Wykolejenie społeczne

advertisement
Jarosław Kotliński Gr.B
Temat: Motywacja do nauki a zachowania antyspołeczne.
Zachowania antyspołeczne we wszelkich ich przejawach i odmianach powstają w
ludzkich umysłach. Zadaniem rządów, systemów edukacyjnych powinno być zapobieganie im
w obecnej rzeczywistości. Coraz bardziej pożądanym zjawiskiem skutecznego
przezwyciężenia ich negatywnych zjawisk oraz zapobieganie im nie może być likwidacją
objawów.
Zachowania te charakteryzują nie tylko obszar społeczności osób dorosłych, ale
również w coraz większym stopniu młodzież szkolną, zmieniając nie tylko jej nastawienie do
nauki, ale także do rówieśników, pracowników szkoły, szkolnego obowiązku.
Przejawiające się wśród dzieci zachowania antyspołeczne mają negatywny wpływ na rozwój
kariery szkolnej i prawidłowe funkcjonowanie w danej społeczności.
Najczęstszymi zjawiskami antyspołecznymi istniejącymi w szkołach są: chuligaństwo,
alkoholizm, narkomania, kradzieże, wagary, niszczenie mienia.
W pierwszej części swojej pracy umieściłem definicje pojęcia „zachowanie”,
korzystając z wielorakich źródeł. Wymieniłem i opisałem typowe dla młodzieży szkolnej
zachowania antyspołeczne. Określiłem zależność nasilania się tych zachowań od
uwarunkowań rodzinnych. Wyodrębniłem mechanizmy rzutujące na powodzenie dziecka w
społeczeństwie oraz postawy rodzicielskie. Ukazałem także zależność istniejącą między
zachowaniami antyspołecznymi i społecznymi a motywacją do nauki.
W niniejszej pracy chciałem zwrócić uwagę na pogłębiający się problem zachowań
antyspołecznych oraz ich wpływ na motywację do nauki. Moim zdaniem jest to zjawisko,
które powinno być poddane dalszym badaniom, co pozwoliłoby rozszerzyć wiedzę na ten
temat.
Pojęcie i rodzaje zachowań antyspołecznych
Zachowanie – jedno z podstawowych pojęć psychologii, o dużym znaczeniu
również w socjologii, definiowane zależnie od zakresu zjawisk; ogólnie – element składowy
wszelkiego typu działań i czynności, jawnie (obiektywnie) obserwowalnych, głównie
ruchowych aktywności ludzi, reakcja na napływające z zewnątrz bodźce lub na odczuwaną
1
wewnętrzną potrzebę, nierzadko powiązaną z kształtem zewnętrznych czynników
stymulujących.
Rodzaje zachowań:
-zachowanie alternatywne
-zachowanie altruistyczne
-zachowanie celowe
-zachowanie moralne
-zachowanie sygnalizacyjne
-zachowanie zbiorowe
-zachowanie dewiacyjne
-zachowanie aspołeczne
Zachowanie dewiacyjne- jednostkowe lub grupowe; uważane przez szersze
środowisko społeczne za odbiegające od normy, a więc wynikające z grupowej lub
jednostkowej- dewiacji.
Zachowanie aspołeczne- egoistyczne, nastawione na osiągnięcie własnej korzyści
przez wyzyskanie innych ludzi, także- które szkodzi zbiorowości, nie pozwala lub utrudnia
realizowanie jej celów czy też jest próbą podważania istniejącego porządku społecznego.”
Do typowych zachowań antyspołecznych należą:
-nieprzystosowanie społeczne
-nieprzystosowanie szkolne
-wykolejenie społeczne
-zachowania przestępcze
Nieprzystosowanie społeczne polega na braku umiejętności pełnienia ról
społecznych, utraceniu kontaktu ze społeczeństwem; polega na nie przyswajaniu przez
jednostkę społecznie akceptowanych sposobów realizacji własnych potrzeb, braku
ukształtowania w niej zdolności i gotowości do pełnienia zgodnie ze społecznymi
oczekiwaniami – właściwych jej ról społecznych.
Według Pytki istnieją cztery definicje nieprzystosowania społecznego
-objawowe-określają definicje nieprzystosowania społecznego na podstawie objawów
zachowań i wskaźników o charakterze behawioralnym.
-teoretyczne-oprócz objawów nieprzystosowania społecznego zawierają pojęcia teoretyczne,
jak motywacja, role społeczne, normy, poziom lęku.
2
-operacyjne-określają symptomy nieprzystosowania społecznego oraz wskazują sposoby jego
pomiaru za pomocą narzędzi takich jak tekst, skale, kwestionariusz.
-utylitarne-ujmują nieprzystosowanie społeczne od strony bezradności środowiska wobec
jednostki sprawiającej mu trudności wychowawcze oraz niedostosowanie tego środowiska do
potrzeb rozwoju dziecka oznaczonego jako zaburzone, wobec którego należy stosować
specjalne metody i środki
Stadia nieprzystosowania społecznego
I.
Poczucie odtrącenia.
II.
Wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców.
III.
Autonomizm zachowań antyspołecznych.
Nieprzystosowanie szkolne
Szkoła jest miejscem, w którym nieprzystosowanie społeczne uczniów ujawnia się i
dokonuje. Objawami nieprzystosowania szkolnego młodzieży negatywne i nieadekwatne
reakcje na wymagania i nakazy zawarte w rolach- kolegi, ucznia. Warunkiem dobrego
przystosowania w szkole jest dobre wypełnianie tych ról.
Nieprzystosowani to ci, u których na skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych
warunków środowiska występują utrwalone, powtarzające się zaburzenia w zachowaniu.
-zaburzenia kontaktu z dorosłymi (agresja, nieposłuszeństwo).
-zaburzenia kontaktu z rówieśnikami (dokuczanie, napastowanie, przezywanie, bójki).
-zaburzenia w stosunku do obowiązku szkolnego (wagary, lenistwo, niedbałość).
-nierespektowanie zasad i norm współżycia (wybryki chuligańskie, niszczenie mienia, palenie
papierosów, używki).
-zaburzenia w stosunku do siebie (lękliwość, wybuchy złości, zaniżona samoocena, unikanie
pracy wykonywanej przez klasę)
Przejawy lżejszego i zaawansowanego nieprzystosowania społecznego ucznia
Lżejsze nieprzystosowanie
-systematyczne wagary, spędzanie czasu w sposób niekontrolowany (wałęsanie się po
ulicach, parkach itp.);
-przebywanie w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów;
-zachowania agresywne.
Jeżeli do tych objawów dodamy również ucieczki z domu, kradzieże, picie alkoholu,
odurzanie się to mamy do czynienia z nieprzystosowaniem w stopniu większym.
3
Negatywizm szkolny
1. Wycofywanie oporne ( bierny opór, sporadyczne wagary, uczeń fantazjuje na jawie)
2. Opór czynny (wagary, ucieczki)
3. Zaczepność pozawerbalna (niszczenie dla rozładowania napięć-w samotności bez
świadków)
4. Izolacja zaczepna (zachowania demonstracyjne)
5. Zaczepność werbalna (istnieje chęć usprawiedliwienia swoich czynów)
6. Faza krytyczna (zdecydowany sprzeciw)
7. Faza atakująca
Wykolejenie społeczne
Wykolejenie społeczne jest to układ postaw obejmujący manifestacje w różnej postaci,
np. wykolejenia złodziejskiego, narkomanii itd.; stany osobowości jako układ nastawień,
których manifestacją jest łamanie norm moralnych i prawnych wynikających z pobudek
egoistycznych oraz stanowiące konsekwencje integracji ze środowiskiem patologicznym, tj.
przyswojenia wzorców podkultury przestępczej.
 Wykolejenie obyczajowe naruszanie norm obyczajowych, moralnych. Zachowania te nie
powodują skutków karnych. Do takich zachowań i zjawisk należą: bezdomność,
żebractwo, promiskubityzm i prostytucja.
 Wykolejenie przestępcze obejmuje i dotyczy spraw czysto karnych, np. przestępczość
przeciwko
mieniu,
zdrowiu,
życiu,
porządkowi
publicznemu
i
przestępczość
zorganizowana
Uznane wykolejenie społeczne występuje wówczas, gdy ktoś gwałci normy prawne
i obyczajowe powodując sankcje elementarnych norm moralnych, co wywołuje reakcje opinii
publicznej, domagając się interwencji instytucji specjalnie przeznaczonych do stosowania
środków represji, prewencji ogólnej, opieki i środków wychowawczych wobec tego rodzaju
osób.
Faktyczne wykolejenie społeczne oraz manifestacje tej formy społecznego
niedostosowania, polega na obiektywnej dysfunkcjonalności wobec tych osób.
4
Zachowania przestępcze
Są dwa typy zachowań przestępczych:
-
przestępczość trwała, uprawiana przez całe życie, psychopatologiczna, uwarunkowana
genetycznie i neuropsychologicznie,
-
przestępczość okresowa ograniczona do młodości; nieznaczna ciągłość lub jej brak
Rodzaje przestępców:
-
jawni – zachowania ich mają charakter otwarty i konfrontacyjny (kłótnie, bicie
hiperaktywność, upór, zwracanie na siebie uwagi, nastrojowość, wybuchy gniewu).
Zachowanie to jest zbliżone do przestępczości trwałej;
-
ukryci – zachowanie ich przejawia się w kłamstwie, drobnych kradzieżach, wandalizmie,
piciu alkoholu, odurzaniu się. Przestępczość ukryta jest raczej przejściowa i może być
uważana za okresową.
Typy przestępczości młodzieżowej;
-
przestępczość charakterologiczna-przestępcy działają samotnie, nikomu nie ufają, łamią
wszelkie prawa, nie zwracają uwagi na uczucia innych.
-
Przestępczość neurotyczna- ma charakter epizodyczny, towarzyszy jej napięcie. Młody
człowiek chce być zauważony, zakomunikować wołanie o pomoc.
-
Osobowość antyspołeczna-niedostatecznie rozwinięte sumienie, brak zdolności do
identyfikacji z innymi.
-
Osobowość psychopatyczna-nie mają poczucia miłości, manipulują innymi, powstrzymują
-
się od przestępczości tylko wtedy, gdy chcą uniknąć kary.
Uwarunkowania rodzinne, zachowania antyspołeczne i motywacja do
nauki
Człowiek uczestniczy w życiu społecznym w grupach dużych i małych, lecz
pierwotnym i najbardziej powszechnym miejscem jego uczestnictwa jest rodzina. To od niej
rozpoczyna się biografia jednostki i ona towarzyszy jej przez całe życie. W niej człowiek
przychodzi na świat, uczy się podstawowych ludzkich funkcji, odnoszenia się do innych
ludzi, spotyka się z najważniejszymi wartościami, uczy się rozumienia norm i zasad
5
postępowania, kształtuje określone wzory zachowania, pogląd na świat. Dzieje się tak,
ponieważ życie w rodzinie obejmuje długi okres. Zaczyna się zanim w życiu jednostki
pojawiają się inne środowiska (szkoła, rówieśnicy, miejsce pracy), a poszczególnych
członków rodziny łączą wyjątkowe więzi. Rodzina jest zatem podstawowym środowiskiem
wychowawczym człowieka. Jest ona najwcześniejszą instytucją wychowawczą, która
zaspokaja najważniejsze potrzeby, przeciwdziała wszelkim odchyleniom od normy, pod
warunkiem jednak, że jest to rodzina spójna i zdrowa.” Jeśli natomiast życie rodzinne uległo
dezorganizacji psychika dziecka może ulec zachwianiu, w wyniku czego pojawiają się
trudności wychowawcze, co często prowadzi do wykolejenia się nieletnich.”
Uwarunkowania są źródłem społecznego niedostosowania lub dostosowania się dzieci
i młodzieży. Negatywne sytuacje w życiu powodują napięcia psychiczne i brak poczucia
bezpieczeństwa u dzieci. Stany te są spowodowane ostrymi konfliktami między rodzicami,
stwarzają poczucie stałej niepewności w domu. Zbyt surowe postępowanie względem
dziecka, a także nadmierna pobłażliwość, niekonsekwencja, ponadto dezintegracja rodziny,
poczucie obcości, wciąganie dzieci we własne konflikty, stałe awantury, niski poziom kultury,
alkoholizm rodziców, zła atmosfera domowa mogą doprowadzić do pojawienia się objawów
społecznego niedostosowania, którymi są np. zachowania agresywne, zahamowanie w postaci
lęków lub nawet depresji, zachowania aspołeczne manifestujące się wrogością do otoczenia.
Do mechanizmów, które znamiennie rzutują na powodzenie dziecka w społeczeństwie
należą: atmosfera w domu, układ wewnętrznych stosunków, panujące wzorce. W klimacie
wzajemnej serdeczności, miłości, uznania i zrozumienia, gdy stosunki rodzinne nacechowane
są: życzliwością, akceptacją, preferuje się prawdomówność, uczciwość, odpowiedzialność,
kulturalny sposób bycia, dbałość o czystość mowy ojczystej, gdzie panuje porządek, sprawna
organizacja życia, dziecko ma zapewnione poczucie pewności i bezpieczeństwa, które
wyzwalają w nim inicjatywę oraz pozytywną motywację do nauki i zachowania.
Natomiast w atmosferze rygoru, zastraszenia, dezaprobaty, wrogości, wzajemnej
obojętności może uformować się postawa lękowa przenosząca się na teren szkoły,
występująca w postaci niechęci do niej, uciekania przed problemami, nieufności wobec
nauczycieli i kolegów, łącząc się z postawą wyczekującą i uchylającą się od
odpowiedzialności. Dzieci czują się nieszczęśliwe, pozbawione możliwości sukcesów, a ich
przygnębienie i złe samopoczucie mogą wpływać na sprawność intelektualną, stanowić źródło
konfliktów z rówieśnikami i łamania obowiązujących w szkole norm zachowania. Negatywne
wzory obserwowane w rodzinie utrudniają przystosowanie się do wymagań szkoły.
6
Często wpływ na negatywne zachowanie się dziecka mają nieodpowiednie postawy
rodziców. Do postaw tych należą:
-postawa odtrącająca-charakteryzująca się nadmiernym dystansem uczuciowym,
sprzyjająca kształtowaniu agresywności, nieposłuszeństwa, kłamstwa, hamująca rozwój
wyższych uczuć oraz powodująca u dzieci zachowania aspołeczne. Rodzice przyjmujący tę
postawę zaniedbują dziecko unikają z nim kontaktu, stosują wobec niego surowe kary.
-postawa unikająca-gdy rodzice z różnych powodów unikają kontaktu z dzieckiem i
poświęcają mu zbyt mało czasu. Rodzi się sytuacja określona mianem „rodzice obok dziecka”
-postawa nadmiernie chroniąca-przejawia się w ciągłej trosce o dziecko. Dzieci te są
uzależnione od rodziców i często opóźnione w dojrzewaniu emocjonalnym.
-postawa nadmiernego wymagania i korygowania-sprzyja kształtowaniu się u dziecka
braku wiary we własne siły. „Owa postawa wywołuje u dziecka frustracje, brak zaufania do
samego siebie, trudności w przystosowaniu się do życia w grupie społecznej”.
Szczególnie trudna sytuacja dzieci z rodzin patologicznych, w których występują
zjawiska przestępczości, prostytucji, uzależnienia od narkotyków i alkoholu prowadzące do
deformacji w ich funkcjonowaniu, powodujące zaniedbywanie ról rodzicielskich, brak
prawidłowych wzorów postępowania i doprowadzające do zahamowania rozwoju dziecka. W
rodzinach takich powstaje specyficzny klimat stwarzający poczucie braku bezpieczeństwa i
zagrożenia. W szkole dzieci te usiłują znaleźć akceptacje, szukają pomocy sygnalizując często
w sposób niezgodny z obowiązującymi normami swe problemy i zablokowane potrzeby. Ich
nieprawidłowości w zachowaniu występują pod postacią lęków, nadpobudliwości,
agresywności, nieumiejętności współżycia w grupie rówieśniczej. Funkcjonują na terenie
szkoły słabiej, niż ich rówieśnicy, osiągają niższe wyniki w nauce, są do niej zniechęcone.
Dziecko z rodziny, w której stosuje się przemoc często samo staje się agresywne.
Jeżeli dziecko ma okazję obserwować w swoim otoczeniu konflikty, kłótnie, ostrą wymianę
zdań, a zwłaszcza rękoczyny, to jest zdolne do ich naśladowania. Szczególnie negatywny
wpływ mają kary fizyczne stosowane wobec dziecka. „Jeżeli ojciec, osoba godna szacunku
i miłości, szczególnie dla dziecka znacząca bije je, tzn. że używanie siły jest dozwolone,
usprawiedliwione.
Dziecko
odtwarza
postępowanie
ojca
w
swoich
kontaktach
z rówieśnikami.
Nie bez znaczenia pozostaje również struktura rodziny. Brak jednego z rodziców może
spowodować, że obowiązki rodzicielskie musi przejąć na siebie jedno z rodziców. To może
być przyczyną stosowania niewłaściwych metod wychowawczych, bezradności, a często
nawet utraty autorytetu. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest fakt rozkładu rodziny.
7
Skłóceni ze sobą rodzice często utrzymują nieformalne związki pozamałżeńskie. Różne
konfliktowe sytuacje prowadzą do urazów, kompleksów i zakłóceń procesu rozwojowego
dziecka. Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny istotna jest liczba wychowywanych w
niej dzieci. Wielodzietność jest według licznych badań zjawiskiem charakterystycznym dla
rodzin, w których w efekcie zaburzenia procesu socjalizacji dokonuje się proces stopniowego
wykolejenia się dzieci .Jednakże bywa również tak, że w rodzinach wielodzietnych stosunki
między rodzeństwem, przekazywanie młodszym swoich doświadczeń, ułatwiają przyswajanie
pewnych postaw społecznych, a nawet umiejętności szkolnych. W stosunku do jedynaków,
wytwarzająca się nadmiernie opiekuńcza postawa rodziców źle wpływa na przystosowanie się
do wymagań szkoły.
Warunki ekonomiczne stanowią ważny element życia rodzinnego wywierający
określony wpływ na atmosferę wychowawczą. Dzieci z rodzin ubogich często nie mają
warunków do rozwoju. Niepomyślne warunki materialne mogą stanowić czynnik sprzyjający
wykolejeniu się nieletnich i jedno ze źródeł ich przestępczości.
Na poziom życia kulturalnego, atmosferę w domu, a często i na aspiracje życiowe
młodzieży, wpływa także stopień wykształcenia rodziców i ich kwalifikacje zawodowe.
Istnieje zależność pomiędzy poziomem wykształcenia rodziców a przestępczością ich dzieci.
Wśród rodziców nieletnich przestępców stwierdza się na ogół duży odsetek ludzi o bardzo
niskim poziomie wykształcenia.
Rodzinny system kar i nagród jest czynnikiem kontroli rodzicielskiej, uczy zachowań
pożądanych i niepożądanych, odgrywa ważną rolę w procesie uspołecznienia dziecka.
Rodzice powinni być konsekwentni, adekwatni i sprawiedliwi, inaczej więzi rodzinne ulegną
rozkładowi.
„W psychologii humanistycznej dziecko jest z gruntu dobre. To najbliższe otoczenie,
a także później również przedszkole, szkoła i rówieśnicy modelują jego zachowanie. Dzięki
nim dziecko przyswaja sobie określony system wartości, zyskuje poczucie własnej wartości,
uczy się sposobów reagowania w różnych sytuacjach. Sposób wychowania w rodzinie jest
przekazywany przez pokolenia, trwa w pamięci i doświadczeniu. Dzięki temu wpływa na
wychowanie dzieci. W dorosłym życiu człowiek często powtarza doświadczenia, nawet
wtedy, gdy są one frustrujące dla niego”.
8
Motywacja do nauki a zachowania antyspołeczne i społeczne uczniów
Motywacja do nauki odgrywa niezwykle ważną rolę w zdobywaniu wiedzy i w
karierze szkolnej dziecka. Uczeń, który ma motywację do nauki, chce się uczyć, pragnie być
lepszy w różnych dziedzinach, dąży do osiągnięcia sukcesów szkolnych. Dziecko, które nie
ma motywacji do nauki, nie lubi się uczyć, unika wysiłku, nie zależy mu na ocenach. Z
brakiem motywacji potocznie łączone jest lenistwo, brak wysiłku i chęci działania. Problem
motywacji związany z działaniem człowieka.
„Motywacja-proces pośredniczący lub dający napęd do działania. W tym znaczeniu
motywacja daje energię zachowaniu. Problem ten jest różnorako pojmowany. Niektórzy
teoretycy stan motywacji za rodzaj ogólnego pobudzenia, nie mającego żadnego konkretnego
celu ani ukierunkowania- za coś w rodzaju ogólnej aktywności lub zgeneralizowanego
popędu. Inni uważają, że stany motywacyjne są specyficzne dla określonych popędów
i potrzeb i zawsze muszą być rozpatrywane w kategoriach celów i ukierunkowania.”
Motywacja to stan o charakterze psychicznym lub społecznym, służącym
nakierowaniu działalności jednostki na określony cel. Jak określają psychologowie
motywacja jest zjawiskiem złożonym i charakteryzuje się podstawowymi cechami:
wzbudzanie energii, ukierunkowanie wysiłku na cel, koncentracja uwagi i selekcja bodźców,
wypracowanie odpowiednich działań, konsekwencja i wytrwałość w podejmowanych
decyzjach.
Psychologia mówi, że motywacja jest w dużej mierze nabywana w trakcie rozwoju
osobniczego. To z kolei oznacza, że podlega ona wychowaniu i jest wyuczalna. Jak na
niepowodzenia tak i na motywację mają wpływ różne czynniki (zewnętrzne i wewnętrzne).
Istnieje wiele rzeczy ograniczających motywacją do nauki.
-Brak niezbędnej energii potrzebnej do nauki. Dzieje się tak, kiedy dziecko nie otrzymuje
odpowiedniej stymulacji do nauki, kiedy nie jest właściwie pobudzone. Energia do nauki
może być wygaszana przez brak wiary w dziecko, zwątpienie i rezygnacje. Motywację bardzo
często obniża zła atmosfera w domu, słaby kontakt z dzieckiem, kłótnie, konflikty itp.
-Brak celów. Jeżeli szkoła jest traktowana jako zło konieczne, jako strata czasu, trudno
obudzić motywację do nauki. Dziecko rosnące w atmosferze braku szacunku do
wykształcenia, w klimacie lekceważenia i poniżania nauczycieli, nie będzie miało chęci do
nauki. Motywację mogą także blokować zbyt wygórowane cele przerastające możliwości
dziecka.
9
-Brak określonych i usystematyzowanych działań. Jeżeli dziecko nie ma zorganizowanego
kącika do nauki, ustalonego harmonogramu dnia, jego motywacja jest osłabiona.
-Brak konsekwencji i wytrwałości. Zapracowani i przemęczeni rodzice nie są w stanie
dopilnować dzieci w nauce. Motywowanie do nauki to trudny, codzienny obowiązek
rodziców.
Motywację do nauki szkolnej mogą również ograniczać różne czynniki wewnętrzne
np. upośledzenie narządu wzroku i słuchu, niedorozwój lub mikrouszkodzenia pewnych
ośrodków
w
mózgu,
problemy
emocjonalne
(nerwica
szkolna),
nieprawidłowe
funkcjonowanie dziecka w klasie, negatywny wpływ grup rówieśniczych.
Motywacja lub jej brak idzie w parze z zachowaniami społecznymi lub antyspołecznymi.
Negatywna motywacja do nauki może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną
nieprzystosowania społecznego i odwrotnie. Złożoność tego rodzaju zależności sprawia, że
wielu uczniów trudnych pogrążonych bywa w kręgu bez wyjścia. To znaczy,
nieprzystosowanie społeczne pociąga za sobą zazwyczaj brak motywacji do nauki, która z
kolei powoduje wzrost zaburzeń w zachowaniu, a te przyczyniają się dodatkowo do zaniżania
i tak już niskiego poziomu osiągnięć szkolnych. Zła motywacja wywołuje często stopniowe
pogorszenie zachowania się uczniów, a nierzadko staje się przyczyną trudności
wychowawczych i utrwalania się postaw aspołecznych różnego rodzaju.
Brak motywacji może mieć źródło zarówno w podłożu rodzinnym, jak i szkolnym. Zła
atmosfera w domu, zerwane więzi uczuciowe, nie zaspokojenie podstawowych potrzeb
dziecka powoduje u dziecka kompleks rodzinny. Każde bowiem dziecko ma naturalną
potrzebę posiadania rodziny. Kompleks pojawia się wtedy, gdy rodzina jest niepełna, gdy
jedno z rodziców jest alkoholikiem, jest chore umysłowo, gdy w domu brakuje pieniędzy,
ubrań lub innych potrzebnych do funkcjonowania rzeczy. Wszystko to stanowi bagaż
obciążający dziecko, powoduje stany agresji, napastliwość, wrogość, a ujawnia się najczęściej
na terenie szkoły.
Zachowania będące przejawami braku motywacji pociągają za sobą liczne następstwa, jak np.
niepowodzenia szkolne. Mogą mieć także negatywny wpływ na rozwój dziecka, które
podejmuje, bądź działa szkodliwie dla zdrowia (palenie papierosów, picie alkoholu), bądź
wręcz autodestruktywnie (próby samobójcze, samookaleczenia).
Często od dziecka oczekuje się perfekcji w wykonywaniu zadań. Oczekiwanie od dziecka
rzeczy niemożliwych nie motywuje go do pracy, a wręcz buduje w nim przekonanie o małych
jego zdolnościach i umiejętnościach. Brak wiary w siebie objawiać się może uczuciem
bezradności, bezsilności albo powątpiewania we własne siły.
10
Stałe poczucie niepewności, niepowodzeń, ciągłe korygowanie nawet najmniejszych
słabych punktów osłabia motywację i chęć do działania, a także zniekształca poczucie
rzeczywistości. Może być powodem ucieczki w agresje, bądź unikania domu i szkoły,
szukania grup dowartościowujących i akceptujących. Pojawiają się takie problemy jak:
przemoc, narkotyki, alkohol. Wyzwolenie niepotrzebnych uczuć frustracji przeszkadza
w osiągnięciu wyznaczonego zamiaru, ponieważ hormony stresowe blokują dużą ilość
energii. Jeśli siłę tę skieruje się na cele, które interesują dziecko, odniesie ono sukces. Gdy
energia ta nie będzie odreagowana na zewnątrz, wówczas zwróci się do wewnątrz, czyli
przeciw własnemu systemowi, co prowadzi do chorób stresowych, ucieczki, zmniejszenia
możliwości i negatywnej motywacji.
Pozytywna motywacja do nauki powoduje następstwa jakimi są prawidłowe
zachowania społeczne. Motywowanie za pomocą maksymalnej presji i kontroli prowadzi do
tego że kiedy ustaje nadzór uczeń wraca do poprzednich zachowań, bowiem niczego w nim
nie zmieniono. Każda zmiana zachowania musi być poprzedzona zmianą myślenia. Dziecko
przeobraża swój własny obraz i zachowanie, gdy pod jego adresem kierowane są określone
oczekiwania. To czego oczekuje się od ucznia decyduje często o jego drodze rozwojowej.
Pozytywne
zachowania
społeczne
ucznia
przejawia
się
prawidłowym
funkcjonowaniem w szkole, klasie, grupie rówieśniczej. Uczeń ma dobry stosunek do szkoły,
nauki, nauczyciela, nie przejawia trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych.
Dziecko, które posiada motywację do nauki wierzy we własne możliwości, ufa sobie, nie
zniechęca się trudnościami i niepowodzeniami, chce rozwijać własne uzdolnienia.
Warunkiem wytworzenia u dziecka takiej postawy jest wdrażanie go od najmłodszych lat do
systematyczności, samodzielności, poczucia obowiązku, odpowiedzialności. By ukształtować
pozytywną motywację, należy zwrócić szczególną uwagę na rozbudzenie i zaspokojenie
potrzeb(poznawczej, aktywności, osiągnięć).
Poziom motywacji zależy od wielu czynników i przejawia się w rożnego rodzaju
zachowaniach. Motywowanie do nauki jest ważnym zadaniem dla rodziców, lak i dla
nauczycieli. Jeżeli odpowiednio zadba się o motywację dziecka, prędzej czy później zacznie
uczyć się samo dla siebie, nie sprawiając przy tym większych trudności wychowawczych.
11
Bibliografia
1.
Czapów Cz. Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacji 1951-71, Warszawa 1971
2. Filipczuk H. , O dzieciach agresywnych, [w:] Chrzanowska D. ( red. ) 50 tajemnic
naszych dzieci, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.
3.
Markocki Z. , Wpływ sytuacji rodzinnej na przestępczość nieletnich, [w:] Papież J. Płukis
A. ( red. ) Przemoc dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
4.
Nowa Encyklopedia Szkolna, Wydawnictwo „Zielona Sowa” Kraków 2004.
5.
Olechnicki K. Załęcki P., Słownik Socjologiczny, Wydawnictwo „Graffiti BC”, Toruń
1999.
6.
Pytka L, Pedagogika resocjalizacyjna, PWAP, Warszawa 2000.
7.
Rossa - Parusiewicz K., Wpływ przemocy na rozwój człowieka, [w:] Kwiatkowska-
Darul V. ( red.) Przemoc w rodzinie i w szkole, Wydawnictwo UMK , Toruń 2001.
8.
Heyne D. Rollings S., Niechęć do szkoły, GWP, Gdańsk 2004.
12
13
Download