Podstawowe cele polityki bezpieczeństwa

advertisement
Slajd Nr 1
ADMINISTRACJA OBRONY NARODOWEJ
CELE SZKOLENIOWE:
1.
Przedstawić definicje oraz znaczenie bezpieczeństwa państwa i obrony narodowej oraz
warunki ich zapewnienia. Scharakteryzować istotę i elementy systemu bezpieczeństwa
europejskiego;
2.
2. Przybliżyć strategię Sojuszu Północnoatlantyckiego w kształtowaniu polityki
bezpieczeństwa ;
3. Określić podstawowe cele polityki bezpieczeństwa;
4. Przedstawić gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa.
Slajd Nr 2
ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
I. ISTOTA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA.
1. Bezpieczeństwo państwa (obrona narodowa).
2. Polityka bezpieczeństwa narodowego.
3. Podstawowe cele polityki bezpieczeństwa.
4. System obronności RP.
II. NATO W EUROPEJSKIM STSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA.
1. Pojęcie i istota systemu bezpieczeństwa europejskiego
2. Charakterystyka elementów systemu bezpieczeństwa europejskiego
3. Podstawy prawne działania NATO
4.Aktualna strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego
5. Założenia polityki bezpieczeństwa NATO.
III. OBRONA ANTYRAKIETOWA W RAMACJ NATO.
1.Charakterystyka systemu obrony antybalistycznej w ramach
NBMD i ALTBMD.
Slajd Nr 3
Bezpieczeństwo państwa – to stan umożliwiający normalny rozwój państwa - pomyślną
realizację wszystkich jego celów - uzyskiwany zazwyczaj w wyniku zorganizowanej
ochrony i obrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i nie militarnymi,
zewnętrznym i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących ze wszystkich
dziedzin działalności państwa.
System bezpieczeństwa to określona metoda postępowania i środki, jakimi posługują się
państwa w stosunkach międzynarodowych, celem zapewnienia sobie możliwie
trwałego poczucia bezpieczeństwa.
System bezpieczeństwa w teorii i praktyce jest koncepcją bezpieczeństwa
międzynarodowego. Jest to układ, który zapewnia wspólne bezpieczeństwo państw
należących do danego systemu międzynarodowego.
Obrona narodowa to suma wszystkich cywilnych i wojskowych przedsięwzięć państwa,
które przesądzają o trwałości państwa jako instytucji politycznej (SUWERENNOŚCI,
INTEGRALNOŚCI, TERYTORIALNEJ) oraz bezpieczeństwa całego narodu.
1.
W ujęciu strukturalnym ON to-
2.
W ujęciu funkcjonalnym ON to-
Właściwości ON; NARODOWA, PAŃSTWOWA, CIĄGŁA, OGÓLNA.
Zarządzanie bezpieczeństwem – to proces, mający na celu przede wszystkim
zapobieganie zagrożeniom, ale również przygotowywanie kraju do efektywnej egzystencji w
warunkach wszelkiego rodzaju kryzysów i wojny, a później efektywnej odbudowy.
Slajd Nr 4
–
–
−
−
−
−
−
−
−
Podstawowe cele polityki bezpieczeństwa naszego państwa są niezmiennie związane z:
ochroną suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej;
utrzymaniem nienaruszalności granic i integralności terytorialnej;
Polityka naszego państwa służy:
zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Polski;
zapewnieniu praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku
w kraju;
stworzeniu niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski;
wzrostu dobrobytu jej obywateli;
ochronie dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej;
realizacji zobowiązań sojuszniczych;
promowaniu interesów państwa polskiego.
Slajd Nr 5
W procesie rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej usuwane są ostatnie ślady
jałtańskiego podziału Europy. Niektóre z graniczących z Polską państw dołączą niebawem do
grona państw sojuszniczych, co korzystnie wpłynie na stabilizację regionalną. Konsekwentnie
rozwijają się procesy transformacyjne w regionie. W ich rezultacie mogą powstawać niekiedy
napięcia wewnątrzpolityczne, społeczne i etniczne w niektórych państwach europejskich, ale
nie powinno to powodować głębszych negatywnych reperkusji dla systemu bezpieczeństwa.
Niepokój budzą utrzymujące się ostatnie bastiony autorytaryzmu na obszarze euroatlantyckim.
.
Pojawiły się wszakże nowe wyzwania globalne. Są związane przede wszystkim z napięciami
i niestabilnością wywoływanymi przez terroryzm międzynarodowy i proliferację broni
masowego rażenia, a także nieprzewidywalną politykę reżimów autorytarnych i zjawisko
"państw w stanie rozkładu", które w dużej mierze zaostrza groźbę terroryzmu
międzynarodowego i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.
Slajd Nr 6
Najpoważniejsze
niebezpieczeństwo
wśród
nowych
zagrożeń
dla
systemu
międzynarodowego i bezpieczeństwa poszczególnych państw, w tym Polski, stwarza
zorganizowany terroryzm międzynarodowy, aczkolwiek stopień zagrożenia terroryzmem dla
poszczególnych państw jest różny.
Slajd Nr 7
Zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju jest zorganizowana przestępczość
międzynarodowa, z uwagi na zarówno charakter jej działalności (przemyt broni,
niebezpiecznych materiałów oraz ludzi, narkobiznes), jak i sposób działania (korupcja, pranie
brudnych pieniędzy, destabilizacja systemu finansowego).
Slajd Nr 8
W ujęciu długofalowym stan bezpieczeństwa państwa zależy również od tego, jak radzimy
sobie z wyzwaniami, których kompleksowy charakter wymaga przedsięwzięć wykraczających
poza tradycyjne instrumenty i metody strategii bezpieczeństwa. Chodzi o niektóre problemy
ekonomiczne, ekologiczne i demograficzne.
Wyzwaniem dla Polski pozostaje zapewnienie takiego kształtu procesów modernizacyjnych,
w tym struktury inwestycji zagranicznych, który zagwarantuje gospodarce stabilny, zrównoważony
wzrost wzmocni nasze związki z ośrodkami postępu technologicznego i myśli naukowej
w świecie. W naszym interesie leży zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania handlu
światowego i objęcie standardami wolnego handlu naszych sąsiadów. Proces rozwoju technik
informatycznych i komunikacyjnych, globalizacja rynków kapitałowych niosą ze sobą zagrożenia
działań naruszających stabilność sytuacji finansowo-kapitałowej i gospodarczej. Państwo dbać
będzie o stworzenie należytych warunków do sprawnego funkcjonowania kluczowych elementów
infrastruktury gospodarczo-finansowej państwa.
Slajd Nr 11
Zadaniem polityki i systemu obronnego państwa jest przeciwdziałanie polityczno
militarnym zagrożeniom, w tym przede wszystkim:
− obrona terytorium Polski przed ewentualną agresją zbrojną oraz zapewnienie
nienaruszalności granic;
− ochrona organów państwowych i instytucji publicznych oraz zapewnienie możliwości ich
ciągłego funkcjonowania;
− ochrona ludności oraz zapewnienie jej warunków przetrwania w sytuacji kryzysu lub
konfliktu.
SYSEM OBRONNY ODPOWIEDZIALNY JEST;
Wykrywanie zagrożeń, kierowanie przygotowaniami obronnymi w czasie pokoju,
Reagowanie na zagrożenia kryzysowe,
Obronę państwa i udział we wspólnej sojuszniczej obronie zgodnie z art..5 TP.
Slajd Nr14
POJĘCIE I ISTOTA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO.
System to całokształt zasad organizacyjnych, ogół norm i metod obowiązujących lub
zespół złożonych sposobów działania , wykonywania określonych czynności.
Uwzględniając powyższą definicję przez system należy rozumieć określona metodę
postępowania i środki, jakimi posługują się państwa w stosunkach międzynarodowych,
celem zapewnienia sobie możliwego trwałego poczucia bezpieczeństwa.
System bezpieczeństwa w teorii i praktyce jest koncepcją bezpieczeństwa
międzynarodowego. Jest to układ, który zapewnia wspólne bezpieczeństwa państw
należących do danego systemu bezpieczeństwa. Aby system bezpieczeństwa był
skuteczny, jego uczestnicy powinni przyjąć kilka zasad;
•Utrzymania pokoju,
•Ograniczenie stosowania siły zbrojnej,
•Załatwianie sporów drogą pokojową;
•Przestrzeganie obowiązku łączenia sił przeciwko jakiemukolwiek państwu.
Slajd Nr 15
Na przestrzeni dwóch stuleci Europa czterokrotnie budowała system bezpieczeństwa.
1. W 1815r po raz pierwszy utworzono strukturę bezpieczeństwa na Kongresie Wiedeńskim.
2. W 1919r na konferencji pokojowej w Paryżu wprowadzono drugi raz nowy porządek,
zwany systemem wersalskim-istotne w nim było założenie Ligi Narodów(art.10).
3. Trzeci system oparty był na porozumieniach w Jałcie i Poczdamie oraz na Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
4. W 1949r po raz czwarty utworzony został system bezpieczeństwa oparty na Sojuszu
Północnoatlantyckim.
Slajd Nr 16
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO
Zasadniczymi elementami europejskiego systemu bezpieczeństwa są;
•Sojusz Północnoatlantycki (NATO);
•Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE);
•Unia Europejska (UE);
•Unia Zachodnioeuropejska (UZE);
•Rada Europy (RE);
•Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) i jej główna siła Rosja.
Slajd Nr 17
System bezpieczeństwa będzie funkcjonował jeżeli;
1.
2.
3.
4.
5.
Państwa będą uwzględniać sprawy bezpieczeństwa nie tylko swoje, ale i innych.
Stosunki miedzy państwami będą na zasadach partnerskich.
Będzie rozwijać się współpraca we wszystkich dziedzinach.
Zostanie wprowadzone stałe ograniczenie zbrojeń.
Zostaną stworzone mechanizmy uniemożliwiające powstawaniu konfliktów
przeciwstawianie się sytuacja kryzysowym.
Model systemu bezpieczeństwa europejskiego
zachodnioeuropejskiej myśli politycznej
jest
tworem
amerykańskiej
i
i
Slajd Nr 18
Według K.Malaka istnieją trzy zasadnicze filary systemu bezpieczeństwa europejskiego;
•
Paneuropejski oparty o OBWE
•
Atlantycki
•
Zachodnioeuropejski
W pierwszym filarze najważniejszą instytucją jest OBWE, która realizuje realizuje zadania w
pięciu obszarach działania;
•Formułowania norm postępowania w stosunkach międzynarodowych,
•Formułowania norm postępowania w stosunkach zewnętrznych,
•Legitymizacji wspólnych operacji podejmowanych w interesie bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego,
•Promowania wartości mających służyć pokojowej współpracy i rozwojowi międzynarodowemu,
•Monitorowania przebiegu procesów pokojowych.
Slajd Nr 19
Drugi filar systemu bezpieczeństwa modelu zachodniego opiera się na Sojuszu
Północnoatlantyckim. Strategia NATO opiera się na;
1. Utrzymaniu więzi transatlantyckich.
2. Utrzymaniu skuteczności wojskowej.
3. Zapobieganie konfliktom i zarządzanie kryzysowe.
4. Partnerstwo, współpraca i dialog.
5. Kontrola zbrojeń.
Istotne znaczenie w systemie bezpieczeństwa stanowi współpraca NATO z
Unią Europejską.
Slajd Nr 20
W trzecim filarze bezpieczeństwa
organizacją jest Unia Europejska.
europejskiego
najważniejszą
UE realizuje dwie zasadnicze funkcje zewnętrzną i wewnętrzną. Do zadań wewnętrznych
których należy zaliczyć;
•Osiągnięcie zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczo-społecznego;
•Potwierdzenie swojej tożsamości w skali międzynarodowej.
Zadania zewnętrzne polegają na rozszerzeniu strefy stabilności na obszar Europy
Środkowej i Wschodniej. Ważną działalnością UE jest polityka obronna w zakresie;
•Interwencji zbrojnej w sytuacjach kryzysowych i humanitarnych;
•Utrzymywania i przywracania pokoju.
Inną wizję systemu bezpieczeństwa europejskiego ma Rosja, według której państwa
powinny stworzyć międzynarodowe podstawy dla KBWE (OBWE). Wzmocnić jej
mechanizm polityczno – wojskowy oraz utworzyć na podstawie KBWE dwie uzupełniające
się struktury: wschodnią, w której główną rolę odgrywałaby Rosja i WNP, oraz zachodnia, z
dominująca rolą NATO i UZE.
Slajd Nr 21
System bezpieczeństwa modelu wschodniego charakteryzują następujące
zasady:
1. Niepodzielność bezpieczeństwa
2. Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa
3. Wzajemne uzupełnianie się wysiłków państw i działających w sferze
bezpieczeństwa struktur wielostronnych.
Według takiej koncepcji Rosyjski system bezpieczeństwa powinien składać
się z kompleksu struktur i mechanizmów obronnych mających na celu:
•
umacnianie stabilności wojskowo politycznej w Europie,
•
odstraszanie potencjalnych agresorów przed wywołaniem konfliktu,
•
obronę środkami wojskowymi interesów, suwerenności, niepodległości i
integralności.
Slajd Nr 22
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA NATO
NATO jest międzynarodowym sojuszem polityczno wojskowym. Powstał na mocy
podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 roku.
Opiera się on na artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który potwierdza prawo
każdego niepodzielnego państwa do samodzielnej i zbiorowej obrony. Zgodnie z
ta zasadą, głównym celem NATO jest;
–
zagwarantowanie, środkami politycznymi i militarnymi wolności i
bezpieczeństwa wszystkim swoim członkom.
Do NATO przystąpiło w wersji początkowej 12 państw. Natomiast w 1952
roku do Paktu przyłączyły się następujące kraje: Grecja i Turcja, w
1955 roku RFN, a w 1982- Hiszpania.
Polska do NATO przystąpiła 12 marca 1999 roku (Węgry i Czechy).
Razem do Sojuszu wchodzi 26 państw.
Slajd Nr 23
Wschodni wymiar polityki bezpieczeństwa NATO
Po zakończeniu „zimnej wojny” w NATO nastąpił kryzys. Twierdzono, ze
organizacja ta po upadku Układu Warszawskiego nie jest przygotowana do nowej roli.
Rosja zdając sobie z tego sprawę, wysuwała postulaty, ze przede wszystkim OBWE
powinna zapewnić bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. Koncepcja ta zmierzała do
ograniczenia roli NATO.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania w 1994r w Brukseli odbył się szczyt NATO
, na którym Sojusz potwierdził, że jest to organizacja otwarta dla członkostwa innych
państw europejskich, gdyż jej rozszerzenie przyczynia się do zwiększenia
bezpieczeństwa północnoatlantyckiego.
W 1997r na szczycie w Madrycie szefowie państw i rządów Sojuszu zaprosili
Republikę Czech, Węgry i Polskę do rozpoczęcia rokowań w sprawie przystąpienia do
NATO.
Rozszerzenie Sojuszu było dla Rosji poważnym problemem politycznym i
usiłowała;
•zablokować lub spowolnić proces rozszerzania NATO;
•tworzyć własny system bezpieczeństwa w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw.
Pomimo sprzeciwu w 1997r w Paryżu NATO i Rosja podpisały dokument: Akt
stanowiący NATO- Rosja.
Slajd Nr 24
Na mocy tego dokumentu powstała Stała Wspólna Rada NATO-Rosja, której zadaniem było
zwiększenia zaufania.
NATO w związku z procesem rozszerzenia;
•rozpoczyna prowadzenie rozmów z Ukrainą w wyniku których została podpisana Karta o
szczególnym partnerstwie między NATO a Ukrainą (1997).
W marcu 1999r do NATO przystępują pierwsze państwa należące do UW.
W 2004r odbył się szczyt Paktu Północnoatlantyckiego w Stambule, na którym podjęto kroki w
celu wzmocnienia dalszego Partnerstwa, zaangażowania w ważnych regionach Kaukazu i Azji
Środkowej.
W czerwcu 2004r w Stambule odbył się kolejny szczyt NATO na którym przyjęto kolejnych
członków siedmiu państw.
Slajd Nr 25
PÓŁNOCNY WYMIAR POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SOJUSZU PÓŁNOCNATLANTYCKIEGO
Północny wymiar polityki bezpieczeństwa NATO dotyczy państw skandynawskich (Szwecja,
Norwegia, Dania. Finlandia i Islandia).
Do NATO przystąpiły W 1949 roku Norwegia, Dania i Islandia.
Polityka bezpieczeństwa Norwegii i Danii łączy uczestnictwo w strukturze wojskowej NATO
z ograniczeniami dotyczącymi stacjonowania baz oraz broni jądrowej i obcych wojsk na
swym terytorium w warunkach pokoju.
Szwecja i Finlandia preferują politykę neutralności i w związku z tym nie przystąpiły do
NATO- Jednak uczestniczą w programie Partnerstwo dla Pokoju.
Slajd Nr 26
POŁUDNIOWY WYMIAR POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PAKTU
PÓŁNOCNATLANTYCKIEGO
Istotnym znaczeniem w zakresie bezpieczeństwa euoratlantyckiego jest też bezpieczeństwa
i stabilność państw Morza Śródziemnego.
Dialog Śródziemnomorski rozpoczyna się od przyjętej 1994roku deklaracji szczytu państw i
rządów Sojuszu w Brukseli na , której pozytywnie oceniono rezultaty procesu pokojowego.
Na tej podstawie NATO rozpoczęło współprace z państwami tego rejonu: Egiptem, Izraelem,
Jordanią, Maroko i Tunezją. Dialog ten polega na regularnych, dwustronnych dyskusjach
politycznych, które wyjaśniają działalność Sojuszu w zakresie stabilizacji i bezpieczeństwa
tego regionu.
W lipcu 1997r na szczycie w Madrycie utworzono Śródziemnomorską Grupę
Współpracy podległy Radzie Północnatlantyckiej.
Slajd Nr 27
WSPÓŁPRACA NATO Z INNYMI ORGANIZACJAMI ZAPEWNIAJACYMI BEZPIECZEŃSTWO
1.
NATO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE I NA ŚWIECIE WŚPÓŁPRACUJE;
ONZ, OBWE, UE, UZE, RE, WNP.
•
•
•
ONZ powstała w 1954roku i skupia 51 państw. Podstawowe cele ONZ to;
utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
rozwijanie przyjaznych stosunków miedzy narodami,
rozwiązywanie, na drodze międzynarodowej współpracy.
Na rzecz utrzymania bezpieczeństwa na podstawie mandatu ONZ albo zgodnie z art.
51Karty narodów Zjednoczonych może działać Sojusz Północnoatlantycki.
Nie jest wykluczone, że NATO stanie się polityczno-militarnym elementem światowego
systemu bezpieczeństwa w oparciu o system prawny ONZ. Wówczas w jego skład
mogłyby wchodzić siły i środki USA, Kanady, UE, Japonii, a być może i innych państw,
które zgłosiłyby akces w tych działaniach.
Taka struktura spowodowałaby zwiększenie roli ONZ w zakresie bezpieczeństwa
światowego.
Slajd Nr 28
KOLEJNĄ ORGANIZACJĄ, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE NATO JEST OBWE
Celem działania jest poprawa stosunków międzynarodowych i zapewnienie warunków, w których
państwa będą mogły żyć w pokoju, wolne od zagrożeń.
Do głównych zadań realizowanych przez OBWE należy zaliczyć;
•proces nauczania i wychowania;
•problem ograniczenia i redukcji zbrojeń;
•wypracowanie odpowiednich ustaleń oraz ich kontroli.
OBWE nie jest organizacją zdolna do szybkiej reakcji, ponieważ nie dysponuje własnymi siłami
zbrojnymi, a ich powoływanie zależy od dobrej woli państw uczestniczących.
Slajd Nr 29
KOLEJNĄ ORGANIZACJĄ, WSPÓŁPRACUJĄCĄ Z NATO JEST UNIA EUROPEJSKA
UE skupia 25 państw europejskich, jej głównym zadaniem jest stworzenie wolnego
rynku, wspólnej unii gospodarczej i finansowej oraz wspólnej polityki zagranicznej i polityki
bezpieczeństwa.
Zasadniczymi celami UE w zakresie obronnym są;
•umacnianie bezpieczeństwa Unii oraz jej państw członkowskich;
•zachowanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa światowego;
•rozwijanie i umacnianie demokracji, rządów prawa oraz poszanowania praw człowieka.
Slajd Nr 30
UZE, RE
Kolejnymi organizacjami, z którymi współpracuje NATO to UZE i RE.
1. UZE powstała w 1954r- obecnie należy do niej 10 państw.
W działalności UZE istotne są ustalenia z Maastricht w których przyjmuje się, że
organizacja ma następujące cele:
• dalej będzie rozwijać europejską współpracę polityczną,
• włączy politykę obronną do europejskiej polityki gospodarczej i polityki
bezpieczeństwa,
• będzie realizowała decyzje w zakresie polityki obronnej, przez co powinna stać się
częścią procesu rozwoju UE.
UZE w stosunku do UE spełnia rolę integratora komponentu obronnego w zakresie
polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa.
2. RE powstała w 1949r- obecnie skupia prawie wszystkie państwa Europy.
RE zajmuje się głównie ochroną praw człowieka i demokracji, a także współpracą
państw członkowskich w dziedzinie kultury.
Cd. Slajd Nr 31
NATO A WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW
WNP powstała w 1991r na mocy tzw. Układu białowieskiego i skupiała trzy kraje: Rosję,
Ukrainę i Białoruś.
21 grudnia 1991r podpisano protokół w Ałma Atcie na mocy którego przystąpiło do niej
osiem republik dawnego ZSRR.
W 1993r do WNP przystąpiła Gruzja.
Celem WNP jest prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej państw uregulowane
wspólnym Traktatem Taszkienckim z maja 1992r, stworzenie wspólnej przestrzeni
gospodarczej, wspólnego systemu gospodarczego, jak również ochrona środowiska.
WNP miała być zabezpieczeniem przed chaosem wynikającym z rozpadu ZSRR, z drugiejwyjściem naprzeciw tendencji odbudowy imperium w nowej formule.
Wspólnota jest tworem słabym, ulega dalszym zmianom, np. w 1994r pojawił się projekt
przekształcenia jej w Unię Euroazjatycką.
NATO współpracując z organizacjami zapewniającymi bezpieczeństwo na świecie musi
dokonywać licznych transformacji.
Slajd Nr 32
BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W STRUKTURACH NATO
Na poziom bezpieczeństwa Polski oraz jej udział w europejskim systemie bezpieczeństwa
wywiera wpływ jej geopolitycznego położenia, potencjał polityczny, gospodarczy,
społeczny, militarny, a także sposoby rozwiązywania stojących przed krajem zadań.
Po zmianach ustrojowych w 1989r wybrano model polityczny wzorowany na państwach
Europy Zachodniej.
Stworzenie europejskiego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, było dążeniem państw
Europy. Zgodnie z tym, istotnymi celami polskiej polityki było:
−integracja z Unią Europejską,
−członkostwo w NATO i UZE,
−ukształtowanie jak najlepszych stosunków z sąsiadami.
Członkostwo w NATO zmieniło politykę zagraniczną Polski.
Slajd Nr 33
SYSTEM MISSILE DEFENCE (SYSTEM OBRONY ANTYBALISTYCZNEJ)
SYSTEM MD PRZEZNACZONY JEST DO OBRONY ANTYBALISTYCZNEJ PRZED
RAKIETAMI BALISYTCZNYMI KRÓTKIEGO, ŚREDNIEGO, POSREDNIEGO I
MIĘDZYKONTYNENTALNEGO ZASIĘGU.
SYSTEM MA CHRONIĆ PRZED RAKIETOWYM ATAKIEM ZE STRONY TAKICH PAŃSTW
JAK: IRAN, KOREA PÓŁNOCNA, SYRIA, CHINY.
POZA TERYTORIUM USA TARCZA ANTYRAKIETOWA BĘDZIE CHRONIĆ GRUPĘ 50
PAŃSTW.
ELEMENTY SYSTEMU MD BĘDĄ SIĘ ZNAJDOWAŁY NA TERYTOTIUM PIĘTNASTU
PAŃSTW.
SYSTEM BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁ; RADARY, SATELITY.RAKIETOWE STYSTEMY
ANTYBALISTYCZNE.
BAZA ANTYRAKIETOWA BĘDZIE CHRONIŁĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI RADAR
GBR ZNAJDUJĄCY SIĘ W CZECHACH, W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI TERYTORIUM USA A
W TRZECIEJ EUROPE W TYM TAKŻE POLSKĘ.
TARCZA ANTYRAKIETOWA W POLSCE BĘDZIE SIĘ SKŁADAĆ Z BAZY SYSTEMU GMD
CZYLI NAZIEMNEGO SYSTEMU OBRONY ANTYBALISTYCZNEJ W ŚRODKOWEJ FAZIE
LOTU, MAJĄCEJ NA POCZATKU 10 A DOCELOWO 20 ANTYRAKIET UMIESZCZONYCH W
SILOSACH.
Slajd Nr 34
KORZYSCI WYNIKAJĄCE Z ROZMIESZCZENIA RAKIET
1. WZROST BEZPIECZEŃSTWA POLSKI.
2. ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI OBRONNYCH PRZED ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI.
3. WZROT PRESTIŻU POLSKI NA ARENIE MIĘDZNARODOWEJ.
PRZECIWNICY UWAZAJĄ, ZE NASTĄPI WZROST ZAGROŻENIA ATAKAMI
TERRORYSTYCZNYMI.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards