UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

advertisement
NOTATKA INFORMACYJNA Nr 10/CentIR/VIII/2015
DOTYCZĄCA PROJEKTÓW BADAWCZYCH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Część I Informacje ogólne
1.
Źródło finansowania1
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,, Priorytet III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3
„Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/
2.
Strona internetowa programu/konkursu
3.
Dziedzina nauki/Wydział, której/go dotyczy Dziedzina: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych
program/konkurs
nauk przyrodniczych
Obszar: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych,
nauk przyrodniczych.
Wszystkie wydziały.
Podmioty uprawnione do składania wniosków2 W odniesieniu do typów operacji 1-3
elnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie
wyższym.
W odniesieniu do typów operacji 4 i 5
.
Jednostka
UKSW/podmiot
(osoba) 1. Poszczególne kierunki studiów/wydziały.
odpowiedzialna za przygotowanie wniosku
pod względem merytorycznym3
Syntetyczny opis programu/konkursu
Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla
osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz
dla cudzoziemców.
Grupa docelowa beneficjentów4
- uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na
poziomie wyższym
- osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie
wyższym
- pracodawcy/organizacje pracodawców
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- pozostali właściwi ministrowie nadzorujący uczelnie
Sposób aplikacji
 samodzielny 5
X…niesamodzielny6
Termin aplikacji
konkurs ogłoszony będzie w III kwartale 2015 r.
X…wewnętrzny UKSW: 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia
konkursu
X…zewnętrzny: wg dokumentacji konkursowej
4.
5.
6.
6a.
7.
8.
9.
10.
Instytucja przyjmująca wnioski7
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Jednostka obsługująca w UKSW i osoba do Centrum Inicjatyw Rozwojowych, mgr Małgorzata Wojtczakkontaktu
Wałachowska, mgr Wanda Naumiuk, mgr Iwona Kądziela, tel.
22 561 90 25, 22 561 90 29, 22 561 90 21 (425 , 429, 421), e-mail:
[email protected];
[email protected]
;
[email protected]
Część II Informacje szczegółowe
11. Typ konkursu8 (dotyczy tylko projektów X zamknięty
Europejskich)
 otwarty
12. Instytucja Zarządzająca programem/konkursem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
13.
Instytucja Pośrednicząca (jeżeli dotyczy)
14.
Instytucja
Wdrażająca
(Instytucja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
Pośrednicząca II stopnia) (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy.
15.
Typy projektów przewidzianych do realizacji
w ramach danego programu/konkursu
16.
Typ/typy operacji przewidziane do realizacji w
ramach danego programu/konkursu (jeżeli
dotyczy)
17.
X…edukacyjny/szkoleniowy
X…dydaktyczny
 naukowo-badawczy
 infrastrukturalny/inwestycyjny
 inny (jaki ):………………… ……………………
 indywidualny
X realizowany we współpracy krajowej z:
jednostkami naukowymi
przedsiębiorcami
innymi podmiotami (jakimi?):
………………………………………
X realizowany we współpracy zagranicznej z:
jednostkami naukowymi
przedsiębiorcami
innymi podmiotami (jakimi?):
……………………………………….
X realizowany łącznie we współpracy krajowej i zagranicznej
(np. sieci tematyczne, programowe, inne) z:
jednostkami naukowymi
przedsiębiorcami
innymi podmiotami (jakimi?):
……………………………………….
1. Realizacja programów kształcenia w językach obcych,
skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do
cudzoziemców.
2. Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz
międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w
Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym
środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na
poziomie wyższym.
3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia
w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie
programów kształcenia w polskich uczelniach.
4. Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji
przez polskie uczelnie lub programy kształcenia.
5. Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w
międzynarodowych konkursach lub zawodach.
Kryteria formalne dostępu, wymogów, oceny Wg dokumentacji konkursowej, na dzień dzisiejszy brak
wniosków9
informacji.
18.
Kryteria strategiczne10 (jeżeli dotyczy)
Wg dokumentacji konkursowej, na dzień dzisiejszy brak
informacji.
Część III - Informacje dotyczące finansów 85 161 751, w tym
wkład UE 71 777 826
19. Alokacja finansowa na działanie (jeżeli 112 298 462, w tym wkład UE 94 649 761
dotyczy)
20. Wkład ze środków unijnych, w tym udział Tryb konkursowy - 97%
środków UE w wydatkach kwalifikowalnych
(np. 85%)
Wkład ze środków krajowych (jeżeli dotyczy)
21. Minimalny wkład własny (% jeżeli dotyczy)
Tryb konkursowy: 3%
22.
Dokumenty
regulujące
kwalifikowalność Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
wydatków11 w ramach programu/konkursu
POWER:
https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2
020/obowiazujace/strony/start.aspx
Rodzaje wydatków12 uprawnionych w ramach Wydatki kwalifikowalne:
programu/konkursu
1) Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach instrumentów
finansowych są:
i. płatności dokonane na rzecz ostatecznych odbiorców,
ii. zasoby zaangażowane w ramach umów gwarancyjnych,
zaległych lub takich, których termin zapadalności już upłynął, w
celu pokrycia ewentualnych strat wynikających z żądania wypłaty
środków z gwarancji,
iii. dotacje, dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty
gwarancyjne stosowane w połączeniu z instrumentami
finansowymi w ramach tego samego projektu,
iv. koszty zarządzania lub opłaty za zarządzanie poniesione do
wysokości limitów określonych w art. 13 rozporządzenia
delegowanego KE (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
23.
24.
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5).
2) Za wydatki kwalifikowalne w ramach instrumentów
finansowych mogą zostać uznane także wydatki, o których mowa
w sekcji 6.1.2 Wytycznych, przewidziane do poniesienia po
zakończeniu okresu kwalifikowalności.
3) Wydatki kwalifikowalne w ramach wsparcia na rzecz
ostatecznych odbiorców obejmują jedynie inwestycje, które w dniu
podjęcia decyzji inwestycyjnej nie zostały fizycznie ukończone lub
w pełni wdrożone, z zastrzeżeniem pkt 4.
4) W przypadku inwestycji infrastrukturalnych mających na celu
wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów
miejskich, bądź podobnych inwestycji w infrastrukturę mających
na celu zróżnicowanie działalności nierolniczej na obszarach
wiejskich, wsparcie z instrumentów finansowych może obejmować
kwotę konieczną do reorganizacji portfela dłużnego w odniesieniu
do infrastruktury stanowiącej część nowej inwestycji, do
maksymalnej wysokości 20% całkowitej kwoty wsparcia programu
z instrumentu finansowego dla inwestycji.
5) Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wkładu niepieniężnego, z
wyjątkiem wkładu w postaci gruntów lub nieruchomości w
odniesieniu do inwestycji mających na celu wspieranie rozwoju
obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich, jeżeli
dane grunty lub nieruchomości stanowią część inwestycji. W tym
przypadku dodatkowo zastosowanie ma podrozdział 7.4.
6) Nie jest brany pod uwagę do celów określania
kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych
sposób traktowania VAT na poziomie inwestycji ostatecznego
odbiorcy, tzn. nie podlega rozpatrzeniu możliwość odzyskania
przez niego podatku VAT. Niemniej w przypadku określonym w
pkt. 1 lit. b sekcji 6.19.2 do dotacji stosuje się podrozdział 6.13.
Konieczność wyodrębnienia osobnego konta X…TAK
tzw. konta celowego
 NIE
1
określić nazwę konkursu, programu, dotacji
2
adresaci programu/konkursu (wskazać również ograniczenia wiekowe lub ich brak)
3
w zależności od rodzaju konkursu należy wpisać uczelnia, wydział, kierownik projektu lub osoba przez niego upoważniona
4
osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy (wskazać również ograniczenia wiekowe lub ich brak)
dotyczy wniosków składanych przez wnioskodawcę bezpośrednio do instytucji przyjmującej wnioski i niewymagających podpisów władz
uczelni. Przed złożeniem wniosek należy przedłożyć do akceptacji jednostki obsługującej w UKSW (patrz część I pkt 1) dany
program/konkurs
5
dotyczy wniosków wymagających podpisów władz uczelni i składanych za pośrednictwem jednostki obsługującej w UKSW (patrz część I
pkt 1) dany program/konkurs
6
7
należy wpisać instytucję, do której wysyłane/przekazywane są wnioski
w konkursie zamkniętym określona jest data otwarcia oraz data zamknięcia naboru wniosków, tj. okres, w którym będą przyjmowane
wnioski. W ramach konkursu otwartego nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu
uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Ogłaszającej Konkurs (np. z powodu wyczerpania określonego limitu środków).
8
9
dokumenty dotyczące kryteriów programu/konkursu dostępne na stronie www……..
kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom
premii punktowej. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie www………
10
11
dokumenty dotyczące kryteriów kwalifikowalności wydatków dostępne na stronie www……..
12
należy wpisać nakładane przez konkurs rodzaje wydatków, które można uwzględnić w kosztach bezpośrednich i pośrednich
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards