KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS POŁOŻNICTWO Klinika

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek
Profil kształcenia
Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:
POŁOŻNICTWO
□ ogólnoakademicki X praktyczny □ inny jaki……………………………………….
Klinika Psychiatrii
Zakład Medycyny Klinicznej
Kontakt (tel./email):
Tel.(85) 7 191 091 w.320
Tel.(85) 686 50 62
Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e)
Prof. dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska
(85) 7193977 e-mail: [email protected]
e-mail:[email protected]
dr Aleksandra Małus, dr Beata Galińska - Skok, dr Julia Sawicka
1. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.
2. Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów.
3. Umiejętność komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.
Przedmioty wprowadzające
wraz z wymaganiami
wstępnymi:
Poziom studiów:
X I stopnia (licencjackie) □ II stopnia (magisterskie)
Rodzaj studiów:
stacjonarne X niestacjonarne □
Rok studiów
I □ II □ III X
Nazwa modułu/przedmiotu:
Psychiatria
Typ modułu/ przedmiotu:
Obowiązkowy X fakultatywny □
Rodzaj modułu/ przedmiotu:
Kształcenia ogólnego □ podstawowy □
w zakresie opieki specjalistycznej
Język wykładowy:
polski X obcy □
Miejsce realizacji :
ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Semestr studiów: 1 □
ECTS 5
2 □
3 □ 4 □ 5 X 6 X
Kod modułu
PO.1. OS-P
kierunkowy/profilowy □ inny OPIEKA SPECJALISTYCZNA (OS) –nauki
Klinika Psychiatrii UMB, SPP ZOZ w Choroszczy-oddział V ogólnopsychiatryczny z
całodobowym pododdziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych, oddział VI z pododdziałem podwójnej diagnozy i alkoholowych
zespołów abstynencyjnych
PRAKTYK ZAWODOWYCH
FORMA KSZTAŁCENIA
Liczba Godzin
Wykład
30
Seminarium
Ćwiczenia
Samokształcenie
E-learning
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Inne ………………..
RAZEM
Założenia i
cel
przedmiotu:
20
40
40
130
Opis
przedmiotu:
Metody
dydaktyczne
Narzędzia/
środki
dydaktyczne
Jednostki spełniające kryteria do odbywania praktyk zawodowych
1. Student powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu:
- nawiązywania kontaktu z pacjentem i jego rodziną
- oceny stanu psychicznego
- zebrania wywiadu w badaniu psychiatrycznym
- diagnostyki zaburzeń psychicznych
- problemów zdrowotnych i samopoczucia psychicznego kobiet na różnych etapach życia
- problemów prawnych związanych z leczeniem psychiatrycznym
- stosowania leczenia farmakologicznego w psychiatrii
2. Teoretyczne pogłębienie wiedzy z zakresu opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną
- omówienie funkcjonowania rodziny chorego z zaburzeniami psychicznymi
- teoretyczne omówienie specyficznej relacji między pielęgniarką a chorym z zaburzeniami psychicznymi oraz jego rodziną
- teoretyczne przygotowanie studentów do świadczenia profesjonalnej opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi
3. Kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do chorego psychicznie i jego rodziny.
4. Kształtowanie właściwej postawy zawodowej
Wykład, dyskusja, opis przypadku, analiza dokumentacji medycznej, wywiad z pacjentem, samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza
literatury.
Rzutnik multimedialny, filpchart
MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KOERUMKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,
METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ.
Symbol i numer
przedmiotowego
efektu
kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Metody weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów kształcenia:
Forma zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol
Formujące
***
Podsumowujące**
Bieżąca
informacja
zwrotna
Zaliczenie
cząstkowe
Test dopasowania
W
Test dopasowania
W/ZP
WIEDZA
D.W78
omawia regulacje prawne oraz zasady przyjęć do szpitala
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
M1D _W78
M1D _W79
D.W79
charakteryzuje obraz kliniczny, metody diagnostyczne,
terapeutyczne oraz pielęgnowanie pacjentów w depresji, z
zaburzeniami lękowymi, psychozami, uzależnieniami od
substancji psychoaktywnych oraz zaburzeniami odżywiania
M1D _W81
Bieżąca
informacja
zwrotna
Test dopasowania
W/ZP
D.W81
charakteryzuje zaburzenia psychiczne w chorobach
somatycznych oraz omawia zaburzenia psychiczne w okresie
klimakterium i senium
D.W83
klasyfikuje i omawia objawy psychoz okołoporodowych
M1D _W83
Bieżąca
informacja
zwrotna
Test dopasowania
W
UMIEJĘTNOŚCI
D.U54
rozpoznaje i interpretuje zachowania chorego pod kątem objawów
psychopatologicznych
M1D _U54
Dyskusja w
czasie ćwiczeń
Realizacja
zleconego zadania
ZP/PZ
M1D _U55
Opis
przypadku
Realizacja
zleconego zadania
ZP/PZ
D.U55
rozpoznaje problemy chorego psychicznie (wynikające z obrazu
psychopatologicznego lub zastosowanej farmakoterapii), określa
cel działania i adekwatnie do tego planuje interwencje
terapeutyczne
D.U56
przeprowadza działania promocyjne i profilaktyczne w stosunku
M1D _U56
Dyskusja w
czasie zajęć
Realizacja
zleconego zadania
ZP/PZ
do osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi
D.U57
rozpoznaje problemy rodziny osoby przewlekle chorej
psychicznie i udziela jej potrzebnej pomocy
praktycznych
M1D _U57
Dyskusja w
czasie zajęć
praktycznych
Realizacja
zleconego zadania
ZP/PZ
Obserwacja
nauczyciela
prowadzącego
ZP/PZ
Obserwacja
nauczyciela
prowadzącego
Obserwacja
nauczyciela
prowadzącego
Obserwacja
nauczyciela
prowadzącego
Obserwacja
nauczyciela
prowadzącego
ZP/PZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY
DK01
szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz
okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych
M1D_K01
DK04
wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i
wykonywanie zadań zawodowych
M1D _K04
DK05
przestrzega praw pacjenta
DK06
rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;
M1D _K06
DK07
zachowuje tajemnicę zawodową
M1D _K07
M1D _K05
ZP/PZ
ZP/PZ
ZP/PZ
* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;
METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
**przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH
Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)
Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi
/MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)
Egzamin z otwartą książką
Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny
Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z
materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/
Mini-CEX (mini – clinical examination)
Realizacja zleconego zadania
Projekt, prezentacja
Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:
Esej refleksyjny
Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)
Samoocena ( w tym portfolio)
***przykłady metod FORMUJĄCYCH
obserwacja pracy studenta
test wstępny, zaliczenie wstępne
bieżąca informacja zwrotna
ocena aktywności studenta w czasie zajęć
obserwacja pracy na ćwiczeniach
zaliczenie poszczególnych czynności
zaliczenie każdego ćwiczenia
kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym
ocena przygotowania do zajęć
dyskusja w czasie ćwiczeń
wejściówki na ćwiczeniach
sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń
zaliczenia cząstkowe
ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów
opis przypadku
próba pracy
NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
Obciążenie studenta (h)
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
Udział w wykładach (wg planu studiów)
Udział w ćwiczeniach (wg planu studiów)
Udział w seminariach (wg planu studiów)
30
-
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) (wg planu
studiów)
Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)
40
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
Samodzielne przygotowanie do seminariów
-
Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….
20
Przygotowanie do zajęć praktycznych
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
5
40
Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i udział w egzaminie
5
Sumaryczne obciążenie pracy studenta
140
Godziny ogółem
Punkty ECTS za moduł/przedmiotu
5
TREŚCI PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:
Liczba godzin
WYKŁADY
ĆWICZENIA
Wykłady kliniczne
1. Psychopatologia i badanie chorego
2. Stany nagłe w psychiatrii
3. Schizofrenia
4. Zaburzenia afektywne
5. Zaburzenia lękowe
6. Zaburzenia odżywiania się
7. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
8. Otępienia i organiczne zaburzenia psychiczne
9. Zaburzenia psychiczne związane ze stanem somatycznym
10. Zaburzenia osobowości
11. Leki stosowane w psychiatrii: antypsychotyczne, przeciwdepresyjne, przeciwlękowe i stabilizujące nastrój
12. Prawne aspekty leczenia psychiatrycznego
-
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
SEMINARIA
ZAJĘCIA
PRAKTYCZNE
PRAKTYKI
ZAWODOWE
SAMOKSZTAŁC
ENIE
Zajęcia praktyczne –Klinika Psychiatrii
1. Nawiązanie kontaktu z pacjentem
2. Zebranie wywiadu
3. Ocena stanu psychicznego
4. Diagnostyka różnicowa
5. Analiza dokumentacji medycznej
Zajęcia praktyczne –Zakład Medycyny Klinicznej
1. Zapoznanie studentów z topografią oddziału psychiatrycznego
2. Metody poznawania chorego z zaburzeniami psychicznymi
3. Ocena objawów psychopatologicznych u wybranych pacjentów oddziału psychiatrycznego
4. Ustalanie problemów pielęgnacyjnych u pacjentów z otępieniem i organicznymi zaburzeniami psychicznymi
5. Postępowanie pielęgnacyjne u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi
6. Przygotowanie i podawanie leków psychotropowych
1. Przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego - znajomość przepisów Ustawy o Ochronie Zdrowia
Psychicznego
2. Znajomość dokumentacji pacjenta w oddziale psychiatrycznym
3. Znajomość zasad organizacji pracy w oddziale psychiatrycznym
4. Znajomość objawów ubocznych stosowanych leków psychotropowych
5. Komunikowanie się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
6. Znajomość zasad pielęgnowania pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi
Przygotowanie prezentacji mulitimedialnej bądź pracy poglądowej na wybrany temat:
1. Pielęgnowanie pacjentki z depresją okołoporodową
2. Pielęgnowanie pacjentki z depresją okołomenopeuzalną
3. Znaczenie prawidłowych więzi interpersonalnych w małżeństwie i rodzinie dla zdrowia psychicznego
4. Kontakt terapeutyczny z pacjentem –rola w relacji pielęgniarka –pacjent
5. Rola pielęgniarki w promocji zdrowia psychicznego
6. Rola pielęgniarki w indywidualnej i zbiorowej opiece nad pacjentem uzależnionym od środków
psychoaktywnych
7. Edukacyjna rola pielęgniarki w stosunku do rodziny pacjenta z zaburzeniami psychicznymi
1
5
5
5
4
1
3
4
4
4
4
5
5
7
7
7
9
3
3
3
3
2
2
2
LITERATURA
Edukacja rodziny
pacjenta
8. Rola pielęgniarki w profilaktyce zaburzeń psychicznych
2
1. Jarema M., Rabe-Jabłońska J.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. 1, Wydawnictwo
PODSTAWOWA
Lekarskie PZWL 2011.
2. Bilikiewicz A.: Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
3. Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J. (red): Psychiatria. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2010.
4. Makara – Studzińska M., Iwanowicz – Palus G.: Psychologia w położnictwie i ginekologii. Warszawa,
Wydawnictwo Lekarskie Pzwl, 2009.
5. Górna K., Jaracz K., Rybakowski J. 9red.): Pielęgniarstwo psychiatryczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2012.
UZUPEŁNIAJĄCA
1. Freyberger H.J., Schneider W., Stieglitz R.D.: Kompendium psychiatrii psychoterapii medycyny
psychosomatycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
2. Rzewuska M: Leczenie zaburzeń psychicznych. PZWL 2003.
3. Wciórka J.: Psychiatria praktyczna, IPiN, 1993.
4. Ugniewska C. :Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. PZWL, Warszawa 1996.
5. Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłowicz P.: Psychiatria. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2006.
6. Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłowicz P.: Psychiatria. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2006.
7. Heitzman J (red.): Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
8.
KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
(opisowe, procentowe, punktowe inne ……………do wyboru przez wykładowcę )
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wyżej wymienione formułujące metody
weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów
kształcenia oceniono systemem procentowym
lub
punktowym
NA OCENĘ 3
NA OCENĘ 3.5
NA OCENĘ 4
NA OCENĘ 4.5
NA OCENĘ 5
60%
70%
80%
90%
100%
12-13
14-15
16-17
18-19
20
Podsumowujące metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia W-78, 79, 80, 81, 83
Egzamin teoretyczny pisemny
Czas trwania egzaminu 30 minut
Liczba pytań zaliczeniowych zamkniętych (jednokrotnego wyboru) -20
Kryterium uzyskania pozytywnej oceny jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań zaliczeniowych
Punktacja – za każde pytanie 1 punkt Max: 20 min: 12
˂ 12 pkt niedostateczny (2,0)
12-13 dostateczny (3,0)
14-15 dość dobry (3,5)
16-17 dobry (4,0)
18-19 ponad dobry (4,5)
20 bardzo dobry (5,0)
Efekty nr U-54, 55, 56, 57 (umiejętności) oceniane metodą:
Realizacji zleconego zadania
Czas prezentacji wykonanego zadania 5-10 minut
Kryterium uzyskania oceny pozytywnej prawidłowe wykonanie zadania
Efekty K-01, 04, 05, 06, 07 (kompetencje) oceniane są metodą:
Samooceny
Student ocenia samodzielnie czy jest w stanie zrealizować dany efekt kształcenia (potrafi (2 pkt.), potrafi z pomocą nauczyciela (1 pkt.), nie potrafi (0pkt.)
Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie 5 pkt. W skali 10 punktowej
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
□ pozytywny wynik końcowego egzaminu
X egzamin teoretyczny pisemny
□ egzamin teoretyczny ustny
□ egzamin praktyczny
□ zaliczenie
Oświadczenie i podpis prowadzącego zajęcia
Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy
/współpracy wynikającej z umowy cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe
Data……………………………………………
………………………………………………….
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA
………………………………………………………………………………………………………….
Data sporządzenia sylabusa
20.06.2013r.
dr Beata Galińska – Skok, dr Julia Sawicka
AKCEPTACJA DZIEKANA WYDZIAŁU
Data……………………………………………
……………………………………………………………….
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards