Zapytanie ofertowe InnRec/01/2017

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE NR InnRec/01/2017
dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo – rozwojowego
dotyczącego opracowania nowatorskiej technologii wytwarzania niskoemisyjnej lekkiej płyty
wiórowej
Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie
Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Konkurs 3 „Innowacyjny Recykling”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nazwa i adres Zamawiającego:
KRONOSPAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek
Tytuł zamówienia
Prace badawczo – rozwojowe w obszarze opracowania
niskoemisyjnej lekkiej płyty wiórowej przy wykorzystaniu
nowatorskiej technologii sortowania drewna poużytkowego oraz
odpadów drzewnych
Data ogłoszenia zapytania
15.03.2017 r.
ofertowego:
Termin składania ofert:
23.03.2017 r. godz. 12:00
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data i godzina wpłynięcia do siedziby firmy.
Miejsce i sposób składania Oferta może być złożona:
oferty:
1. Elektronicznie na adres: [email protected]
2. W wersji papierowej do siedziby firmy na adres:
KRONOSPAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek
Osoba
wyznaczona
do
Michał Bak
kontaktu w sprawie zapytania
[email protected]
Skrócony opis przedmiotu Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania parametrów
zamówienia
technologicznych procesu wytwarzania niskoemisyjnej lekkiej płyty
wiórowej m.in. w zakresie receptury klejów, weryfikacji wpływu
ilościowego udziału drewna poużytkowego z recyklingu oraz
odpadów drzewnych, jak również gęstości i struktury płyt
wiórowych na ich właściwości użytkowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania prac merytorycznych w
ramach projektu, o dofinansowanie którego ubiega się
Wnioskodawca w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2
„Sektorowe programy B+R”, Konkurs 3 „Innowacyjny Recykling”, w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Prace merytoryczne dotyczą usług badawczych, a ich zakres będzie
obejmował:
Część I:
1. Opracowanie nowej receptury kleju dedykowanego dla
płyty wiórowej o obniżonej zawartości formaldehydu na
poziomie < 6 mg HCHO, gęstości 420±20 kg/m3 oraz
zawartości drewna z recyklingu na poziomie 60±10%, w
tym wyznaczenie optymalnych parametrów mieszanki
takich jak m.in. rodzaj żywicy, ilość utwardzacza, substancje
wiążące formaldehyd.
2. Weryfikacja wpływu gęstości płyt w zakresie 400 – 460
kg/m3, na właściwości użytkowe płyt wiórowych oraz
wyznaczenie wartości brzegowych tego parametru.
3. Weryfikacja wpływu jakości oraz proporcji wsadu
surowcowego, przy założeniu udziału recyklingu drewna
poużytkowego i odpadów drzewnych na poziomie
40 – 70%, na właściwości płyt wiórowych oraz wyznaczenie
wartości brzegowych tych parametrów.
4. Opracowanie wytycznych technologicznych dla procesu
produkcji lekkiej niskoemisyjnej płyty wiórowej m.in. w
zakresie: optymalnej długości procesu suszenia surowca,
optymalnych wytycznych dla procesu zaklejania,
optymalnych wytycznych dla procesu formowania kobierca
oraz optymalnych wytycznych procesu prasowania.
Kod CPV
Nazwa kodu CPV
Termin realizacji zamówienia
Część II:
1. Przeprowadzenie badań wyrobów gotowych w postaci płyt
wiórowych wykonanych przez Zamawiającego, zgodnie z
opracowanymi założeniami technologicznymi, dla oceny
spełnienia ich wymagań jakościowych oraz użytkowych, w
tym weryfikacji osiągnięcia optymalnych parametrów
fizyko – chemicznych dla lekkiej niskoemisyjnej płyty
wiórowej.
73110000-6
73110000-3
Usługi badawcze
Usługi badawcze i eksperymentalno - rozwojowe
Realizacja Części I przedmiotu zamówienia powinna trwać nie
dłużej niż 6 miesięcy od momentu oficjalnego poinformowania
Wykonawcy, o konieczności rozpoczęcia badań.
Jednocześnie termin ten nastąpi nie wcześniej niż 01.02.2018 r. i
nie później niż 31.05.2018 r.
Szacunkowy termin rozpoczęcia realizacji Części I - kwiecień 2018 r.
Realizacja Części II zamówienia rozpocznie się po zakończeniu
Części I oraz oficjalnym poinformowaniu Wykonawcy, o
konieczności rozpoczęcia badań.
Jednocześnie termin ten nastąpi nie wcześniej niż 01.08.2018 r. i
nie później niż 31.10.2018 r.
Realizacja Części II zamówienia powinna trwać nie dłużej niż 4
miesiące.
Załączniki


Wzór formularza oferty
Wzór „Oświadczenia o braku powiązań osobowych i
kapitałowych”
Warunki udziału w postępowaniu
Skład personelu badawczego Aby wziąć udział w postępowaniu, Oferent powinien dysponować
Oferenta oddelegowanego do kadrą badawczą z udokumentowanym doświadczeniem w
wykonania usługi
prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych o zbliżonej tematyce i
zakresie, tj. osoby wchodzące w jej skład powinny:
̶
posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (tytuł co
najmniej mgr. inż.),
̶
uczestniczyć w co najmniej 3 projektach badawczo –
rozwojowych związanych z tematyką przedmiotowego
projektu Zamawiającego,
̶
uczestniczyć w co najmniej 1 wdrożeniu wyników badań
przemysłowych i prac rozwojowych do przestrzeni
gospodarczej,
̶
być sumarycznie autorami minimum 10 publikacji
naukowych z zakresu będącego przedmiotem niniejszego
zamówienia.
Oferent do ofert powinien dołączyć CV osób, które będą wchodziły
w skład kadry badawczej oraz listę publikacji z których będzie
wynikało, że posiada ona wymagane wykształcenie, doświadczenie
oraz umiejętności.
Potencjał techniczny
Aby wziąć udział w postępowaniu, Oferent powinien dysponować:
1. Laboratorium wyposażonym w aparaturę badawczą
umożliwiającą wykonanie usługi, w tym m.in.:
̶
aparatem do potencjometrycznego
miareczkowania pozwalającym określić pH oraz
pojemność buforową,
̶
wiskozymetrem, w zakresie lepkości 50-3000 mPas,
̶
zaklejarką do wiórów,
̶
dezintegratorem ultradźwiękowym,
̶
prasami hydraulicznymi,
̶
obrotową wyparką próżniową,
̶
maszyną wytrzymałościową,
̶
komorą klimatyczną,
̶
tensjometrem optycznym wykorzystywanym m.in.
do pomiaru napięcia powierzchniowego oraz kąta
zwilżenia,
̶
aparatem do pomiaru współczynnika przewodności
cieplnej,
̶
komorami do badania emisji formaldehydu z
drewna poużytkowego i płyt oraz perforatorami do
badania jego zawartości w tych materiałach.
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na
podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy, w którym powinien
on wykazać, że dysponuje laboratorium wyposażonym w aparaturę
badawczą, umożliwiającą wykonanie usługi.
Ocena Oferty
Kryteria
oceny
ofert Metodologia oceny kryteriów:
wraz
z
wagami
Lp. Kryterium
Waga
Metoda oceny Ilość
punktowymi/procentowymi
kryterium kryterium
punktów
oraz punktacją
w%
10 pkt x Cena
netto najtańszej
1. Cena netto*
60%
oferty / Cena Max. 10
netto ocenianej
oferty
10
pkt
x
najkrótszy
termin
wykonania
Termin
spośród
wykonania
otrzymanych
2. Części
I 40%
Max. 10
ofert
[w
zamówienia
miesiącach]
/
[w miesiącach]
Termin
wykonania
ocenianej oferty
[w miesiącach]
*Do porównania ofert brana będzie cena netto.
W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie
średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert
przez Komisję konkursową
Opis sposobu przyznania Ocena ofert w ramach kryterium oceny zostanie dokonana poprzez
punktacji
obliczenie wartości dla każdej z ofert, która spełniła wszystkie
warunki udziału w postępowaniu. Spośród otrzymanych ofert
zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w
ramach wszystkich ocienianych kryteriów, uzyska najwyższą
wartość punktów.
