Zapalenia języka i inne wybrane jego zmiany o charakterze łagodnym

advertisement
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Zapalenia języka
i inne wybrane jego zmiany
o charakterze łagodnym
Katarzyna Mrówka-Kata,
Grzegorz Namysłowski,
Katarzyna Banert,
Wojciech Ścierski
Katedra i Kliniczny Oddział Laryngologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono zapalenia języka z uwzględnieniem ich symptomatologii, etiologii i czynników predysponujących. Zaprezentowano podział zapaleń języka. Poruszono problem nawracającego aftowego zapalenia jamy ustnej i języka. Przedstawiono
niektóre łagodne zmiany języka jak np. zmiany atroficzne języka, do których należą język geograficzny i romboidalne zapalenie grzbietu języka. Omówiono także inną łagodną
zmianę języka — język bruzdowaty.
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 2, 127–131
słowa kluczowe: zapalenia języka, nawracające aftowe zapalenia języka, język atroficzny,
język bruzdowaty
ZAPALENIA JĘZYKA
miczny, złe odżywianie, niską higienę oso-
Objawy zapalenia języka mogą być różnorod-
bistą, protezy zębowe, palenie tytoniu, alko-
ne i obejmują zaczerwienienie koniuszka
holizm, depresję i stany lękowe, podeszły
i/lub brzegów języka lub całego języka, ból
wiek, osłabienie odporności, antybiotykote-
o zmiennym nasileniu — ból pojawiający się
rapię, próchnicę zębów. Zmiany zapalne
przy ruchach języka (mówienie, połykanie)
języka możemy podzielić na pierwotne
poprzez stałe uczucie pieczenia do silnego,
i występujące w przebiegu chorób ogólno-
zlokalizowanego bólu, mogącego powodo-
ustrojowych [1].
wać dysfagię. Zmiany zapalne języka mogą
I. Pierwotne schorzenia języka powodowa-
mieć postać owrzodzenia w przypadku
ne są przez następujące czynniki:
opryszczki, zakażeń paciorkowcami, pęche-
1. Zakażenia wirusowe, bakteryjne
rzycy języka, białych plamek (tzw. afty) jako
i grzybicze.
wyraz grzybicy, leukoplakii, kiły czy liszaja
2. Urazy (źle dopasowana proteza zębo-
płaskiego, języka geograficznego, języka wło-
wa, oparzenia, ugryzienia w język np.
chatego, powiększenia rozmiarów języka.
w przebiegu ataku padaczki).
Czynniki ryzyka rozwoju zapalenia języka obejmują: niski poziom socjalny i ekono-
Adres do korespondencji:
dr med. Katarzyna Mrówka-Kata
II Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 21,
41–800 Zabrze
tel./faks: (032) 271–74–20
e-mail: [email protected]
3. Czynniki drażniące — alkohol, dym
tytoniowy, żucie tytoniu i inne.
Copyright © 2008 Via Medica
ISSN 1897–3590
127
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
II. Zapalenia języka mogą występować
kowe i podżuchwowe. Rozpoznanie zapale-
w przebiegu niektórych chorób ogólno-
nia i ropnia języka nie jest trudne. W razie
ustrojowych:
wątpliwości rozstrzygające może być bada-
1. Awitaminozy, zwłaszcza w zakresie
nie rezonansem magnetycznym (MR, ma-
witamin z grupy B (pelagra).
2. Niedokrwistości złośliwej i z niedobo-
Leczenie w początkowym
okresie ogranicza się do
stosowania środków
odkażających miejscowo.
W przypadkach
zaawansowanych
wskazane jest ogólne
podanie antybiotyku
o szerokim spektrum
działania
128
ru żelaza.
gnetic resonance) [1]. Leczenie w początkowym okresie ogranicza się do stosowania
środków odkażających miejscowo. W przy-
3. Kiły.
padkach zaawansowanych wskazane jest
4. AIDS.
także ogólne podanie antybiotyku o szero-
5. W przebiegu chorób skóry, które mogą
kim spektrum działania (dożylne cefalospo-
także obejmować błony śluzowe (ru-
ryny III generacji, metronidazol, linkozami-
mień wielopostaciowy, pęcherzyca,
dy, czasami aminoglikozydy). W przypadku
liszaj płaski).
uformowanego ropnia języka konieczne jest
6. Cukrzyca.
jego nacięcie wzdłuż brzegu, w znieczuleniu
Znając czynniki wywołujące zapalenie,
ogólnym.
możemy dokonać podziału na zakażenia
nieswoiste (wirusowe, bakteryjne, grzybi-
NAWRACAJĄCE ZAPALENIE AFTOWE
cze) i swoiste (kiłowe, gruźlicze). Na podsta-
JAMY USTNEJ
wie czasu trwania choroby zapalenie języka
Występuje u około 20% populacji i jest naj-
dzielimy na ostre i przewlekłe. Biorąc pod
częstszą formą chorób przebiegających ze
uwagę rodzaj warstw języka objętych proce-
zmianami wrzodziejącymi w obrębie jamy
sem zapalnym, dzielimy zapalenia na po-
ustnej. Częściej występuje u dziewczynek
wierzchowne i głębokie. Zapalenie powierz-
i w dobrze sytuowanych rodzinach. Etiologia
chowne obejmuje błonę śluzową języka,
nie jest do końca wyjaśniona. Zmiany afto-
a zapalenie głębokie warstwy mięśniowe ję-
we nawracające są zwykle mniej bolesne od
zyka. Zwykle ma ono charakter bakteryjny,
występujących jednorazowo, bez nawrotów
a powstaje najczęściej w wyniku skaleczenia
i występują w chorobach układowych lub
powierzchownego czy urazu głębokiego
w wyniku zaburzeń autoimmunologicznych
trzonu lub nasady języka. Punktem wniknię-
organizmu u dzieci podatnych na czynnik
cia zakażenia może być założenie kolczyka
drażniący ogólnie lub miejscowo. Chorobę
(piercing) bądź inne ciało obce. Objawem
mogą wywołać czynniki emocjonalne, urazy
jest zwykle najpierw pieczenie, a potem ból
miejscowe, ucisk, czynniki drażniące, sub-
języka, szczególnie na jego końcu i brzegach.
stancje chemiczne, pokarmy zawierające
Jeżeli choroba dalej postępuje, może dojść
gluten, kawa, czekolada, ziemniaki, ser,
do wytworzenia się ropnia języka i występo-
orzechy, figi, owoce cytrusowe, a także niedo-
wania objawów ogólnych, takich jak złe sa-
bory żelaza, kwasu foliowego i witaminy B12,
mopoczucie i podwyższona temperatura cia-
zaburzenia hormonalne. Może występować
ła. Obrzęk zapalny powoduje, że język nie
rodzinnie, a uwarunkowanie genetyczne
mieści się w ustach. U małych dzieci istnie-
potwierdza częste występowanie tej choro-
je niebezpieczeństwo pojawienia się duszno-
by u bliźniąt jednojajowych. Ostatnio uwa-
ści z powodu zablokowania drogi oddecho-
ża się, że chorobę tę mogą też wywołać
wej. Ropień umiejscawia się zwykle po jed-
L -formy paciorkowców. Nawroty pleśnia-
nej stronie języka (powięź łącznotkankowa
wek w zapaleniu jamy ustnej obserwuje się
zapobiega przejściu procesu zapalnego
u chorych z ogólnymi chorobami, takimi jak
z jednej strony na drugą). Obserwuje się po-
choroba Crohna, zakażenie HIV i AIDS. Po-
większone i bolesne węzły chłonne podbród-
dobnie jako czynnik etiologiczny bierze się
www.fmr.viamedica.pl
Katarzyna Mrówka-Kata,
Grzegorz Namysłowski,
Katarzyna Banert, Wojciech Ścierski
Zapalenia języka i inne wybrane
jego zmiany o charakterze łagodnym
pod uwagę wirus Coxsackie, wirus opryszcz-
Język atroficzny albo język gładki jest wyni-
ki zwykłej HSV, wirus półpaśca Varicella,
kiem zaniku brodawek nitkowatych, a jest to
wirus Epsteina-Barr, wirus CMV i adeno-
spowodowane niedoborami żywnościowymi
wirus. Wyróżniamy trzy postacie owrzodzeń
takich czynników, jak witamina B12, kwas fo-
aftowych: małe, duże i opryszczkowe.
liowy, żelazo, ale także cukrzycą, xerostomią
Owrzodzenia mają wymiary poniżej 1 cm
lub candidiozą. Infestacja grzybami rodza-
i mogą występować w każdej okolicy jamy
ju Candida jest często związana ze stosowa-
ustnej. Zmiana ma wygląd dobrze ograni-
niem antybiotyków o szerokim spektrum
czonego białego owrzodzenia z czerwoną
działania lub miejscowych, wziewnych gliko-
obwódką. Objawami choroby są piekący ból
kortykosteroidów. Jest to też zmiana w ob-
w jamie ustnej, ślinotok, utrudnienie spoży-
rębie jamy ustnej spotykana u pacjentów
wania pokarmów. Nie występuje podwyższo-
zakażonych wirusem HIV. Zmiany atroficz-
na temperatura ciała. Zmiany utrzymują się
ne języka mogą dotyczyć całości powierzch-
7–10 dni i goją się bez wytworzenia blizn.
ni tego narządu lub jego części. Klasyfikowa-
Owrzodzenia duże występują rzadziej, ale
ne zmiany są nazywane romboidalnym zapa-
charakteryzują się cięższym przebiegiem.
leniem grzbietu języka i językiem geogra-
Wielkość owrzodzeń waha się pomiędzy
ficznym [1–3]. Język geograficzny, znany
1–3 cm średnicy i utrzymują się one z reguły
również pod nazwą rumień wędrujący (ery-
od kilku tygodni do kilku miesięcy. W odróż-
thema migrans), jest dość częstą, zwykle
nieniu od zmian małych owrzodzenia duże
asymptomatyczną łagodną zmianą, która
goją się z wytworzeniem blizny. Owrzodze-
pierwotnie dotyczy grzbietowej powierzch-
nia opryszczkowe charakteryzują się wystę-
ni języka. Miejscowy zanik brodawek nitko-
powaniem od 20 do 50 drobnych owrzodzeń
watych prowadzi do powstania obrączkowa-
wielkości od 1–3 mm średnicy. Zmiany mogą
tych bądź okrągławych, ograniczonych, na-
występować na błonie śluzowej policzków,
dżerkopodobnych zmian, zwykle ograniczo-
podniebienia i języka, a przypominają zmia-
nych wyniosłym, białawym brzegiem. Mają
ny w opryszczkowym zapaleniu jamy ustnej.
one tendencję do zmiany lokalizacji i kształ-
Ważne jest wtedy unikanie spożywania po-
tu w czasie trwania schorzenia [2, 3]. Oprócz
karmów gorących, pikantnych i kwaśnych,
wyżej wymienionych przyczyn sugeruje się
które mogą nasilać ból. W leczeniu stosuje-
powiązanie tej dolegliwości z niektórymi
my przyżeganie wykwitów azotanem srebra,
chorobami skóry, szczególnie z łuszczycą,
płukanie jamy ustnej wodą utlenioną, kwa-
atopią czy przyjmowaniem doustnych leków
sem bornym. Objawowo możemy podawać
antykoncepcyjnych. Częstość występowania
leki przeciwbólowe. Dobre wyniki uzyskuje
języka geograficznego oceniana jest na
się uzupełniając niedobory cynku w surowi-
0,28–2,4% w populacji dorosłej [4]. Pacjen-
cy. Stosuje się chlorheksedynę jako przeciw-
ci z reguły nie wymagają leczenia i nie zna-
bakteryjny preparat do płukania ust. Do sto-
leziono też związku z następowym pojawie-
sowania miejscowego polecane są azotan
niem się zmian przednowotworowych i no-
srebra i tetracyklina w syropie. Również za-
wotworowych. Shulman i wsp. [4] zauważyli
stosowanie lecznicze mają lewamizol dzia-
pozytywną korelację pomiędzy występowa-
łający immunostymulująco i kolchicyna wpły-
niem języka geograficznego a stosowaniem
wająca na funkcje leukocytów, pentoksyfi-
miejscowych glikokortykosteroidów oraz
lina mająca działanie immunosupresyjne
negatywną pomiędzy występowaniem języ-
(zaburzająca przyleganie granulocytów
ka geograficznego a paleniem papierosów
obojętnochłonnych i hamująca aktywację
i przyjmowaniem doustnych środków anty-
limfocytów) [2].
koncepcyjnych.
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 2, 127–131
W leczeniu stosujemy
przyżeganie wykwitów
azotanem srebra,
płukanie jamy ustnej
wodą utlenioną,
kwasem bornym
Język geograficzny,
znany również pod nazwą
rumień wędrujący
(erythema migrans), jest
dość częstą, zwykle
asymptomatyczną
łagodną zmianą
129
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Język bruzdowaty
występuje częściej
u osób z rozpoznaną
cukrzycą niż
w populacji zdrowej
Romboidalne zapalenie grzbietu języka
zmianę wrodzoną. Istnieją też sugestie, że
(MRG, median rhomboid glossitis) przedsta-
występowanie języka bruzdowatego, szcze-
wia się jako romboidalnego kształtu, gładka,
gólnie u dzieci, należy traktować raczej jako
atroficzna rumieniowata śluzówka pozba-
jeden z wariantów anatomicznych niż nie-
wiona brodawek nitkowatych, zlokalizowa-
prawidłowość, może on być jednakże wy-
na na grzbietowej powierzchni języka w linii
razem niektórych chorób układowych [7].
pośrodkowej lub paramedialnie do przodu
Język bruzdowaty występuje częściej
od linii brodawek okolonych [5]. Pochodze-
u osób z rozpoznaną cukrzycą niż w popula-
nie tej zmiany tradycyjnie jest kojarzone
cji zdrowej.
z nieprawidłowościami w rozwoju embrio-
Avcu i Kanli [8], oceniając zmiany języ-
nalnym języka dotyczącymi jego wyrostków
ka w populacji 5150 tureckich pacjentów sto-
bocznych. W ciągu ostatnich lat pojawiają
matologicznych stwierdzili, że częstość wy-
się także doniesienia o powiązaniu MRG
stępowania języka bruzdowatego była staty-
z infekcją grzybiczą rodzaju Candida oraz
stycznie znamiennie wyższa u osób palących
cukrzycą. Jeżeli MRG przebiega bezobjawo-
papierosy, szczególnie u palących powyżej
wo, leczenie nie jest konieczne. Jeżeli towa-
20 papierosów dziennie. Zależność ta wystę-
rzyszą mu dyskomfort lub podrażnienie,
powała także u pijących tradycyjną, mocną
środki przeciwgrzybiczne przynoszą popra-
turecką herbatę oraz w przypadkach złej hi-
wę. Powinno się też wykluczyć obecność
gieny jamy ustnej. Kovac-Kavacic [9] oceniła
zmian przednowotworowych i nowotworo-
częstość występowania języka bruzdowate-
wych, szczególnie przy obecności czynników
go na 21% w populacji osób dorosłych
obciążających i wykonać wtedy biopsję. Nie-
w Lubljanie (Słowenia). Częstotliwość jego
którzy autorzy donoszą o korelacji pomiędzy
występowania wzrastała wraz z wiekiem
występowaniem
geograficznego
i była wyższa u mężczyzn niż u kobiet. U 5,1%
a bruzdowatego [6]. Język bruzdowaty kli-
języka
osób z językiem bruzdowatym pojawiał się
nicznie charakteryzuję się obecnością row-
także język geograficzny.
ków oraz szczelin na grzbietowej powierzch-
W Katedrze i Klinicznym Oddziale La-
ni języka. Częstość występowania języka
ryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
bruzdowatego oceniana jest na 0,6 do 15,7%
nego spotykamy się ze zmianami zapalnymi
populacji, wzrasta wraz z wiekiem i jest więk-
języka u pacjentów poddanych radioterapii
sza u dorosłych niż u dzieci. Część autorów
z powodu nowotworów złośliwych dna jamy
uważa obecność języka bruzdowatego za
ustnej, migdałka podniebiennego. Są to
zmiany o charakterze odczynu popromiennego. Polegają na występowaniu zwykle niewielkiego obrzęku języka, zaczerwienieniu
powierzchni języka, występowaniu na niej
nalotów, najczęściej dość grubych, białawych (ryc. 1). Zmiany te pojawiają się najczęściej w połowie okresu napromieniania,
tj. po przyjęciu ok. 12–15 dawek dziennych
CO-60. W leczeniu, jeśli stan pacjenta tego
wymaga, stosuje się miejscowe leczenie
przeciwzapalne — płukanie jamy ustnej roztworem rumianku, szałwi czy preparatu Tan-
Rycina 1. Język u pacjenta poddanego radioterapii
z powodu nowotworu złośliwego migdałka
podniebiennego
130
tum Verde, miejscowe leczenie przeciwgrzybiczne — preparaty Nystatyny w płynie lub
www.fmr.viamedica.pl
Katarzyna Mrówka-Kata,
Grzegorz Namysłowski,
Katarzyna Banert, Wojciech Ścierski
Zapalenia języka i inne wybrane
jego zmiany o charakterze łagodnym
w tabletkach do ssania. W przypadku bardzo
preparaty przeciwgrzybiczne, antybiotyki
dużego zaawansowania zmian wprowadza
oraz w razie potrzeby działające przeciwza-
się równocześnie leczenie ogólne, podając
palnie glikokortykosteroidy.
PIŚMIENNICTWO
1.
2.
Zielnik-Jurkiewicz B., Gietka A., Stankiewicz W.
5.
grzbietu języka — zmiana zapalna czy wrodzo-
2006; 14 (3): 312–319.
na? Otolaryngologia Polska 2005; 59 (6): 857–
Hulman J.D., Carpenter WM. Prevalence and risk
factors associated with geographic tongue
–860.
6.
among US adults. Oral Diseases 2006; 12 (4):
Yarom N., Cantony U., Gorsky M. Prevalence of
397–400.
7.
fissured tongue, geographic tongue and median
Diseases 2003; 9: 84–87.
8.
–94.
4.
Avcu N., Kanli A. The prevalence of tongue lesions in 5150 Turkish dental outpatients. Oral
Shulman J.D., Carpenter W.M. Prevalence and
risk factors associated with geographic tongue
Voros-Balog T., Vincze N., Banoczy J. Prevalence of tongue lesions in hungarian children. Oral
rhomboid glossitis among Israeli adults of different ethnic origins. Dermatology 2004; 209: 88–
Terai H., Shimahara M. Atrophic tongue associated with Candida. J. Oral Path. Med. 2005; 34:
381–386.
3.
Nowak K., Szyfter W. Romboidalne zapalenie
Zapalenia jamy ustnej. Klinika Pediatryczna
Diseases 2003; 9: 188–195.
9.
Kovac-Kavacic M., Skaleric U. The prevalence of
among US adults. Oral Diseases 2006; 12: 381–
oral mucosal lesions in a population in Ljubljana,
–386.
Slovenia. J. Oral Pathol. Med. 2000; 29: 331–335.
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 2, 127–131
131
Download