polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

advertisement
POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ
KAPITAŁOWĄ COPERNICUS SECURITIES S.A.
Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową przyjęta przez Zarząd
uchwałą z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniona uchwałą Zarządu:
z dnia 2 lutego 2015
z dnia 29 lipca 2015
stan na 29 lipca 2015
Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. T: +48 22 44 00 100, F: +48 22 44 00 105, E: [email protected], www.copernicus.pl
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000249524, NIP 107-00-03-607, REGON:140413771. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.206 PLN (w pełni opłacony).
ZASADY OGÓLNE
§1
Definicja pojęć:
Lp.
Pojęcie:
1
CSSA
2.
Rozporządzenie o ustalaniu
zmiennych składników
wynagrodzenia
3.
Ustawa o rachunkowości
4.
CRR
5.
Rozporządzenie o
wymogach kapitałowych
6.
Rozporządzenie
7.
Polityka informacyjna
Definicja:
Copernicus Securities SA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011
r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze (Dz.U. 2011 nr 263, poz.1569)
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i
firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE)_nr
648/2012
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada
2009 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad
wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym
wymogów kapitałowych dla domów maklerskich oraz
określania maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i
wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w
stosunku do kapitałów (Dz.U. 2009, nr 204, poz. 1571)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada
2009 roku w sprawie upowszechniania informacji
związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. 2009, nr
210, poz. 1615)
Polityka upowszechniania informacji związanych z
adekwatnością kapitałową w Copernicus Securities S.A.
§2
1. Celem wprowadzenia Polityki informacyjnej jest zapewnienie zgodności stosowanych zasad, formy
i sposobu upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Zarząd CSSA jest odpowiedzialny za przegląd i weryfikację niniejszej Polityki informacyjnej nie
rzadziej niż raz w roku. Weryfikacji podlegają w szczególności skala działalności, zakres operacji
prowadzonych przez CSSA oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
3. CSSA upowszechnia informacje w ujęciu skonsolidowanym.
2
ZASADY OGRANICZANIA UPOWSZECHNIANIYCH INFORMACJI
§3
1. CSSA w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od upowszechniania poszczególnych informacji,
jeżeli uzna je za:

nieistotne, tj. takie, których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub
decyzji osoby wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych
albo wpłynąć na taką ocenę lub decyzję;

zastrzeżone, tj. takie, których podanie do wiadomości publicznej osłabiłoby jej pozycję
konkurencyjną;

objęte tajemnicą prawnie chronioną.
2. W przypadku nieujawnienia informacji zastrzeżonych lub prawnie chronionych, CSSA podaje, że
informacje nie są ujawnione oraz podaje powód ich nieupowszechnienia, jak i publikuje na ich
temat ogólną informację.
3. W przypadku, jeśli dana informacja została podana do publicznej wiadomości przez CSSA na
podstawie innych ustaw, wówczas CSSA wskaże miejsce jej upowszechnienia w informacji
związanej z adekwatnością kapitałową.
ZAKRES UPOWSZECHNIANIYCH INFORMACJI
§4
1. CSSA ujawnia następujące informacje::
1. Podstawowe informacje o CSSA i grupie kapitałowej:

firma domu maklerskiego,

opis podmiotów:
o wchodzących i niewchodzących w skład konsolidacji (w tym rodzaj konsolidacji: pełna i
proporcjonalna),
o pomniejszających fundusze własne,
o nie będących skonsolidowanymi i nie pomniejszających funduszy własnych.

Wszelkie bieżące lub przewidywane w przyszłości przeszkody w szybkim transferze funduszy
własnych lub w spłacie zobowiązań między podmiotem dominującym a jego podmiotami
zależnymi.

Cele i zasady w zakresie zarządzania ryzykiem

W zakresie informacji finansowych CSSA ujawnia:
o roczne sprawozdanie finansowe;
o wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji finansowej;
o bilans;
3
o rachunek zysków i strat;
o zestawienie zmian w kapitale własnym;
o rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy;
o opinię biegłego rewidenta.
2. Informacje o kapitałach nadzorowanych

informacje dotyczące głównych cech wszystkich pozycji i składników funduszy własnych;


kwotę kapitału podstawowego i dodatkowego Tier I i kapitału Tier II obliczonych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,wraz z oddzielną informacją
o poszczególnych składnikach oraz pomniejszeniach tych kapitałów;
sumę składników funduszy własnych wyliczoną zgodnie z CRR.
3. Informacje o spełnianiu wymogów kapitałowych:

opis metod stosowanych przez dom maklerski do ustalania kapitału wewnętrznego
stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności domu maklerskiego,

kwoty stanowiące 8% zaangażowania ważonego ryzykiem oddzielnie dla każdej z klas
ekspozycji,

kwoty łącznych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, ryzyka rozliczenia dostawy i ryzyka kredytowego kontrahenta oraz przekroczenia limitu koncentracji
zaangażowania i limitu dużych zaangażowań, łącznie i w rozbiciu na poszczególne rodzaje
ryzyka,

kwoty łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.
4. Informacje o polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska
kierownicze oraz o wynagrodzeniach tych osób w następującym zakresie:


sposób opracowywania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji polityki zmiennych składników
wynagrodzeń, poprzez wskazanie:
o osób biorących udział w opracowywaniu, zatwierdzaniu, wdrażaniu i aktualizacji
polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz czynności przez nie wykonanych,
o podmiotu zewnętrznego, z którego usług skorzystano przy opracowywaniu polityki
zmiennych składników wynagrodzeń.
Kryteria i sposób kształtowania zmiennych składników wynagrodzeń:
o zasady powiązania wyników CSSA ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia,
o w przypadku zmiennych składników wynagrodzeń zależnych od wyników CSSA
będących efektem pracy wykonywanej przez daną osobę i jednostkę organizacyjną w
odniesieniu do ogólnych wyników CSSA – kryteria pomiaru wyników i ich weryfikacji,
uwzględniających ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady dbałości o interesy
CSSA w perspektywie długoterminowej, które umożliwiają obniżenie wysokości lub
wstrzymanie wypłaty składników zmiennych wynagrodzenia;
4



osiągnięte wyniki, które stanowią podstawę do otrzymania przez każdą osobę:
o akcji CSSA albo praw pochodnych dotyczących tych akcji, albo innych instrumentów
upoważniających do nabycia lub objęcia akcji CSSA,
o instrumentów finansowych, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową
CSSA.
informacje ilościowe ogółem o wysokości wynagrodzeń, w podziale na linie biznesowe
wyznaczone zgodnie z załącznikiem nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
informacje ilościowe ogółem o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska kierownicze, o
których mowa w §1 pkt 3 rozporządzenia o ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia,
w podziale na grupę obejmującą osoby wchodzące w skład zarządu CSSA, osoby pełniące
funkcje kierownicze związane z zarządzaniem ryzykiem oraz grupę obejmującą pozostałe
osoby, zawierające następujące dane:
o wysokość wynagrodzeń za poszczególne lata obrotowe, w podziale na stałe i zmienne
składniki wynagrodzenia oraz liczbę osób, które je otrzymały,
o formy wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń przez wskazanie zmiennych
składników wynagrodzenia i ich wysokości płatnych w gotówce lub instrumentach
finansowych,
o wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń w podziale na lata
obrotowe, które:
 nie zostały wypłacone w całości lub części, z podaniem kwoty wypłaconej i
niewypłaconej,
 zostały obniżone w związku ze zmianami związanymi z korektą wyników CSSA,
z podaniem kwoty wypłaconej.
o wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych w danym
roku obrotowym w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania pracy,
najwyższą kwotę wypłaconą z tego tytułu oraz liczbę osób, którym zostały przyznane
takie składniki.
5
Download