Punktacja przyznawana będzie poprzez dokonanie następującego
obliczenia:
10 pkt x Cena netto najtańszej oferty / Cena netto ocenianej oferty
=Y
Y x 60% = Z pkt (ilość przyznanych punktów)
+
10 pkt x Najkrótszy termin wykonania części 1 zamówienia w
miesiącach / Termin wykonania części 1 zamówienia ocenianej
oferty w miesiącach = X
X x 40% = S pkt (ilość przyznanych punktów)
Z + S = ilość przyznanych punktów w ramach zamówienia
Zamawiający po dokonaniu oceny otrzymanych ofert zaproponuje
Oferentowi, który uzyskał największą liczbę punktów, zawarcie
umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy warunkowej z wybranym
Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o
dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe
programy B+R”, Konkurs 3 „Innowacyjny Recykling”, w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności,
obiektywności,
efektywności
oraz
przejrzystości.
Za
najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana
oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
osobowo i kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzone musi
zostać odpowiednim oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego powyżej warunku
oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, którego
wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta
musi
zawierać
 Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP,
następujące elementy
nr KRS/EDG).
 Informacje dotyczące typu podmiotu (np. uczelnia
publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub
inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,
Termin oceny ofert:
przedsiębiorstwo).
 Datę przygotowania i termin ważności oferty.
 Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług w ramach
oferty.
 Odniesienie się do zamieszczonych w zapytaniu ofertowym
warunków udziału w postępowaniu. (Określenie czy
warunek jest spełniony oraz wskazanie na podstawie jakich
dokumentów spełnienie warunku zostanie udowodnione.)
 Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu
ofertowym kryteriów wyboru oferty.
 Odniesienie się do określonej przez Wnioskodawcę
konieczności uwzględnienia aspektów środowiskowych w
ramach wykonania usługi badawczej stanowiącej
przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.
 Cenę całkowitą netto i brutto.
 Oświadczenia:
o „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zapytaniem
Ofertowym oraz treścią ogłoszenia a oferta zawiera
wszystkie elementy określone w Zapytaniu.”
o „Oświadczam, że zgadzam się z warunkami
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym a oferta
odpowiada i jest zgodna z ww. warunkami, w
szczególności zawartymi w punkcie „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia”.
o „Oświadczam, że posiadam uprawnienia, niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał
osobowy
i
techniczny
do
terminowego
wykonywania niniejszego zamówienia.”
o „Oświadczam, że znajduję się w sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej
zapewniającej
wykonanie zamówienia.”
 Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail).
 Imię, Nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej
do złożenia oferty.
 Data, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia oferty.
Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest wypełnione
„Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może
skutkować odrzuceniem oferty.
23.03.2017 r.
Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający jest podmiotem prowadzącym swoją działalność z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym, w przypadku gdy dwie lub więcej
ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze tę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko.
Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko w toku realizacji usługi
badawczej można wykazać poprzez np.:
̶
̶
̶
̶
̶
wykorzystanie metodyk opartych o energooszczędne urządzenia czy materiały z
recyklingu,
wykazanie zredukowania ilości odpadów powstających w trakcie prowadzenia
badań,
wykazanie, iż w ramach badań wykorzystywane będą energooszczędne
urządzenia i/lub ograniczone zostanie wykorzystanie surowców niezbędnych do
ich przeprowadzenia,
wykazanie, iż w ramach badań ograniczone zostanie obciążenie środowiska, w
tym ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń / odpadów uwolnionych do
środowiska,
wykazanie, iż w ramach badań wykorzystanie zasobów naturalnych nastąpi w
bardziej efektywny i zrównoważony sposób.
Punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
Za wykazanie jednej metody / sposobu realizacji zamówienia pozytywnie oddziałującego
na środowisko naturalne, Oferentowi zostanie przyznany 1 pkt.
Oferent może wskazać dowolną liczbę możliwych sposobów spełnienia aspektów
wpływających pozytywnie na środowisko.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie
bez podawania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z
tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.
6. Warunkiem wejścia w życie umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą będzie
podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania
1.2 „Sektorowe programy B+R”, Konkurs 3 „Innowacyjny Recykling”, w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
7. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia
treści oferty (chyba, że mimo poprawienia błędów, wyjaśnień lub uzupełnień oferta nie
byłaby ofertą najkorzystniejszą).
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o
wyborze na stronie internetowej Spółki.
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
12. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
13. Oferta powinna być ważna co najmniej do 30.06.2017 r.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie http://pl.kronospanexpress.com/pl/page/przetargi-kronospan-polska
.....................................................
(podpis i pieczęć firmowa Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Wykonawca/pieczątka:
……………, dn. ……………………
NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….............
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
………………………………………………………………………
Data, czytelny podpis Wykonawcy,
pieczątka firmowa
Załącznik nr 2. Wzór oferty
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr InnRec/01/2017 z dnia 15.03.2017r. dotyczące wyboru
wykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo – rozwojowego w zakresie opracowania
nowatorskiej technologii wytwarzania niskoemisyjnej lekkiej płyty wiórowej, składamy poniższą
ofertę:
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
NR KRS/EDG
Rodzaj podmiotu
Dane osoby kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Parametry Oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty
Realizacja warunków udziału w postępowaniu
Opis:
Warunek 1: Skład personelu badawczego Oferenta
oddelegowanego do wykonania usługi
Warunek 2: Potencjał techniczny
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu
udzielenia zamówień podmiotom powiązanym
(TAK/NIE)
Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług)
Część I:
Zakres prac merytorycznych
Cena netto [waluta]
Termin
[miesiące]
Opracowanie
nowej
receptury
kleju
dedykowanego dla płyty wiórowej o obniżonej
zawartości formaldehydu na poziomie < 6 mg
HCHO, gęstości 420±20 kg/m3 oraz zawartości
drewna z recyklingu na poziomie 60±10%, w tym
wyznaczenie
optymalnych
parametrów
mieszanki takich jak m.in. rodzaj żywicy, ilość
utwardzacza, substancje wiążące formaldehyd.
realizacji
Weryfikacja wpływu gęstości płyt w zakresie
400 – 460 kg/m3, na właściwości użytkowe płyt
wiórowych
oraz
wyznaczenie
wartości
brzegowych tego parametru.
Weryfikacja wpływu jakości oraz proporcji
wsadu surowcowego, przy założeniu udziału
recyklingu drewna poużytkowego i odpadów
drzewnych na poziomie 40 – 70%, na
właściwości płyt wiórowych oraz wyznaczenie
wartości brzegowych tych parametrów.
Opracowanie wytycznych technologicznych dla
procesu produkcji lekkiej niskoemisyjnej płyty
wiórowej m.in. w zakresie: optymalnej długości
procesu suszenia surowca, optymalnych
wytycznych dla procesu zaklejania, optymalnych
wytycznych dla procesu formowania kobierca
oraz
optymalnych
wytycznych
procesu
prasowania.
Część II:
Zakres prac merytorycznych
Cena netto [waluta]
Termin
[miesiące]
realizacji
Przeprowadzenie badań wyrobów gotowych w
postaci płyt wiórowych wykonanych przez
Zamawiającego, zgodnie z opracowanymi
założeniami technologicznymi, dla oceny
spełnienia ich wymagań jakościowych oraz
użytkowych, w tym weryfikacji osiągnięcia
optymalnych parametrów fizyko – chemicznych
dla lekkiej niskoemisyjnej płyty wiórowej.
Podsumowanie:
Kryterium - cena
Cena netto (waluta)
Cena brutto (waluta)
Kryterium – termin wykonania I części zamówienia
Liczba miesięcy
Aspekty środowiskowe (wskazanie sposobów zapewnienia pozytywnego wpływu realizacji
usługi badawczej na środowisko naturalne)
Oświadczenie Oferenta:
o Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zapytaniem Ofertowym oraz treścią ogłoszenia
a oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.
o Oświadczam, że zgadzam się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym a
oferta odpowiada i jest zgodna z ww. warunkami, w szczególności zawartymi w
punkcie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
o Oświadczam, że posiadam uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonywania niniejszego
zamówienia.
o Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data, pieczęć firmowa, czytelny podpis
Załączniki do oferty:
1.
2.
3.
4.
Download