzie następowała partiami lub w całości, na podstawie zamówień Zamawiającego.
3. Termin realizacji poszczególnych partii dostawy obejmuje okres 3 dni od momentu zgłoszenia
zamówienia.
4. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy przejdzie na Zamawiającego, w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony
na uzgodnione miejsce i przyjęty przez Zamawiającego.
5. Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:
a) wykorzystania kwoty określonej w § 6 ust. 1.;
b) upływu terminu na który umowa została zawarta, o którym mowa w ust. 1, w przypadku jeżeli
kwota z § 6 ust. 1. nie zostanie wykorzystana.
1)
2)
§4
Przedmiot umowy określony w §2 dostarczany będzie na koszt Wykonawcy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego (ul. Sowińskiego 12/9, Lublin).
Dostarczenie przez Wykonawcę danej partii przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego obejmuje: transport, rozładunek oraz wniesienie do określonych
pomieszczeń ustalonych w zamówieniu przez Zamawiającego.
§5
1. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona
upoważniony przedstawiciel.
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający
odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony
do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§6
Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wynosi:
a) wartość bez kwoty podatku VAT: ......................... złotych
(słownie: .................................................................................. złotych .../100),
b) podatek VAT według stawki …….. %, tj.: ................... złotych
(słownie: .................................................................................. złotych .../100),
c) wartość z kwotą podatku VAT: .............................. złotych
(słownie: .................................................................................. złotych .../100),
wg ceny określonej w ofercie.
2. Należność przysługująca Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy będzie określona na podstawie
cen jednostkowych (zawartych w załączniku nr 2) oraz ilości faktycznie dostarczonego
przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze
w terminie 30 dni, od daty odbioru i przyjęcia przez Zamawiającego dostarczonego zgodnie z
warunkami umowy przedmiotu umowy oraz dostarczonej do Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacja projektu pt.
„UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o
kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego uczelni.
1.
§7
1. Wykonawca zapewni jakość i przydatność dostarczonego przedmiotu umowy zgodną
z obowiązującymi w stosunku do poszczególnego asortymentu normami.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu …….. miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot
umowy, poczynając od daty odbioru końcowego dla danej partii przedmiotu umowy.
3. Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 7 dni od daty jej
zgłoszenia.
5. Wybór sposobu reklamacji należy do Zamawiającego.
6. Koszty reklamacji pokrywa Wykonawca.
1.
a)
b)
2.
3.
1.
1)
2)
§8
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie
następujących kar umownych:
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% ceny zamówienia
za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji.
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości umowy
w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§9
Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy gdy:
zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe, lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,
nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3)
4)
2.
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości,
wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym;
w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do zapłaty za wykonaną część umowy.
Odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd
w Lublinie.
W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, którym Wykonawca
nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności, termin dostawy może ulec
przedłużeniu, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie przewidzianej w pkt 1)
wyznaczając dodatkowy termin dostawy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie może
w żadnym przypadku spowodować podwyższenia ceny określonej w § 6 ust. 1.
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards