Czy kontrola rentgenowska żywności jest bezpieczna?

advertisement
Whitepaper
Biuletyn Informacyjny
Wie
ist rentgenowska
die Röntgeninspektion
Czy sicher
kontrola
żywności
von
jest Lebensmitteln?
bezpieczna?
SPIS TREŚCI
INHALT
1
Dlaczego stosuje się promienie Rentgena do kontroli żywności?
12Warum
Röntgenstrahlen
zur Lebensmittelinspektion?
Promieniowanie
rentgenowskie
a radioaktywność
22.1
Röntgenstrahlung
im Vergleich
zu Radioaktivität
Czym są promienie
Rentgena?
32.2
Röntgeninspektion
Vergleich
zur Lebensmittelbestrahlung
Promieniowanieim
w życiu
codziennym
42.3
Röntgensysteme
sind designgemäß
sicher
Dawki promieniowania
w szerszym
kontekście
53FazitKontrola rentgenowska a napromieniowanie żywności
64Glossar
Systemy detekcji rentgenowskiej są z zasady bezpieczne
74.1
Nachweise
Zasady ochrony
4.2 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
4.3 Cechy projektu zapewniające bezpieczeństwo
5
Podsumowanie
6
Słowniczek terminów
7
Teksty źródłowe
Czy kontrola rentgenowska żywności
jest bezpieczna?
Część producentów żywności żywi pewne obawy wobec wprowadzenia detekcji
rentgenowskiej jako metody kontroli produktów. Obawiają się, że personel mógłby
sprzeciwiać się instalacji detektorów rentgenowskich w zakładzie pracy, oraz,
że klienci mogą wybrać inne marki produktów, niepoddawane tego typu kontroli.
Obawy przed promieniowaniem są słuszne, nie oznacza to jednak, że należy niepokoić się stosowaniem
promieni rentgenowskich w procesie kontroli żywności. Poziom promieniowania używany do kontroli
w przemyśle spożywczym jest bardzo niski, a zastosowanie detektorów rentgenowskich podlega ścisłej
regulacji, a zarazem coraz bardziej się upowszechnia.
Niniejszy biuletyn omawia bezpieczeństwo kontroli rentgenowskiej żywności.
1. Dlaczego stosuje się promienie Rentgena
do kontroli żywności?
Mimo, że stosowanie kontroli rentgenowskiej nie jest
wymagane prawem, to takie wytyczne, jak analiza
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP),
Producenci żywności stosują technologię kontroli
Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa Żywności,
rentgenowskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Dobre Praktyki Wytwarzania i inne standardy
Trotz des bislangen
Fehlens
rechtlicher
Vorschriften
1. Warum
zur rentgenowska umożliwia
i jakościRöntgenstrahlen
produktów. Kontrola
ustalane
doraźnie
przez
poszczególne sieci handlowe
Lebensmittelinspektion?
zur Verwendung von Röntgeninspektionen verlagern
osiągnięcie wyjątkowo wysokiego poziomu detekcji
nakładają
na
wytwórców
zobowiązanie do wdrożenia
Richtlinien wie die Hazard Analysis Critical Control Points
Lebensmittelhersteller
nutzen
auf Röntgenstrahlung
metalu w przypadku
metali
żelaznych, nieżelaznych
niezawodnych
standardów
kontroli wyrobów.
(HACCP), die Globale Lebensmittelsicherheitsinitiative
basierende
Inspektionstechnologien
Gewährleistung
i stali nierdzewnej.
Ponadto,zur
technologia
ta radziund gute Herstellungspraktiken sowie spontan von
der Produktsicherheit und Produktqulität. Mit einer
Herstellern detektorów
erarbeitete Standards
die
sobie doskonale również z wykrywaniem innych verschiedenenWłączenie
rentgenowskich
do globalnego
Röntgeninspektion hat man außerordentliche
Verantwortung
für
die
Entwicklung
zuverlässiger
zanieczyszczeń,
takich,
jak fragmenty
szkła, kamieni,
programu kontroli produktów w firmie w celu
Kapazitäten
zur Detektion
eisenhaltiger
und nicht
Produktinspektionsprogramme an die Hersteller.
kości, tworzywa
sztuczne
o wysokiej
gęstości oraz
zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości wyrobów
eisenhaltiger
Metalle sowie
von Edelstahl
zur Verfügung.
Die Einbindung von Röntgeninspektionssystemen in
Die Technologie
eignet sich
ferner ausgezeichnet
zur
guma (Ilustracja
1). Detektory
rentgenowskie
mogą
umożliwia producentom funkcjonowanie zgodne
ein unternehmensweites Inspektionsprogramm zur
Detektion
Fremdkörper,
wie beispielsweise
takżeanderer
przeprowadzać
szeroki
zakres czynności Gewährleistung
z krajowymi
i międzynarodowymi
von Produktsicherheit
und Qualität regulacjami,
von Glas, Steinen, Knochen, Kunststoffen hoher Dichte
kontrolnych na linii produkcyjnej, w tym mierzyćhilft
masę
przepisami prawa
oraz normami ustalanymi
Lebensmittelherstellern
dabei, krajowego
nationale und
und Gummiverbindungen (Abb. 1). Röntgensysteme
internationaleprzez
Vorschriften,
lokale Gesetze und von
produktu,
zliczać
elementy,
identyfikować
brakujące
sieci
handlowe.
ind zudem in der Lage, ein breites Spektrum von
lub uszkodzone produkty,
monitorować
poziom Herstellern formulierte Standards einzuhalten.
Qualitätsreihenprüfungen
durchzuführen,
wie
napełnienia,
badać
szczelność
zamknięcia
beispielsweise das Messen von Masseninhalten oder i wykrywać
2. P
romieniowanie rentgenowskie
Zählen
von Komponenten,
dasoraz
Identifi
zieren fehlender
2. Röntgenstrahlung im Vergleich zu
uszkodzone
produkty
opakowania.
a radioaktywność
Radioaktivität
oderWzrost
mangelhafter
Produkte,
dasiÜberwachen
tempa
produkcji
oczekiwań konsumentów
von Füllständen, Inspizieren der Unversehrtheit
zmusza producentów do wprowadzania bardziej
Czym są promienie Rentgena?
von Versiegelungen und das Prüfen auf Vorliegen
2.1 Was sind2.1.
Röntgenstrahlen?
niezawodnych
metod
kontroli
jakości
produktów.
beschädigter Produkte und Verpackungen.
Röntgenstrahlen
sind unsichtbar und
eine
Promieniowanie
rentgenowskie
jest niewidzialne,
Form der elektromagnetischen
Strahlung,
bowiem jest ono jedną zwie
form promieniowania
beispielsweise Licht- oder Radiowellen. Alle Arten der
elektromagnetycznego, podobnie jak światło lub
elektromagnetischen Strahlung sind Teile eines einzigen
falealsradiowe.
Wszystkie rodzaje
promieniowania
Kontinuums, das
das elektromagnetische
Spektrum
elektromagnetycznego
należą
do
bekannt ist (Abb. 2). Das Spektrum erstreckt sich von wspólnego
langwelligen Radiowellen
einen Ende
bis hin zupromieniowania
kontinuumam
zwanego
spektrum
Gammastrahlen
am anderen Ende.
elektromagnetycznego
(Ilustracja 2). Obejmuje ono
różne typy promieniowania, od długich fal radiowych
Aufgrund ihrer Wellenlänge können Röntgenstrahlen
do promieni gamma na przeciwległym krańcu.
Materialien durchdringen, die kein sichtbares Licht
Ilustracja 1: Obraz rentgenowski
zanieczyszczonych słoików z jedzeniem dla niemowląt
Zunehmende Bandgeschwindigkeiten und
immer höhere Kundenerwartungen setzen
2 BIULETYN INFORMACYJNY
Lebensmittelhersteller unter Druck, zuverlässigere
Verfahren bei der Lebensmittelinspektion einzusetzen.
Abb. 1: Röntgenbild verunreinigter Gläser mit Babynahrung
durchlassen. Die Transparenz eines Materials für
Röntgenstrahlung hat im weitesten Sinne mit
der Materialdichte zu tun, was auch der Grund
dafür ist, dass Röntgeninspektionen für die
kontrola
Lebensmittelindustrie so Czy
nützlich
sind.rentgenowska
Je höher die żywności jest bezpieczna?
Materialdichte, desto weniger Röntgenstrahlen sind in
Ilustracja 2: Spektrum promieniowania elektromagnetycznego
Dzięki niewielkiej długości fali promienie rentgenowskie
przenikają przez materiały nieprzezroczyste dla światła
widzialnego. Przenikliwość danego materiału dla
promieni Rentgena zależy, mówiąc ogólnie, od jego
gęstości, dzięki czemu kontrola rentgenowska jest tak
pożytecznym narzędziem w przemyśle spożywczym.
Im wyższa gęstość materiału, tym mniejsza ilość
promieni jest w stanie go przeniknąć. Ukryte ciała obce,
jak np. fragmenty szkła lub metalu są więc widoczne
na obrazie rentgenowskim, bowiem odbijają więcej
promieniowania niż otaczający je produkt.
Promieni Rentgena używanych w systemach kontroli
żywności nie należy kojarzyć z takimi substancjami
radioaktywnymi jak uran. Substancje radioaktywne
stanowią fizyczne źródła promieniowania, które
emitują w postaci cząstek alfa, beta i promieni gamma.
Są one emitowane stale, dlatego materiałów tych
nie można wyłączyć. Jedyną metodą powstrzymania
promieniowania substancji radioaktywnych
jest zamknięcie ich w pojemniku wykonanym
z materiału pochłaniającego promieniowanie.
Promienie Rentgena wykorzystywane do kontroli
żywności funkcjonują na innej zasadzie. Można je
włączać lub wyłączać, jak żarówkę. Odcięcie dopływu
prądu do urządzenia rentgenowskiego powoduje
natychmiastowe zakończenie emisji promieni Rentgena.
2.2. Promieniowanie w życiu codziennym
Promienie Rentgena stanowią tylko jedno z kilku
naturalnych źródeł promieniowania. Łączny efekt
działania wszystkich tych źródeł znany jest pod
nazwą promieniowania tła, na które istoty ludzkie
są wystawione od początku swojego istnienia.
Współcześnie dzienna dawka promieniowania
jest wyższa niż w poprzednich pokoleniach,
gdyż promieniowanie stosowane w medycynie
przyczyniło się do wzrostu otrzymywanego
promieniowania tła o około 18%. Wzrost ten
może wydawać się duży, lecz ogólny poziom
promieniowania jest tak niski, że w praktyce jest
on niezauważalny.
Czy kontrola rentgenowska żywności jest bezpieczna?
Ilustracja 3: Promieniowanie rentgenowskie
można włączać i wyłączać, podobnie jak żarówkę.
Poniższy wykres (Ilustracja 4) przedstawia cztery
główne źródła promieniowania składające się
na promieniowanie tła, na jakie wystawiony jest
przeciętny człowiek.
Ilustracja 4: Główne źródła promieniowania tła
Gaz radon
Jest on produktem rozpadu radu-226, który występuje
wszędzie tam, gdzie występuje uran. Radon wydzielany
jest z gleb i skał zawierających rudy uranu, najczęściej
z granitu. Udział radonu w promieniowaniu tła waha
się, lecz zwykle wynosi około 50%. Jest on często
głównym składnikiem promieniowania tła.
Promieniowanie kosmiczne
Promieniowanie kosmiczne dociera na Ziemię
z kosmosu. Wszystkie istoty żywe są narażone na ten
rodzaj promieniowania, choć jego część jest filtrowana
w atmosferze ziemskiej.
Promieniowanie wewnętrzne
Występuje w sytuacjach, gdy osoba wdycha lub połyka
cząstki substancji radioaktywnych, zwykle w postaci
drobnego pyłu. Promieniowanie wydzielane przez te
cząstki dociera do organów wewnętrznych.
Promieniowane stosowane w medycynie
Głównym źródłem sztucznego napromieniowania
są prześwietlenia zębów i klatki piersiowej.
Stanowią one 15% łącznego promieniowania tła.
BIULETYN INFORMACYJNY
3
2.3 D
awki promieniowania w szerszym
kontekście
Z punktu widzenia ryzyka zawodowego najbardziej
istotnym wskaźnikiem są łączne dawki promieniowania.
Granice narażenia na promieniowanie podawane
są w oparciu o maksymalne dopuszczalne dawki.
W układzie SI jednostką dawki promieniowania jest
siwert (Sv). Jako, że poziom narażenia na promieniowanie w pracy jest zwykle niski, powszechnie stosowane
są mniejsze
jednostki: milisiwert (mSv – jedna tysięczna
eines Sievert). Die Strahlendosisrate misst die
siwerta)Geschwindigkeit,
lub mikrosiwert
(μSv
jedna milionowa
mit
der –
Strahlung
im Zeitverlauf
siwerta).absorbiert
Moc dawki
tempo
wird.promieniowania
Dies wird in μSv/hoznacza
(Dosisrate
= Dosis
(μSv) ÷promieniowania
Zeit (Stunden)) ausgedrückt.
wchłaniania
w czasie. Jest ona
wyrażana w milisiwertach na godzinę (μSv/h)
Beim promieniowania
Durchschnittsmenschen
trägt(μSv)/Czas
die natürliche
(Moc dawki
= Dawka
Hintergrundstrahlung etwa 2.400 μSv (2,4 mSv) der
(godziny)).
jährlichen Strahlungsbelastung aus natürlichen
Quellen bei (Tabelle 1). In der Regel ist dies bei Weitem
Przeciętny
człowiek
otrzymuje
źródeł
naturalnych
mehr
als die Belastung,
derze
der
Mensch
durch die
około 2.400
μSv (2,4von
mSv)
promieniowania tła rocznie
Verwendung
Röntgeninspektionssystemen
Lebensmittelindustrie
ausgesetzt
ist. Dienara(Tabela in
1).der
Zwykle
dawka ta znacznie
przekracza
Höchstdosisrate
direkt neben
dem
żenie natypische
promieniowanie
w kontakcie
z urządzeniami
Röntgeninspektionssystem
beträgt <1 w
μSvprzemyśle
(0,001
do kontroli
rentgenowskiej stosowanymi
mSv) pro Stunde. Dies bedeutet, die Exposition
spożywczym. Typowa maksymalna moc dawki promiedes Bedienungspersonals am Röntgensystem
niowania
wwährend
pracy bezpośrednio
przyzu
takim
urządzeniu
läge
50 Arbeitswochen
jeweils
40
jest mniejsza
od 1 μSv pro
(0,001
na godzinę.
Wochenstunden
JahrmSv)
bei jährlich
2.000 μSv (2
OznaczamSv).
to, że pracownik obsługujący urządzenie
otrzyma 2.000 μSv (2 mSv) rocznie pracując przez 50
Quelle
Typischer Bereich
tygodni w
roku, 40 godzinDurchschnittsdosis
tygodniowo bezpośrednio
(mSv/Jahr)
(mSv/Jahr)
przy detektorze rentgenowskim.
Weltraum
Źródło Erde
Kosmos
0,4
0,3 - 1,0
Przeciętna dawka
0,5
(mSv/rok)
Typowy
0,3 -zakres
0,6
(mSv/rok)
0,4
0,3-1,0
Menschlicher Körper
0,3
0,2 - 0,8
Ziemia Radon
0,5 1,2
0,2 - 1,0
0,3-0,6
Summe (gerundet)
Ciało ludzkie
0,3 2,4
1 - 10
0,2-0,8
Radon Tabelle 1: (Quelle: „Radiation
1,2
0,2von
- 1,0
Threats and Your Safety”
Armin
Ansari, 2010, Seite 10)
Razem
2,4
1 - 10
(w zaokrągleniu)
Natürlich auftretende Röntgenstrahlung erreicht
die Erde aus dem Weltall. Die tägliche Belastung ist
Tabela 1 (Źródło:
ThreatsTeil
andwird
Yourin
Safety”,
gering, „Radiation
denn der größte
der Atmosphäre
Armin Ansari, 2010, str. 10)
herausgefiltert. Der Filtereffekt nimmt mit
zunehmender Höhe ab. Wer im Flugzeug fliegt, wird
Naturalnie
występujące
promieniowanie
rentgenowskie
durch
die Röntgenstrahlung
stärker belastet
als
pochodzi
z kosmosu.
Dziennie
otrzymujemy je
Menschen,
die am
Boden bleiben.
w niewielkich dawkach, bowiem większość zostaje
Ein Vielfl
absorbiertEfekt
beispielsweise
etwa 8 % mehr
odfiltrowana
wieger
atmosferze.
filtracji spada
Strahlung 200 μSv (0,2 mSv) im Vergleich zu einem
ze wzrostem wysokości, a więc osoby podróżujące
Nichtflieger. Die typische jährliche Vielfliegerdosis
samolotami
otrzymują wyższe dawki promieniowania
beträgt etwa 2.600 μSv (2,6 mSv). Piloten und
niż pozostali.
Flugbegleiter absorbieren noch mehr: etwa 4.400
μSv (4,4 mSv) pro Jahr, jeweils abhängig von den
geflogenen
der Flugzeitsamolotem
insgesamt. Die
Na przykład
osobaRouten
częstound
podróżująca
jährliche
liegt in der Regel
über
pochłania
o ok. Strahlenbelastung
8% więcej promieniowania
– 200
μSv
derjenigen
eines
Arbeiters
in einem
Kernkraftwerk
(0,2 mSv)
niż osoba,
która
nie używa
tego
środka loko– und ist fast das Doppelte eines Menschen, der
mocji. Przeciętna roczna dawka pasażera często latająsein Leben in Bodennähe verbringt. Trotzdem ist die
cego samolotem
wynosi około 2.600 μSv (2,6 mSv)
zusätzliche Dosis, der Vielflieger ausgesetzt sind,
rocznie.extrem
Piloci iniedrig.
członkowie
otrzymują
jeszcze
Wenn załogi
Sie ein ganzes
Jahr lang
jede
wyższe Woche
dawki ein
– ok.
4.400
μSv (4,4
mSv)
rocznie,
Glas
Muscheln
essen
würden,
wäre die
zusätzliche
Strahlungsaufnahme
250 spędzonego
μSv (0,25 mSv) –
w zależności
od tras
i całkowitego czasu
mehr als die Belastung eines Vielfliegers.
4
BIULETYN INFORMACYJNY
Wie sicher ist die Röntgeninspektion von Lebensmitteln?
w powietrzu. Dawka ta zwykle przekracza napromieniowanie, na jakie wystawieni są pracownicy elektrowni
jądrowych, i jest niemal dwukrotnie wyższa od dawki
promieniowania otrzymywanej przez osoby niepodróżujące samolotami. Mimo to, dodatkowa porcja
promieniowania jest wciąż wyjątkowo niska.
Zjadając co tydzień słoik małży, przez rok pochłaniamy
dodatkowe 250 μSv (0,25 mSv), czyli więcej promieniowania niż stały klient linii lotniczych.
Każda
Ziemi
kontakt
Egal,
wasczynność
Sie auf derna
Erde
tun –oznacza
der Strahlung
können
z
promieniowaniem.
Sie nicht entkommen.
Ilustracja
5 von einem Glas
Abb. 5: Verzehr
Muschelnsłoika
pro Woche
ein tygodniowo
ganzes
Jedzenie
małży
Jahr lang
przez
rok==250
250μSv/Jahr
μSv/rok
Abb. 6: Vielfl
Ilustracja
6 ieger = 2.600 μSv/Jahr;
Osoby
podróżujące
Piloten często
und Flugbegleiter
= 4.400
μSv/Jahr
samolotem
= 2.600 μSv/rok
Piloci i członkowie załóg
= 4.400 μSv/rok
Ilustracja 7
Abb. 7: Maximal zulässige
Maksymalny
dopuszczalny poziom
Strahlungsleckage aus einem
wycieku
promieniowania z systemu
Röntgensystem:
kontroli
rentgenowskiej:
1 μSv/hr (RoW-Vorschriften),
1 μSv/rok (przepisy RoW),
5 μSv/hr (US-Vorschriften)
5 μSv/rok (przepisy USA)
3. Röntgeninspektion im Vergleich zur
Lebensmittelbestrahlung
3. K
ontrola rentgenowska
a napromieniowanie
żywności
Lebensmittelverarbeitende
Betriebe
nutzen
W przetwórstwie
żywności
promieniowanie Rentgena
Röntgenstrahlen
auf zweierlei
Weise:
wykorzystywane jest na dwa sposoby:
1.1.
ZurD
Inspektion
Verunreinigungen
zur jakości lub
o detekcjiauf
zanieczyszczeń
luboder
kontroli
Qualitätskontrolle
und
2.
Do napromieniowania
żywności
(proces ten niszczy bakterie).
2. Zur Bestrahlung (ein Verfahren zur Abtötung von
Obie
technologie są podobne, gdyż obydwa procesy
Bakterien)
wykorzystują promieniowanie, lecz na tym kończą się
ich podobieństwa.
Dawka
promieniowania
Zwar
sind die Technologien
einander
ähnlich – bei używana do
beiden
wird Strahlung eingesetzt
aber das
napromieniowania
żywności–różni
się ist
od tej stosowanej
eswauch
schon.jakości
Dosierungsäquivalente,
die sich
kontroli
o kilka rzędów wielkości.
um mehrfache Größenordnungen voneinander
unterscheiden, trennen die Lebensmittelbestrahlung
Kontrola rentgenowska żywności nie powoduje
von der Lebensmittelinspektion.
jej radioaktywności, na tej samej zasadzie,
na jakiej człowiek nie staje się radioaktywny
Eine Röntgeninspektion führt nicht dazu, dass
po prześwietleniu
piersiowej.
Lebensmittel
radioaktivklatki
werden
- ein Mensch ist nach
einer Röntgenaufnahme des Brustbereichs auch nicht
radioaktiv.
Istnieją dowody naukowe potwierdzające, że promie-
niowanie rentgenowskie nie jest szkodliwe dla żyw-
Esności.
ist wissenschaftlich
nachgewiesen, w
dass
Badanie przeprowadzone
1997 r. przez WHO
Röntgenstrahlen Lebensmitteln nicht schaden. Eine
(Światową organizację Zdrowia) potwierdziło, że poziom
Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus
napromieniowania
żywności
10.000von
Gybis
nie wpływa
dem
Jahr 1997 bestätigt,
dass eine do
Strahlung
na
jej
bezpieczeństwo
ani
wartości
odżywcze.
zu 10.000 Gy (Gray) die Lebensmittelsicherheit oder
Oznacza
to wystawienie
żywności na
mniej
den
Ernährungswert
nicht beeinträchtigt.
Das
heißt,więcej
die
Lebensmittel
wurden dawki
Strahlungsdosen
unterzogen,
milion
razy silniejsze
promieniowania
od dawek
die etwa 10 Millionen mal stärker waren als bei einer
Czy kontrola rentgenowska żywności jest bezpieczna?
WHITEPAPER | 5
Röntgeninspektion. Hiermit wurde bewiesen, dass
• Einen Generator für die Röntgenstrahlen (A)
Lebensmittel weiter ohne Besorgnis und ohne Verlust
• Einen Detektor (B)
ihres Ernährungswerts verzehrt werden können.
• Einen Computer (C)
Diese Position wird von den Erfahrungen führender
Nachdem der Strahl aus dem Ausgangsfenster
Lebensmittelmarken in der ganzen Welt gestützt.
des Röntgenstrahlgenerators austritt, fällt er in
Hersteller,
bereits
aufhave
die Röntgeninspektion
leading brands across the
world. die
Those
that
After leaving theeiner
exitgeraden
window
of the x-ray
Linie durch einen Kollimator (ein
umgestellt haben, konnten nicht feststellen, dass
already switched to x-ray inspection find that
generator, the x-ray
beam
travelsderinRöntgenstrahlen
a straight
Gerät zu
Verengung
auf einen
Verbraucher irgendwelche Qualitätsveränderungen
normalerweise
2 mm breiten,
fächerförmigen Strahl),
consumers experience no
change
in quality.
line through a collimator
(a device
for narrowing
bemerkt
haben.
durch das Lebensmittelprodukt und zum Detektor.
stosowanych w kontroli rentgenowskiej. Badanie wykastrumień promieniowania w wiązkę wachlarzową
zało, że taka żywność wciąż nadaje się do bezpiecznego
o typowej szerokości 2 mm), przez produkt spożywczy,
spożycia i nie traci nic ze swych wartości odżywczych.
do
the detektora.
stream of x-rays to typically a 2mm wide fan
Die bei der Röntgeninspektion eingesetzten Dosen
Za tym poglądem
przemawia
również
doświadczenie
The dose
levels used
in x-ray
inspection
are
the food product, and on to the
sind weniger als das zehn Millionste der beam),
Dosen austhrough
der
licznych wiodących
marek
z całego
świata.
Producenci,
WHO-Studie.
Lebensmittel,
less than
one ten
millionth
of those used
in the die eine Röntgeninspektion
detector.
durchlaufen, befinden sich weniger als eine Sekunde
WHO study.
Food that passes
through anżywności
x-ray
którzy już wprowadzili
rentgenowską
kontrolę
im Röntgenstrahl.
Während •
dieser
kurzen
Zeit beträgt für die Röntgenstrahlen (A)
Röntgeninspektion.
Hiermit
wurde
bewiesen,
dass
Einen
Generator
system
spends
thanzmian
1Durchschnittsdosis
second
dieless
absorbierte
stwierdzają, żeinspection
konsumenci
nie
odczuwają
jakości 1 uGy bis 1,5
Lebensmittel weiter
ohne
Besorgnis
und
ohne
Verlust
• Einen Detektor
uGy
(0,0000015
Gy). itDie Strahlungsdosen
sind so (B)
in the
x-ray
beam. During
that
short
time
produktów.
niedrig,
dass selbst organische
Lebensmittel
einer
ihres
Ernährungswerts verzehrt werden
können.
• Einen
Computer
(C)
receives a radiation dose of around 1 uGy to 1.5
Röntgeninspektion unterzogen werden können,
Diese Position wird
von
den Erfahrungen
führender
uGy
(0.0000015
Gy). The
levels
are sozierung
low that
ohne
ihre Klassifi
alsNachdem
organische Produkte
zu
der Strahl
aus dem Ausgangsfenster
Poziomy dawek stosowanych
przy
kontroli
rentgenowLebensmittelmarken
in
der
ganzen
Welt
gestützt.
verlieren.
organic food can be subject to x-ray inspection des Röntgenstrahlgenerators austritt, fällt er in
skiej są ponad
dziesięć
milionów
niższe
od dawek
Hersteller,
die bereits
die
Röntgeninspektion
with auf
no diminution
of itsrazy
organic
status.
Im
Vergleich
zur Röntgeninspektion
die Dosen,
die durch einen Kollimator (ein
einer sind
geraden
Linie
umgestellt
haben, konnten
nicht
feststellen,
dassprzesuwają-eingesetzt werden, viel
zastosowanych
w badaniu
WHO.
Żywność
für Lebensmittelbestrahlungen
Gerät
zu
Verengung
der Röntgenstrahlen auf einen
höher und reichen bei den genehmigten Protokollen
Verbraucher
irgendwelche
Qualitätsveränderungen
ca się przez
system
kontroli
In comparison
torentgenowskiej
x-ray inspection theprzebywa
dose
normalerweise
für die Lebensmittelbehandlung
von 500 Gy bis zu 2 mm breiten, fächerförmigen Strahl),
bemerkt
haben.
levels
for food irradiation10.000
are much
higher
and durch
w zasięgu
wiązki
promieniowania
przez
krótszy
niż das Lebensmittelprodukt und zum Detektor.
Sv.czas
range
fromotrzymuje
500 Gy up todawkę
10,000 promieniowaSv in approved
sekunda. W tym
czasie
Egal aus welchem Blickwinkel man es betrachtet,
Ilustracja 9: Obudowa aparatu rentgenowskiego wykonana
Die bei der Röntgeninspektion
eingesetzten
Dosen
food
items.
nia wynoszącąprotocols
od ok. 1forμGy
do
1,5 μGy
(0,0000015
Gy).
Lebensmittel,
die ein Röntgeninspektionssystem
Abb. 9: Röntgensystem aus Edelstahl
ze stali nierdzewnej
sind weniger als das zehn Millionste der
Dosen
aus
der
durchlaufen, sind genauso gut und genauso
Die Baugruppe ist insgesamt in einem Gehäuse
Poziom ten jest tak niski, że kontroli
można
poddawać
schmackhaft wie vorher. Es treten keine messbaren
WHO-Studie. Lebensmittel,
die eine
Röntgeninspektion
Whichever way
you look
at it, food that has
Figure 9: Stainlessaus
steelEdelstahl
x-ray cabinet
untergebracht (Abb. 9), auf dem eine
Änderungen am
Geschmack,
oder
nawet produkty organiczne
bezals
uszczerbku
dla
ich an der Konsistenz
säulenförmige
Leuchte angebracht
ist, die den Status
Całe
urządzenie
zamknięte
jest w obudowie
wykonanej
durchlaufen, befinden
sich
weniger
eine
Sekunde
passed
through
an x-ray
inspection
system
is
am Ernährungswert auf: Geröntgte Lebensmittel sind
des Systems anzeigt. Die Leuchte (Abb. 10) ist mit
ekologicznych.
Hinsicht
vonit ungeröntgen
zu unterscheiden.
imwalorów
Röntgenstrahl.
Während
beträgt
ze
(Ilustracja
9),
wyposażonej
as
good anddieser
tasty tokurzen
eatinaskeiner
itZeit
was
before
was
Thestali
wholenierdzewnej
assembly
is
encased
in
a
stainless
einer Sicherheitsschaltung verdrahtet; das bedeutet,
die absorbierte Durchschnittsdosis
1 uGy
bis 1,5changes to
wenn(Figure
die Leuchte
versagt,
wird dievisible
Quelle der
scanned. There are no
measurable
steel x-ray cabinet
9) with
a highly
Gutes Essen ist nach wie vor gutes Essen.w zestaw widocznych lamp sygnalizujących stan
Röntgenstrahlung automatisch ausgeschaltet. Jeder
W (0,0000015
porównaniu
z dawkami
stosowanymi
wsokontroli
uGy
Gy).
Die Strahlungsdosen
sind
flavours,
textures,
or nutritional
values:
food that
lamp stack that
signals
the system10)
status.
The
systemu.
Lampy
(Ilustracja
podłączone
są do
Zugang zur primären Strahlung des Röntgenstrahls
rentgenowskiej,
poziom
dawek
stosowanych
niedrig,
dass selbst
organische
Lebensmittel
einer indo
has
been x-rayed
is indistinguishable
every
lampsicher
stack (Figure
10)zwei
is wired
to ajeżeli
safetylampy
circuit; nie działają,
4. Röntgensysteme
sind designgemäß
ist durch
zwangsgebremste
Verriegelungen
obwodów
bezpieczeństwa:
undsource
wird durch
ein Sicherheitsrelais
Röntgeninspektion
unterzogen
werden
können,
respect
from food
that
if the lamps fail,geschützt
the x-ray
automatically
napromieniowania
żywności
jesthasn’t.
znacznie
wyższy
Ein
Röntgeninspektionssystem
enthält drei
źródło
promieni
Rentgena
zostanie
automatycznie
überwacht.
Schlüsselkomponenten(Abb.
8):
switches
off.
All
access
to
primary
x-ray
beam
ohne
ihre
Klassifi
zierung
als
organische
Produkte
zu
i wynosi od 500 Gy do 10.000 Sv zgodnie z dopuszczalwyłączone. Przed dostępem do pierwotnej wiązki
Gooddla
foodproduktów
remains goodspożywczych.
food.
radiation is protected by two forced break
verlieren.
nymi procedurami
promieni
rentgenowskich chronią dwie samoczynne
interlocks and monitored by a Safety Relay.
blokady
monitorowane
przez przekaźniki bezpieczeństwa.
4.
X-ray
Systems
are
Safe
by
Design
Im Vergleich zur Röntgeninspektion sind die Dosen, die
Niezależnie od punktu widzenia, żywność po przejściu
für Lebensmittelbestrahlungen eingesetzt werden, viel
przez system kontroli
rentgenowskiej
zachowuje
te
are three
key components
of an x-ray
höher und reichenThere
bei den
genehmigten
Protokollen
same
walory
odżywcze
i
smakowe,
jakie
cechowały
inspection systemvon
(Figure
für die Lebensmittelbehandlung
5008):
Gy bis zu
ją przed
nie powoduje
żadnych
• Kontrola
An x-ray generator
(A)
10.000
Sv. kontrolą.
uchwytnych zmian
konsystencji ani wartości
• A smaku,
detector (B)
Abb.
8: Komponenten
eines Röntgensystems
Abb. 10: Gut sichtbare säulenförmige Leuchte
•Blickwinkel
A computer
(C) es betrachtet,
odżywczych.
Produkty
spożywcze
poddane
kontroli
Egal
aus welchem
man
Abb. 9: Röntgensystem aus Edelstahl
Lebensmittel,
dienieodróżnialne
ein Röntgeninspektionssystem
są absolutnie
od pozostałych.
durchlaufen, sind genauso gut und genauso
Die Baugruppe ist insgesamtWie
insicher
einem
Gehäuse
| WHITEPAPER
ist die Röntgeninspektion von Lebensmitteln?
schmackhaft
wie vorher.
Espozostanie
treten keine6 dobrym
messbaren
Dobre jedzenie
zawsze
jedzeniem.
aus Edelstahl untergebracht (Abb. 9), auf dem eine
Änderungen am Geschmack, an der Konsistenz oder
säulenförmige Leuchte angebracht ist, die den Status
am Ernährungswert auf: Geröntgte Lebensmittel sind
des Systems anzeigt. Die Leuchte (Abb. 10) ist mit
4.
S
ystemy
detekcji
rentgenowskiej
in keiner Hinsicht von ungeröntgen zu unterscheiden.
einer Sicherheitsschaltung verdrahtet; das bedeutet,
są z zasady bezpieczne
10:
Lampy
sygnalizacyjne
umieszczone
wenn dieIlustracja
Leuchte
versagt,
wird
die Quelle
der
Figure
10: Highly
visible lamp
stack
Gutes Essen ist nach wie vor gutes Essen.
w widocznym
miejscu.
automatisch
ausgeschaltet. Jeder
System detekcji rentgenowskiej składa się z trzech Röntgenstrahlung
Zugang zur primären Strahlung des Röntgenstrahls
kluczowych elementów (Ilustracja 8):
4.•Röntgensysteme
sind
designgemäß
sicher
ist durch4.1
zweiZasady
zwangsgebremste
ochronyVerriegelungen
generatora promieni Rentgena (A)
geschützt und wird durch ein Sicherheitsrelais
• Röntgeninspektionssystem
detektora (B)
Ein
enthält drei
Systemy kontroli rentgenowskiej zaprojektowano
überwacht.
Figure 8: Components of an x-ray system
Schlüsselkomponenten(Abb.
8):
• komputera (C)
w sposób bezpieczny, tak, by generowały
promieniowanie tylko wówczas, gdy urządzenie
jest włączone. W tym czasie ryzyko narażenia na
promieniowanie można kontrolować za pomocą
jednej lub obydwu zasad ochrony: White Paper
5
•odległość
•osłona
EAGLE Product Inspection
Odległość:
Natężenie promieniowania znacznie spada wraz
z oddalaniem się od źródła (Ilustracja 11), proporcjoIlustracja 8: Elementy systemu detekcji rentgenowskiej
Abb. 8: Komponenten eines Röntgensystems
Abb. 10: Gut
sichtbare
Leuchte
nalnie
dosäulenförmige
kwadratu odległości
od źródła. Jednakże
w zakładzie przetwórstwa spożywczego nie ma zbyt
Po opuszczeniu otworu wyjściowego generatora
wiele przestrzeni, więc odejście od urządzenia nie
promieni Rentgena, wiązka promieniowania przechodzi
zawsze jest możliwe.
w linii prostej przez kolimator (urządzenie skupiające
6 | WHITEPAPER
Czy kontrola rentgenowska żywności jest bezpieczna?
Wie sicher ist die Röntgeninspektion von Lebensmitteln?
BIULETYN INFORMACYJNY
5
4.2 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
Ilustracja 11: Natężenie promieniowania
Osłona:
Z uwagi na to, że wykonanie osłony urządzenia jest
działaniem znajdującym się pod kontrolą producenta
detektorów rentgenowskich, jest to najbardziej
rozpowszechniona metoda kontroli emisji
promieniowania.
Poziom ochrony zależy od gęstości użytego materiału
(Ilustracja 12). Z tego powodu aparaty rentgenowskie
i ich obudowy są zwykle wykonane ze stali nierdzewnej
(Ilustracja 13).
Produkcja i dostarczanie urządzeń do kontroli rentgenowskiej są regulowane przepisami. W Wielkiej Brytanii
regulują je Przepisy o Promieniowaniu Jonizującym
z 1999r, zaś w Stanach Zjednoczonych Kodeks Przepisów Federalnych FDA (Federalnej Agencji ds. Żywności
i Leków), Sekcja 21 CFR 1020.40 „Aparaty rentgenowskie
w obudowach”. Przepisy te gwarantują bezpieczeństwo
obsługi urządzeń, nawet w sytuacji, gdy operator
spędza cały dzień pracy w ich pobliżu.
W rzeczywistości osoby obsługujące urządzenia
rentgenowskie spędzają bardzo niewiele czasu
bezpośrednio w ich pobliżu. Nowoczesne systemy są
zautomatyzowane w celu zminimalizowania obecności
operatora. Niemniej jednak dobrze zaprojektowany
system kontroli rentgenowskiej musi być zgodny
z krajowymi przepisami oraz regulacjami dotyczącymi
stosowania promieniowania jonizującego.
4.3 C
echy projektu zapewniające
bezpieczeństwo
Ilustracja 12: Materiały, z których wykonano osłony i ich działanie
Detektor rentgenowski wyposażony w odpowiednią
obudowę nie stwarza zagrożenia dla zdrowia
obsługujących je pracowników.
Wysoka czułość detektorów stosowanych
w nowoczesnych systemach kontroli rentgenowskiej
umożliwiła ich producentom zmniejszenie mocy
generatorów promieniowania rentgenowskiego. Słabsze
źródło emituje mniej promieniowania,
przez co z kolei wymaga słabszej osłony.
Standardowe cechy zapewniające bezpieczeństwo
powinny obejmować osłony tunelu zatrzymujące
promieniowanie, układ samoczynnych wyłączników
bezpieczeństwa oraz możliwość całkowitej integracji
systemu kontroli rentgenowskiej z obwodami
bezpieczeństwa na linii produkcyjnej, o ile jest
to wymagane. Pozostałe istotne cechy to blokowane
izolatory napięcia, łatwo dostępne wyłączniki
awaryjne oraz umieszczony na górze zestaw lamp
sygnalizacyjnych widoczny z każdego kierunku
(Ilustracja 14).
Ilustracja 13: Osłona wiązki promieniowania wewnątrz urządzenia rentgenowskiego
6
BIULETYN INFORMACYJNY
Czy kontrola rentgenowska żywności jest bezpieczna?
safety circuit if required. Other vital features should
be lockable power isolators, accessible emergency
stops, and a top-mounted lamp stack with 360°
visibility (Figure 14).
Widoczny zestaw lamp
Highly visible lamp stack
sygnalizacyjnych
Wyłącznik awaryjny
Emergency stops
dostępny z obydwu
accessible from both sides
stron
Tunnel curtains
Osłony
tunelu
Układ
samoczynnych
Safety interlock
design
blokad
Ilustracja 14: Standardowe cechy zabezpieczające
Figure 14: Standard safety features
Zgodnie z wymogami prawa, urządzenie po
zainstalowaniu
przejść
krytyczną
Once
installed, themusi
unit must
byostatnią,
law be given
a
kontrolę
przejdzie
ją z wynikiem
final,
criticalrentgenowską.
x-ray survey. IfJeżeli
it passes,
a certificate
Badanie
is pozytywnym,
issued. This is otrzymuje
either donecertyfikat.
by the x-ray
system
przeprowadza producent systemów rentgenowskich
manufacturer or by an independent inspector.
lub niezależny inspektor.
Before
start work, staff
be trainedpersonel
in
Przedthey
rozpoczęciem
pracyshould
z urządzeniem
thenależy
properprzeszkolić
use of the w
equipment
and in the relevant
zakresie prawidłowej
obsługi
health
safety issues.
oraz and
odpowiednich
aspektów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
5. Conclusion
5. Podsumowanie
Low
level
radiation
is part of everyday
life część
and
Niski
poziom
promieniowania
stanowi
humans
have been
exposed
to it since
the
codziennego
życia.
Istoty ludzkie
są narażone
beginning
of
time.
na promieniowanie od początków swojego istnienia.
Kontrola
rentgenowska
również
w coraz
X-ray
inspection
of food is żywności
increasingly
a feature
of
większym
stopniu
staje
się
częścią
naszego
życia.
our daily life. With each passing year, more wellZ każdym
rokiem
coraz więcej
known
brands
are subjecting
theirproducentów
foods to x-raywiodących
marek poddaje swoje wyroby kontroli rentgenowskiej.
inspection. But that’s not a cause for fear. Food
Nie jest to jednak powód do obaw. Jedzenie nadające
that’s good to eat before being x-rayed is as tasty
się do spożycia zachowuje po kontroli wszystkie walory
and
nutritional
afterwards.
Evidencetego
comes
from
smakowe
i odżywcze.
Dowodzą
doświadczenia
those
brands
that
have
adopted
x-ray
inspection
producentów, którzy już wprowadzili ten rodzaj kontroli,
already
andklientów,
their customers
dodostrzegają
not detect any
oraz ich
którzy nie
żadnych zmian
smakuinani
konsystencji
produktów.
change
flavour
or texture.
Personel
obsługujący
urządzeniasystems
do detekcji
Staff
working
with x-ray inspection
rentgenowskiej jest chroniony przez przepisy prawne
oraz przez sposób projektowania urządzeń.
Regulacje prawne określają poziom bezpieczeństwa,
zaś wytwórcy sprzętu projektują go z odpowiednio
większym marginesem bezpieczeństwa.
Czy kontrola rentgenowska żywności jest bezpieczna?
which means they can be turned on and off.
Providing the safety guidelines are followed,
modern x-ray inspection systems provide a safe
working environment within the food industry.
Urządzenia te nie wykorzystują aktywnych źródeł
The equipment wouldn’t be there if it didn’t serve
promieniowania, jak np. uran. Promienie Rentgena
a purpose. The real risk to human health comes
stosowane w urządzeniach do kontroli generowane
food
contaminants
as metal,
sąfrom
przez
prąd
elektryczny,such
co oznacza,
że glass,
można je
stone, and
bone and
x-rayprzestrzegane
inspection systems
włączać
i wyłączać.
Jeżeli
są zalecenia
are used to
detect and rejectnowoczesne
contaminated
food
dotyczące
bezpieczeństwa,
systemy
kontroli
rentgenowskiej
stanowią
bezpieczne
from the production line. Since x-ray inspection
środowisko
pracy w przemyśle
spożywczym.
is good at catching
contaminants
(and checking
product integrity) without affecting the food or the
Urządzenia
byłybythe
wykorzystywane,
people whonie
operate
equipment, it’s fair to say
gdyby nie spełniały pewnego celu. Rzeczywistym
that x-ray inspection is a force for improving food
zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia są bowiem
safety and quality,
not reducingspożywczych,
it.
zanieczyszczenia
w produktach
w tym np. fragmenty metalu, szkła, kamieni i kości.
6. Glossary
Detektory
rentgenowskie służą do wykrywania
zanieczyszczonych produktów i odrzucania ich
zOrders
linii produkcyjnej.
Ponieważ
kontrola rentgenowska
of magnitude
dobrze
spełnia
zadanie
wykrywania
zanieczyszczeń
(http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_magnitude)
(iOrders
kontroli
integralności
produktów),
nie
of magnitude are generally usedwpływając
to make
zarazem na żywność ani na osoby obsługujące, można
very approximate comparisons. If two numbers
stwierdzić, że kontrola rentgenowska jest narzędziem
differ by one order of magnitude, one is about
poprawiającym bezpieczeństwo i jakość produktów
ten times larger
thepogarszającym.
other. If they differ by
spożywczych,
niethan
zaś je
two orders of magnitude, they differ by a factor of
100.
6.about
Słowniczek
terminów
Rząd
(za: pl.wikipedia.org)
Sv: wielkości
Sievert (unit
of radiation dose)
Rząd wielkości jest szacunkowym określeniem liczby,
mSv: Millisievert (a thousandth of a sievert)
przybliżającym jej wartość. Ogólnie rzędu wielkości
μSv: się
Microsievert
(a millionth
of a sievert)
używa
przy dokonywaniu
dokładnych
porównań.
SI:
The
International
System
Unitswielkości,
Jeśli dwie liczby różnią się o jedenofrząd
fromjest
the około
French10-krotnie
Système
oznacza(abbreviated
to, że jedna SI
z nich
d’Unités)
większaInternatinal
od drugiej. Analogicznie,
różnica dwóch rzędów
wielkości
oznacza,
żeradiation
jedna z liczb
jest 100
razy większa.
Gy: Gray
( unit of
absorbed
dose,
for practical scenarios, radiation such as
Sv: gamma
siwert (jednostka
promieniowania)
or x-ray, 1dawki
Gy = 1
Sv)
mSv: milisiwert (jedna tysięczna część siwerta)
μSv:
mikrosiwert
(jedna
siwerta)
No part
of this white paper
may bemilionowa
reproduced orczęść
transmitted
in
any
formMiędzynarodowy
or by any means, electronic
mechanical, including
SI:
Układor Jednostek
Miar
photocopying and recording, for any purpose without the express
(skrót pochodzi od terminu francuskiego
written permission of EAGLE Product Inspection.
Systeme International d’Unités)
This
documentation
is furnished
with restricted dawki
rights.
Gy:
Gray (jednostka
pochłoniętej
promieniowania, w scenariuszach praktycznych
EAGLE Product Inspection does not warrant the accuracy or
dla of
promieniowania
gamma
applicability
the information contained
herein and as such is
lub
rentgenowskiego
1Gy
= 1Sv).
specifically not responsible for property
damage
and/or personal
injury, direct or indirect for damages and/or failures which may be
caused as a result of using the information provided.
White Paper
EAGLE Product Inspection
7
BIULETYN INFORMACYJNY
7
7. Teksty źródłowe
Poniżej przedstawiono linki do tekstów i informacji
źródłowych:
Agencja ochrony zdrowia – bezpieczeństwo
promieniowania (Wielka Brytania)
http://www.hpa.org.uk/radiation
Agencja ds. Standardów Produkcji Żywności
http://www.food.gov.uk
Federalna Agencja ds. Żywności i Leków – główny
organ regulacyjny w USA
http://www.fda.gov/cdrh/radhealth
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_
management/irradiation/en/
Normy dla Żywności WHO/FAO
http://www.codexalimentarius.net
Komitet ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(Wielka Brytania) – Wskazówki dotyczące BHP
przy pracy z promieniowaniem jonizującym
http://hse.gov.uk
Soil Association
(organizacja certyfikacji produktów organicznych)
http://www.soilassociation.org
PID Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa
Tel. +48 22 545 05 90
www.pidpolska.pl
Kontakt:
Tomasz Rychlica
Mob: +48 507 370 580
Email: [email protected]
Żadna część niniejszego biuletynu nie może być
kopiowana ani transmitowana, w żadnej formie
i na żadnym nośniku elektronicznym lub
mechanicznym, w tym w postaci fotokopii
i zapisu, w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej
zgody EAGLE Product Inspection.
Niniejszy dokument jest dostarczany
z ograniczonymi prawami.
EAGLE Product Inspection nie gwarantuje
dokładności ani odpowiedniości informacji
zawartych w dokumencie, w związku z czym
w szczególności nie ponosi odpowiedzialności
za szkody majątkowe i (lub) uszczerbek na
zdrowiu, ani odpowiedzialności bezpośredniej
i pośredniej za szkody i (lub) usterki spowodowane wykorzystaniem zawartych w nim informacji.
Download