Konspekt katechezy - Nowa Ewangelizacja -SzŚ

advertisement
Konspekt katechezy
Temat: Nowa Ewangelizacja
Cel ogólny: Ukazanie czym jest „Nowa Ewangelizacja”
Cele szczególowe:
Uczeń:
-
podaje cele Nowej Ewangelizacji
-
podaje podstawy biblijne tego zagadnienia
-
wymienia nakaz jaki Jezus dał apostołom odnośnie głoszenia Ewangelii
-
określa pojęcia: kerygmat, charyzmat, wspólnota
-
wyjaśnia relacje między nimi
Środki dydaktyczne: Pismo święte, KKK , Redemptoris Missio, Christifideles Laici, fragmenty homilii i przemówienia Jana Pawła II.
Metody:.Rozmowa kierowana, praca w grupach, analiza tekstu źródłowego
Modlitwa: “Duchu Święty, który oświecasz...’’
WPROWADZENIE
Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała głównie jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, wyrażonego przede
wszystkim w encyklice RedemptorisMissio oraz adhortacji apostolskiej ChristifidelesLaici. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II
stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być "nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu".
Za inicjatora Szkoły Nowej Ewangelizacji uznaje się Jose Prado Floresa, biblistę i ewangelizatora, który założył Szkołę św. Andrzeja w
Meksyku w roku 1980. Szkoła ta dała początek wielu innym szkołom mieszczącym się na całym świecie, szczególnie zaś w Polsce.
Celem Nowej Ewangelizacji jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na
poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.
Szkoła Nowej Ewangelizacji posiada konkretny Plan Pastoralny o nazwie "RedemptorisMissio". W skład tego planu wchodzi formacyjny
program kursów, który przeprowadza uczestnika przez następujące etapy: niezewangelizowany → zewangelizowany → ewangelizator →
formator ewangelizatorów → prowadzący Szkołę Ewangelizacji. Każda Szkoła Nowej Ewangelizacji posiada także własne narzędzia takie jak:
rekolekcje, warsztaty, inicjatywy (koncerty, spotkania itp.).
1
ROZWINIĘCIE
Szkoła Nowej Ewangelizacji jest:
I. kerygmatyczna
II. charyzmatyczna
III. wspólnotowa
I.
Kerygmat
Czym jest kerygmat? Jest głoszeniem śmierci Pana Jezusa i ogłaszaniem Jego zmartwychwstania, co stanowi fundament życia chrześcijańskiego
i pierwszy krok w procesie ewangelizacji, aby narodzić się na nowo. Dlatego św. Paweł głosi: Nie wstydzę się Ewangelii, która jest mocą Bożą
dla zbawienia każdego, kto wierzy por. Rz1.16
Treścią kerygmatu jest Jezus. Jezus z Nazaretu i syn Dawida; prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek:
- Umarły za nasze grzechy i na naszym miejscu (za nas)
- Zmartwychwstały, aby dać nam życie
- Uwielbiony, aby otrzymać i posłać Ducha Świętego i wstawiać się za nami
- Mesjasz, który daje Ducha Świętego
- Pan, który posiada wszelką władzę na niebie i na ziemi
- Zbawiciel, jedyny, wystarczający i wykluczający wszelkie inne formy zbawienia
Kerygmat apostolski, pedagogicznie ujęty, prezentujący Boży Plan zbawienia dla człowieka dzisiaj, zawiera sześć tematów:
1.Miłość Boża- zbawienie wypływa z miłości Boga, który przejął inicjatywę.
2.Grzech- uniemożliwia objawienie się miłości Bożej. Człowiek nie może zbawić się sam.
3.Zbawienie w Jezusie- przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie.
4.Wiara i nawrócenie-człowiek odpowiada wiarą, ogłaszając Jezusa Zbawicielem i Panem.
5.Duch Święty- otrzymuje się nowe wylanie Ducha Świętego.
6.Wspólnota- wejść do wspólnoty, aby żyć w Ciele Chrystusa jako aktywny członek.
Celem kerygmatu jest zbawienie osobiste i wspólnotowe, jak również wyzwolenie społeczne poprzez spotkanie osobiste z Jezusem
zmartwychwstałym, który napełnia nas Duchem Świętym, aby uczynić nas świadkami z mocą dla budowania Królestwa Bożego na tym świecie.
2
Głosicielem kerygmatu jest świadek, który doświadczył w swoim życiu owoców śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Człowiek współczesny
wierzy bardziej świadkom niż nauczycielom, jeśli zaś nauczycielom, to dlatego, że są świadkami (por. RMiss 42).
II.
Karisma
Czym są charyzmaty? To dary duchowe dane Kościołowi dla ewangelizacji. Manifestacje Ducha dla dobra wspólnego i budowania Ciała
Chrystusa (Kościół). Celem charyzmatów jest budować Kościół w każdym czasie, nie tylko dla jego narodzin. Ewangelizować: bez Ducha
Świętego i Jego darów głoszenie byłoby jak propaganda. Ukazać moc, miłość i wierność Boga.
Charyzmatów należy używać zawsze w związku z ewangelizacją, pełnię osiągają w sakramencie.
Ewangelizacja- Charyzmat- Sakrament. Są to trzy ogniwa tego samego łańcucha: Natychmiast po podjęciu przez Apostołów wielkiego posłania
Jezusa: Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, pojawiają się znaki, które towarzyszą ewangelizacji. Między charyzmatami i
sakramentami istnieje harmonia i jedność: nigdy w opozycji do siebie: Ten kto uwierzy i przyjmie chrzest (sakrament) będzie zbawiony por. Mk
16,16.
Kryteria posługi charyzmatami:
W progranie Pastoralnym RedemptorisMissio, podobnie jak w Kościele pierwotnym charyzmaty są dla ewangelizacji; są używanie i objawiają
się w kontekście ewangelizacji; są znakami i posiadaja znaczenie teologiczne; rodzą się, rozwijają i objawiają we wspólnocie.
III.
Koinonia
Czym jest wspólnota? Bóg jest wspólnotą: Ojciec, Syn i Duch Święty w komunii miłości. Bóg Ojciec nie chciał zbawić ludzi indywidualnie, lecz
tworząc z nich lud, z którym zawarł przymierze. Jezus założył nowy lud, bez względu na rasę, język, kraj, lecz zjednoczony w wierze, chrzcie i
pielgrzymujący do ziemi obiecanej (to zrodzony na krzyżu Kościół). Dzięki duchowi Świętemu w dniu Pięćdziesiątnicy, objawia się Światu
Kościół.
Wspólnota chrześcijańska jest komunią, która wypływa z samej Trójcy Świętej, dlatego jest: wspólnotą z Bogiem, wspólnotą z naszymi
braćmi, środowiskiem integracji i wzrostu osoby, obrazu i podobieństwa samej Trójcy Świętej. Ta komunia osób, podobnie jak w trójcy Świętej,
jest dziełem Ducha Świętego, który rozlewa miłość w naszych sercach, więź doskonałą.
Pierwszą wspólnotą jest rodzina. Drugą podstawową formą wspólnoty jest Kościół, posiadający wymiar katolicki- powszechny i
diecezjalny. Duch Święty wzbudza wielką różnorodność wspólnot w Kościele. Każda wspólnota posiada swój własny charyzmat i duchowość.
Jednak od wszystkich wymaga się miłości, jedności i misji ewangelizacji.
ZASTOSOWANIE
Istnieje więc współzależność tych trzech czynników:
KErygma (kerygmat): ogłaszanie Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.
3
KArisma (charyzmat):ewangelizowanie z mocą Ducha Świętego, poprzez charyzmaty naturalne (talenty i zwyczajna służba człowiekowi z
radością i miłością) oraz nadnaturalne, posługę uwalniania i czyny mocy.
KOinonia (wspólnota): powstawanie zewangelizowanych wspólnot, w których żyje się miłością, jako pełnych zaangażowania, świadczących o
tym, że Królestwo Boże jest pośród nas.
Każdy z w/w trzech elementów posiada swoją wartość. Każdy wspiera ewangelizację. Jednak dopiero zjednoczone, posiadają wielką moc:
KE+ KA: Kerygmat głosi się charyzmatami. Charyzmaty czynią widocznym, odczuwalnym i skutecznym głoszenie śmierci i zmartwychwstania
Jezusa. W kerygmacie głosi się, że Jezus żyje, jednak dzięki charyzmatom staje się to oczywiste, że Jezus nie tylko żyje, ale że jest tu obecny i
działa.
KA+KO: Charyzmaty nie są udzielane osobie do jej prywatnego użytku, lecz wspólnocie, a osobie właśnie dlatego, że jest we wspólnocie
(Kościele). Charyzmaty pobudzają i budują życie wspólnotowe.
KO+KE: Pierwszym owocem głoszenia kerygmatu jest powstanie wspólnoty (Kościół). Ewangelizacja nie kończy się w tym momencie, gdy
jakaś osoba przyjmie Jezusa do swego serca, lecz gdy stanie się członkiem Ciała Chrystusa, który jest wspólnota.
Rozdzielone tracą na wartości i grozi nam niebezpieczeństwo że:
KE bez KO = demagogia
KE bez KA = propaganda
KA bez KE = magia
KA bez KO = czary
KO bez KE = sekta
ZAKOŃCZENIE
AniKE, ani KA, ani KO nie są celem same w sobie, dopiero zjednoczone, służą skutecznie zakładaniu Królestwa Bożego na tym świecie.
Odrzucenie któregoś z tych elementów szkodzi i pomniejsza moc pozostałych. Natomiast ich zjednoczenie potęguje ewangelizację:
- nie tylko się ewangelizuje, należy ewangelizować z mocą.
- nie tylko się ewangelizuje z mocą, należy ewangelizować z wielką mocą.
4
Download