pobierz

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 101210-2015 z dnia 2015-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Słupsku robót budowlanych związanych z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa Placu Władysława Broniewskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu
Książęcego w Słupsku w obrębie I...
Termin składania ofert: 2015-05-15
Numer ogłoszenia: 65391 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101210 - 2015 data 30.04.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. +48 59
841 00 91, fax. +48 59 848 37 35.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Pkt 3 ppkt 7 o treści: 7) Wykonanie i zamontowanie dwustronnych tablic - 2 szt.,
w celach promocyjnych Projektu.

W ogłoszeniu powinno być: Pkt 3 ppkt 7 o treści: 7) Zamontowanie dwustronnych tablic - 2 szt.,
w celach promocyjnych Projektu. Tablice należy przenieść ze Skweru im. Pierwszych Słupszczan przy
ul. Starzyńskiego w Słupsku.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).

W ogłoszeniu jest: Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej i Strony umowy
wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian tj.: 1) terminu realizacji zamówienia, gdy: a) wystąpi
konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji, b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie terminu zakończenia robót, c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 2) wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie
realizacji zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego, w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie;
3) zakresu prac, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy pomocy podwykonawców,
4) podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się
wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki
udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 5) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać wyjaśnienie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
6) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej i Strony
umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian tj.: 1) terminu realizacji zamówienia, gdy: a) wystąpi
konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji , b) jeżeli
przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie
terminu zakończenia robót, c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami; 2) wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia
powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie; 3) zmiany osób
wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy,
z zastrzeżeniem że proponowane osoby spełniają warunki określone w SIWZ, 4) zakresu prac, które
Wykonawca będzie prowadził sam i przy pomocy podwykonawców, 5) podmiotów trzecich na etapie
realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postepowaniu określone
w SIWZ, 6) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 7) innych uzasadnionych przyczyn pod
warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 15.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, pok. nr 101 (sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: 20.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, pok. nr 101 (sekretariat).
Download