wniosek o dofinansowanie fiszka projektowa stan przygotowań do

advertisement
SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA WARSZTATACH
Z PRZYGOTOWYWANIA DOKUMANTACJI
KONKURSOWEJ
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PN.
„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA
RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW
RYBACKICH 2007-2013”
Z OSI PRIORYTETOWEJ 4: ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z
DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2009 R.
ORAZ NOWELIZACJA Z DNIA 23
LISTOPADA 2011 R.
ZMIENIAJĄCA TO
ROZPORZĄDZENIE
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I
ROZWOJU WSI Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2009 R
ORAZ NOWELIZACJA Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 R
ZMIENIAJĄCA TO ROZPORZĄDZENIE
OPERACJE MOŻLIWE DO
REALIZACJI W RAMACH 4
ŚRODKÓW :
ŚRODEK 1
Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
ŚRODEK 1
Kto może być beneficjentem:
Osoby fizyczne, prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną albo podmioty organizacyjne
wyodrębnione na podstawie dokumentów
statutowych lub założycielskich w strukturze
osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej,
ŚRODEK 1
Poziom refundacji kosztów
DO 85% kosztów kwalifikowalnych.
Limit pomocy:
w okresie realizacji programu beneficjent
może otrzymać 3.000.000 zł,
z tym, że refundacja jednej operacji nie
może przekroczyć 1.500.000 zł
Pomoc przyznawana jest na operacje o
charakterze niezarobkowym
ŚRODEK 1
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których
świadczone będą usługi dostępu do sieci Internet, np.:
Przebudowa części pomieszczenia biblioteki
publicznej lub remizy strażackiej na kawiarenkę
internetową.
Poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez
budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów
małej architektury służących wykonywaniu działalności
związanej z tym transportem, np.:
Zakup i ustawienie nowych wiat przystankowych,
ŚRODEK 1
OPERACJE MOŻLIWE DO
PRZEPROWADZENIA
Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji
polegającej w szczególności na remoncie chodników,
parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych,
parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje
społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich
wyposażeniu, np.:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta
Puck poprzez rewitalizację obszaru Placu Wolności w celu
rozwoju funkcji gospodarczych i społecznych.
Utworzenie dydaktycznego szlaku turystycznego „Śladami
Przodków”
ŚRODEK 1
OPERACJE MOŻLIWE DO
PRZEPROWADZENIA
Remont, odbudowa, przebudowa lub
wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków,
np. Kompleksowe odtworzenie zamku
krzyżackiego przy Farze w Pucku.
Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci
i młodzieży
np. założenie kółka nauki tańca ludowego,
ŚRODEK 1
OPERACJE MOŻLIWE DO
PRZEPROWADZENIA
Budowa, remont lub przebudowa małej
infrastruktury turystycznej, w szczególności
przystani, kąpielisk, punktów widokowych,
miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych,
łowisk dla wędkarzy i punktów informacji
turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami
dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją ,
np.:
Budowa szlaku turystycznego Hel Jastarnia, pn. „Szlak Pamięci Obrońców
Wybrzeża”.
Budowa ścieżki rowerowej „Brzegiem Zatoki
Puckiej”.
ŚRODEK 1
OPERACJE MOŻLIWE DO
PRZEPROWADZENIA
Dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych obiektów
turystycznych, rekreacyjno-sportowych
lub obiektów, w których jako podstawowa
prowadzona jest działalność kulturalna
np.:
Przebudowa budynku hali sportowej w
Pucku w celu dostosowania obiektu do
potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z
budową szybu windowego.
ŚRODEK 1
OPERACJE MOŻLIWE DO
PRZEPROWADZENIA
Tworzenie lub rozwój muzeów, izb
regionalnych, izb pamięci lub
skansenów mających na celu
prezentowanie lokalnego rzemiosła,
historii, sztuki i obyczajów, w
szczególności związanych z tradycjami
rybackimi, np.:
Utworzenie muzeum rybactwa lub
budowa skansenu średniowiecznej
osady krzyżackiej,
ŚRODEK 1
OPERACJE MOŻLIWE DO
PRZEPROWADZENIA
Promocja obszaru objętego strategią,
tylko miękkie projekty , np.:
imprezy tematyczne promujące kulturę północnych
kaszub,
Popularyzacja rybactwa związana z obszarem
objętym LSROR, np.:
zawody w tkaniu sieci rybackiej
Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze
objętym LSROR (wyjątek - operacje polegające na promocji
obszaru).
ŚRODEK 2
„Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną
z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem”
ŚRODEK 2
Kto może być beneficjentem:
- podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie
chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa zgodnie z
ustawą z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym z wyłączeniem
organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela
wody w zakresie rybactwa śródlądowego lub którym wydano zezwolenie
na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na
podstawie przepisów o rybołówstwie,
- podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie
przetwórstwa, obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury lub
unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze rybackim,
- podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie
obsługi sektora rybackiego, w szczególności produkcji, konserwacji lub
naprawy sprzętu służącego prowadzeniu działalności połowowej,
ŚRODEK 2
Kto może być beneficjentem:
- armatorzy statków rybackich o polskiej przynależności, na który
została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została
zawieszona lub cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na
obszarze PLGR,
- podmioty, które uzyskały pomoc z tytułu trwałego wycofania statku
rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 SPO
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” lub w ramach środka
pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności
połowowej objętego osią priorytetową 1 i zamieszkuje albo posiada
siedzibę na obszarze PLGR
- osoby fizyczne zamieszkałe na terenie PLGR, które utraciły
miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności
połowowej przy użyciu statku rybackiego.
ŚRODEK 2
Poziom refundacji kosztów
DO 60% kosztów kwalifikowalnych.
Limit pomocy:
w okresie realizacji programu beneficjent
może otrzymać 900.000 zł,
z tym, że refundacja jednej operacji nie
może przekroczyć 450.000 zł
ŚRODEK 2
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w
których ma być lub jest prowadzona działalność
gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów
pochodzących z rozbiórki,
np. przebudowa obiektu handlowego na potrzeby
otwarcia nowego sklepu prowadzącego sprzedaż
lokalnych wyrobów garmażeryjnych
Zagospodarowanie terenu, na którym ma być
lub jest prowadzona działalność gospodarcza,
np. budowa placu manewrowego przy szkole
nauki jazdy
ŚRODEK 2
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
Wyposażenie obiektów, w których ma być lub
jest prowadzona działalność gospodarcza,
np. zakup regałów do magazynu, czy mebli i
wyposażenia do biura rachunkowego,
Remont lub adaptacja statku rybackiego na
którym jest prowadzona działalność
gospodarcza, lub zakup lub budowa nowej
jednostki pływającej, na której ma być
prowadzona działalność gospodarcza,
np. remont i adaptacja kutra rybackiego na
pływającą restaurację,
ŚRODEK 2
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
Udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych
formach kształcenia mających na celu zmianę
kwalifikacji zawodowych,
np. w wyniku utraty pracy Pan Kowalski, chce wziąć
udział w szkoleniu na operatora koparki
Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu,
przeznaczonych do prowadzenia działalności
gospodarczej , z wyłączeniem samochodów
osobowych
np. zakup nowej linii technologicznej do
prowadzonej działalności gospodarczej, zakup
samochodu dostawczego z chłodnią do
prowadzenia bezpośredniej sprzedaży ryb.
Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR
(wyjątek - operacje polegające na udziale w kursach, szkoleniach, stażach)
ŚRODEK 3
Podnoszenie wartości
produktów rybactwa oraz
rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa
ŚRODEK 3
Kto może być beneficjentem:
Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo
określone w art. 3 lit f rozporządzenia Rady
(WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 w
sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego
(Dz. U. UE L 223 z 15.08.2006), są podmiotami
należącymi do Mikro, Małych i Średnich
przedsiębiorstw,
ŚRODEK 3
Poziom refundacji kosztów
DO 60% kosztów kwalifikowalnych.
Limit pomocy:
w okresie realizacji programu beneficjent
może otrzymać 600.000 zł,
z tym, że refundacja jednej operacji nie
może przekroczyć 300.000 zł
ŚRODEK 3
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
• Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa,
prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW
z dnia 29.12.2006 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. 2007 nr 5, poz. 38) lub
rozporządzeniem MRiRW z dnia 8.06.2010 w sprawie
szczegółowych warunków uznawania działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej (Dz. U. 2010, nr 113, poz, 753)
• Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej polegającej na
produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w
szczególności w zakresie:
ŚRODEK 3
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
- Konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,
- Naprawy i konserwacji statków i łodzi,
- Handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi,
- Działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
- Działalności związanej z oprogramowaniem i
doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności
powiązanej,
- Działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i
doradztwa podatkowego,
ŚRODEK 3
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badań i
analiz technicznych,
- Opieki zdrowotnej,
- Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
- Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku
osobistego i domowego,
- Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych,
- Działalności związanej z zakwaterowaniem lub
usługami gastronomicznymi,
ŚRODEK 4
Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej
ŚRODEK 4
Kto może być beneficjentem:
Osoby fizyczne, prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną albo podmioty organizacyjne
wyodrębnione na podstawie dokumentów
statutowych lub założycielskich w strukturze
osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej,
ŚRODEK 4
Poziom refundacji kosztów
DO 85% kosztów kwalifikowalnych.
Limit pomocy:
w okresie realizacji programu beneficjent
może otrzymać 2.000.000 zł,
z tym, że refundacja jednej operacji nie
może przekroczyć 1.000.000 zł
ŚRODEK 4
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
Inwestycje melioracyjne związane z:
• rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników
wodnych,
• ochroną przeciwpowodziową,
• regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację
programu małej retencji,
• ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej,
w/w operacje nie dotyczą inwestycji melioracyjnych na terenach,
na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i
hodowli ryb lub innych organizmów wodnych ,
ŚRODEK 4
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków
wodnych,
zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych
gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,
zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi
formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000,
ŚRODEK 4
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
renowacja, zabezpieczenie
i oznakowanie kąpielisk,
zabezpieczenie i oznakowanie
pomników przyrody,
ŚRODEK 4
OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA
remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymianę
instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub
budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej,
uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich
wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności
rybackiej,
zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku
klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz
odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY DLA PROJEKTÓW
INWESTYCYJNYCH W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2009R. W
SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU
PRZYZNAWANIA, WYPŁATY I ZWRACANIA POMOCY FINANSOWEJ
NA REALIZACJĘ ŚRODKÓW OBJĘTYCH OSIĄ PRIORYTETOWĄ
4 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD
RYBACTWA, ZAWARTĄ W PROGRAMIE OPERACYJNYM
"ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I
NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013„ WRAZ Z
NOWELIZACJĄ Z DNIA 23 LISTOPADA 2011R. ZMIENIAJĄCĄ TO
ROZPORZĄDZENIE
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY DLA PROJEKTÓW
INWESTYCYJNYCH W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 15
PAŹDZIERNIKA 2009 R WRAZ Z NOWELIZACJĄ Z
DNIA 23 LISTOPADA 2011 R ZMIENIAJĄCĄ TO
ROZPORZĄDZENIE
Operacja przyczyni się do powstania trwałych korzyści
gospodarczych.
Z wyłączeniem operacji polegających na organizacji kół
zainteresowań, promocji obszary PLGR, organizacji szkoleń.
Inwestycja zrealizowana będzie z zapewnieniem należytych
gwarancji technicznych.
Inwestycja będzie miała zapewnioną gospodarczą trwałość.
Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę
żywych zasobów wód.
ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
OBECNIE OGŁOSZONE KONKURSY
Środek 1 sektor społeczno – gospodarczy –
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
z wyłączeniem promocji i popularyzacji
rybactwa dostępna kwota – 2 322 125,95 zł
Środek 1 sektor publiczny – Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa z
wyłączeniem promocji i popularyzacji rybactwa
dostępna kwota - 4 750 000,00 zł
ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
OBECNIE OGŁOSZONE KONKURSY
Środek 1 sektor społeczno – gospodarczy –
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
obejmującego promocję i popularyzację
rybactwa dostępna kwota – 122 217,15 zł
Środek 1 sektor publiczny – Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa obejmującego
promocję i popularyzację rybactwa dostępna
kwota - 250 000,00 zł
ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
PRZYSZŁE KONKURSY W LATACH 2012-2013
Środek 2 sektor społeczno – gospodarczy Restrukturyzacja lub
reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - 4 968 278,02 zł
Środek 3 sektor społeczno – gospodarczy – Podnoszenie
wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa –
1 148 114,37 zł
ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
PRZYSZŁE KONKURSY W LATACH 2012-2013
Środek 4 sektor społeczno – gospodarczy – Ochrona
środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 625
057,18 zł
Środek 4 sektor publiczny – Ochrona środowiska lub
dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej –
1 646 038,40 zł
KOSZTY KWALIFIKOWANE
Kosztami kwalifikowanymi nazywany te koszty, które
faktycznie zostały poniesione przez Wnioskodawcę
i są BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
OPERACJI ORAZ NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA
ZAŁOŻONEGO CELU OPERACJI.
Koszty kwalifikowane Wnioskodawca ponosi nie
wcześniej niż w dniu podpisania umowy ramowej
przez PLGR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
PLGR, czyli od 29.10.2010r.
KOSZTY KWALIFIKOWANE
Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:
1) Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:
- zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat
poprzedzających rok ich nabycia,
- ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych,
- nie spełniają wymagań technicznych;
2) Nabycia gruntów, budynków, budowli lub prawa do dysponowania nimi, jeżeli:
- nabycie ich nie miało bezpośredniego związku z operacją,
- ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze
wyceny w operacie szacunkowym,
- podmiot zbywający w okresie 5 lat poprzedzających ich zbycie , otrzymał pomoc
na ich zakup ze środków publicznych,
- powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację;
KOSZTY KWALIFIKOWANE
3) Nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z operacją.
4) Amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego
oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych.
5) Pracy własnej wykonywanej przez wnioskodawcę będącego osobą fizyczną i
pracy wolontariuszy.
6) Kosztów ogólnych operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat
za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne wnioskodawcy i osób przez niego zatrudnionych:
- powyżej 10% wartości netto operacji,
- które nie miały bezpośredniego związku z operacją
- które zostały naliczone niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
KOSZTY KWALIFIKOWANE
7) Kosztów poniesionych poza obszarem LSROR,
8) Kosztów związanych z umową leasingu, w której brak jest
postanowień przenoszących na beneficjata własności
leasingu,
9) Odsetki, opłat , ubezpieczeniowych, marż finansującego,
kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym
również podatku od towaru i usług,
10) Nakładu rzeczowego wniesionego w formie gruntu,
budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi
powyżej 10% wartości netto operacje.
Dobre praktyki przygotowywania
dokumentacji projektowej
• Operacja musi być zgodna z celem i nawiązywać do nazwy
środka oraz rozporządzeniem MRiRW,
• Dokumenty tj. wniosek, biznes plan (studium
wykonalności), uzasadnienie muszą być ze sobą zgodne,
• Należy zapoznać się z LSROR str. 44-82 (najlepiej całą),
• Należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku,
• Wniosek musi nawiązywać do LSROR i przyczynić się do
realizacji jej wskaźników,
• Na dobre przygotowanie wniosku trzeba dać sobie czas i
dobrze go przemyśleć, nie każdy pomysł, plan będzie
można zrealizować,
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Przykłady podane w część praktycznej
zostały stworzone na potrzeby
niniejszego szkolenia, większość
podanych informacji jest nieprawdziwa
lub niekompletna, ćwiczenia mają na celu
pokazanie zasad wypełniania wniosku o
dofinansowanie. Opierając się na danych
podanych w ćwiczeniu czynicie to
Państwo na własną odpowiedzialność.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
* znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października
2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych
osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.
U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.),
* na operację określoną w niniejszym wniosku nie uzyskałem pomocy
finansowej z innych środków publicznych i nie będę ubiegać się o taką
pomoc,
OŚWIADCZENIE CD.
*uzyskałem pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w
ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i
zamieszkuję albo posiadam siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR
– tak/nie,
* będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR
utraciłem swoje miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania
działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku
zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w
3
§ 4 ust 2. pkt 1 rozporządzenia – tak/nie ,
OŚWIADCZENIE CD.
* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych
wnioskiem do celów związanych
z realizacją operacji w ramach programu operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” (dotyczy tylko osób fizycznych)
* wyrażam zgodę na publikowanie w formie elektronicznej bądź
innej, wykazu beneficjentów, nazw operacji oraz kwoty
finansowania ze środków publicznych przydzielonych dla operacji,
* informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
OŚWIADCZENIE CD.
Zobowiązuję się do:
* umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania
kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją,
w szczególności wizytacji oraz kontroli w miejscu realizacji operacji i
kontroli dokumentów,
* przeprowadzenia promocji operacji, zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz.
UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
FISZKA PROJEKTOWA
DEFINICJA WNIOSKODAWCY:
Wnioskodawcą jest Pan Jan Kowalski zamieszkały
w Pucku, chcący otworzyć własną działalność
gospodarczą. Jest członkiem PLGR, ma opłacone
składki i był na ostatnim Walnym Zebraniu
Członków.
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
FISZKA PROJEKTOWA
DEFINICJA PROJEKTU: Pan Jan na nieruchomości, którą
posiada w Swarzewie chce wybudować zajazd, restauracje
wraz z salą konferencyjną zdolną pomieścić 50 osób,
pokojami gościnnymi (30*2) oraz zagospodarować teren
nieruchomości poprzez budowę placu zabaw i miejsca
wypoczynkowego: altana nad oczkiem wodnym.
W ramach projektu powstanie nowy podmiot gospodarczy
pn. „Zajazd u Jana” Jan Kowalski, w którym powstaną co
najmniej cztery nowe miejsa pracy.
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
FISZKA PROJEKTOWA
STAN PRZYGOTOWAŃ DO PROJEKTU:
Wnioskodawca posiada prawomocne pozwolenie
na budowę pt. „Budowa obiektu usługowego wraz z
budową placu zabaw na terenie działki nr 001 w
Swarzewie”, kosztorys inwestorski na budowę
obiektu oraz zagospodarowanie terenu o małą
infrastrukturę turystyczną, oferty na zakup pełnego
wyposażenia do kuchni, sali restauracyjnej i sali
konferencyjnej i inne.
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
FISZKA PROJEKTOWA
KOSZTY REALIZACJI OPERACJI
Budowa zajazdu
325 000,00
Zagospodarowanie terenu
40 000,00
Zakup wyposażenia kuchennego
35 000,00
Zakup wyposażenia pokoi
45 000,00
Zakup wyposażenia sali konferencyjnej
55 000,00
Zakup i montaż sauny i jakuzzi
8 000,00
Download