SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

advertisement
Nr sprawy 4 / Z / BHMW / 2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( zwana dalej SIWZ )
udzielanego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) – zwaną dalej PZP.
I. Zamawiający
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
ul. Jana z Kolna 8
81-301 Gdynia 1
fax (58 ) 626-36-80
II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.
(Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust 8 ustawy PZP).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów systemu echosondy wielowiązkowej EM 3002D
(lub równoważnych). Kod CPV 38114000-7
1. Panel procesora PU3002D
kompatybilny z głowicami echosondy wielowiązkowej EM 3002D firmy Kongsberg lub równoważnego
o nie gorszych parametrach technicznych;
2. Czujnik prędkości dźwięku w wodzie Mini SVS
kompatybilny z procesorem echosondy wielowiązkowej EM3002D lub równoważny o nie gorszych
parametrach technicznych;
3. Stacja operatora HWS 11 echosondy wielowiązkowej EM3002D firmy Kongsberg o nie gorszych
parametrach technicznych;
4. Urządzenie synchronizacji czasu PPS.
5. Prace montażowe obejmują:
a) instalację i uruchomienie panelu procesora PU3002D w kabinie hydrograficznej na ORP
„Arctowski” wraz z podłączeniem następujących urządzeń:
-odbiornik GPS Trimble 5700,
-kompensator kołysania Octans,
-rządzenie synchronizacji czasu PPS,
-podkadłubowy czujnik prędkości dźwięku w wodzie Smart SV,
-stacja operatora HWS11,
-dwóch głowic echosondy wielowiązkowej EM3002D,
b) instalację i uruchomienie stacji operatora HWS 11,
c) uruchomienie echosondy wielowiązkowej EM3002D.
1. Parametry techniczne panelu procesora PU3002D:
a) kompensacja przechyłów: boczne, wzdłużne, pionowe (roll, pitch, heave);
b) wymiary: obudowa przemysłowa 19”;
c) ilość generowanych wiązek w impulsie: min. 250 (dla jednej głowicy);
d) rodzaj obsługiwanych urządzeń peryferyjnych:
- odbiornik GPS,
- urządzenie kompensacji przechyłów,
- żyrokompas,
- podkadłubowy czujnik prędkości dźwięku w wodzie,
- czujnik prędkości dźwięku w kolumnie wody,
- urządzenie synchronizacji czasu PPS.
e) sposób rozmieszczania generowanych wiązek:
- równoodległościowo,
- równokątnie.
Panel procesora PU3002D musi być kompatybilny z następującymi urządzeniami systemu echosondy
wielowiązkowej EM 3000D eksploatowanej na okręcie ORP „Arctowski” (OH-266):
-głowicami echosondy wielowiązkowej EM 3002 D
-czujnikiem prędkości dźwięku w wodzie Smart SV;
-kompensatorem kołysania Octans;
-odbiornikiem GPS Trimble 5700;
-PPS;
-systemem hydrograficznym Qinsy v. 7,5;
1
Nr sprawy 4 / Z / BHMW / 2010
Panel procesora PU3002D powinien zawierać:
1). interfejsy do podłączenia następujących urządzeń peryferyjnych:
-odbiornik GPS,
-urządzenie kompensacji przechyłów,
-żyrokompas,
-podkadłubowy czujnik prędkości dźwięku w wodzie,
-czujnik prędkości dźwięku w kolumnie wody,
-urządzenie synchronizacji czasu PPS.
2). obudowę przemysłową 19”.
2. Parametry techniczne czujnika prędkości dźwięku w wodzie Mini SVS:
- częstotliwość pomiaru: min. 32 Hz;
- zakres pomiarowy: min. 1375 – 1600 m/s;
- dokładność pomiaru: min. 0,025 m/s;
- standard wysyłanych danych: RS232 i RS485;
- zasilanie: 8-30 V DC.
- średnica korpusu: max. 55mm.
Czujnik prędkości dźwięku Mini SVS powinien zawierać:
- zespolony hermetyczny kabel do zasilania i transmisji danych o długości min. 15 metrów,
- hermetyczne gniazdo podłączeniowe kabla transmisji i zasilania.
3. Parametry techniczne stacji operatora HWS 11 echosondy wielowiązkowej EM 3002D:
- wymiary: obudowa przemysłowa 19”,
- dysk twardy: min. 4 x 500 GB;
- pamięć operacyjna RAM: min 4 GB;
- częstotliwość taktowania procesora: min. 2,5 MHz;
Stacja operatora HWS 11 echosondy wielowiązkowej EM 3002D powinna zawierać:
- oprogramowanie Windows XP Professional,
- oprogramowanie do sterowania i kontroli pracy echosondy wielowiązkowej EM3002D,
- niezbędne klucze sprzętowe w standardzie USB,
- obudowę przemysłową 19”,
- nagrywarkę DVD,
- interfejs do podłączenia procesora PU3002D,
- kartę wieloportową do podłączenia urządzeń peryferyjnych obsługiwanych przez system
echosondy wielowiązkowej EM3002D,
- dwa monitory panoramiczne 19”,
- bezprzewodową mysz optyczna i klawiaturę bryzgoszczelną,
- kartę sieciową do podłączenia echosondy pionowej EA400.
4. Parametry techniczne urządzenia synchronizacji czasu PPS:
- urządzenie powinno współpracować z odbiornikiem GPS Trimble 5700 oraz kontrolerem
PU3002D;
Do sprzętu Wykonawca dołączy dokumentację zawierającą instrukcje obsługi w języku polskim
i angielskim wraz z dokumentacją techniczną w języku angielskim.
Przedmiot zamówienia powinien być w fabrycznych opakowaniach i posiadać standardową dokumentacje
techniczną producenta powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 r. bez
śladów użytkowania.
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby zamówienie było wykonane do dnia 15. 11. 2010 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:
a). spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP,
b). nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP,
c). spełniają wymagania określone w SIWZ.
2. Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych
z ofertami oświadczeń i dokumentów wg. formuły „spełnia – nie spełnia”.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) oświadczenie ( zał. nr 1 do SIWZ); oryginał.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24.ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 m–cy przed upływem terminu składania ofert;
2
Nr sprawy 4 / Z / BHMW / 2010
c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, stosuje się odpowiednio § 4.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
e) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie publiczne stosuje się
Art. 23 ustawy PZP. Oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków o których mowa w art. 22.
ust. 1 PZP składa w formie oryginału co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci
wykonawcy wspólnie. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24.
ust. 1 oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców oddzielnie (oświadczenie w formie oryginału).
f) Dokumenty o których mowa w pkt b ÷ e należy przedstawić odpowiednio w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę / osobę uprawnioną do
reprezentowania /. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za
zgodność z oryginałem”. Oświadczenie ( zał. nr 1 do SIWZ) w formie oryginału.
Jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków i wymagań o których mowa w
pkt V SIWZ lub gdy Zamawiający nie uzna złożonych dokumentów za spełniające te warunki,
Wykonawca zostanie odpowiednio, wykluczony z postępowania o zamówienie publiczne lub jego
oferta zostanie odrzucona. Oferta zostanie również odrzucona w przypadkach określonych w Art.
89 PZP. Powyższe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
należy przedstawić w formie załączników do oferty.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
1. Zamawiający wymaga składania ewentualnych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji, faxem a następnie potwierdzenia ich pisemnie.
2. Przy przesyłaniu dokumentów lub informacji, o których mowa w podpunkcie 1, faksem
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, że pismo
wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią.
3. Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Wiesław PIOTROWSKI z którym kontaktować się można od poniedziałku do czwartku w godz. od 08.00 do
14.00 telefonicznie, tel. (058) 626-61-29 lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego, (VII p.), pok. nr 709 .
4. Korespondencje związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres zamawiającego.
VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 1a i 1b PZP.
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną.
Nie dopuszcza się ofert częściowych i wariantowych.
Oferta winna być:
- sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i podpisana przez osobę ( osoby ) upoważnione
do reprezentowania wykonawcy. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym
języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
wykonawcę. Wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
Zaleca się aby oferta :
-. była zszyta wraz z załącznikami w jedną całość;
- nie posiadała skreśleń i poprawek, ewentualne skreślenia lub poprawki w tekście oferty muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisujące ofertę;
- zawierała informację o ilości arkuszy oferty i arkuszy załączników – łącznie a wszystkie arkusze
oferty były ponumerowane i podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
3
Nr sprawy 4 / Z / BHMW / 2010
W ofercie należy przedstawić :
- końcową cenę oferty brutto w PLN według poniższej tabeli.
- co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.
(gwarancja liczona w miesiącach)
Lp.
Przedmiot zamówienia
1
2
3
4
5
Panel procesora PU3002D
Czujnik prędkości dźwięku w wodzie Mini SVS
Stacja operatora HWS 11
Urządzenia synchronizacji czasu PPS
Prace montażowe
Razem cena oferty
Ilość
szt.
1
1
1
1
Cena netto
Cena brutto
XI. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć:
W siedzibie Zamawiającego: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ul. Jana z Kolna 8
81-301 Gdynia 1 w pokoju 702- kancelaria – osobiście lub dostarczyć pocztą w nieprzekraczalnym
terminie do 19.08.2010 r. do godziny 08.00.
Ofertę będzie się uznawać za złożoną w momencie fizycznego dotarcia jej do zamawiającego
w wymaganym terminie.
Sposób złożenia:
w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczonej
OFERTA – SPRAWA NR 4 / Z / BHMW 2010
XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2010 r. o godz. 08.10 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr.701.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy wyliczyć w złotych polskich. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty
wykonania dostawy.
XIV. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
a. przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- ceną brutto całości przedmiotu zamówienia C = 90%
- okresem gwarancji liczonej w miesiącach całości przedmiotu zamówienia G =10 %
b. oferty uznane za ważne zostaną ocenione na podstawie podanych wyżej kryteriów
i porównań wg następujących wzorów:
Pn = Pc + Pg
Pc =
gdzie :
Pn - sumaryczna ilość punktów badanej oferty
najniższa oferowana cena
---------------------------------------cena oferty badanej
x
C
x 100
okres gwarancji badanej
Pg = -------------------------------------------------------- x G x 100
najdłuższy oferowany okres gwarancji
Gwarancja dłuższa niż 48 miesięcy będzie liczona jako 48 miesięczna.
Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza tzn. taka, dla której sumaryczna ilość punktów P n będzie
największa.
XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum, zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda
złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
XVI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4
Nr sprawy 4 / Z / BHMW / 2010
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją dostawy i fakturą, przekazując go
własnym transportem do magazynu sprzętu nawigacyjnego BHMW, 81-231 Gdynia Grabówek ul.
Curie-Skłodowskiej 1 - tel. (0-58) 626-55-26. Przedmiot zamówienia powinien być w fabrycznych
opakowaniach i posiadać standardową dokumentacje techniczną producenta powinien być fabrycznie
nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 r. bez śladów użytkowania.
Zamawiający udostępni okręt i dostarczony sprzęt do prac montażowych, nie wcześniej niż po upływie
trzech dni od dnia dostawy. Termin rozpoczęcia montażu należy uzgodnić z zamawiającym na
minimum trzy dni przed planowanym rozpoczęciem prac.
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego z
udziałem przedstawiciela Wykonawcy i zakończony podpisaniem końcowego protokółu zdawczoodbiorczego. Zapłata faktury nastąpi w formie polecenia przelewu na rachunek wykonawcy w terminie
21 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych całości przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca udzieli zamawiającemu zgodnie z ofertą gwarancji na przedmiot umowy. Bieg gwarancji
rozpocznie się od dnia podpisania protokółu przyjęcia przekazania.
4. W wypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, w takim przypadku Zamawiający
pomniejszy odpowiednio wartość brutto umowy na fakturze. Uchybienie przez Wykonawcę terminowi
wykonania przedmiotu umowy ponad 20 dni uprawnia Zamawiającego do niezwłocznego odstąpienia
od umowy, w tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 2%
wartości umowy. Jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości zaistniałej szkody, Zamawiającemu
służy uprawnienie dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia,
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP.
Art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy PZP
Załączniki do SIWZ:
Nr 1- oświadczenie złożone na podstawie art. 44 zgodne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 PZP.
SZEF BIURA
HYDROGRAFICZNEGO MW
wz kmdr Andrzej KOWALSKI
5
Nr sprawy 4 / Z / BHMW / 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć oferenta
OŚWIADCZENIE*
złożone na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177,(z późniejszymi
zmianami)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : ………….....................
.........................................................................................................................................................
I. Ja ( imię i nazwisko) ..................................................................................................................
zamieszkały ................................................................................................................................
reprezentując firmę ( nazwa firmy ) ............................................................................................
jako ( stanowisko służbowe ) ......................................................................................................
II. Ja ( imię i nazwisko) ....................................................................................................................
zamieszkały .................................................................................................................................
reprezentując firmę ( nazwa firmy ) .............................................................................................
jako ( stanowisko służbowe ) .......................................................................................................
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam ( y ), że :
1. spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ponadto :
1. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i akceptujemy je;
2. nasza oferta odpowiada wymaganiom istotnych warunków zamówienia i jest ważna
przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego;
3. posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9001;
4. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie
zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż w okresie związania
ofertą.
Miejscowość ............................... dnia ............... 2010 r.
........................................................................
podpis osób (y) wymaganych do reprezentowania oferenta

Oświadczenie składają osoby wymagane i upoważnione do reprezentowania oferenta
6
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards