MAP-TST:

advertisement
Załącznik 3
Pieczęć jednostki
Warszawa, dn. 24.04.07
Propozycja przedmiotu
na specjalności Techniki multimedialne i Inżynieria Fotoniczna do studiów I
stopnia (inżynierskich)
na Wydziale Mechatroniki PW
Informacje ogólne
1. Blok przedmiotów
Specjalnościowe – Techniki multimedialne, Inżynieria Fotoniczna
2. Nazwa przedmiotu
Integracja programowa systemów multimedialnych I
3. Nazwa angielska
Software integration of multimedia systems I
4. Jednostka
prowadząca
IMiF
5. Autorzy programu
dr inż. Robert Sitnik
6. Realizatorzy
dr inż. Robert Sitnik, doktoranci
7. Osoba odpowiedzialna
dr inż. Robert Sitnik
Liczba godzin zajęć
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projektowanie
Liczba godzin
15Z
-
-
15
Proponowany semestr
VI
-
-
VI
Uwarunkowania merytoryczne
Przewidywane
efekty kształcenia
Znajomość podstaw programowania obiektowego na przykładzie języków C++ i Java.
Znajomość podstaw UML.
Wymagania w zakresie
znajomości zagadnień
(przedmiotów)
Kurs inżynierski matematyki. Podstawy programowania strukturalnego.
Program przedmiotu
Integracja programowa systemów multimedialnych
2
Zakres wykładu
L. p.
Treść
Temat
Liczba
godzin
1.
Podstawy języków
obiektowych
Podstawowe pojęcia języka obiektowego: obiekt i klasa. Notacja C++ a
Java: typy, deklaracje, wskaźniki, struktury, tablice, wyrażenia. Przykłady
implementacji dla przetwarzania obrazów.
2.
Abstrakcja i
dziedziczenie
Omówienie podstawowych zasad programowania obiektowego: abstrakcji i 5
kapsułkowania danych, dziedziczenia i polimorfizmu. Wstęp do wyjątków.
Rozwinięcie przykładów dla przetwarzania obrazów.
3.
Podstawy UML
Wprowadzenie do UML. Definicje podstawowych pojęć: przypadki użycia, 2
diagramy klas, definiowanie właściwości dynamicznych systemu, diagramy
implementacji. Dokumentacja. Przykład dla przetwarzania obrazów.
4.
Biblioteka standardowa. Omówienie podstawowej funkcjonalności biblioteki standardowej C++.
Przykładowy projekt
Przykład projektu oraz implementacji prostej aplikacji do przetwarzania
obrazów.
2
5.
Zaliczenie
1
Dwa kolokwia zaliczeniowe
5
Zakres ćwiczeń projektowych
L. p.
1.
Temat
Projekt programistyczny
Zakres
Projekt dotyczący zagadnień przetwarzania obrazów. Dla każdego
projektu przygotowany jest zestaw wymagań oraz zbiór danych
początkowych (testowych). W trakcie realizacji projektu należy
wykonać następujące etapy: stworzyć model UML, dokonać
implementacji, testowania i poprawek na danych początkowych,
stworzyć dokumentację.
Liczba
godzin
15
Szacunkowy wkład pracy studentów poza zajęciami (godz.) 45
Forma zaliczenia przedmiotu
Wykład
Dwa kolokwia
Ćwiczenia
-
Laboratorium
-
Projektowanie
Ocena za projekt
Literatura
1.
B. Strostroup, Język C++, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
2.
B. Eckel, Thinking in C++, edycja polska, Helion, Warszawa 2004.
3.
G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2002.
Studia 1. stopnia na Wydziale Mechatroniki, specjalność – Techniki multimedialne, Inżynieria Fotoniczna
Download