Uwaga przed wype*nieniem prosimy zapozna* si* z obowi*zuj*cym

advertisement
Druk nr 2a
Rachunek kosztów podróży służbowej poza granicą kraju
do polecenia wyjazdu służbowego nr
kod jednostki
nr kolejny
rok
Imię i nazwisko:
nr ewidencyjny pracownika
Stanowisko służbowe:
Czas podróży:
wyjazd
miejscowość
data
przyjazd
godzina
Przekroczenie granicy
miejscowość
data
godzina
Czas podróży
krajowej
Czas podróży
zagranicznej
Niniejszym oświadczam, że w czasie pobytu służbowego za granicą zapewniono/ nie zapewniono mi częściowego wyżywienia,
korzystałem/ nie korzystałem/łam z bezpłatnych noclegów (nie potrzebne skreślić)
Koszty podróży
Liczba
Kwota
Razem
kwota waluty obcej
1. Diety
2. Noclegów (rachunek hotelowy, ryczałt)
3. Ryczałt na dojazdy
4. Dieta dojazdowa
5.
6.
Ogółem koszty
7. Pobrana zaliczka
8. Kwota zwrotu waluty do kasy / do wypłaty
................................................
data i podpis osoby delegowanej
9. Kwota do wypłaty w złotych
kwota waluty
kurs
kwota w złotych
Rachunek sprawdzono pod względem:
merytorycznym
.........................................................
data i podpis osoby zlecającej wyjazd
formalnym i rachunkowym
................................................................
data i podpis
Kwota waluty
Kurs
Pobrana zaliczka
Koszt delegacji
Różnice kursowe
Kwota w złotych
Zatwierdzono do wypłaty
Płatne z rachunku bankowego :
Słownie
…………………………………………………………………………..
Dwie pierwsze cyfry rachunku bankowego
………………………………………………………………………….
Osiem ostatnich cyfr
rachunku bankowego
Kwota
.
dzień
.
m-c
rok
……………………………………………………………………………………………
podpisy osób zatwierdzających
Dekret księgowy
Działalność
/ konto
syntetyczne
Symbol
poddział
alności
Kod
jedn
Kod
podjed
nostki
Numer
projektu /
kierunek
studiów
..............................................................
podpis dysponenta środków finansowych
Kod
kategorii
budżeto
wej
Źródło
finanso
wania
Rodzaj
kosztu
Kod
wydatku
struktur
alnego
Zwiększ
enia /
zmniejsz
enia
*
Kwota
Download