Opis przedmiotu zamówienia - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w

advertisement
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
Załącznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonywanie zadań Inspektora Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac
sprawdzenia i oczyszczenia terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk
przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” - Pustynia
Błędowska
finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii
Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Spis treści
I.
Słowniczek .............................................................................................................................................. 2
II.
Ogólny zakres zamówienia ..................................................................................................................... 2
III.
Lokalizacja .............................................................................................................................................. 2
IV.
Weryfikacja Metodyka prac dla PWiN ................................................................................................... 3
V.
Udostępnienie terenu FS ......................................................................................................................... 3
VI.
Weryfikacja zmiany miejsca detonacji .................................................................................................... 4
VII. Weryfikacja zmiany urządzeń i osób ...................................................................................................... 4
VIII. Kontrole doraźne ..................................................................................................................................... 4
IX.
Odbiór częściowy i końcowy prac saperskich......................................................................................... 6
X.
Uwarunkowania archeologiczne ............................................................................................................. 7
XI.
Wsparcie merytoryczne Zamawiającego ................................................................................................. 8
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 1
I.
Słowniczek
OPZ – opis przedmiotu zamówienia
FS – firma saperska (wykonawca sprawdzenia i oczyszczenia terenu z przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych)
Zamawiający– Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Wykonawca/INPWP – Inspektor Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac –
Wykonawca
PWiN – przedmioty wybuchowe i niebezpieczne
SIOT – sprawdzenie i oczyszczenia terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
Metodyka prac dla PWiN - opracowanie zatytułowane „Metodyka prowadzenia działań
sprawdzenia i oczyszczenia terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
(PWiN) na terenie 374,7513 ha Pustyni Błędowskiej będącej w użytkowaniu wojska”
przygotowane FS
II. Ogólny zakres zamówienia
1.
Zamówienie obejmuje prowadzenie nadzoru specjalistycznego nad zadaniem pn „Sprawdzenie i
oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych”, wykonywanym w ramach
Projektu LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych
na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” - Pustynia Błędowska.
2.
Do zadań Wykonawcy będzie należało m.in.:
2.1
weryfikacja przygotowanej przez FS metodyki prac dla PWiN;
2.2
udział w udostępnieniu terenu Pustyni Błędowskiej FS.
2.3
prowadzenie kontroli doraźnych na zlecenie Zamawiającego – maksimum 30 kontroli
doraźnych, nie mniej niż 20 w czasie trwania umowy;
2.4
udział w odbiorach częściowych i końcowych prac saperskich;
2.5
kontrola dokumentacji prowadzonej przez FS oraz kontrola jakościowa powierzchni
oczyszczonej sapersko 374,7513,ha;
2.6
weryfikacja miejsca detonacji, osób i urządzeń wykorzystywanych przez FS w przypadku,
gdy w trakcie prowadzenia prac przez FS zaistnieje konieczność ich zmiany w stosunku do
określonych w umowie między Zamawiającym a FS;
2.7
udzielanie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu w przypadku konieczności detonacji
przedmiotów w miejscu znalezienia oraz odkrycia stanowiska archeologicznego;
2.8
przekazywanie miesięcznych raportów dot. realizacji umowy do Zamawiającego.
III. Lokalizacja
1.
2.
Zamówienie obejmuje nadzór specjalistyczny nad realizacją działania pn
oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych”,
„Sprawdzenie i
Obszar który poddawany będzie Sprawdzeniu i oczyszczeniu terenu z przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych to powierzchnia do 374,7513 ha Pustyni Błędowskiej. Prace te polegać będą na
oczyszczeniu w/w terenu z wszystkich przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 2
pochodzenia wojskowego i przemysłowego (określanych w dalszej części skrótem PWiN),
mogących znajdować się na powierzchni ziemi lub pod jej powierzchnią (do głębokości
minimum 1,2 m licząc od głębokości ujawnionego podczas rozminowywania przedmiotu). W
przypadku natrafienia dużych i głębokich skupisk przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
(lejów, magazynów polowych, okopów), prace oczyszczania będą prowadzone do całkowitego
ich oczyszczenia.
Powyższe prace saperskie będą prowadzone systematycznie do 30 czerwca 2015 r.
3.
Termin realizacji umowy na wykonywanie zadań Inspektora Nadzorującego Prawidłowość
Wykonywanych Prac dotyczących sprawdzenia i oczyszczenia terenu z przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych: od dnia podpisania umowy do dnia 30.07.2015 r.
IV. Weryfikacja Metodyki prac dla PWiN
1
Wykonawca w ciągu 10 dni od przekazania przez RZI w Krakowie dokona weryfikacji
przygotowanej przez FS Metodyki prac dla PWiN i przekaże Zamawiającemu, pisemną opinię
dotyczącą złożonej dokumentacji.
2
Przekazana dokumentacja powinna zostać sprawdzona w szczególności pod kątem prawidłowości
następujących zaproponowanych rozwiązań:
2.1 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.2 stosowane środki ostrożności i zabezpieczenia obszarów w czasie prowadzenia prac
saperskich, a także w czasie prowadzenia detonacji,
2.3 terminy oraz sposoby poinformowania RZI w Krakowie oraz właściwych służb i okolicznej
ludności o planowanej detonacji podjętych przedmiotów,
2.4 sposób postępowania podczas detonacji przedmiotów w wyznaczonym miejscu do
detonacji oraz w przypadku zaistnienia konieczności detonacji w miejscu znalezienia
przedmiotu,
2.5 metodykę dokumentowania prac,
2.6 uprawnienia pracowników FS do wykonywania działań saperskich,
2.7 lokalizacja, sposób zabezpieczenia i oznaczenia tymczasowych magazynów znalezionych
niewybuchów i niewypałów,
2.8 urządzenia i narzędzia stosowane przez saperów,
2.9 zgodność zaproponowanej metodyki z przepisami prawa oraz z wszelkimi innymi
aspektami związanymi z oczyszczaniem saperskim terenu.
3
Zamawiający samodzielnie będzie dokonywał weryfikacji Metodyki prac dla PWiN (po
naniesieniu poprawek przez FS). Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji
zamawiającemu w zakresie prawidłowości zapisów uwzględniających poprawki naniesione przez
FS. Pytania w ramach przedmiotowych konsultacji poprawionej metodyki będą przekazywane
przez Zamawiającego za pomocą e-mail. Wykonawca ma obowiązek odpowiedzenia na
zadawane pytania za pomocą e-mail w ciągu 4 dni1.
V. Udostępnienie terenu FS
1
Wykonawca będzie uczestniczył w udostępnieniu terenu FS.
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 3
1.1
Udostępnienie terenu odbywać się będzie na podstawie protokołu udostępnienia terenu,
który będzie podpisywany przez uprawnionych przedstawicieli FS, RZI w Krakowie i
INPWP. Wzór protokołu udostępnienia terenu stanowi załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu
zamówienia.
1.2
O konieczności uczestniczenia w udostępnieniu terenu FS Wykonawca zostanie
poinformowany przez Zamawiającego na 3 dni1 przed planowanym terminem.
VI. Weryfikacja zmiany miejsca detonacji
W przypadku gdy zaistnieje potrzeba weryfikacji nowo wyznaczonego miejsca detonacji, Wykonawca
w ciągu 3 dni2 od wezwania przez Zamawiającego, podda weryfikacji pod względem spełniania
wymogów prawnych, BHP lub/i ochrony środowiska nowo wskazane miejsce detonacji. Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu opinię wraz z określeniem wagomiaru, jaki może być jednorazowo
zdetonowany w danym miejscu. O wynikach weryfikacji Wykonawca niezwłocznie poinformuje
faksem oraz pisemnie Zamawiającego.
VII. Weryfikacja zmiany urządzeń i osób
1
2
W przypadku zmiany urządzeń przez FS podczas realizacji prac saperskich Zamawiający
przekaże Wykonawcy listę nowych urządzeń wraz z uzasadnieniem ich zmiany przedstawionym
przez FS oraz spis urządzeń zaproponowanych przez FS w ofercie.
1.1
Wykonawca w ciągu 4 dni2 od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego dokona
weryfikacji, czy przedstawiony sprzęt posiada parametry spełniające warunki określone w
SIWZ.
1.2
O wynikach weryfikacji Wykonawca niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego,.
W przypadku zmiany osób wykonujących umowę przez FS podczas realizacji prac saperskich
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę nowych osób wraz z uzasadnieniem przedstawionym
przez FS oraz listę osób przedstawioną przez FS w ofercie.
2.1
Wykonawca w ciągu 4 dni2 od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego dokona
weryfikacji, czy osoby te posiadają kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia spełniające
warunki określone w SIWZ.
2.2
O wynikach weryfikacji Wykonawca niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego.
VIII.
Kontrole doraźne
1
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia maksimum 30 kontroli doraźnych na zlecenie
Zamawiającego.
2
Wykonawca przystąpi do kontroli doraźnej w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania do
przeprowadzenia kontroli doraźnej od Zamawiającego.
3
Kontrola powinna zostać przeprowadzona bez zbędnej zwłoki i przerw w jej prowadzeniu oraz
czas trwania kontroli doraźnej nie może przekroczyć 7 dni3 od dnia przystąpienia do kontroli
doraźnej.
We wszystkich zapisach OPZ, w których termin określono za pomocą wskazania liczby dni, dni te należy traktować jako
dni kalendarzowe.
1
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 4
4
Kontrola doraźna będzie obejmowała swym zakresem co najmniej:
4.1
Ważność polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
przez FS działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż określoną w Umowie zawartej
pomiędzy Zamawiającym a FS i na okres trwania prac związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.
4.2
Posiadanie przez FS wszelkich niezbędnych pozwoleń, koncesji itp., w tym w
szczególności:
4.2.1 aktualnego pozwolenia do nabywania, przechowywania lub używania materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wydanego przez Wojewodę
właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.)
lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w art. 9 ust. 3
punkt 1-4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 117 poz. 1007 z późn. zm.).
4.2.2 aktualnego pozwolenia na przemieszczanie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego, wydanego przez właściwego ministra do
spraw gospodarki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o
materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr
117 poz. 1007 z późn. zm.);
4.3
Sprawdzenie czy podczas prowadzenia prac saperskich stosowane są procedury określone
w przygotowanej przez FS Metodyce prac dla PWiN, która została zaakceptowana przez
Zamawiającego;
4.4
Zgodność prowadzonych przez FS prac z rozwiązaniami określonymi w Metodyce prac dla
PWiN oraz spełnianie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w
trakcie oczyszczania terenów (Dz. U. 2010 Nr 163 poz. 1102) oraz Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń
magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 222, poz.
1451) i innych obowiązujących przepisach w tym zakresie, w szczególności:
1) weryfikacji miejsca detonacji,
2) sposobu przechowywania znalezionych przedmiotów w tymczasowych magazynach do
przechowywania materiałów wybuchowych.
4.5
Osoby wykonujące prace terenowe, ich kwalifikacje, doświadczenia i uprawnienia, oraz
czy są to osoby wskazane w Metodyce prac dla PWiN lub we wprowadzonych
późniejszych pisemnych zmianach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
4.6
Używane narzędzia i urządzenia, ich sprawność oraz zgodność z wykazem, stanowiącym
załącznik do Metodyki prac dla PWiN lub we wprowadzonych późniejszych pisemnych
zmianach zaakceptowanych przez Zamawiającego .
4.7
Używanie środków bezpieczeństwa i higieny pracy do ochrony osobistej, zgodnie z
przepisami prawa.
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 5
4.8
5
Kontrolę dokumentacji prowadzonej przez FS, w tym sprawdzenie, czy dokumentacja
realizacji prac, prowadzona jest zgodnie z Metodyką prac dla PWiN, w tym dokumentację
dot. stanowisk archeologicznych. W ramach kontroli dokumentacji Wykonawca będzie
również zobowiązany do udzielanie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu w
przypadku konieczności detonacji przedmiotów w miejscu znalezienia oraz odkrycia
stanowiska archeologicznego.
Z każdej kontroli doraźnej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, informację
pokontrolną.
IX. Odbiór częściowy i końcowy prac saperskich (FS)
1
Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze częściowym i końcowym prac
wykonanych przez FS i zweryfikowania czy powierzchnie przedstawione przez FS do odbioru
zostały rozpoznane i oczyszczone sapersko zgodnie z zapisami umowy.
1.1
Wykonawca w ciągu 5 dni2 od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego zgłoszenia
gotowości do przeprowadzenia na danym terenie weryfikacji jakości przeprowadzonych
prac rozpoczyna kontrolę jakościową na powierzchni 10% obszarów oczyszczonych przez
FS.
1.2
Wybór powierzchni, która zostanie poddana kontroli zgodnie z punktem 1.1, będzie
dokonywany przez Wykonawcę wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego. Na tą
okoliczność zostanie sporządzony protokół uzgodnienia terenu do kontroli, wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy.
1.3
Kontrola powinna zostać przeprowadzona bez zbędnej zwłoki i przerw w jej prowadzeniu
oraz czas trwania kontroli nie może przekroczyć 14 dni4 od dnia przystąpienia do kontroli.
1.4
W dniu podpisania protokołu uzgodnienia terenu do kontroli Zamawiający przekaże
Wykonawcy mapy terenu, który będzie poddawany kontroli.
1.5
W kontroli prowadzonej przez Wykonawcę będzie uczestniczył przedstawiciel FS. Jeżeli
podczas wykonywania kontroli zostanie wykryty przedmiot metalowy na głębokości, do
której wykonane miało być oczyszczenie saperskie na danym terenie zgodnie z zapisami
umowy pomiędzy Zamawiającym a FS, odkopanie wykrytego przedmiotu w celach
dokumentacyjnych należy do zadań FS.
1.6
Zamawiający może zażądać sprawdzenia terenów oczyszczonych sapersko przez FS do
głębokości nie większej niż do 120 cm p.p.t.
1.7
Jeżeli Wykonawca podczas wykonywania kontroli obszarów oczyszczonych przez FS
stwierdzi, że poniżej głębokości do której prowadzone były prace saperskie mogą
znajdować się przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego, oznaczy na mapie
miejsce ich położenia oraz głębokość zalegania. W informacji pokontrolnej, o której mowa
w punkcie 5 Wykonawca opisze głębokość zalegania i określi przybliżony rozmiar
znaleziska. Oznaczenia na mapie powinny bezpośrednio odnosić się do opisu zawartego w
informacji pokontrolnej, aby jednoznacznie można było stwierdzić, które oznaczenie na
mapie odnosi się do danego opisu zawartego w informacji pokontrolnej. Zlokalizowanie
We wszystkich zapisach OPZ, w których termin określono za pomocą wskazania liczby dni, dni te należy traktować jako
dni kalendarzowe.
2
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 6
przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego na głębokości poniżej głębokości
oczyszczenia saperskiego, określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym a FS nie
oznacza nienależytego wykonania umowy przez FS i nie wiąże się z koniecznością
wykopywania przez FS zlokalizowanych na tej głębokości przedmiotów, opisaną w
punkcie 1.5.
1.8
Kontroli w czasie odbioru podlegać będzie także całość dokumentacji prowadzonej przez
FS, protokoły przekazania niewybuchów i niewypałów wojskowym patrolom saperskim
jeśli były wystawione, protokół zdawczo-odbiorczy oraz wszelkie inne dokumenty
wystawione w związku z realizacją umowy.
1.9
Kontroli podlegać będzie uporządkowanie terenu przez FS, tj. czy usunięto gruz, złom,
inne odpady oraz czy teren został wyrównany.
1.10 Kontroli podlegać będą wyznaczone miejsca, w których dokonywano detonacji. Czy nie
pozostawiono w nich odłamków metalowych, przedmiotów wybuchowych, amunicji,
niewybuchów i niewypałów oraz wszelkich innych pozostałości po detonacji (np.
pozostałości osłon i innych elementów ograniczających negatywne skutki wybuchów). Czy
miejsca te po całkowitym zakończeniu prac zostały wyrównane i uporządkowane.
1.11 Kontroli podlegać będą miejsca, w których dokonywana była detonacja w miejscu
znalezienia. Czy nie pozostawiono w nich odłamków metalowych, przedmiotów
wybuchowych, amunicji, niewybuchów i niewypałów oraz wszelkich innych pozostałości
po detonacji (np. pozostałości osłon i innych elementów ograniczających negatywne skutki
wybuchów). Czy miejsca te po całkowitym zakończeniu prac zostały wyrównane i
uporządkowane.
2
W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowej realizacji prac przez FS Wykonawca
dokumentuje uchybienia w postaci dokumentacji fotograficznej (np. zdjęcia niepodjętych
niewybuchów, nieusuniętego złomu, niezakopanych dołów), oraz opisuje uchybienia w Protokole
nienależytego wykonania prac wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu
zamówienia.
3
Po usunięciu uchybień przez FS powtarzana jest procedura odbioru prac opisana w punktach 1 i 2
z zastrzeżeniem, że kontrola może obejmować inne niż uprzednio wskazane tereny.
4
W przypadku stwierdzenia braku uchybień podpisywany jest protokół zdawczo – odbiorczy wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia przez uprawnionych
przedstawicieli FS, Zamawiającego i Wykonawcy.
5
Z każdej kontroli przeprowadzonej podczas odbioru prac (częściowego lub końcowego)
Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację pokontrolną wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do Umowy. Załącznikiem do informacji pokontrolnej jest mapa w formie
papierowej oraz elektronicznej, w postaci plików .shp, .shx, .dbf, z zaznaczonym terenem, na
którym prowadzona była kontrola oraz z zaznaczonymi miejscami występowania ewentualnych
nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli oraz ewentualnie z zaznaczonymi miejscami
występowania przedmiotów, o których mowa w puntach 1.6 i 1.7.
X. Uwarunkowania archeologiczne
W czasie realizacji Projektu istnieje możliwość odkrycia przedmiotów o wartościach
archeologicznych i kulturowych oraz stanowisk archeologicznych. W takich przypadkach FS odstąpią
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 7
od realizacji działań na danym, wydzielonym terenie (co oznacza również ograniczenie obszaru
realizacji działania) lub zmodyfikują ich zakres. W związku z tym zmianie ulec mogą zakresy
obszarowe i ilościowe działań wymienionych w rozdziale I, objętych nadzorem ze strony
Wykonawcy.
XI. Wsparcie merytoryczne Zamawiającego
Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu wsparcia merytorycznego w zakresie podejmowania
decyzji dot. konieczności detonacji w miejscu znalezienia (bez podejmowania) przedmiotów
znalezionych przez FS oraz w przypadku odkrycia przez FS stanowiska archeologicznego.
Wykonawca w ciągu 3 dni 3 od wezwania przez Zamawiającego przyjedzie na miejsce, w którym
wystąpiła wyżej opisana sytuacja, następnie zbada zaistniałe okoliczności i przekaże Zamawiającemu
pisemną opinię dot. sugerowanego sposobu postepowania.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz harmonogram wykonywanych prac podczas
zadania pn. Sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
Załącznik 2 – Protokół udostępnienia terenu
Załącznik 3 – Protokół nienależytego wykonania prac
Załącznik 4 – Protokół zdawczo – odbiorczy
We wszystkich zapisach OPZ, w których termin określono za pomocą wskazania liczby dni, dni te należy traktować jako
dni kalendarzowe.
3
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 8
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 9
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ UDOSTĘPNIENIA TERENU W CAŁOŚCI/CZĘŚCI4 NR …….
1.
W dniu ……(data)……… Zamawiający – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie…
udostępnia na podstawie umowy nr …………..(nr Umowy z Wykonawcą)…. zawartej w dniu
……(data)…. w całości/części 5 wymienione niżej obszary firmie ……. (nazwa, adres, nip,
regon)…. reprezentowanej przez …..(imię, nazwisko kierownika Wykonawcy lub innej
upoważnionej np. w Umowie osoby) zwanej dalej „Wykonawcą”.
2.
Wykonawca, oświadcza Zamawiającemu, iż posiada wszelkie koncesje, zezwolenia lub licencje
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
3.
Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć Zamawiającemu, iż podwykonawcy, którzy będą
realizować część zamówienia objętą obowiązkiem posiadania odpowiednich koncesji bądź
pozwoleń, posiadają niezbędne koncesje, zezwolenia lub licencje.
4.
Zgodnie z zapisami Umowy od momentu udostępnienia terenów odpowiedzialność za
odpowiednie zabezpieczenie, oznakowanie terenów oraz bezpieczeństwo osób przebywających
na wymienionych obszarach przejmuje Wykonawca.
5.
Teren udostępniane na mocy protokołu:
Działka nr …………… powierzchnia ……………..
6.
Zamawiający, Wykonawca oraz Inspektor Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac 6
zgadzają się, że granice na mapie poglądowej załączonej do niniejszego protokołu i stanowiącej
jego integralną część są oznaczone czytelnie i jednoznacznie.
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
6
W przypadku zatrudnienia Inspektora Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac
4
5
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 10
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Załącznik nr 3
PROTOKÓŁ NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRAC NR…..
1.
W dniu ……(data)……… Inspektor Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac7 działający
na zlecenie Zamawiającego - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, stwierdza
nienależyte wykonanie prac wykonywanych przez firmę ……. (nazwa, adres, nip, regon) zwaną
dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną przez …..(imię, nazwisko, stanowisko) zleconych na
podstawie Umowy nr …………..(nr umowy z Wykonawcą) zawartej w dniu ……(data).
2.
Protokół ten obejmuje następujące tereny prac:
Zamawiający …………………………
Inspektor Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac……………..…
Wykonawca …………….8
Załączniki:
1.
2.
7
8
…………………
…………………
W przypadku ustanowienia Jednostki Nadzorującej Prawidłowość Wykonywanych Prac
Należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 11
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Załącznik nr 4
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY CAŁOŚCI/CZĘŚCI TERENU
ETAP NR …
1.
W dniu ……(data)……… Zamawiający – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie …( adres,
nip, regon) reprezentowany przez ……………………………. odbiera udostępnione na podstawie
umowy nr …………..(nr umowy z Wykonawcą) zawartej w dniu ……(data) oraz protokołu
udostępnienia w całości/części terenów nr …… spisanego w dniu …… wymienione niżej
obszary, na których wykonywane były prace Sprawdzenia i oczyszczenia terenu z przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych przez firmę ……. (nazwa, adres, nip, regon) zwanej dalej
„Wykonawcą” reprezentowaną przez …..(imię, nazwisko stanowisko). W odbiorze terenów
uczestniczył
Inspektor
Nadzorujący
Prawidłowość
Wykonywanych
Prac 9 ………………………………….. (imię i nazwisko przedstawiciela) oraz przedstawiciel
Zamawiającego ……………………………………..
2.
Teren odbierany na mocy niniejszego protokołu:
………………………………………………………………………………..
3.
W czasie realizacji prac w związku z odkryciem stanowisk archeologicznych lub w związku
z uwarunkowaniami przyrodniczymi wykluczono z prac tereny o łącznej powierzchni …. ha.
Tereny te zlokalizowane są w części ………………… i zajmują obszar ……………………..
4.
Wymienione w punkcie 2 tereny zostały w dniach ……… (wstawić datę od-do) zweryfikowane
przez Inspektora Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac1.
Weryfikacji poddano obszar o powierzchni ……. ha położony:……………………….
5.
Inspektor Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac1 potwierdza na podstawie dokonanej
weryfikacji, że wymienione w punkcie 2 tereny zostały oczyszczone sapersko w sposób
odpowiadający wymaganiom zawartym w umowie z Wykonawcą. Również dokumentacja
przedstawiona przez Wykonawcę została przygotowana zgodnie z zaproponowaną i zatwierdzoną
metodyką i przedstawia należytą jakość.
6.
Prace zostały wykonane zgodnie z terminem określonym w harmonogramie prac / Nastąpiło
opóźnienie w wykonaniu umowy z Wykonawcą w ilości dni ……. w związku z czym na
Wykonawcę zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zapisami Umowy1.
Podpisano:
Zamawiający …………………….………………
Wykonawca (nazwa) firma ………..……………..
Inspektor
Nadzorujący
Prawidłowość
1
Prac ……………………………………….………
9
Wykonywanych
W przypadku zatrudnienia Inspektora Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac
INSPEKTOR NADZORUJĄCY PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC SPRAWDZENIA I OCZYSZCZANIA TERENU Z PWIN.
LIFE12 NAT/PL/000031
str. 12
Download