SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KL

advertisement
TERESA JASZCZ
GIMNAZJUM W JANIKOWIE
SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KL. II GIMNAZJUM
TEMAT: Konkurs wiadomości z układów równań.
Cele lekcji:
-
rozwiązywanie układów równań różnymi metodami
rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą układów równań
opisywanie językiem matematyki sytuacji przedstawionych w zadaniach tekstowych
dokonywanie oceny własnych wiadomości i umiejętności, planowanie własnej pracy
doskonalenie pracy w grupach.
Metoda pracy - symulacja teleturnieju.
Forma pracy - praca grupowa (zróżnicowana).
Czas – 45 minut.
Środki dydaktyczne:
-
zadania na kolorowych kartkach o różnym stopniu trudności: za 1, 2, 3 i 4 punkty
zadania na dogrywkę: na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą
plansze: regulamin, ,,przelicznik punktów na ocenę, tabela do wpisywania zdobytych przez
grupy punktów
kartki na stoliki z numerami uczniów wg dziennika lekcyjnego, kartki z numerami grup,
flamastry.
Czynności przedlekcyjne:
-
ustawienie stolików do pracy w grupach i stolik dla komisji
podział klasy na grupy 4-5 osobowe tak, aby uczniowie w danej grupie reprezentowali
podobny poziom wiedzy (kartki na stolikach z numerami wg dziennika lekcyjnego)
wybór trzech najlepszych uczniów do komisji konkursowej.
TOK LEKCJI:
1) Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach wg wcześniejszego podziału na grupy.
2) N-l informuje uczniów o celach lekcji, wiesza na tablicy regulamin, ,,przelicznik punktów na
ocenę oraz tabelę do wpisywania zdobytych przez grupy punktów za poszczególne zadania.
3) Wspólnie analizujemy regulamin konkursu.
4) Każda grupa wybiera lidera grupy, który będzie miał decydujący głos podczas konkursu.
5) Rozpoczynamy konkurs:
- n-l czyta polecenie do zadania i w tym momencie poszczególne grupy decydują się za ile
punktów wybierają zadanie (odpowiada lider), członkowie komisji rozdają kartki z
odpowiednimi zadaniami
- po określonym czasie komisja zbiera, ocenia prace i wpisuje punkty do tabeli
- n-l czyta polecenie do kolejnego zadania i czynności się powtarzają
- po trzech zadaniach komisja dokonuje podsumowania punktów w tabeli i przelicza je na ocenę
- jeżeli nam czas pozwala organizujemy ,,dogrywkę”, dając szansę grupom podwyższenia oceny
o jedną.
6) Podsumowanie lekcji, nagrodzenie poszczególnych grup ocenami – wpisanie ich do dziennika
oraz nagrodzenie ocenami pracy członków komisji .
7) Zadanie domowe – ,,Każdy napisze na kartce swoje 3 spostrzeżenia dotyczące odbytej lekcji”.
KOMENTARZ I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ LEKCJI:
Przygotowanie lekcji wymagało sporego nakładu pracy, ale warto było.
Zaangażowanie wszystkich uczniów podczas lekcji było bardzo duże. Wszyscy starali się na
miarę swoich możliwości pracować aktywnie, gdyż wiedzieli co jest nagrodą. Na początku
niektóre grupy przeceniły swoje możliwości – wybrały zbyt trudne zadania i niestety nie
poradziły sobie z nimi. Ważną rolę w konkursie odegrała dogrywka, która dała możliwość
podwyższenia oceny i w rezultacie żadna z grup nie uzyskała negatywnej oceny.
Uczniowie w swoich spostrzeżeniach stwierdzili, że lekcja bardzo im się podobała i dała
im możliwość wykazania się umiejętnością rozwiązywania układów równań, ale także była
nauczką na przyszłość – należy wierzyć w swoje możliwości, ale ich nie przeceniać.
Scenariusz opracowała i lekcję przeprowadziła:
mgr TERESA JASZCZ
ZAŁĄCZNIK NR 1
REGULAMIN KONKURSU:
1) Każda grupa ocenia własne możliwości i wybiera zadanie o odpowiednim stopniu trudności (za
1, 2, 3 lub 4 punkty).
2) Za rozwiązanie danego zadania można otrzymać taką liczbę punktów jaka jest za nie
przewidziana lub 0 punktów, gdy będzie ono chociaż częściowo rozwiązane błędnie.
3) Zawsze decydujący głos przy wyborze zadania dla grupy lub w innej kwestii ma lider grupy.
4) Rozwiązania zadań uczniowie zapisują na kartkach, które otrzymują z danym poleceniem
(rozwiązanie musi być czytelne i jednoznaczne).
5) Po trzech zadaniach następuje przeliczenie punktów na oceny.
6) Jeżeli pozwoli na to czas, to przewidziana jest ,,dogrywka”, dająca szansę grupom
podwyższenia oceny o jedną.
7) Grupa, która swoim zachowaniem będzie przeszkadzała w pracy innym, zostanie wykluczona z
konkursu (jest to jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej).
ZAŁĄCZNIK NR 2
,,PRZELICZNIK” PUNKTÓW NA OCENY:
Zdobyte przez grupę punkty:
0–3
4–5
6–8
9 – 10
11 - 12
OCENA:
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
ZAŁĄCZNIK NR 3
TABELA WYNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP:
Nr grupy:
GR. I
GR. II
GR. III
GR. IV
GR. V
GR. VI
Zad. 1
Zad. 2
Zad. 3
Łączna liczba
punktów:
OCENA:
OCENA
,,Dogrywka”: KOŃCOWA:
ZAŁĄCZNIK NR 4
ZADANIE 1
Rozwiąż układ równań metodą podstawiania:
ZAD. 1
ZAD. 1
Za 1 punkt:
Za 2 punkty:
Nr grupy:
Nr grupy:
................................... ...................................
x=4
x–y=2
x = 2y
3x – y = 10
ZAD. 1
ZAD.1
Za 3 punkty:
Nr grupy:
...................................
Za 4 punkty:
Nr grupy:
............................................
2x – y = 6
3x – 4y = 4
3x - 6
4y
x+4
2y + 2
ZAŁĄCZNIK NR 5
ZADANIE 2
Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników:
ZAD. 2
ZAD. 2
ZAD. 2
ZAD.2
Za 1 punkt:
Za 2 punkty:
Za 3 punkty:
Za 4 punkty:
Nr grupy:
Nr grupy:
................................. .................................
x+y=2
2x – y = 1
2x + y = 3
3x – 2y = 1
Nr grupy:
...................................
2(3x–1) – 3(y+2)= -5
3x – 2y = 1
Nr grupy:
.................................................
(2x–1)2 + 2(3y–2) = 4x2 – 1
0,5x + 1,5y =2
ZAŁĄCZNIK NR 6
ZADANIE 3
Rozwiąż zadanie tekstowe za pomocą układu równań:
ZAD. 3
ZAD. 3
Za 1 punkt:
Za 2 punkty:
ZAD. 3
Za 3 punkty:
ZAD.3
Za 4 punkty:
Nr grupy:
Nr grupy:
................................. .................................
Nr grupy:
...................................
Nr grupy:
..................................................
Sprawdź, czy para
liczb x = 2 i y = 3
jest rozwiązaniem
układu równań:
Liczba a jest o 1
większa od liczby b.
Średnia arytmetyczna
tych liczb jest o 0,5
mniejsza od a.
Jakie to liczby?
Ile trzeba wziąć solanki 40%,
a ile solanki 5%, aby otrzymać
5 kg solanki 8%?
Oblicz, ile ma
dłuższy bok
prostokąta, jeżeli
obwód = 12
x – 2y = -4
4x – y = 5
2y – x
y–1
2x
ZAŁĄCZNIK NR 7
ZADANIA NA ,,DOGRYWKĘ”:
DOGRYWKA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ:
Nr grupy: ........................................
Rozwiąż układ równań dowolną metodą:
x=y
5x – y = 4
DOGRYWKA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ:
Nr grupy: ........................................
Rozwiąż układ równań dowolną metodą:
3x – 4y = 6
2x + y = 4
DOGRYWKA NA OCENĘ DOBRĄ:
Nr grupy: ........................................
Przywieziono 50 ton towaru 12 samochodami o ładowności 3 t i 5 t. Ile było samochodów mniejszych,
a ile większych, jeżeli każdy został wykorzystany maksymalnie?
DOGRYWKA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ:
Nr grupy: ........................................
Gdy pewnego dnia nieobecnych było 25% dziewcząt i 20% chłopców z klasy IIa, to okazało się, że
obecnych chłopców jest tyle samo, co obecnych dziewcząt. Gdyby przyszli wszyscy, dziewcząt byłoby
o jedną więcej niż chłopców. Ile osób przyszło tego dnia do szkoły?
DOGRYWKA NA OCENĘ CELUJĄCĄ:
Nr grupy: ........................................
Dla jakich całkowitych wartości a rozwiązaniem danego układu równań jest para liczb całkowitych?
ax + y = - 1
x–y=2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards