finansowanie projeków w 6. programie ramowym unii europejskiej

advertisement
FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR
Kraków 8-9.03
Barbara Trammer
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
[email protected]
www.kpk.gov.pl
DOKUMENTY NA STRONACH KE
(także w polskiej wersji językowej)
 Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006r. dotycząca siódmego programu ramowego
Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju
technologicznego i demonstracji (2007-2013)
 Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ustanawiające zasady uczestnictwa
przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w
działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu
ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (20072013)
• http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html
www.kpk.gov.pl
ZMIANY W TERMINOLOGII
W PORÓWNANIU Z FP6
CONTRACT
(kontrakt)
GRANT AGREEMENT
(umowa o dotację)
CONTRACTOR
(wykonawca)
BENEFICIARY
(beneficjent)
INSTRUMENTS
(instrumenty)
FUNDING SCHEMES
(systemy finansowania)
AUDIT CERTIFICATE
(certyfikat audytora)
CERTIFICATE ON
FINANCIAL STATEMENT
(świadectwo kontroli sprawozdań
(finansowych)
www.kpk.gov.pl
SPOSOBY SPRAWOZDAWANIA
KOSZTÓW W PROJEKTACH
1. jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów
pośrednich. Model ten mogą stosować instytucje posiadające system
księgowy pozwalający na wyodrębnienie tego typu kosztów, często w
rzeczywistości przewyższających ryczałt naliczany wg sposobu 2.
2. koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt w/g stawki ustalonej przez
KE, przy czym są one liczone jako procent od poniesionych kosztów
bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych (subcontractingu)
www.kpk.gov.pl
WYSOKOŚĆ RYCZAŁTU NA KOSZTY
POŚREDNIE

PODSTAWOWA STAWKA – 20%

DLA ORGANÓW PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE NIEZAROBKOWYM, SZKÓŁ
ŚREDNICH I WYŻSZYCH, ORGANIZACJI BADAWCZYCH I MŚP, (które nie są
w stanie wyliczyć rzeczywistych kosztów pośrednich przypadających na
projekt), gdy uczestniczą w projektach zawierających działania w zakresie
badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne - ryczałt
na koszty pośrednie wynosi:
- 60% dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania
wniosków zamykających się przed 1 stycznia 2010r.
- nie mniej niż 40 % dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do
składania wniosków zamykających się po 31 grudnia 2009r.

W projektach typu Akcje koordynujące i wspierające - 7%

W badaniach pionierskich (program Pomysły) - 20%

Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (program Ludzie) – 10%
www.kpk.gov.pl
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE
(liczona
procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)
 Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50%
(ale dla organów publicznych o charakterze niezarobkowym,
szkół średnich i wyższych, organizacji badawczych i MŚP do
75%)
 Działania demonstracyjne – do 50%
 Projekty typu Akcje koordynacyjne i wspierające – do 100%
www.kpk.gov.pl
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE
(liczona
procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)
 Inne działanie (m.in. W zakresie zarządzania, w tym uzyskania
świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań
szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz
upowszechniania) – do 100%
 Badania pionierskie (program Pomysły) – do 100%
 Projekty badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie)
– do 100%.
(dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na
zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty
podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli
stawek o ustalonej przez KE wysokości.
www.kpk.gov.pl
Co zmiany proponowane w 7.Programie Ramowym oznaczają
dla polskich jednostek i jak się do nich przygotować?
www.kpk.gov.pl
Obliczanie kosztów osobowych w projektach
Programów Ramowych
Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do
Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów
Naukowych z dnia 7 września 2006 roku
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?news_cat_id=96
1&news_id=3957&layout=4&page=text&place=Lead01
www.kpk.gov.pl
Obliczanie kosztów osobowych w projektach
Programów Ramowych
Podstawą obliczania kosztów osobowych, dotyczących
pracowników zaangażowanych w realizację projektów,
mogą być wynagrodzenia składające się z dwóch części:
 stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze
stawek uregulowanych przez odpowiednie przepisy
 wynagrodzenia uzupełniającego, uzasadnionego
szczególnymi warunkami wykonywania dodatkowego
zadania badawczego
www.kpk.gov.pl
Obliczanie kosztów osobowych w
projektach Programów Ramowych
Wynagrodzenie uzupełniające musi być określone
zgodnie z normalną praktyką instytucji i z
obowiązującymi przepisami.


Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia
uzupełniającego (stawki godzinowej
uzupełniającej) winny być:
sformułowane w wewnętrznych rozporządzeniu
instytucji realizującej projekt
wprowadzone w życie aneksem do umowy o pracę
www.kpk.gov.pl
Obliczanie kosztów osobowych w
projektach Programów Ramowych
 Uwzględnianie dwóch części wynagrodzenia do obliczania
kosztów osobowych powinno mieć charakter ogólny,
znajdujący zastosowanie do różnego typu projektów (np.
dla projektów finansowanych z zewnątrz, w tym z
Programów Ramowych UE)
 Wynagrodzenie uzupełniające powinno mieścić się w
stawkach uznanych za zgodne z aktualnymi wymogami
rynku dla pracowników o podobnym stanowisku i
doświadczeniu
www.kpk.gov.pl
Obliczanie kosztów osobowych w projektach
Programów Ramowych (FC i FCF)
W przypadku pracowników zatrudnionych na stałe w
danej instytucji, koszty te są związane ze stałym
wynagrodzeniem zasadniczym oraz ze składnikami
wynagrodzenia uzupełniającego obejmującego premię
dodatkową, w częściach związanych z realizacją projektu
 stawka godzinowa = roczne stałe wynagrodzenie
zasadnicze / roczna liczba efektywnych godzin + stawka
godzinowa uzupełniająca
Wynagrodzenie uzupełniające ma być obliczane w
wymiarze godzinowym
www.kpk.gov.pl
Obliczanie kosztów osobowych w projektach
Programów Ramowych (FC i FCF)
W przypadku pracowników zatrudnionych na stałe w danej
instytucji, uczestniczących w realizacji projektu na
podstawie odrębnej umowy, koszty te są związane z
wynagrodzeniem uzupełniającym wynikającym z tej
umowy,
stawka godzinowa = stawka godzinowa uzupełniająca
Wynagrodzenie uzupełniające ma być obliczane w
wymiarze godzinowym
www.kpk.gov.pl
Inne istotne kwestie
 Zasady przyznawania przez MNiSW dofinansowania do
projektów 7.Programu Ramowego UE
 Problem VAT w projektach Programów Ramowych
www.kpk.gov.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Barbara Trammer
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa, Polska
+48 22 828 74 83 wewn.349
E-mail:[email protected]
www.kpk.gov.pl
Download