Przykładowe zagadnienia do egzaminu magisterskiego (GEOLOGIA)

advertisement
PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
(GEOLOGIA)
PYTANIA OGÓLNE (dla wszystkich specjalizacji)
1. Rodzaje jednostek stratygraficznych.
2. Metody określania wieku skał.
3. Masowe wymierania w historii Ziemi.
4. Zlodowacenia w historii Ziemi.
5. Powstanie życia na Ziemi.
6. Podziały stratygraficzne czwartorzędu Polski.
7. Zasięgi zlodowaceń plejstoceńskich w Polsce.
8. Metody badań utworów kenozoicznych.
9. Budowa płaszcza i skorupy Ziemi.
10. Tektonika globalna.
11. Minerały i ich klasyfikacja.
12. Minerały skałotwórcze.
13. Procesy egzogeniczne i skały osadowe.
14. Magmatyzm i skały magmowe.
15. Metamorfizm i skały metamorficzne.
16. Budowa geologiczna Sudetów.
17. Metody badań geofizycznych.
18. Złoża węgli kamiennych i brunatnych w Polsce.
19. Przykłady złóż rudnych w Polsce.
20. Warunki generowania i przykłady złóż bituminów.
21. Proces infiltracji i czynniki nią rządzące.
22. Wody w strefie aeracji.
23. Podstawowe własności hydrogeologiczne skał wodonośnych.
24. Główne własności fizyczne wód podziemnych.
25. Klasyfikacje wód podziemnych na podstawie mineralizacji, odczynu i twardości.
26. Geneza szczaw i ich występowanie w Polsce.
27. Klasyfikacje, typy i rodzaje źródeł.
28. Krążenie wody w przyrodzie.
29. Definicja i metody wyznaczania współczynnika filtracji.
30. Metody pomiarów przepływu wody w ciekach.
PYTANIA SPECJALIZACYJNE
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
1. Kopaliny podstawowe i pospolite w świetle polskiego prawa, zasady udzielania
koncesji na poszukiwanie i eksploatację.
2. Złoża siarki rodzimej na świecie i w Polsce.
3. Złożowe znaczenie ewaporatów na przykładzie Polski
4. Przykłady złóż polimetalicznych Polski lub świata.
5. Charakterystyka wybranego zagłębia węgla kamiennego (z Polski lub świata).
6. Endogeniczne procesy złożotwórcze.
7. Egzogeniczne procesy złożotwórcze.
8. Surowce ilaste i ich przemysłowe wykorzystanie.
9. Kamienie budowlane i drogowe na Dolnym Śląsku.
10. Występowanie pierwiastków promieniotwórczych na Dolnym Śląsku.
11. Główne etapy formalno-prawne poszukiwań, dokumentowania i eksploatacji kopalin.
12. Metody poszukiwań (rozpoznawania) i badań złóż.
13. Metody obliczania zasobów (szacowanie zasobów) i sposoby geometryzacji złóż.
14. Forma i treść dokumentacji geologicznej.
15. Definicje facji .
16. Analiza mikrofacjalna - cele i metody
17. Znaczenie wahań względnego poziomu morza w analizie facjalnej i stratygrafii
18. Wykorzystanie skamieniałości jako wskaźników warunków powstawania osadów zalety i ograniczenia.
19. Gospodarcze znaczenie znajomości warunków powstawania osadów (facje a złoża).
20. Następstwa facjalne - podstawowe reguły.
21. Typowe facje wybranego środowiska sedymentacyjnego.
22. Metody badań stratygraficznych .
23. Stratygrafia sekwencyjna.
24. Prawo geologiczne i górnicze – podstawowe zasady.
25. Stratotypy granic jednostek stratygraficznych, globalne profile stratotypowe.
HYDROGEOLOGIA
1. Definicja modułu odpływu wód podziemnych i sposoby jego wykorzystania w
hydrogelogii.
2. Rodzaje zasobów wód podziemnych i metody ich wyznaczania.
3. Zasady i kryteria schematyzacji warunków hydrogeologicznych.
4. Regionalny podział hydrogeologiczny Polski.
5. Kryteria wydzielania GZWP (Głównych Zbiorników Wód Podziemnych) w Polsce.
6. Co to jest tło i anomalia hydrochemiczna. Omów metody ich wyznaczania.
7. Zastosowanie metod izotopowych w badaniach hydrogeologicznych.
8. Wykorzystanie próbnego pompowania do oceny zasobów eksploatacyjnych studni.
9. Rola retencji w bilansie wód podziemnych.
10. Zasady organizacji i funkcjonowania sieci monitoringu wód podziemnych w Polsce.
11. Rodzaje zanieczyszczeń wód podziemnych.
12. Charakterystyka sposobów ujmowania wód podziemnych.
13. Metodyka badania sprawności hydraulicznej studni.
14. Właściwości siatki hydrodynamicznej.
15. Typy warunków brzegowych dla rozwiązania modelu filtracji.
16. Sposoby obliczeń dopływu wody do studni.
17. Kryteria waloryzacji wód podziemnych.
18. Sposoby oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie.
19. Klasyfikacje hydrochemiczne wód podziemnych.
20. Konstrukcja i kalibracja modelu numerycznego filtracji.
21. Zastosowanie badań modelowych w hydrogeologii.
22. Metodyka wyznaczania stref ochronnych ujęcia wód podziemnych.
23. Charakterystyka własności mechanicznych gruntów.
24. Wytrzymałość i stateczność podłoża gruntowego. Kryterium doboru obciążenia
dopuszczającego.
25. Metodyka sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich.
MINERALOGIA I PETROLOGIA
1. Budowa płaszcza i skorupy Ziemi.
2. Klasyfikacja krzemianów
3. Skalenie
4. Krzemiany warstwowe
5. Minerały ilaste
6. Geneza i dyferencjacja magmy
7. Wulkanizm i jego wpływ na klimat
8. Magmatyzm a globalne środowiska tektoniczne
9. Facje metamorficzne
10. Geochronologia izotopowa
11. Typy i przykłady geotermobarometrii
12. Minerały akcesoryczne jako wskaźniki petrogenetyczne
13. Metody badań skał luźnych
14. Skały solne
15. Skały ilaste i ich zastosowanie
16. Metody badań składu fazowego substancji
17. Metody badań skadu chemicznego minerałów i skał
18. Metody badań gemmologicznych
19. Petroarcheologia
20. Zastosowanie kamieni w architekturze i sztuce.
21. Niszczenie kamiennych elementów architektury i sztuki
22. Surowce skalne Polski
23. Meteoryty
24. Związki mineralogii z innymi dziedzinami nauki
25. Związki petrologii z innymi dziedzinami nauki
GEOCHEMIA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
Cykle biogeochemiczne: krążenie wody, węgla, azotu, fosforu, siarki w przyrodzie.
Czynniki kontrolujące migrację pierwiastków w środowisku lądowym i wodnym.
Izotopy trwałe: efekt izotopowy, destylacja Rayleigha, datowanie izotopowe,
geotermometria izotopowa.
4. Chemizm atmosfery, gazy cieplarniane, emisja, zjawiska dziury ozonowej, smogu.
5. Chemizm wód morskich i słodkich.
6. Eutrofizacja wód: przyczyny, skutki, metody zapobiegania i rekultywacji.
7. Gleby, ich rodzaje, geneza, zanieczyszczenia i rekultywacja.
8. Zagrożenia ze strony środowiska naturalnego (trzęsienia ziemi, tsunami, wulkanizm,
osuwiska i obrywy, erozja gleb, klimatyczne,radiacyjne).
9. Ogniska i źródła zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
10. Procesy migracji zanieczyszczeń i metody usuwania zanieczyszczeń.
11. Metody badań w rozpoznawaniu oddziaływania na środowisko.
12. Bazy danych, zasady i organizacja monitoringu środowiska przyrodniczego.
13. Metodyka poboru prób środowiskowych.
14. Metody analityczne w badaniach stanu środowiska.
15. Techniki izotopowe w badaniach środowiskowych – zastosowania.
1.
2.
3.
16. Złoża antropogeniczne: klasyfikacja, wykorzystanie, charakterystyka
mineralogiczna.
17. Biometalurgia: zastosowanie, zalety i ograniczenia.
18. Rekultywacja terenów po eksploatacji górniczej.
19. Fitoremediacja: zastosowanie, zalety i wady.
20. Ekotoksykologia: toksyny sinicowe, zastosowanie biotestów przesiewowych.
21. Zagadnienia prawne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi
(krajowe i unijne).
22. Wpływ różnych aspektów gospodarki odpadami: składowania, sortowania, spalania
etc. na środowisko glebowe, wodne i atmosferyczne.
23. Negatywne oddziaływanie azbestu na środowisko
24. Problem odpadów przemysłowych na Dolnym Śląsku.
25. Środowiskowe Dyrektywy Unii Europejskiej – procesy wdrażania, organizacje i
programy międzynarodowe w aspektach środowiskowych.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards