Dr Ewa Włodarczyk - Wydział Studiów Edukacyjnych

advertisement
Dr Ewa Włodarczyk
Zakład Badań Środowisk Wychowawczych
Wydział Studiów Edukacyjnych
Program zajęć fakultatywnych
1. Nazwa: Macierzyństwo w doświadczeniu indywidualnym i społecznym
2. Odbiorca: słuchacze kierunku pedagogika z dowolnej specjalności studiów, II i III
rok studiów I stopnia
3. Liczba godzin: 15
4. Forma zajęć: konwersatorium 15 godzin
5. Oczekiwane efekty kształcenia:
Student zyskuje orientację w wielości wymiarów macierzyństwa i nabywa
wiadomości o jego aspekcie antropologiczno – historycznym, demograficznym,
społeczno-kulturowym, psychologicznym i pedagogicznym. Rozszerza zakres
wiedzy na temat obrazów macierzyństwa w szczególnie trudnych sytuacjach
życiowych oraz poznaje związaną z nimi psychospołeczną charakterystykę
doświadczeń macierzyńskich wpisanych w te sytuacje.
6. Treści programowe:
Kurs wprowadza w wybrane zagadnienia dotyczące indywidualnej i społecznej
perspektywy macierzyństwa.
- Macierzyństwo jako przedmiot zainteresowań dyscyplin podstawowych i
prakseologicznych – w formie wykładowej.
Literatura:
Badinter E., Historia miłości macierzyńskiej, przekł. K. Choiński, Warszawa 1998
Bem S. L., Męskość – kobiecość. O różnicach wynikających z płci, przekł. S. Pikiel,
Gdańsk 2000
Bolewski J. (red.), Kobieta w nowym wieku, Kraków 2001
Brannon L., Psychologia rodzaju, przekł. M. Kacmajor, Gdańsk 2002
1
Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996
Hołówka T. (wybr. i przekł.), Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1982
Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa 2004
Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z
płcią, Katowice 2000
Miluska J., Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Poznań 1996
Miluska J., Boski P. (red.), Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej
i kulturowej, Warszawa 1999
Miluska J., Pakszys E. (red.), Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii,
filozofii i historii, Poznań 1995
Moir A., Jessel D., Płeć mózgu, przekł. N. Kancewicz – Hoffmann, Warszawa 1993
Titkow A., Domański H. (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, Warszawa 1995
- Postacie trudnego macierzyństwa – wybrane aspekty utrudnionej realizacji roli
macierzyńskiej (np. macierzyństwo nastoletnie, macierzyństwo w sytuacji
niepełnosprawności
dziecka,
samotne
macierzyństwo,
dzieciobójstwo,
macierzyństwo w warunkach izolacji więziennej, tzw. późne macierzyństwo,
różne oblicza macierzyństwa niespełnionego, dylematy dotyczące trudności
łączenia macierzyństwa z życiem zawodowym itp.) – w formie konwersatorium
Literatura:
Bidzan M., Nastoletnie matki. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu, Kraków
2007
Bielawska-Batorowicz E., Psychologiczne aspekty prokreacji, Katowice 2006
Karwowska M., Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
Bydgoszcz 2007
Kornas-Biela D. (red.), Oblicza macierzyństwa, Lublin 1999
Kościelska M., Trudne macierzyństwo, Warszawa 1998
Kuryś K., Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i
mężczyzn, Kraków 2010
Lesińska-Sawicla M., Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne, Kraków 2008
Marzec – Holka K., Dzieciobójstwo. Przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia,
Bydgoszcz 2004
Matysiak-Błaszczyk A., Włodarczyk E., Macierzyństwo za kratami, „Pedagogika
Społeczna”, nr 2-4/2004
2
Remisz M., Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin niepełnych i ich wspomaganie,
Piotrków Trybunalski 2006
7. Warunki zaliczenia:
-
obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność),
-
aktywność w dyskusji na temat poruszanych zagadnień,
-
przygotowanie pracy pisemnej na temat wybranego obszaru problemowego
mieszczącego się w zakresie problematyki zajęć fakultatywnych oraz jej
prezentacja w ramach ćwiczeń.
8. Literatura podstawowa:
Brannon L., Psychologia rodzaju, przekł. M. Kacmajor, Gdańsk 2002
Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław 2000
Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996
Kornas-Biela D. (red.), Oblicza macierzyństwa, Lublin 1999
Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa 2004
Kościelska M., Trudne macierzyństwo, Warszawa 1998
Moir A., Jessel D., Płeć mózgu, przekł. N. Kancewicz – Hoffmann, Warszawa 1993
Włodarczyk E., Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji, Poznań 2008
9. Literatura uzupełniająca:
Augustyn J. SJ (red.), Macierzyństwo, Kraków 1998
Badinter E., Historia miłości macierzyńskiej, przekł. K. Choiński, Warszawa 1998
Bem S. L., Męskość – kobiecość. O różnicach wynikających z płci, przekł. S. Pikiel, Gdańsk
2000
Bolewski J. (red.), Kobieta w nowym wieku, Kraków 2001
Hołówka T. (wybr. i przekł.), Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1982
Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią,
Katowice 2000
Miluska J., Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Poznań 1996
Miluska J., Boski P. (red.), Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej,
Warszawa 1999
Miluska J., Pakszys E. (red.), Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i
historii, Poznań 1995
Titkow A., Domański H. (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, Warszawa 1995
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards