Informacja dotycząca procedury ustanawiania lub

advertisement
Informacja
dotycząca procedury ustanowienia lub zniesienia
obrębu hodowlanego
I. PODSTAWA PRAWNA:
− art. 13 i art. 15 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek właściciela lub użytkownika obiektu stawowego zawierający następujące dane:
1. pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy;
2. dane adresowe obiektu;
3. opis obiektu zawierający dane:
− powierzchnia stawów – ogroblowana i lustra wody;
− ilość stawów;
− rodzaj i wielkość produkcji w ostatnich latach – osiągane ilości ryby handlowej i materiału
zarybieniowego z uwzględnieniem gatunków;
4. opis granic obrębu hodowlanego wnioskowanego do ustanowienia.
Załączniki do wniosku:
1. aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej gruntów;
2. mapa terenu z zaznaczeniem granic wnioskowanego obrębu hodowlanego wraz z naniesieniem
cieków wodnych oraz punktów poboru i zrzutu wody,
3. kserokopia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód;
4. kopię umowy zawartej z uprawnionym do rybactwa w tym obwodzie (w przypadku wniosku
o ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego);
6. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające aktualny wpis do rejestru hodowców
ryb (zaświadczenie o nadzorze weterynaryjnym),
7. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Obszar Natura 2000 z uwagi na charakter i lokalizację
planowanej inwestycji ( jeśli dotyczy).
8. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
III. OPŁATA SKARBOWA:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł.
Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony dla podatków i opłat skarbowych
w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze:
PKO BP SA oddział w Zielonej Górze
83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
Tytułem: „Nazwa uprawnionego, opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustanowieniu obrębu
hodowlanego”.
IV. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Obręb hodowlany ustanawia Marszałek Województwa Lubuskiego, w drodze decyzji
administracyjnej,na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i
hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Obręb hodowlany znosi Marszałek Województwa Lubuskiego, w drodze decyzji
administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa albo z urzędu, jeżeli uprawniony do rybactwa
trwale zaprzestał prowadzenia w obrębie hodowlanym działalności w zakresie chowu lub hodowli
zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb.
Zgodnie z art. 16 ustawy o rybactwie śródlądowym uprawniony do rybactwa ma obowiązek
oznakować obręb hodowlany. Zasady oznakowania obrębu zawarte są w § 16 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i
połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
− zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - 1 miesiąc (od daty wpływu
kompletnego wniosku);
− w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) od powyższej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd MarszałkowskiWojewództwa Lubuskiego
Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi
Wydział Zasobów Przyrodniczych
ul. Podgórna 7, 65 - 057Zielona Góra
Osoba udzielająca informacji:
Iwona Szostak
tel. 068/45 65 545
e-mail: [email protected]
Download